Läkare lön

Lön Läkare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket läkare i hela Sverige ligger på 86 400 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

  • Få råd inför lönesamtalet
  • Hitta rätt karriärväg för dig
  • Upptäckt andra jobbmöjligheter
  • Allt är helt kostnadsfritt

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
86 400 kr86 900 kr85 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år74 700 kr76 900 kr72 600 kr
35-44 år81 400 kr82 600 kr80 400 kr
45-54 år87 800 kr87 600 kr88 000 kr
55-64 år90 100 kr88 800 kr92 000 kr
65-66 år96 800 kr98 600 kr94 300 kr
Alla åldrar86 400 kr86 900 kr85 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista läkare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket läkare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som läkare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en läkare i månadslön?

Månadslönen för en läkare varierar beroende på faktorer som erfarenhet, specialisering och arbetsplats. Med tanke på de angivna värdena, kan man säga att den genomsnittliga månadslönen för en läkare ligger omkring 83 200 kr. Det är viktigt att notera att detta är en ungefärlig siffra och att lönen kan variera för olika individer.

 

Vad har en läkare i medianlön?

Medianlönen för en läkare är 83 300 kr. Det innebär att hälften av läkarna tjänar mer än denna summa och hälften tjänar mindre. Medianlönen ger en mer balanserad bild av löneläget jämfört med genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en läkare i ingångslön?

Ingångslönen för en läkare, det vill säga lönen för en person som precis börjar sin karriär som läkare, ligger omkring 65 900 kr, vilket motsvarar 10:e percentilen. Det är viktigt att notera att ingångslönen kan variera beroende på arbetsplats och region, samt att lönen ofta ökar med erfarenhet och vidareutbildning.

 

Vad är genomsnittslönen för en läkare?

Genomsnittslönen för en läkare är 83 200 kr. Det innebär att den totala summan av alla läkares löner dividerat med antalet läkare är 83 200 kr. Genomsnittslönen kan vara missvisande om det finns extremt höga eller låga löner, eftersom den påverkas av alla värden i datasetet. Därför kan medianlönen, som ligger på 83 300 kr, ge en bättre bild av löneläget för läkare.

 

Hur mycket tjänar en läkare efter skatt (nettolön)?

Nettolönen för en läkare, det vill säga lönen efter skatt, beror på den individuella skattesatsen som varierar beroende på inkomst och kommunalskatt. Om vi utgår från en genomsnittlig skattesats på cirka 30%, skulle en läkare med en genomsnittlig bruttolön på 83 200 kr ha en nettolön omkring 58 240 kr per månad. Det är viktigt att notera att den faktiska nettolönen kan variera för olika individer beroende på deras specifika skattesituation.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en läkares lön?

Erfarenhet har en betydande inverkan på en läkares lön. Lönen för en läkare ökar generellt med ökad erfarenhet och vidareutbildning inom sitt specialområde. En läkare i början av sin karriär (10:e percentilen) tjänar omkring 65 900 kr, medan en läkare med betydande erfarenhet och högre position (90:e percentilen) kan tjäna upp till 100 900 kr per månad. Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen också kan påverkas av andra faktorer såsom arbetsplats, region och kön.

 

Vad har en läkare för livslön?

Livslönen för en läkare är svår att exakt beräkna eftersom den beror på flera faktorer, såsom lönens utveckling över tid, antal år i yrket, pension och eventuella arbetstillfällen utanför sjukvården. Om vi utgår från en genomsnittlig löneökning och antar att en läkare arbetar i 40 år, skulle en uppskattad livslön ligga omkring 40 miljoner kronor. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en grov uppskattning och attden faktiska livslönen kan variera avsevärt beroende på individens karriärutveckling, löneförändringar och eventuella perioder av arbetslöshet eller deltidsarbete.

 

Hur skiljer sig en läkares lön mellan män och kvinnor?

Löneskillnader mellan män och kvinnor förekommer inom många yrken, inklusive läkaryrket. Skillnaderna kan bero på faktorer som arbetsplats, erfarenhet, specialisering och förhandling om lönen. Generellt sett tenderar kvinnor att ha lägre löner än män inom läkaryrket, men det är viktigt att notera att löneskillnaderna varierar mellan olika platser och specialiteter. För att motverka löneskillnader är det viktigt att arbeta för jämställda arbetsvillkor och öppenhet kring lönesättning.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som läkare?

Lönen för en läkare kan variera mellan olika sektorer, såsom offentlig sjukvård, privat sjukvård och forskning. Generellt sett tenderar läkare som arbetar inom privat sjukvård och specialistkliniker att tjäna mer än de som arbetar inom offentlig sektor. Det beror på att privat sektor ofta har större ekonomiska resurser och kan erbjuda högre löner för att attrahera och behålla kvalificerad personal. Det är dock viktigt att beakta andra faktorer, såsom arbetsmiljö, arbetstider och möjligheter till vidareutbildning, när man jämför löner mellan olika sektorer.

 

I vilken region tjänar man bäst som läkare?

Lönen för en läkare kan variera beroende på region, då arbetsmarknaden, kostnader för levnad och efterfrågan på läkare skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Generellt sett kan läkare i storstadsregioner, såsom Stockholm, Göteborg och Malmö, förvänta sig högre löner på grund av högre kostnaderför levnad och större efterfrågan på sjukvårdstjänster. Det är dock viktigt att väga in andra faktorer, såsom livskvalitet, arbetsmiljö och bostadskostnader, när man överväger var man vill arbeta som läkare. I vissa fall kan en lägre lön i en mindre region kompenseras av lägre levnadskostnader och en mer avkopplande livsstil.

 

Hur är det att jobba som läkare inom bemanning?

Att jobba som läkare inom bemanning innebär att man arbetar som konsult eller på uppdrag för ett bemanningsföretag istället för att vara anställd direkt av en sjukvårdsinrättning. Detta kan innebära att man arbetar på olika arbetsplatser och inom olika specialiteter under en viss tidsperiod. Fördelarna med att jobba inom bemanning kan inkludera större flexibilitet i arbetstiderna, möjlighet att prova på olika arbetsmiljöer och roller samt potentiellt högre lön. Nackdelarna kan vara brist på långsiktig trygghet och stabilitet, samt att det kan vara svårare att bygga långvariga relationer med kollegor och patienter. Upplevelsen av att jobba som läkare inom bemanning varierar beroende på individens preferenser och omständigheter.

 

Vart kan jag läsa mer om läkare?

Här är några länkar där du kan läsa mer om att arbeta som läkare och relaterade ämnen. Observera att dessa länkar är från innan 2021, så viss information kan vara föråldrad:

Sveriges Läkarförbund - En organisation som företräder läkare i Sverige och erbjuder information om utbildning, arbetsmarknad och löner.

Socialstyrelsen - Sveriges myndighet för hälsa och välfärd, som erbjuder information om att arbeta som läkare och andra yrken inom sjukvården.

Sjukhusläkaren - En tidning som fokuserar på nyheter, forskning och debatt inom sjukvården, med särskilt fokus på läkare och sjukhuspersonal.

Läkartidningen - En svensk tidskrift för läkare som publicerar artiklar om medicinsk forskning, utbildning, arbetsmarknad och etik inom läkaryrket.

 

Vilka möjligheter till vidareutbildning finns för läkare?

För läkare finns det flera möjligheter till vidareutbildning och specialisering inom olika medicinska områden. Efter att ha avslutat grundutbildningen i form av en läkarutbildning och genomfört allmäntjänstgöring (AT) kan läkare söka specialisttjänstgöring (ST) inom det område de är intresserade av. Det finns över 50 olika specialistområden inom medicin, kirurgi, psykiatri och andra områden. Förutom specialisering kan läkare delta i fortbildning och kurser för att hålla sig uppdaterade inom sitt område och förvärva nya färdigheter. Konferenser och seminarier inom medicinska områden erbjuder möjligheter att nätverka med kollegor, dela erfarenheter och lära sig om de senaste forskningsrönen och behandlingsmetoderna. Vissa läkare kan också välja att bedriva forskning och/eller undervisning inom medicin parallellt med kliniskt arbete. Det är viktigt för läkare att kontinuerligt utvecklas och lära sig för att erbjuda bästa möjliga vård till patienter och för att möta kraven i en ständigt föränderlig sjukvårdssektor.

 

Vilka utmaningar och belöningar finns det i läkaryrket?

Läkaryrket är både utmanande och givande på många sätt. Bland de utmaningar som läkare står inför kan nämnas långa arbetsdagar, ansvarsfulla beslut, emotionell belastning och att hantera komplexa och kritiska situationer. Sjukvårdssektorn kan också vara pressad av budgetbegränsningar, brist på personal och administrativa krav. Samtidigt är läkaryrket mycket belönande, eftersom det innebär att man kan göra skillnad i människors liv genom att diagnostisera, behandla och förebygga sjukdomar. Läkare har möjlighet att bygga långvariga relationer med patienter och deras familjer samt att arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper inom sjukvården. Yrket innebär också intellektuella utmaningar och möjligheter att ständigt lära sig och utvecklas inom olika medicinska områden.

 

Vilka färdigheter och egenskaper är viktiga för en läkare?

För att bli en framgångsrik läkare krävs en kombination av färdigheter och personliga egenskaper. Några av de viktigaste inkluderar:

1. Kommunikationsförmåga: Läkare måste kunna kommunicera effektivt med patienter, deras familjer och andra vårdgivare. Detta inkluderar att kunna lyssna, förklara komplicerad information på ett enkelt sätt och visa empati och medkänsla.

2. Problemlösning och kritiskt tänkande: Läkare ställs ofta inför komplexa medicinska problem och måste kunna använda sin kunskap och erfarenhet för att fatta välgrundade beslut om diagnos och behandling.

3. Uthållighet och stresshantering: Läkare arbetar ofta långa och oregelbundna arbetstider och kan utsättas för höga krav och stressiga situationer. Det är viktigt att kunna hantera stress och att hitta sätt att ta hand om sig själv, både fysiskt och mentalt.

4. Samarbetsförmåga: Läkare arbetar i team tillsammans med andra vårdgivare och måste kunna samarbeta effektivt, dela information och fatta gemensamma beslut för att ge bästa möjliga vård till patienter.

5. Livslångt lärande: Medicinsk kunskap och teknik utvecklas ständigt, och läkare måste vara engagerade i att kontinuerligt lära sig och hålla sig uppdaterade inom sitt område.