Skolläkare lön

Lön Skolläkare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket skolläkare i hela Sverige ligger på 86 400 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
86 400 kr86 900 kr85 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år74 700 kr76 900 kr72 600 kr
35-44 år81 400 kr82 600 kr80 400 kr
45-54 år87 800 kr87 600 kr88 000 kr
55-64 år90 100 kr88 800 kr92 000 kr
65-66 år96 800 kr98 600 kr94 300 kr
Alla åldrar86 400 kr86 900 kr85 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista skolläkare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket skolläkare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som skolläkare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en skolläkare i månadslön?

 

En skolläkare har i genomsnitt en månadslön på cirka 83 200 SEK. Månadslönen varierar dock mellan olika skolläkare, beroende på faktorer såsom erfarenhet, arbetsplats och region. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnittsvärde och individuella löner kan variera både uppåt och nedåt. Källan till detta värde är SCB:s senaste lönestatistik.

 

Vad har en skolläkare i medianlön?

 

Medianlönen för en skolläkare är cirka 83 300 SEK. Medianlönen är det belopp där hälften av skolläkarna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Detta värde ger en bättre bild av den "typiska" lönen för en skolläkare, eftersom det inte påverkas av extremt höga eller låga löner i samma utsträckning som genomsnittslönen. Källan till detta värde är SCB:s senaste lönestatistik.

 

Vad har en skolläkare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en skolläkare varierar beroende på faktorer som utbildning, erfarenhet och arbetsplats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger ingångslönen för de 10 % lägst avlönade skolläkarna på cirka 65 900 SEK. Detta värde kan ge en uppfattning om vad en nyutexaminerad eller mindre erfaren skolläkare kan förvänta sig i lön vid anställning, men det är viktigt att komma ihåg att individuella löner kan variera.

 

Vad är genomsnittslönen för en skolläkare?

 

Genomsnittslönen för en skolläkare ligger på cirka 83 200 SEK i månaden. Detta värde är ett genomsnitt av alla skolläkares löner och kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region. Källan till detta värde är SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner, och därför kan medianlönen ge en mer rättvisande bild av den "typiska" lönen för en skolläkare.

 

Hur mycket tjänar en skolläkare efter skatt (nettolön)?

 

En skolläkares nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som erfarenhet, geografisk placering och arbetsgivare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är medianlönen för en skolläkare 83 300 kr. Nettolönen beräknas utifrån den bruttolönen och skatten som betalas på den. Skatten varierar beroende på var i landet man bor och vilken skattesats som gäller där.

 

För att göra en uppskattning av en skolläkares nettolön kan vi använda oss av en skattetabell. Låt oss anta att en skolläkare med medianlönen på 83 300 kr bor i en kommun med en genomsnittlig skattesats. Då skulle nettolönen för denna skolläkare ligga runt 54 000 - 58 000 kr per månad efter skatt. Observera att detta är en uppskattning och att den faktiska nettolönen kan variera.

 

Vad är timlönen för en skolläkare?

 

Timlönen för en skolläkare beror på flera faktorer som erfarenhet, geografisk placering och arbetsgivare. För att räkna ut timlönen kan vi använda oss av medianlönen för skolläkare, som enligt SCB:s senaste lönestatistik är 83 300 kr per månad.

 

Om vi antar att en skolläkare arbetar heltid, det vill säga 40 timmar per vecka, blir det totalt 160 timmar per månad. Genom att dela medianlönen på 83 300 kr med 160 timmar får vi en uppskattad timlön på cirka 520 kr per timme. Observera att detta är en uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera.

 

Hur är det att jobba som skolläkare inom bemanning?

 

Att jobba som skolläkare inom bemanning kan innebära en del skillnader jämfört med att vara anställd direkt av en skola eller en kommun. Här är några aspekter att tänka på när det gäller att arbeta som skolläkare inom bemanning:

 

 • Variation i arbetsmiljö: Som skolläkare inom bemanning kan man få möjlighet att arbeta på olika skolor och i olika kommuner. Detta kan både vara utmanande och berikande, eftersom det ger en större erfarenhet och möjlighet att lära sig om olika arbetsmiljöer och metoder.
 • Flexibilitet i arbetstid: Bemanningsföretag kan erbjuda en större flexibilitet när det gäller arbetstider och semester, vilket kan vara attraktivt för vissa skolläkare. Dock kan det också innebära en större osäkerhet i arbetet, eftersom man inte alltid vet när och var nästa uppdrag kommer.
 • Lön och förmåner: Lönen för en skolläkare som arbetar inom bemanning kan variera och ibland vara högre än för en fast anställd skolläkare. Dock kan förmåner som pension och semesterersättning skilja sig åt mellan bemanningsföretag och fasta anställningar, vilket är viktigt att ha i åtanke.
 • Arbetsbelastning: Som skolläkare inom bemanning kan man ibland uppleva en högre arbetsbelastning, eftersom man ofta kallas in för att täcka upp för ordinarie personal vid sjukdom eller annan frånvaro. Det kan vara viktigt att vara medveten om detta och ha en god balans mellan arbete och fritid för att undvika utmattning.

Att arbeta som skolläkare inom bemanning kan passa olika personer på olika sätt. För vissa kan det vara en möjlighet att få en större variation och flexibilitet i arbetet, medan andra kanske föredrar en mer stabil och förutsägbar anställning inom en skola eller kommun. Det är viktigt att överväga de olika aspekterna och vad som passar ens egna behov och önskemål bäst.

 

Hur är det att jobba som skolläkare fast som konsult?

 

Att jobba som skolläkare på konsultbasis innebär att man inte är anställd direkt av en skola eller kommun, utan istället arbetar för ett företag som förmedlar skolläkartjänster till olika skolor och kommuner. Det kan innebära en större flexibilitet och variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljö, eftersom man kan komma att arbeta med flera olika skolor och åldersgrupper. Det kan också innebära att man får möjlighet att arbeta med olika typer av projekt och satsningar inom skolhälsovården, vilket kan vara både utmanande och utvecklande.

 

Som konsult kan man dock uppleva en större osäkerhet kring uppdrag och inkomst, eftersom man inte har samma fasta anställning som en skolläkare som är anställd av en skola eller kommun. Det kan också vara svårare att bygga långsiktiga relationer med elever, personal och föräldrar, eftersom man inte är en fast del av skolans organisation. Dessutom kan det vara mer krävande att hålla sig uppdaterad om olika skolors rutiner och riktlinjer, samt att samarbeta med flera olika team inom skolhälsovården. Det är viktigt att väga dessa för- och nackdelar mot varandra och överväga vad som passar ens egna preferenser och arbetsstil bäst.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en skolläkares lön?

 

Erfarenhet är en viktig faktor som påverkar en skolläkares lön. En skolläkare som är ny i yrket och har mindre erfarenhet kan förvänta sig en lägre lön, medan en skolläkare med flera års erfarenhet och mer avancerade kompetenser oftast har en högre lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är medianlönen för en skolläkare 83 300 kr i månaden, medan 10 procent av skolläkarna tjänar 65 900 kr eller mindre och 90 procent tjänar 100 900 kr eller mindre. Detta visar att det finns en betydande lönespridning inom yrket, vilket delvis kan förklaras av erfarenhet och kompetens.

 

Andra faktorer som kan påverka en skolläkares lön inkluderar arbetsgivarens storlek och geografiska läge, samt den enskilda skolläkares ansvarsområden och specialistkompetenser. Det är viktigt att ha i åtanke att löneutvecklingen för en skolläkare ofta är individuell och kan variera beroende på ens personliga prestationer, arbetsgivarens ekonomiska situation och löneavtal inom yrkesgruppen.

 

Vad har en skolläkare för livslön?

 

Livslönen för en skolläkare är svår att uppskatta exakt, eftersom den beror på många olika faktorer såsom yrkeslivets längd, löneutveckling, eventuella karriärbyten och arbetsmarknadens förutsättningar över tid. En generell utgångspunkt kan dock vara att använda medianlönen för en skolläkare, som enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger på 83 300 kr i månaden. Om man antar att en skolläkare arbetar i 40 år och att lönen förblir relativt konstant över tid, skulle det innebära en total livslön på cirka 40 miljoner kr (40 år x 12 månader x 83 300 kr).

 

Det är viktigt att betona att denna beräkning är mycket förenklad och inte tar hänsyn till faktorer som inflation, löneökningar, arbetslöshet, föräldraledighet eller eventuella karriärbyten. Det är också möjligt att en skolläkares lön varierar över tid, med en lägre lön i början av karriären och en högre lön i takt med att erfarenhet och kompetens ökar. För att få en mer exakt bild av en skolläkares livslön är det nödvändigt att ta hänsyn till dessa faktorer och göra en mer detaljerad analys av ens personliga karriärutveckling och löneutveckling.

 

Hur kan man löneförhandla som skolläkare?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet, och som skolläkare kan det vara bra att känna till några grundläggande strategier för att uppnå en önskad lön. Här är några steg att följa när du förhandlar om din lön som skolläkare:

 

 1. Förbered dig: Innan du går in i en löneförhandling är det viktigt att du har koll på lönestatistik för skolläkare, både inom din region och på nationell nivå. Det kan hjälpa dig att förstå vad som är en rimlig lön att begära. I Sverige ligger medianlönen för skolläkare på 83300 kronor i månaden.
 2. Argumentera för ditt värde: För att övertyga din arbetsgivare om att du är värd en högre lön, bör du fokusera på att presentera dina prestationer, erfarenheter och kvalifikationer. Det kan vara bra att förbereda konkreta exempel på hur du har bidragit till skolans verksamhet och förbättrat elevernas hälsa.
 3. Var tydlig med dina förväntningar: När du presenterar dina lönekrav, bör du vara tydlig med vad du vill uppnå. Ange en specifik summa, men var också öppen för att diskutera och förhandla om du får ett motbud från din arbetsgivare.
 4. Var professionell och respektfull: En löneförhandling bör genomföras på ett professionellt och respektfullt sätt. Du bör undvika att bli för emotionell eller konfronterande, och istället fokusera på att presentera dina argument på ett sakligt och välgrundat sätt.
 5. Var beredd att kompromissa: Om din arbetsgivare inte kan erbjuda dig den lön du önskar, kan det vara värt att diskutera andra förmåner, såsom extra semesterdagar, utbildning eller möjlighet till flexibla arbetstider. Det är viktigt att vara öppen för kompromisser och att hitta en lösning som båda parter kan vara nöjda med.

Hur skiljer sig en skolläkares lön mellan män och kvinnor?

 

I Sverige finns det lagar och regler som syftar till att minska löneskillnader mellan män och kvinnor, men det kan fortfarande finnas vissa skillnader inom olika yrkesgrupper. För skolläkare finns det ingen specifik statistik som visar löneskillnader mellan kön, men det är viktigt att vara medveten om att det kan förekomma ojämlikheter. För att motverka eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor som skolläkare, bör arbetsgivare följa lagen om lika lön och erbjuda lika lön för lika arbete, oavsett kön. Dessutom bör löneförhandlingar genomföras på ett transparent och rättvist sätt, där arbetsprestation och erfarenhet är de viktigaste faktorerna som påverkar lönenivån.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som skolläkare?

 

Skolläkare arbetar oftast inom offentlig sektor, vilket innefattar kommuner och landsting. Lönenivåerna för skolläkare kan variera beroende på geografisk region, arbetsgivare och erfarenhet. I vissa fall kan skolläkare även arbeta inom privat sektor, till exempel på friskolor eller inom företagshälsovården. Generellt sett tenderar löner inom privat sektor att vara något högre än inom offentlig sektor, men det är viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som arbetsmiljö, anställningsvillkor och karriärmöjligheter när man jämför olika sektorer. Enligt SCB:s lönestatistik ligger medianlönen för skolläkare på 83300 kronor i månaden, men det är viktigt att komma ihåg att löner kan variera beroende på olika faktorer och att det inte alltid är sektorn i sig som avgör vilken lön man får som skolläkare.

 

I vilken region tjänar man bäst som skolläkare?

 

Lönen för en skolläkare kan variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsgivare, erfarenhet och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en skolläkare på 83 300 kr per månad. För att hitta den region där skolläkare tjänar bäst är det viktigt att undersöka lönestatistik och arbetsmarknadsinformation för de olika regionerna i Sverige. Generellt sett kan man dock anta att lönenivåerna för skolläkare är högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, jämfört med mindre städer och glesbygd. Detta beror bland annat på att kostnadsnivån för att leva och bo är högre i storstadsregionerna, vilket kan leda till att arbetsgivare erbjuder högre löner för att attrahera och behålla personal.

 

Vad jobbar en skolläkare med?

 

En skolläkare är en legitimerad läkare som är specialiserad på att arbeta med barn och ungdomar i skolmiljö. Skolläkarens huvudsakliga arbetsuppgifter är att förebygga, upptäcka och behandla hälsoproblem hos elever samt att bidra till en god och säker skolmiljö. Detta innebär bland annat att:

 

 • Utföra hälsoundersökningar och vaccinationer för elever i olika åldrar.
 • Arbeta med att identifiera och följa upp elever med särskilda behov eller riskfaktorer, såsom kroniska sjukdomar, psykisk ohälsa eller sociala problem.
 • Samverka med andra professioner inom elevhälsan, såsom skolsköterskor, psykologer, kuratorer och specialpedagoger, för att ge eleverna bästa möjliga stöd och hjälp.
 • Informera och utbilda elever, personal och vårdnadshavare om hälsa, sjukdomar och förebyggande åtgärder.
 • Delta i skolans arbete med att skapa en trygg och hälsofrämjande miljö för eleverna, till exempel genom att arbeta med frågor kring mobbning, droger och kost.

 

 

Hur blir man skolläkare?

 

För att bli skolläkare krävs det att man först blir legitimerad läkare och sedan specialiserar sig inom området. Här följer en steg-för-steg-guide för att bli skolläkare:

 

 1. Genomgå en läkarutbildning på universitetsnivå, vilket vanligtvis tar 5,5 år att slutföra. Efter avslutad utbildning erhålls en läkarexamen.
 2. Sök och erhåll legitimation som läkare från Socialstyrelsen. För att bli legitimerad krävs det att man genomgår en allmäntjänstgöring (AT) på minst 18 månader och klarar av ett kunskapsprov.
 3. Arbeta som underläkare i några år för att få praktisk erfarenhet och kunskap inom olika medicinska områden.
 4. Sök och genomgå en specialistutbildning inom barn- och ungdomsmedicin eller allmänmedicin, vilket vanligtvis tar 5 år att slutföra. Utbildningen omfattar både teoretiska kurser och praktisk tjänstgöring.
 5. Efter avslutad specialistutbildning kan man söka arbete som skolläkare på skolor, elevhälsoteam eller inom kommunens hälso- och sjukvårdsorganisation.