Elektriker lön

Vad tjänar en Elektriker?

Vilken lön har en elektriker?

34 800 krMedellön elektriker
32 500 kr25:e %
38 000 kr75:e %
41 400 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Västerås
45 550 kr
Östersund
39 780 kr
Göteborg
33 000 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket elektriker
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Elektriker! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket elektriker. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som elektriker med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket elektriker. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en elektriker i månadslön?

 

En elektrikers månadslön varierar beroende på erfarenhet, kompetens och arbetsgivare. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) ligger den genomsnittliga månadslönen för en elektriker på ungefär 34 800 kronor. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt och att enskilda löner kan variera både uppåt och nedåt.

 

Vad har en elektriker i medianlön?

 

Medianlönen för en elektriker är den lönenivå där hälften av elektrikerna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en elektriker på 35 000 kronor per månad. Det innebär att om man sorterar alla elektrikers löner från lägst till högst, så är 35 000 kronor den lönenivå som delar gruppen i två lika stora delar.

 

Vad har en elektriker i ingångslön?

 

Ingångslönen för en elektriker är den lön som en person som nyligen har börjat arbeta inom yrket kan förvänta sig att få. Ingångslönen varierar beroende på arbetsgivare och region, men enligt SCB:s lönestatistik ligger den på ungefär 27 000 kronor per månad för de 10% som tjänar minst inom yrket. Det är viktigt att notera att ingångslönen kan förändras över tid och att erfarenhet och kompetens spelar en stor roll för löneutvecklingen inom yrket.

 

Vad är genomsnittslönen för en elektriker?

 

Genomsnittslönen för en elektriker är ett mått på den lönenivå som är typisk inom yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för en elektriker på ungefär 34 800 kronor per månad. Det innebär att om man summerar alla elektrikers löner och delar summan med antalet elektriker, så får man 34 800 kronor som det genomsnittliga värdet. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremvärden och att enskilda löner kan variera både uppåt och nedåt.

 

Hur mycket tjänar en elektriker efter skatt (nettolön)?

 

En elektrikers nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på flera faktorer, såsom erfarenhet, geografisk plats och arbetsgivare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en elektriker på 35 000 kr per månad. Nettolönen beräknas utifrån bruttolönen och skattesatsen som varierar beroende på bland annat inkomst och kommunal skattesats. För att göra en uppskattning kan man säga att en elektriker med medianlönen på 35 000 kr per månad får ut ungefär 25 000 - 27 000 kr efter skatt. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en uppskattning och att den faktiska nettolönen kan variera för olika individer.

 

Vad är timlönen för en elektriker?

 

Timlönen för en elektriker kan variera beroende på erfarenhet, geografisk plats och arbetsgivare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en elektriker på 35 000 kr per månad. Om man utgår från att en elektriker arbetar 40 timmar per vecka och 4,33 veckor per månad, blir timlönen ungefär 202 kr per timme. Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning baserad på medianlönen och att den faktiska timlönen kan variera för olika individer.

 

Hur är det att jobba som elektriker inom bemmaning?

 

Att arbeta som elektriker inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika arbetsplatser och projekt. Detta kan innebära både fördelar och nackdelar för elektrikern.

 

Fördelar med att jobba som elektriker inom bemmaning kan inkludera:

 

 • Varierande arbetsuppgifter: Att arbeta på olika arbetsplatser och projekt ger möjlighet att utveckla sina kunskaper och erfarenheter inom olika områden och tekniker.
 • Flexibilitet: Bemanningsföretag kan erbjuda olika typer av anställningar, såsom visstidsanställningar eller projektanställningar, vilket kan passa de som önskar en mer flexibel arbetslivssituation.
 • Nätverkande: Att arbeta inom bemmaning ger möjlighet att knyta kontakter och bygga nätverk inom branschen, vilket kan vara värdefullt för framtida jobbmöjligheter.

 

Nackdelar med att jobba som elektriker inom bemmaning kan inkludera:

 

 • Osäkerhet: Att vara anställd av ett bemanningsföretag kan innebära en viss osäkerhet kring framtida uppdrag och inkomst, samt risken för kortare perioder av arbetslöshet mellan uppdrag.
 • Integration i arbetsgruppen: Det kan vara svårare att bli en del av arbetsgruppen på arbetsplatsen eftersom man ofta är där under en begränsad tid och kan ses som en tillfällig resurs.
 • Arbetsvillkor: Bemanningsanställda kan ibland ha sämre arbetsvillkor än fast anställda, såsom lägre lön, färre förmåner och mindre inflytande över arbetstider och arbetsuppgifter.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att arbeta som elektriker inom bemmaning. Det är viktigt att väga fördelarna och nackdelarna mot varandra och överväga vad som är viktigast för den enskilda individen när man funderar på att arbeta inom bemmaning.

 

Hur är det att jobba som elektriker fast som konsult?

 

Att jobba som elektrikerkonsult innebär att man arbetar på uppdrag för olika kunder och projekt, snarare än att vara anställd hos ett specifikt företag. Detta kan innebära en större variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, eftersom man kan komma att arbeta med allt från mindre reparationer och installationer till större bygg- och infrastrukturprojekt. Det kan också innebära att man får möjlighet att arbeta med ny teknik och olika typer av installationer, vilket kan vara både spännande och utvecklande.

 

Som konsult kan man också ha större frihet att själv styra över sitt arbete och sina arbetstider, men det kräver också att man är självgående och ansvarsfull. Det kan också innebära att man behöver sköta vissa administrativa uppgifter, som att fakturera kunder och sköta bokföring, om man inte har en egen ekonomiavdelning eller anlitar en redovisningskonsult för detta. Samtidigt kan det vara en fördel att ha en fast anställning som elektriker, eftersom det kan innebära större trygghet i form av anställningsförhållanden och förmåner som pension och sjukförsäkring. Vilket alternativ som passar bäst beror på den enskildes personliga preferenser och omständigheter.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en elektrikers lön?

 

Erfarenhet har en betydande inverkan på en elektrikers lön. En elektriker som är i början av sin karriär och har mindre erfarenhet kan förvänta sig en lägre lön, medan en mer erfaren elektriker med flera års arbetslivserfarenhet och eventuellt ytterligare utbildningar och certifieringar kan förvänta sig en högre lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger en elektrikers lön på cirka 27 000 kronor i månaden i det 10:e percentilet, vilket innebär att 10 % av elektrikerna tjänar mindre än detta belopp. I det 25:e percentilet ligger lönen på cirka 32 500 kronor, vilket innebär att 25 % tjänar mindre än detta belopp.

 

I det 75:e percentilet, där de mer erfarna elektrikerna befinner sig, ligger lönen på cirka 38 000 kronor i månaden. I det 90:e percentilet, där endast 10 % av elektrikerna tjänar mer, ligger lönen på cirka 41 400 kronor. Detta visar att erfarenhet påverkar elektrikers löner i betydande grad, och att det kan löna sig att investera i sin egen kompetens och erfarenhet för att öka sin inkomstpotential.

 

Vad har en elektriker för livslön?

 

En elektrikers livslön är svår att exakt beräkna, eftersom den beror på en rad faktorer såsom arbetslivserfarenhet, utbildning, geografisk plats och arbetsgivare. Däremot kan man göra en uppskattning med hjälp av lönestatistik och antaganden om hur länge en elektriker arbetar under sitt yrkesliv. Genom att använda lönestatistiken från SCB kan vi göra en grov uppskattning av en elektrikers livslön.

 

Om vi utgår från en genomsnittlig månadslön för en elektriker på cirka 34 800 kronor och antar att en elektriker arbetar i 40 år (från cirka 20 till 60 års ålder), blir den totala livslönen cirka 16 704 000 kronor (34 800 kr x 12 månader x 40 år). Det är viktigt att notera att denna siffra är en grov uppskattning och inte tar hänsyn till faktorer som löneökningar över tid, inflation eller eventuell perioder av arbetslöshet. Det är även viktigt att komma ihåg att skatter och avgifter kommer att påverka den faktiska summan som en elektriker får behålla under sitt yrkesliv.

 

Hur kan man löneförhandla som elektriker?

 

Att löneförhandla som elektriker kan vara en viktig del av yrkeslivet för att säkerställa att man får rätt betalt för sitt arbete. Här är några tips för att förbereda och genomföra en löneförhandling som elektriker:

 

1. Förbered dig genom att undersöka lönestatistik inom yrket. Använd till exempel SCB:s lönestatistik för att få en bild av löneläget för elektriker. Medianlönen för en elektriker ligger på 35 000 kr, medan de som tjänar bäst inom yrket (över 90:e percentilen) kan ha en lön på upp till 41 400 kr. Lönen för de med lägst inkomst (under 10:e percentilen) ligger på 27 000 kr.

 

2. Ta hänsyn till din erfarenhet, utbildning och arbetsprestation när du sätter upp ett lönekrav. Om du är nyutexaminerad eller har mindre erfarenhet kan det vara rimligt att ha en lägre lön än genomsnittet, medan de som har lång erfarenhet och goda arbetsprestationer bör kunna förvänta sig en högre lön.

 

3. Förbered argument och exempel på varför du förtjänar en högre lön. Det kan handla om att du har tagit på dig extra ansvar, genomfört projekt framgångsrikt eller att du har skaffat dig ytterligare kompetens genom vidareutbildning eller kurser.

 

4. Planera mötet med din chef och tänk igenom hur du vill framföra dina argument. Var tydlig med vad du vill uppnå med löneförhandlingen och var beredd på att möta motargument.

 

5. Var öppen för förslag och kompromisser från din arbetsgivare. Om du inte får den löneökning du önskar kan det finnas möjlighet att förhandla fram andra förmåner, såsom fler semesterdagar eller möjlighet till vidareutbildning.

 

Hur skiljer sig en elektrikers lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnaden mellan män och kvinnor kan variera mellan olika yrken och arbetsplatser. Det är viktigt att arbeta för jämställda löner och att löneskillnader inte beror på kön. Enligt SCB:s lönestatistik finns det inga specifika uppgifter om löneskillnader mellan manliga och kvinnliga elektriker, men det är viktigt att vara medveten om att löneskillnader kan förekomma. Det är viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare arbetar aktivt för att minska eventuella löneskillnader och främja jämställdhet på arbetsplatsen.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som elektriker?

 

Lönen för en elektriker kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man säga att lönenivån för elektriker är högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn. Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen också kan påverkas av andra faktorer, såsom arbetsgivarens storlek, geografiska läge och konkurrensen på arbetsmarknaden.

 

För att få en uppfattning om löneläget inom olika sektorer kan man undersöka lönestatistik och jämföra medel- och medianlöner för elektriker inom olika branscher. Det kan ge en bild av var lönenivåerna generellt sett är högre och därmed ge en indikation på vilken sektor som är mest lönsam att arbeta inom som elektriker.

 

I vilken region tjänar man bäst som elektriker?

 

Lönen för en elektriker kan variera beroende på flera faktorer, som arbetsgivare, erfarenhet och region. Generellt sett kan man säga att lönen är högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där det finns mer efterfrågan och konkurrens om arbetskraften. Lönen kan också vara högre i regioner med många industrier eller stora byggprojekt. Det är dock viktigt att komma ihåg att levnadskostnaderna också kan vara högre i dessa regioner, så en högre lön betyder inte nödvändigtvis att man får en bättre ekonomisk standard jämfört med andra regioner. För att få en uppfattning om löneläget för elektriker kan man titta på SCB:s lönestatistik. Medelvärdet för en elektrikers lön ligger på 34 800 kr, medan medianvärdet är 35 000 kr. Lönerna varierar dock, och 10% av elektrikerna tjänar 27 000 kr eller mindre, medan 90% tjänar upp till 41 400 kr.

 

Vad jobbar en elektriker med?

 

En elektriker är en yrkesperson som arbetar med att installera, underhålla och reparera elektriska system och utrustningar. Elektriker kan jobba inom en mängd olika branscher och arbetsområden, såsom bostäder, kommersiella fastigheter, industri och infrastruktur. Arbetsuppgifterna för en elektriker kan variera beroende på arbetsplats och specialisering, men några exempel på vad en elektriker kan göra inkluderar:

 

 • Installera och underhålla elsystem i byggnader, såsom belysning, värmesystem och larm.
 • Arbeta med elektriska ledningar, kablar och kontakter för att säkerställa att elektriciteten flödar på ett säkert och effektivt sätt.
 • Utföra felsökning och reparationer av elektriska system och utrustning.
 • Arbeta med att installera och underhålla elektrisk infrastruktur, såsom elnät och transformatorstationer.
 • Utföra säkerhetstester och följa lagar och regler som rör elinstallationer och elarbete.

 

Hur blir man elektriker?

 

För att bli elektriker i Sverige krävs det att man genomgår en yrkesutbildning inom el- och energiprogrammet på gymnasiet, eller en liknande utbildning på en yrkeshögskola eller folkhögskola. Utbildningen innefattar både teoretiska och praktiska moment, där man lär sig om elektriska system, installationsteknik, säkerhet och arbetsmetoder. Efter avslutad utbildning erhåller man en yrkesexamen som elektriker.

 

För att få arbeta med elinstallationer och utföra elarbete i Sverige måste man vara certifierad av Elsäkerhetsverket. Det innebär att man efter utbildningen genomför en praktiskt yrkesprov och får sitt yrkesbevis som elektriker. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om nya tekniker, regler och säkerhetsföreskrifter inom branschen. Många elektriker väljer också att specialisera sig inom ett visst område, såsom belysning, automation eller kraftdistribution, genom att ta ytterligare kurser och utbildningar.