Överläkare lön

Lön Överläkare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket överläkare i hela Sverige ligger på 86 400 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
86 400 kr86 900 kr85 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år74 700 kr76 900 kr72 600 kr
35-44 år81 400 kr82 600 kr80 400 kr
45-54 år87 800 kr87 600 kr88 000 kr
55-64 år90 100 kr88 800 kr92 000 kr
65-66 år96 800 kr98 600 kr94 300 kr
Alla åldrar86 400 kr86 900 kr85 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista överläkare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket överläkare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som överläkare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en överläkare i månadslön?

 

En överläkare har i genomsnitt en månadslön på 83 200 kr. Detta är enligt SCB:s senaste lönestatistik och kan variera beroende på erfarenhet, specialistområde och arbetsplats. Lönen för en överläkare kan också påverkas av individuella förhandlingar och eventuella lönetillägg.

 

Vad har en överläkare i medianlön?

 

Medianlönen för en överläkare ligger på 83 300 kr. Medianlönen innebär att hälften av alla överläkare tjänar mer än detta belopp, medan den andra hälften tjänar mindre. Detta värde ger en mer rättvisande bild av den "typiska" lönen för en överläkare, eftersom det inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner som genomsnittslönen.

 

Vad har en överläkare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en överläkare kan variera beroende på faktorer som utbildning, erfarenhet och arbetsplats. Enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta lönen för överläkare (10:e percentilen) på 65 900 kr. Det innebär att 10% av alla överläkare tjänar detta belopp eller mindre, medan 90% tjänar mer. Det är dock viktigt att notera att detta inte nödvändigtvis är en exakt ingångslön, men ger en indikation på vad en överläkare med lite erfarenhet kan förvänta sig i lön.

 

Vad är genomsnittslönen för en överläkare?

 

Genomsnittslönen för en överläkare är 83 200 kr enligt SCB:s senaste lönestatistik. Detta värde representerar den totala lönesumman för alla överläkare dividerat med antalet överläkare. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner och därför kanske inte alltid ger en helt rättvisande bild av den "typiska" lönen för en överläkare.

 

Hur mycket tjänar en överläkare efter skatt (nettolön)?

 

En överläkares nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som arbetsort, erfarenhet och skattesats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en överläkare på 83 300 kr per månad. För att få en uppfattning om nettolönen kan man använda sig av en skattetabell eller en skattekalkylator online. Generellt sett kan man räkna med att en överläkare får behålla ungefär 60-70% av sin bruttolön efter skatt. Det innebär att en överläkare med en medianlön på 83 300 kr per månad skulle ha en nettolön på omkring 50 000 - 58 000 kr per månad efter skatt.

 

Vad är timlönen för en överläkare?

 

För att räkna ut timlönen för en överläkare kan man dela månadslönen med antalet arbetstimmar per månad. En vanlig heltidsanställning innebär i regel 40 timmars arbetsvecka, vilket motsvarar cirka 173 timmar per månad. Om vi utgår från medianlönen för en överläkare, som enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger på 83 300 kr per månad, blir timlönen: 83 300 kr / 173 timmar ≈ 481 kr per timme Det är viktigt att notera att timlönen varierar beroende på faktorer som arbetsort, erfarenhet och överenskommelser i kollektivavtal. Dessutom kan övertid och jourtjänstgöring påverka timlönen för överläkare.

 

Hur är det att jobba som överläkare inom bemmaning?

 

Att jobba som överläkare inom bemmaning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika vårdgivare för kortare eller längre perioder. Detta kan innebära att man får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser, vilket kan vara både utmanande och utvecklande. Här är några aspekter av att arbeta som överläkare inom bemmaning:

 

 • Variation i arbetsuppgifter: Att arbeta som överläkare inom bemmaning ger möjlighet att bredda sina kunskaper och erfarenheter genom att man får arbeta inom olika specialiteter och på olika arbetsplatser. Detta kan vara både spännande och lärorikt, men också krävande och stressande om man ständigt måste anpassa sig till nya arbetsmiljöer och kollegor.
 • Flexibilitet: Bemanningsuppdrag kan vara mer flexibla än en fast anställning, då man ofta kan välja vilka uppdrag man vill ta och hur länge man vill arbeta på en viss arbetsplats. Detta kan vara fördelaktigt för överläkare som vill kombinera arbete med studier, forskning eller familjeliv.
 • Lön: Lönen för överläkare inom bemmaning kan vara högre än för fast anställda överläkare, eftersom bemanningsföretag ofta betalar extra för att täcka upp för förmåner som fast anställda har, såsom pension och semester. Dock kan anställningstryggheten vara lägre, då bemanningsuppdrag kan vara mer osäkra och tidsbegränsade.
 • Arbetsmiljö och kollegialitet: Att vara ny på en arbetsplats kan innebära att man måste anstränga sig extra för att lära känna sina kollegor och förstå arbetsrutiner. Det kan vara både spännande och utmanande, men också krävande och stressande. Som överläkare inom bemmaning kan man behöva vara extra flexibel och anpassningsbar för att snabbt kunna sätta sig in i nya arbetsuppgifter och arbetsmiljöer.

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och utvecklande att arbeta som överläkare inom bemmaning. Det ger möjlighet till variation i arbetsuppgifter och arbetsplatser, samt större flexibilitet i arbetstider och -perioder. Dock kan det också innebära en mer osäker anställningssituation och krav på ständig anpassning till nya arbetsmiljöer och kollegor.

 

Hur är det att jobba som överläkare fast som konsult?

 

Att jobba som överläkare på konsultbasis innebär att man inte är anställd av en specifik arbetsgivare, utan istället arbetar på uppdrag åt olika kunder. Detta kan innebära att man har en större frihet och flexibilitet i sitt arbete, då man kan välja vilka uppdrag man vill ta och när man vill arbeta. Man kan också ha möjlighet att förhandla om sin ersättning och därmed potentiellt tjäna mer än en överläkare som är anställd av en arbetsgivare.

 

Samtidigt innebär det att man som konsult själv ansvarar för att skaffa uppdrag och kunder, och att man inte har samma trygghet som en fast anställd, eftersom man inte har samma anställningsskydd och förmåner. Det kan innebära att man behöver vara mer proaktiv och affärsinriktad för att lyckas som konsult, och man kan behöva lägga tid på att nätverka och marknadsföra sig själv för att hitta uppdrag. Dessutom kan arbetsbelastningen och inkomsterna variera över tid, beroende på hur många uppdrag man har och hur efterfrågan på överläkarkonsulter ser ut i marknaden.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en överläkares lön?

 

Erfarenhet har en betydande inverkan på en överläkares lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en överläkare på 83300 kr per månad. För de med mindre erfarenhet, det vill säga de i 10:e lönepercentilen, ligger lönen på 65900 kr per månad. För de med mer erfarenhet, det vill säga de i 90:e lönepercentilen, ligger lönen på 100900 kr per månad. Det innebär att en överläkare med mycket erfarenhet kan tjäna nästan 50 % mer än en överläkare med mindre erfarenhet.

 

Erfarenhet kan innebära att man har skaffat sig mer kunskap och färdigheter inom sitt yrkesområde, vilket gör att man kan ta sig an mer avancerade och komplexa arbetsuppgifter. Det kan också innebära att man har utvecklat en större förståelse för organisatoriska och administrativa processer, vilket kan göra att man kan ta på sig mer ansvar och ledande befattningar. Allt detta kan bidra till att en överläkare med erfarenhet har en högre lön än en överläkare med mindre erfarenhet.

 

Vad har en överläkare för livslön?

 

En överläkares livslön beror på en rad olika faktorer, såsom utbildningsnivå, erfarenhet, arbetsgivare, geografiskt område och hur länge man arbetar inom yrket. Om vi antar att en överläkare arbetar i 40 år och att medianlönen på 83300 kr per månad förblir konstant under hela yrkeslivet, skulle en överläkares livslön uppgå till cirka 39 984 000 kr (83300 kr x 12 månader x 40 år).

 

Det är dock viktigt att notera att detta är en förenklad beräkning som inte tar hänsyn till faktorer som löneökningar, inflation och eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet. Dessutom kan en överläkares livslön variera beroende på om man arbetar som anställd eller konsult, och om man tar på sig mer ansvar och ledande befattningar under sin karriär. En överläkares livslön kan alltså vara både högre och lägre än denna förenklade beräkning, beroende på ens individuella omständigheter och karriärval.

 

Hur kan man löneförhandla som överläkare?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet och kan vara avgörande för att få en lön som motsvarar ens kompetens och erfarenhet. För att löneförhandla som överläkare finns det några steg och strategier som kan vara bra att följa:

 

1.

Förberedelser: Innan du går in i en löneförhandling är det viktigt att vara väl förberedd. Det innebär att du bör sätta dig in i den aktuella lönestatistiken för överläkare, till exempel de värden som anges ovan, så att du vet vad som är ett rimligt löneanspråk. Du bör också fundera över dina egna meriter och prestationer, samt vilka konkreta exempel du kan använda för att argumentera för en högre lön.

 

2.

Tajming: Välj rätt tidpunkt för att ta upp löneförhandlingen. Det kan vara bra att göra det i samband med en årsutvärdering, när du har fått nya ansvarsområden eller när du har uppnått något särskilt imponerande i arbetet. Om det är en strukturerad löneöversyn på arbetsplatsen bör du självklart följa den processen.

 

3.

Sätt mål: Bestäm dig för vilket löneanspråk du vill ställa och var beredd på att kompromissa. Ha en lägsta nivå som du inte går under, men var samtidigt öppen för att förhandlingarna kan leda till en lösning som ligger någonstans mellan ditt och arbetsgivarens bud. Tänk även på att det kan finnas andra förmåner än lön att förhandla om, till exempel utbildning, semesterdagar eller flexibel arbetstid.

 

4.

Argumentera: Förklara varför du anser att du förtjänar en högre lön och använd konkreta exempel på prestationer, ansvar och utveckling i arbetet. Var tydlig och saklig i din argumentation och undvik att jämföra dig med andra kollegor.

 

5.

Lyssna och förhandla: Var beredd på att arbetsgivaren kanske inte accepterar ditt löneanspråk direkt. Lyssna på deras synpunkter och var öppen för att förhandla fram en lösning som är acceptabel för båda parter. Kom ihåg att löneförhandling är en process där både du och arbetsgivaren behöver ge och ta för att nå en överenskommelse.

 

Hur skiljer sig en överläkares lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor är tyvärr fortfarande ett problem på många arbetsplatser, även inom yrken som överläkare. Det är dock viktigt att påpeka att löneskillnaderna kan variera beroende på faktorer som arbetsplats, geografiskt område och erfarenhet. Generellt sett kan man säga att kvinnor som överläkare tenderar att ha något lägre löner än sina manliga kollegor, även om skillnaderna minskar över tid och med ökad medvetenhet om jämställdhetsfrågor.

 

För att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom yrket överläkare är det viktigt att arbetsgivare och fackförbund arbetar aktivt med att identifiera och åtgärda eventuella orättvisor i lönesättningen. Det är också viktigt att både manliga och kvinnliga överläkare är medvetna om lönestatistiken och sina rättigheter när det gäller löneförhandlingar och jämställdhet på arbetsplatsen.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som överläkare?

 

Överläkare kan arbeta inom både offentlig och privat sektor, och löneskillnaderna mellan dessa sektorer kan variera. Generellt sett kan man säga att överläkare som arbetar inom privat sektor ofta har högre löner än de som arbetar inom offentlig sektor. Detta beror på att privata aktörer ofta har större möjlighet att erbjuda högre löner för att attrahera och behålla kompetent personal. Dock kan det finnas förmåner och trygghet i att arbeta inom offentlig sektor, till exempel genom att vara anställd av en landstingsdriven sjukvårdsinrättning.

 

Det är viktigt att påpeka att lönen inte är den enda faktorn att ta hänsyn till när man väljer i vilken sektor man vill arbeta som överläkare. Arbetsmiljö, möjligheter till forskning och utveckling, samt arbetsbelastning och ansvar kan också spela en stor roll i valet av arbetsplats. Därför är det rekommenderat att väga in alla dessa aspekter när man funderar på vilken sektor som passar bäst för ens karriär som överläkare.

 

I vilken region tjänar man bäst som överläkare?

 

Lönen för en överläkare kan variera beroende på region, erfarenhet och arbetsplats. Generellt sett är det svårt att peka ut en specifik region där man tjänar bäst som överläkare, eftersom lönenivåerna kan variera inom regionerna och mellan olika arbetsgivare. Dock kan det generellt sägas att lönen för överläkare i storstadsregioner och mer välmående områden tenderar att vara högre än i mer glesbefolkade och ekonomiskt svagare regioner. Det är viktigt att komma ihåg att lönen också påverkas av andra faktorer, såsom erfarenhet, ansvarsområden och arbetsuppgifter.

 

Vad jobbar en överläkare med?

 

En överläkare är en specialistläkare som har ytterligare erfarenhet och ansvar inom sitt medicinska område. Överläkarens arbetsuppgifter varierar beroende på arbetsplats och specialitet, men kan innefatta följande:

 

 • Att leda och ansvara för den medicinska verksamheten inom sitt område, vilket kan innefatta att fatta beslut om behandlingsmetoder, att planera och fördela resurser samt att ansvara för kvaliteten på den medicinska vården.
 • Att konsultera och ge råd till andra läkare och vårdpersonal inom sitt specialområde.
 • Att diagnostisera och behandla patienter med komplexa och/eller sällsynta sjukdomar och tillstånd.
 • Att utföra och övervaka medicinska procedurer och operationer.
 • Att delta i utbildning och handledning av läkare under specialistutbildning, samt att bidra till fortbildning av kollegor och vårdpersonal.
 • Att delta i forskning och utveckling inom sitt medicinska område, samt att följa och implementera nya forskningsrön och medicinska metoder.

 

Hur blir man överläkare?

 

För att bli överläkare krävs det att man först utbildar sig till läkare och sedan genomgår en specialistutbildning inom sitt valda medicinska område. Här är stegen som måste följas för att bli överläkare:

 

 1. Fullfölj en grundutbildning i medicin, vilket innefattar en läkarutbildning på universitet som vanligtvis tar 5,5 år att slutföra.
 2. Fullgör en allmäntjänstgöring (AT) som läkare, som omfattar 18-24 månaders praktisk tjänstgöring och ger behörighet att ansöka om legitimation som läkare.
 3. Ansök om och erhåll en läkarlegitimation från Socialstyrelsen.
 4. Sök och påbörja en specialisttjänstgöring (ST) inom ditt valda medicinska område, vilket innebär ytterligare 5-6 års utbildning och praktisk tjänstgöring under handledning av erfarna specialistläkare.
 5. Fullfölj specialistutbildningen och ansök om specialistbevis från Socialstyrelsen.
 6. Arbeta som specialistläkare och skaffa dig erfarenhet och meriter inom ditt område. Det finns ingen exakt tidsgräns för hur lång tid det tar att bli överläkare, men det krävs ofta flera års erfarenhet som specialistläkare innan man kan ansöka om en överläkartjänst.

 

Det är viktigt att komma ihåg att det krävs både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att bli överläkare, samt att man måste bevisa sin kompetens och förmåga att leda och ansvara för den medicinska verksamheten inom sitt område. Lönen för en överläkare ligger generellt sett högre än för en specialistläkare, med en medianlön på 83 300 kronor per månad enligt SCB:s senaste lönestatistik.