BT Läkare lön

Lön BT Läkare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket bt läkare i hela Sverige ligger på 37 300 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
37 300 kr37 500 kr37 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år37 300 kr37 500 kr37 200 kr
35-44 år37 300 kr37 700 kr36 900 kr
45-54 år......
55-64 år......
65-66 år......
Alla åldrar37 300 kr37 500 kr37 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista bt läkare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket bt läkare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som bt läkare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en bt läkare i månadslön?

 

En bt läkares månadslön varierar beroende på erfarenhet och arbetsplats, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittsmånadslönen för en bt läkare på 36 800 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda bt läkares löner kan vara både högre och lägre än detta belopp.

 

Vad har en bt läkare i medianlön?

 

Medianlönen är det belopp där hälften av bt läkarna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för bt läkare på 36 000 kronor i månaden. Det innebär att om man rangordnar alla bt läkares löner från lägst till högst, så är det beloppet som ligger i mitten.

 

Vad har en bt läkare i ingångslön?

 

Ingångslönen är den lön som en bt läkare får när de börjar arbeta, och kan variera beroende på arbetsplats och individuella förhandlingar. Enligt SCB:s lönestatistik ligger ingångslönen för bt läkare i 10:e percentilen, vilket innebär att 10 % av bt läkarna tjänar 33 300 kronor eller mindre per månad. Det kan användas som en indikation på vad en bt läkare kan förvänta sig i ingångslön.

 

Vad är genomsnittslönen för en bt läkare?

 

Genomsnittslönen är ett mått på den totala lönesumman för alla bt läkare dividerat med antalet bt läkare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för bt läkare på 36 800 kronor i månaden. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner, och att medianlönen ofta ger en mer rättvisande bild av vad en "typisk" bt läkare tjänar.

 

Hur mycket tjänar en bt läkare efter skatt (nettolön)?

 

En bt läkare, det vill säga en läkare under specialistutbildning, kan ha en månadslön på omkring 36 800 kronor innan skatt enligt SCB:s senaste lönestatistik. Nettolönen, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på var i landet man arbetar och vilka avdrag man har. Generellt sett kan man räkna med att betala omkring 30% i skatt, vilket innebär att en bt läkare skulle ha en nettolön på cirka 25 760 kronor per månad. Det är dock viktigt att notera att detta är en ungefärlig siffra och att den faktiska nettolönen kan variera något.

 

Vad är timlönen för en bt läkare?

 

För att räkna ut timlönen för en bt läkare behöver vi först veta hur många arbetstimmar det är per månad. Generellt sett räknar man med cirka 160 arbetstimmar per månad för en heltidsanställd. Om vi utgår från en månadslön på 36 800 kronor för en bt läkare, skulle timlönen bli cirka 230 kronor per timme (36 800 / 160 = 230). Det är viktigt att notera att detta är en ungefärlig siffra och att den faktiska timlönen kan variera något beroende på arbetsgivare och individuella förhållanden.

 

Hur är det att jobba som bt läkare inom bemmaning?

 

Att jobba som bt läkare inom bemmaning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika arbetsplatser, oftast sjukhus och vårdcentraler, för kortare eller längre perioder. Det finns både för- och nackdelar med att arbeta inom bemanning som bt läkare:

 

  • Flexibilitet: Att jobba inom bemanning ger ofta en större flexibilitet i arbetet. Man kan i viss mån välja när och var man vill arbeta, vilket kan vara fördelaktigt om man till exempel vill kombinera arbetet med studier eller annat.
  • Variation: Eftersom man arbetar på olika arbetsplatser får man möjlighet att träffa nya kollegor och patienter samt att arbeta inom olika specialiteter. Detta kan vara både utmanande och lärorikt och bidra till en bredare kompetens som läkare.
  • Lön: Bemanningsföretag erbjuder ofta högre löner än vad som är vanligt för fasta anställningar, vilket kan vara en fördel. Dock kan det finnas en osäkerhet kring hur mycket arbete man får och därmed hur stor ens inkomst blir.
  • Arbetsmiljö: Att arbeta som bt läkare inom bemanning kan innebära att man hamnar i arbetsmiljöer där det är hög arbetsbelastning och brist på personal. Det kan vara stressigt och krävande, men samtidigt också ge värdefull erfarenhet.
  • Karriärutveckling: När man arbetar inom bemanning kan det vara svårare att få en kontinuerlig och strukturerad specialistutbildning. Det kan vara en nackdel om man vill avancera snabbt i sin karriär.

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att arbeta som bt läkare inom bemanning. Det är viktigt att väga för- och nackdelarna mot varandra och fundera över vad som passar bäst för ens egna mål och förutsättningar.

 

Hur är det att jobba som bt läkare fast som konsult?

 

Att jobba som bt läkare (barn- och ungdomstandläkare) som konsult kan innebära flera skillnader jämfört med att vara anställd direkt hos en arbetsgivare. Som konsult är man oftast egen företagare eller anställd hos ett bemannings- eller konsultföretag. Det kan innebära större flexibilitet i arbetet, då man som konsult kan ha möjlighet att välja vilka uppdrag man vill ta och när man vill arbeta. Det kan också innebära att man får möjlighet att arbeta på olika kliniker och med en större variation av patienter, vilket kan vara både lärorikt och utvecklande.

 

En nackdel med att arbeta som konsult kan vara att man inte har samma trygghet och förmåner som en fast anställd bt läkare, såsom tjänstepension och sjukförsäkring. Som konsult kan det också vara svårare att bygga långvariga relationer med kollegor och patienter, eftersom man ofta byter arbetsplats. Dessutom kan det finnas perioder med mindre arbete, vilket kan påverka den ekonomiska stabiliteten för en konsult inom bt läkaryrket.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en bt läkares lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande påverkan på en bt läkares lön. Inom yrket kan lönen variera beroende på faktorer som utbildning, arbetsgivare, arbetsplatsens storlek och geografiska läge, men även individens erfarenhet och prestation. Generellt sett tenderar en bt läkares lön att öka med ökad erfarenhet och kompetens inom yrket.

 

Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en bt läkare på 36000 kr per månad. Lönespannet varierar dock, där de med minst erfarenhet (10:e percentilen) tjänar omkring 33300 kr per månad, medan de med mest erfarenhet (90:e percentilen) tjänar omkring 41400 kr per månad. Detta visar att erfarenhet kan ha en betydande inverkan på lönen för en bt läkare, även om andra faktorer också spelar in.

 

Vad har en bt läkare för livslön?

 

Att räkna ut en bt läkares livslön är komplicerat eftersom det beror på många olika faktorer, såsom antal år i yrket, löneutveckling, eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet, och förändringar i arbetsmarknaden. En generell uppskattning kan dock baseras på medianlönen för en bt läkare enligt SCB:s senaste lönestatistik, som ligger på 36000 kr per månad.

 

Om vi antar att en bt läkare börjar arbeta vid 25 års ålder och går i pension vid 65 års ålder, innebär det en yrkesverksam tid på 40 år. Om vi multiplicerar medianlönen med 12 månader och 40 år får vi en uppskattad livslön på 17 280 000 kr. Det är viktigt att poängtera att detta är en förenklad beräkning och att den faktiska livslönen för en bt läkare kan variera beroende på de faktorer som nämndes tidigare.

 

Hur kan man löneförhandla som bt läkare?

 

Löneförhandlingen är en viktig process för att säkerställa en rättvis ersättning för ditt arbete som bt läkare. Här är några tips för att förbereda dig inför löneförhandlingen:

 

1.

Förbered dig genom att undersöka lönestatistik och marknadslöner för bt läkare. Använd till exempel SCB:s lönestatistik där medellönen för yrket är 36 800 kr, medianlönen 36 000 kr och lönen för de 10% lägst avlönade bt läkarna är 33 300 kr.

 

2.

Sätt upp realistiska förväntningar på din lön baserat på din erfarenhet, utbildning, arbetsuppgifter och prestationer i arbetet.

 

3.

Dokumentera dina prestationer och framgångar i arbetet. Det kan vara bra att ha konkreta exempel på hur du bidragit till verksamheten, förbättrat arbetsprocesser eller fått positiv feedback från kollegor eller patienter.

 

4.

Planera och öva på din argumentation inför lönesamtalet. Var tydlig med varför du anser att du förtjänar en högre lön och hur det gynnar arbetsgivaren.

 

5.

Var beredd på att förhandla och diskutera din lön. Om arbetsgivaren inte kan erbjuda den lönenivå du önskar, överväg att förhandla om andra förmåner såsom utbildning, flextid eller extra semesterdagar.

 

Hur skiljer sig en bt läkare lön mellan män och kvinnor?

 

Enligt SCB:s lönestatistik finns det skillnader i lön mellan män och kvinnor inom många yrken, inklusive bt läkare. För att ta reda på exakta siffror för skillnaden mellan manliga och kvinnliga bt läkare kan man undersöka lönestatistik från SCB eller andra källor. Det är viktigt att notera att löneskillnader kan bero på flera faktorer, såsom erfarenhet, utbildning, arbetsuppgifter och arbetsprestationer. För att motverka ojämställda löner är det viktigt att både arbetsgivare och anställda arbetar aktivt med jämställdhet och rättvis lön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som bt läkare?

 

Lönen för en bt läkare kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man tjäna mer inom privat sektor jämfört med offentlig sektor, då privata företag ofta har större möjligheter att erbjuda högre löner för att attrahera och behålla kvalificerad personal. Det är dock viktigt att ta hänsyn till andra faktorer än lön när man väljer arbetsgivare, såsom arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter och arbetsbelastning. För att få en uppfattning om löneskillnader mellan olika sektorer kan man jämföra lönestatistik från olika källor och prata med kollegor och kontakter inom yrket.

 

I vilken region tjänar man bäst som bt läkare?

 

Lönen för en bt läkare varierar beroende på region och arbetsgivare, men generellt sett är lönerna högst i storstadsregionerna som Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta beror på att dessa regioner har en högre kostnad för boende och livsmedel, vilket gör att arbetsgivarna erbjuder högre löner för att locka och behålla kvalificerad personal.

 

Vad jobbar en bt läkare med?

 

En bt läkare, som står för basårs- eller bastjänstgöringsläkare, är en läkare som är i början av sin karriär efter att ha avslutat sin grundutbildning i medicin. Bt läkare genomgår en period av ca 18-24 månader där de arbetar under handledning och rotation inom olika specialiteter för att få praktisk erfarenhet och kunskap inom flera medicinska områden. Målet med detta är att förbereda dem för att sedan välja och påbörja en specialistutbildning inom det medicinska område som de är mest intresserade av och som bäst passar deras kompetens och intressen. Under sin bastjänstgöring ansvarar bt läkare för att utreda, diagnostisera och behandla patienter under handledning av erfarna kollegor, samt att följa upp och dokumentera patienternas vård och behandling.

 

Hur blir man bt läkare?

 

För att bli bt läkare krävs följande steg:

 

  1. Fullständig grundutbildning i medicin: Det första steget är att genomgå en läkarutbildning på universitetsnivå, vilket vanligtvis tar 5,5 år att slutföra. Under utbildningen får man teoretisk kunskap inom medicin samt praktisk erfarenhet genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på sjukhus och vårdcentraler.
  2. Legitimation som läkare: Efter att ha avslutat läkarutbildningen och erhållit en läkarexamen ansöker man om läkarlegitimation hos Socialstyrelsen. Legitimationen är ett bevis på att man har den kompetens som krävs för att arbeta som läkare i Sverige.
  3. Sök och få anställning som bt läkare: När man har fått sin läkarlegitimation kan man söka anställning som bt läkare på sjukhus och vårdcentraler. Efter att ha blivit anställd påbörjar man sin bastjänstgöring som varar i ca 18-24 månader, där man roterar inom olika specialiteter och arbetar under handledning.

Efter att ha slutfört sin bastjänstgöring och fått godkänt på sina utvärderingar kan läkaren ansöka om att påbörja en specialistutbildning inom det medicinska område som de är mest intresserade av. Specialistutbildningen varar i ytterligare 5-6 år och leder till en specialistkompetens inom det valda området.