Skolsköterska lön

Lön Skolsköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket skolsköterska i hela Sverige ligger på 41 900 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
41 900 kr..41 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år39 500 kr..39 600 kr
35-44 år41 000 kr..41 000 kr
45-54 år42 300 kr..42 300 kr
55-64 år42 500 kr..42 500 kr
65-66 år43 100 kr..43 300 kr
Alla åldrar41 900 kr..41 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista skolsköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket skolsköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som skolsköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en skolsköterska i månadslön?

 

En skolsköterskas månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en skolsköterska på 40 400 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda skolsköterskors löner kan skilja sig åt.

 

Vad har en skolsköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en skolsköterska ligger på 40 000 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen representerar den lönenivå där hälften av skolsköterskorna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det ger en mer rättvis bild av lönenivån jämfört med genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremvärden.

 

Vad har en skolsköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en skolsköterska varierar beroende på arbetsplats, region och eventuell tidigare yrkeserfarenhet. Enligt SCB:s lönestatistik ligger lönen för de 10 procent lägst avlönade skolsköterskorna på 36 800 kronor. Det kan ge en indikation på vad en skolsköterska kan förvänta sig i ingångslön, men det är viktigt att notera att det kan finnas variationer mellan olika arbetsgivare och regioner.

 

Vad är genomsnittslönen för en skolsköterska?

 

Genomsnittslönen för en skolsköterska ligger på 40 400 kronor i månaden enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremvärden, så medianlönen på 40 000 kronor ger ofta en mer rättvis bild av lönenivån för skolsköterskor. Lönen kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplats och region, så enskilda skolsköterskors löner kan skilja sig från genomsnittet.

 

Hur mycket tjänar en skolsköterska efter skatt (nettolön)?

 

En skolsköterskas nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på bland annat arbetslivserfarenhet, arbetsplats och var i landet man arbetar. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en skolsköterska på 40 000 kronor per månad. Nettolönen beräknas utifrån bruttolönen och skattesatsen för den kommun och region man är skriven i. Generellt kan man säga att en skolsköterska får behålla ungefär 70-75% av sin bruttolön efter skatt, vilket innebär en nettolön på cirka 28 000 - 30 000 kronor per månad för en skolsköterska med medianlön.

 

Vad är timlönen för en skolsköterska?

 

Timlönen för en skolsköterska kan variera beroende på faktorer som arbetslivserfarenhet, arbetsplats och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en skolsköterska på 40 000 kronor per månad. Om vi antar att en skolsköterska arbetar heltid, det vill säga 40 timmar per vecka, och har semester i enlighet med semesterlagen kan vi göra en uppskattning av timlönen.

 

För att räkna ut timlönen tar vi medianlönen (40 000 kr) och delar med antalet arbetstimmar per månad. I genomsnitt finns det 4,33 veckor per månad, vilket innebär att en heltidsanställd skolsköterska arbetar 173,2 timmar per månad (40 timmar per vecka * 4,33). Då får vi en uppskattad timlön på cirka 231 kronor (40 000 / 173,2). Det är viktigt att komma ihåg att detta är en uppskattning och att timlönen kan variera mellan olika skolsköterskor och arbetsplatser.

 

Hur är det att jobba som skolsköterska inom bemmaning?

 

Att jobba som skolsköterska inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika skolor och förskolor som behöver en skolsköterska under en kortare eller längre period. Det kan innebära att man får möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser, vilket kan ge en bred erfarenhet och möjlighet att träffa många nya kollegor och elever. Det kan också vara en bra möjlighet för nyutexaminerade skolsköterskor att få erfarenhet och skapa kontakter inom yrket.

 

Samtidigt kan det vara en utmaning att ständigt anpassa sig till nya arbetsmiljöer och rutiner, samt att skapa och upprätthålla relationer med elever och personal på kort tid. Det kan också vara mindre trygghet och stabilitet jämfört med att vara fast anställd på en skola, eftersom uppdragen kan vara tidsbegränsade och man kanske inte alltid vet var man ska arbeta härnäst. Lön och anställningsvillkor kan variera mellan olika bemanningsföretag, så det är viktigt att noggrant undersöka och jämföra dessa innan man väljer att jobba som skolsköterska inom bemmaning.

 

Hur är det att jobba som skolsköterska fast som konsult?

 

Att jobba som skolsköterska som konsult innebär att man inte är anställd av en specifik skola eller kommun, utan istället arbetar för ett konsultföretag eller som egen företagare. Detta kan innebära en större frihet och flexibilitet i arbetet, då man oftast har möjlighet att välja vilka uppdrag man vill ta och vilka skolor eller områden man vill arbeta inom. Det kan också ge möjlighet att arbeta med en större variation av uppdrag och arbetsuppgifter, vilket kan vara både utmanande och utvecklande.

 

Som konsult kan man dock uppleva en större osäkerhet gällande arbetstillfällen och inkomst, eftersom man är beroende av att hitta nya uppdrag och kunder. Det kan också vara mer ansvar att driva eget företag och hantera administration, fakturering och skatter. Dessutom kan det vara svårare att bygga långsiktiga relationer med kollegor och elever, eftersom man oftast arbetar på kortare uppdrag och byter arbetsplats oftare än en fast anställd skolsköterska. Samtidigt kan det vara en möjlighet att knyta kontakter och nätverka inom yrket.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en skolsköterskas lön?

 

Erfarenhet spelar en viktig roll när det kommer till lönenivåer för skolsköterskor. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en skolsköterska på 40 000 kronor per månad. För de som har mindre erfarenhet och befinner sig inom den lägsta lönekvartilen (25 procent) ligger lönen på omkring 38 400 kronor per månad, medan de med mer erfarenhet och som befinner sig inom den högsta lönekvartilen (75 procent) tjänar omkring 42 000 kronor per månad. För de mest erfarna skolsköterskorna, inom den översta 10 procenten, kan lönen ligga på omkring 44 500 kronor per månad.

 

Det är viktigt att komma ihåg att lönen även påverkas av andra faktorer, såsom arbetsgivare, geografisk plats och arbetsmarknadens efterfrågan på skolsköterskor. Det kan dock vara värt att satsa på att skaffa erfarenhet och bredda sin kompetens inom yrket för att öka sina chanser till en högre lön.

 

Vad har en skolsköterska för livslön?

 

Livslönen för en skolsköterska är svår att uppskatta exakt, eftersom det beror på många variabler såsom antal år i yrket, löneutveckling, karriärutveckling och eventuella pauser i arbetslivet. Om vi utgår från SCB:s senaste lönestatistik med en medianlön på 40 000 kronor per månad och antar att en skolsköterska arbetar i yrket i 40 år, skulle detta ge en livslön på omkring 19 200 000 kronor (40 000 x 12 månader x 40 år).

 

Det är viktigt att notera att detta är en grov uppskattning och att den faktiska livslönen kan variera beroende på individens karriär och löneutveckling. Dessutom påverkas livslönen av faktorer som inflation, skatter och eventuella pensionssystem. Det är dock tydligt att erfarenhet och kompetens inom yrket kan bidra till en högre livslön för en skolsköterska.

 

Hur kan man löneförhandla som skolsköterska?

 

För att löneförhandla som skolsköterska är det viktigt att först och främst ha koll på vad som är en rimlig lön för yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en skolsköterska på 40 400 kr, medan medianlönen ligger på 40 000 kr. Det är också bra att veta att 10 % av skolsköterskorna tjänar 36 800 kr eller mindre, medan 90 % tjänar 44 500 kr eller mindre.

 

När du förbereder dig inför löneförhandlingen kan det vara bra att göra följande:

 

 • Samla information om den generella lönenivån för skolsköterskor, både på din arbetsplats och inom branschen.
 • Sammanställ dina meriter, utbildningar och erfarenheter som kan motivera en högre lön.
 • Reflektera över dina arbetsuppgifter och ansvarsområden, och hur de kan påverka din lönenivå.
 • Fundera över vilken lönenivå du själv anser vara rimlig och motiverad, samt vilket löneintervall du är beredd att acceptera.

 

Under själva löneförhandlingen är det viktigt att vara tydlig med vad du vill och varför du anser att du förtjänar en högre lön. Förklara hur dina meriter, erfarenheter och arbetsuppgifter motiverar din löneanspråk. Om möjligt, ge konkreta exempel på hur du bidrar till verksamhetens framgång och utveckling. Kom ihåg att vara öppen för dialog och lyssna på din arbetsgivares argument och motförslag.

 

Hur skiljer sig en skolsköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

Inom yrket skolsköterska finns det inga stora skillnader i lön mellan män och kvinnor, då yrket är övervägande kvinnodominerat. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en skolsköterska på 40 400 kr, oavsett kön. Det är dock viktigt att fortsätta arbeta för jämställda löner och arbetsvillkor inom alla yrken, inklusive skolsköterskor.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som skolsköterska?

 

En skolsköterskas lön kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man tjäna mer inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn, men det finns också undantag. Det är viktigt att ha i åtanke att lönen inte är den enda faktorn att överväga när man väljer arbetsplats, utan även arbetsmiljö, arbetsuppgifter, anställningsvillkor och möjligheter till kompetensutveckling spelar in.

 

För att få en uppfattning om lönenivåerna inom olika sektorer kan det vara bra att undersöka lönestatistik och prata med kollegor och kontakter inom branschen. SCB:s lönestatistik är en bra källa för att få en överblick över lönenivåer för skolsköterskor inom olika sektorer.

I vilken region tjänar man bäst som skolsköterska?

 

Lönen för en skolsköterska kan variera beroende på region, erfarenhet och arbetsgivare. Enligt den senaste lönestatistiken från SCB ligger medianlönen för en skolsköterska på 40 000 kr, med en månadslön på 40 400 kr. I den övre delen av löneskalan, där 90% av skolsköterskorna befinner sig, tjänar man 44 500 kr, medan de i den nedre delen av löneskalan (10%) tjänar 36 800 kr.

 

Det är svårt att ange en specifik region där man tjänar bäst som skolsköterska, eftersom lönen kan variera inom regionerna. Generellt sett kan man dock förvänta sig högre löner i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där kostnadsnivån också är högre. Det är därför viktigt att undersöka löneläget i den region där man är intresserad av att arbeta och ta hänsyn till faktorer som kostnader för boende och levnadsstandard.

 

Vad jobbar en skolsköterska med?

 

En skolsköterska är en viktig del av elevhälsoteamet på en skola och har en central roll i att främja elevers hälsa och välmående. Skolsköterskans arbetsuppgifter kan variera beroende på skolans behov och storlek, men några av de vanligaste arbetsuppgifterna är:

 

 • Hälsokontroller och hälsosamtal med elever
 • Vaccinationer
 • Bedömning och uppföljning av elevers behov av särskilt stöd
 • Bedömning och behandling av akuta sjukdoms- och skadeärenden
 • Samverkan med andra yrkesgrupper inom elevhälsan, såsom specialpedagoger, kuratorer och skolläkare
 • Uppföljning och utvärdering av skolans hälsofrämjande arbete
 • Information och utbildning om hälsa och livsstil till elever, personal och föräldrar

 

Hur blir man skolsköterska?

 

För att bli skolsköterska krävs det att man har en grundutbildning som sjuksköterska och sedan vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller skolsköterskeprogrammet. Här följer en steg-för-steg guide om hur man blir skolsköterska:

 

 1. Skaffa en grundutbildning i omvårdnad som leder till en sjuksköterskeexamen. Detta innebär att man genomgår en treårig högskoleutbildning som ger 180 högskolepoäng.
 2. Efter att ha erhållit sjuksköterskeexamen måste man ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. Detta är ett krav för att få arbeta som sjuksköterska i Sverige.
 3. För att bli skolsköterska krävs det att man har vidareutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar eller skolsköterskeprogrammet. Denna utbildning kan variera i längd och omfattning beroende på lärosäte, men brukar vara mellan 60 och 90 högskolepoäng.
 4. Efter att ha genomfört den nödvändiga vidareutbildningen kan man söka arbete som skolsköterska på en skola, antingen inom den offentliga eller den privata sektorn.