Grundskollärare lön

Lön Grundskollärare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket grundskollärare i hela Sverige ligger på 37 700 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
37 700 kr37 100 kr38 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år25 200 kr24 600 kr25 500 kr
25-34 år34 900 kr34 600 kr35 000 kr
35-44 år37 900 kr37 900 kr37 900 kr
45-54 år40 000 kr39 900 kr40 100 kr
55-64 år40 000 kr39 100 kr40 300 kr
65-66 år39 800 kr39 200 kr40 100 kr
Alla åldrar37 700 kr37 100 kr38 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista grundskollärare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket grundskollärare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som grundskollärare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en grundskollärare i månadslön?

En grundskollärares månadslön kan variera beroende på erfarenhet, utbildning och arbetsgivare. Medellönen, eller genomsnittslönen, för en grundskollärare ligger på cirka 36 600 kr per månad. Medianlönen, som innebär att hälften av grundskollärarna tjänar mer och hälften tjänar mindre, ligger på 37 100 kr per månad.

 

Vad har en grundskollärare i ingångslön?

Ingångslönen för en grundskollärare ligger oftast något lägre än medel- och medianlönen. En rimlig ingångslön för en nyutexaminerad grundskollärare ligger på omkring 27 200 kr per månad, vilket motsvarar 10-percentilen av lönefördelningen.

 

Hur mycket tjänar en grundskollärare efter skatt (nettolön)?

Nettolönen för en grundskollärare varierar beroende på bruttolönen och skattesatsen i den region där personen arbetar. Om vi utgår från en medellön på 36 600 kr per månad, blir nettolönen efter skatt ungefär 26 000 kr till 28 000 kr, beroende på skattesatsen.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en grundskollärares lön?

Erfarenhet påverkar en grundskollärares lön i stor utsträckning. En lärare med fler års erfarenhet och eventuellt ytterligare utbildning kan förvänta sig en högre lön än en nyutexaminerad kollega. En grundskollärare som befinner sig på 75-percentilen av lönefördelningen tjänar cirka 40 800 kr per månad, medan en lärare på 90-percentilen tjänar omkring 44 500 kr per månad. Dessa högre löner återspeglar oftast större erfarenhet och mer avancerade befattningar inom yrket.

 

Vad har en grundskollärare för livslön?

En grundskollärares livslön är den totala summan av lön som personen tjänar under hela sin yrkesverksamma tid. Det är svårt att ge en exakt siffra på livslönen, eftersom detta beror på individens karriärutveckling, löneökningar och eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet. Om vi utgår från en genomsnittlig löneökning på cirka 1,5% per år och en yrkesverksam tid på 40 år, kan en grundskollärares livslön uppgå till omkring 23-25 miljoner kronor.

 

Hur kan man löneförhandla som grundskollärare?

För att löneförhandla som grundskollärare är det viktigt att förbereda sig väl och ha goda argument för varför man förtjänar en högre lön. Några tips för att löneförhandla framgångsrikt är:

 1. Samla fakta om lönenivåerna för grundskollärare i din region och bransch.
 2. Var tydlig med dina prestationer och hur du har bidragit till skolans utveckling och elevernas framgång.
 3. Om du har genomgått ytterligare utbildning eller kurser, lyft fram detta som ett argument för högre lön.
 4. Var realistisk i dina lönekrav och visa förståelse för arbetsgivarens ekonomiska situation.
 5. Förhandla i en konstruktiv och professionell ton, och var beredd att förhandla om andra förmåner som flexibla arbetstider eller extra semesterdagar om arbetsgivaren inte kan möta dina lönekrav.

 

Hur skiljer sig en grundskollärares lön mellan män och kvinnor?

Löneskillnaden mellan manliga och kvinnliga grundskollärare kan variera beroende på region och arbetsgivare. Generellt sett bör lönen för grundskollärare vara jämställd, eftersom lönesättningen är baserad på utbildning, erfarenhet och arbetsprestation snarare än kön. I verkligheten kan det dock finnas mindre löneskillnader mellan könen, vilket är viktigt att uppmärksamma och motverka genom löneförhandlingar och kollektivavtal.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som grundskollärare?

Lönen för en grundskollärare kan variera mellan olika sektorer, såsom offentlig, privat och fristående skolor. Generellt sett kan lönerna vara något högre i privat och fristående skolor jämfört med offentliga skolor, eftersom dessa skolor ofta har större ekonomiska resurser och konkurrerar om att attrahera och behålla kvalificerade lärare. Det är dock viktigt att inte enbart fokusera på lönen, utan även väga in andra faktorer som arbetsmiljö, elevsammansättning och anställningsvillkor när man väljer i vilken sektor man vill arbeta som grundskollärare.

 

I vilken region tjänar man bäst som grundskollärare?

Lönerna för grundskollärare kan variera mellan olika regioner i Sverige, beroende på faktorer som bostadspriser, levnadskostnader och konkurrens om lärartjänster. Generellt sett tenderar lönerna att vara något högre i storstadsregionerna, såsom Stockholm, Göteborg och Malmö, jämfört med mindre städer och landsbygdsområden. Dock bör man också ta hänsyn till att levnadskostnaderna, särskilt bostadspriser, kan vara högre i storstäderna, vilket kan motverka fördelarna med en högre lön.

 

Hur är det att jobba som grundskollärare inom bemmaning?

Att jobba som grundskollärare inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika skolor för att täcka tillfälliga behov, såsom vikariat eller säsongsbetonade arbetstoppar. Fördelar med att arbeta inom bemmaning kan inkludera flexibilitet, möjligheten att prova på olika skolor och arbetsmiljöer samt att skapa ett brett kontaktnät inom branschen. Nackdelar kan vara en större osäkerhet gällande arbetstimmar och anställningslängd, samt att det kan vara svårare att bygga långsiktiga relationer med kollegor och elever.

 

Hur är det att jobba som grundskollärare fast som konsult?

Att jobba som grundskollärare som konsult innebär att man arbetar på uppdrag av olika skolor, oftast med fokus på specifika projekt eller utbildningsområden. Som konsult kan man ha möjlighet att specialisera sig inom ett visst ämne eller inom pedagogisk utveckling, och man kan ha större frihet att välja vilka uppdrag man vill ta. Lönen som konsult kan vara högre än som fast anställd lärare, men man har också större ansvar för att hitta egna uppdrag och hantera egen administration och ekonomi. Nackdelar kan inkludera osäkerhet gällande arbetstimmar och anställningslängd, samt att man inte får samma förmåner som fast anställda lärare, såsom semester, sjuklön och pension.

 

Hur blir man grundskollärare?

För att bli grundskollärare i Sverige krävs en lärarutbildning som leder till en lärarexamen. Grundskollärarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (4 år) och innehåller ämnesstudier, pedagogik, praktik (verksamhetsförlagd utbildning) samt ett examensarbete. Under utbildningen väljer man att inrikta sig mot undervisning i årskurs 1-3, 4-6 eller 7-9. Efter avslutad utbildning ansöker man om legitimation som grundskollärare hos Skolverket. För att bli anställd som grundskollärare krävs oftast en lärarlegitimation, men det kan även förekomma att man blir anställd som obehörig lärare under vissa omständigheter.

 

Löneutveckling för grundskollärare baserat på erfarenhet och arbetsgivare?

Löneutvecklingen för grundskollärare baseras på flera faktorer, såsom erfarenhet, utbildning, arbetsgivare och prestation. Generellt sett ökar en grundskollärares lön med erfarenheten, och det kan finnas löneskillnader mellan offentliga, privata och fristående skolor. Löneutvecklingen påverkas också av kollektivavtal och löneförhandlingar mellan lärarfack och arbetsgivare, samt av den generella löneutvecklingen på arbetsmarknaden. Erfarenhet är en viktig faktor för löneutvecklingen, där en lärare med flera års erfarenhet och eventuellt ytterligare utbildning kan förvänta sig en högre lön än en nyutexaminerad kollega. En grundskollärare som befinner sig på 75-percentilen av lönefördelningen tjänar cirka 40 800 kr per månad, medan en lärare på 90-percentilen tjänar omkring 44 500 kr per månad. Dessa högre löner återspeglar oftast större erfarenhet och mer avancerade befattningar inom yrket.

 

Vad innebär det att vara behörig eller obehörig grundskollärare?

En behörig grundskollärare är en person som har genomgått en lärarutbildning och erhållit en lärarexamen samt en lärarlegitimation från Skolverket. Legitimationen visar att personen har den formella kompetensen som krävs för att undervisa i grundskolan. Det innebär att läraren har genomgått pedagogisk utbildning och ämneskunskaper som bedöms som tillräckliga för att utföra yrket på ett kvalificerat sätt.

En obehörig grundskollärare är en person som undervisar i grundskolan utan att ha en lärarexamen och lärarlegitimation. Det kan vara personer som har en akademisk utbildning inom ett visst ämne, men saknar den pedagogiska utbildningen som krävs för en lärarlegitimation. Obehöriga lärare anställs ibland för att täcka upp för bristen på behöriga lärare, men de har generellt sett sämre förutsättningar för att utvecklas professionellt och uppnå högre löner jämfört med sina behöriga kollegor. Det är också viktigt att notera att arbetsgivare är skyldiga att prioritera behöriga lärare vid anställning.

 

Vilka utmaningar och möjligheter finns för grundskollärare i dagens skola?

Grundskollärare i dagens skola står inför en rad utmaningar och möjligheter i sitt yrkesliv. Några av de mest framträdande utmaningarna och möjligheterna inkluderar:

 1. Anpassa undervisningen till en alltmer heterogen elevgrupp, med varierande kulturell och språklig bakgrund, samt till elever med särskilda behov.
 2. Hantera och förebygga psykisk ohälsa och stress bland elever, samt stödja deras välmående och sociala utveckling.
 3. Integrera digitala verktyg och teknologier i undervisningen för att främja lärande och förbereda eleverna för framtiden.
 4. Samarbeta med kollegor, föräldrar och andra aktörer för att skapa en inkluderande och stödjande lärmiljö för eleverna.
 5. Förbättra undervisningen genom att ta del av aktuell forskning och pedagogisk utveckling, samt genom att reflektera över och utvärdera den egna undervisningspraktiken.

 

Vilka vidareutbildningsmöjligheter finns för grundskollärare?

För grundskollärare finns det flera möjligheter att vidareutbilda sig och utvecklas inom yrket. Några exempel på vidareutbildningsmöjligheter är:

 1. Fördjupningskurser inom ämnesområden eller pedagogik, som kan leda till högre kompetens och eventuellt högre lön.
 2. Speciallärar- eller specialpedagogutbildning, som ger kompetens att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
 3. Rektorsutbildning, för de som är intresserade av att ta steget in i skolledning och administration.
 4. Forskarutbildning inom pedagogik eller ämnesdidaktik, för de som vill bidra till forskning och utveckling inom skolväsendet.
 5. Kurser och certifieringar inom digitala verktyg och teknologier, för att förbättra undervisningen och hänga med i den teknologiska utvecklingen.