Lärare grundskola årskurs 4-6 lön

Lön Lärare grundskola årskurs 4-6

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket lärare grundskola årskurs 4-6 i hela Sverige ligger på 37 700 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
37 700 kr37 100 kr38 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år25 200 kr24 600 kr25 500 kr
25-34 år34 900 kr34 600 kr35 000 kr
35-44 år37 900 kr37 900 kr37 900 kr
45-54 år40 000 kr39 900 kr40 100 kr
55-64 år40 000 kr39 100 kr40 300 kr
65-66 år39 800 kr39 200 kr40 100 kr
Alla åldrar37 700 kr37 100 kr38 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista lärare grundskola årskurs 4-6

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket lärare grundskola årskurs 4-6.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som lärare grundskola årskurs 4-6 med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en lärare grundskola årskurs 4-6 i månadslön?

 

En lärare grundskola årskurs 4-6 har en genomsnittlig månadslön på 36 600 kr. Det är viktigt att notera att lönen kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, utbildning, arbetsplats och geografisk placering. Vissa lärare kan ha en högre eller lägre lön än genomsnittet.

 

Vad har en lärare grundskola årskurs 4-6 i medianlön?

 

Medianlönen för en lärare grundskola årskurs 4-6 är 37 100 kr. Det innebär att hälften av lärarna i detta yrke tjänar mer än denna summa, medan den andra hälften tjänar mindre. Medianlönen ger en mer balanserad bild av lönenivån än genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en lärare grundskola årskurs 4-6 i ingångslön?

 

Ingångslönen för en lärare grundskola årskurs 4-6 varierar, men enligt statistik ligger den ofta runt 27 200 kr för de som befinner sig i den lägsta lönedecilen, det vill säga bland de 10% lägst avlönade lärarna. Det är viktigt att tänka på att ingångslönen kan påverkas av faktorer som utbildning, arbetsplats och region. Det är även vanligt att lönen ökar med tiden i takt med att erfarenhet och kompetens utvecklas.

 

Vad är genomsnittslönen för en lärare grundskola årskurs 4-6?

 

Genomsnittslönen för en lärare grundskola årskurs 4-6 är 36 600 kr per månad. Det är dock viktigt att ha i åtanke att detta är ett genomsnitt och att det finns variationer beroende på faktorer som erfarenhet, utbildning, arbetsplats och geografisk placering. Genomsnittslönen ger en indikation på lönenivån men det är också viktigt att titta på medianlönen för att få en mer balanserad bild av lönenivån i yrket.

 

Hur mycket tjänar en lärare grundskola årskurs 4-6 efter skatt (nettolön)?

 

En lärare i grundskolan för årskurs 4-6 har en medianlön på 37 100 kronor per månad. Nettolönen, det vill säga lönen efter skatt, beror på var i landet man bor och vilken kommunalskatt man betalar. Men generellt kan man säga att en lärare i denna kategori får behålla cirka 70-75% av sin bruttolön efter skatt. Det innebär att en lärare med en medianlön på 37 100 kronor får en nettolön på ungefär 25 970 - 27 825 kronor per månad efter skatt.

 

Vad är timlönen för en lärare grundskola årskurs 4-6?

 

För att räkna ut timlönen för en lärare i grundskolan årskurs 4-6 behöver man veta hur många timmar man arbetar per månad. Enligt kollektivavtalet för lärare är den ordinarie arbetstiden 40 timmar per vecka. Om man utgår från att det i snitt är 4,33 veckor per månad, blir den totala arbetstiden cirka 173,2 timmar per månad. Om vi antar att en lärare har en medianlön på 37 100 kronor per månad, blir timlönen ungefär 214 kronor per timme (37 100 / 173,2). Det är viktigt att notera att detta är en förenklad beräkning och att den faktiska timlönen kan variera beroende på individuella avtal och arbetstidsförläggning.

 

Hur är det att jobba som lärare grundskola årskurs 4-6 inom bemmaning?

 

Att arbeta som lärare i grundskolan årskurs 4-6 inom bemanning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och blir uthyrd till olika skolor och uppdrag. Detta kan innebära både kortare och längre vikariat. Att jobba inom bemanning kan ha både för- och nackdelar:

 

 • Variation: Eftersom man får möjlighet att arbeta på olika skolor och med olika uppdrag kan man få en stor variation i sitt arbete. Detta kan vara berikande och ge nya erfarenheter och perspektiv.
 • Flexibilitet: Beroende på bemanningsföretagets avtal kan man i vissa fall ha möjlighet att påverka sina arbetstider och uppdrag, vilket kan ge en större flexibilitet i arbetslivet.
 • Nätverk: Att arbeta på olika skolor ger möjlighet att träffa många nya kollegor och bygga upp ett nätverk inom yrket.
 • Ovisshet: En nackdel med att jobba inom bemanning kan vara ovissheten kring kommande uppdrag och arbetstider. Det kan vara svårare att planera sitt privatliv och ekonomi på lång sikt.
 • Lön: Lönen för lärare inom bemanning kan variera och det är inte alltid säkert att man får samma lön som en fast anställd lärare på skolan där man är uthyrd. Dock ska man enligt kollektivavtalet ha en lön som är jämförbar med fast anställda lärare med likvärdig utbildning och erfarenhet.
 • Tillhörighet: Att ständigt byta arbetsplats kan göra att man känner sig mindre delaktig och engagerad i skolans verksamhet och gemenskap. Det kan vara svårare att känna sig som en del av personalgruppen och att skapa långsiktiga relationer med elever och kollegor.

Att jobba som lärare i grundskolan årskurs 4-6 inom bemanning passar vissa personer bättre än andra. Om man trivs med variation, flexibilitet och att ständigt möta nya utmaningar kan det vara ett bra alternativ. Men om man söker en mer stabil och förutsägbar arbetsmiljö kan en fast anställning på en skola vara mer lämplig.

 

Hur är det att jobba som lärare grundskola årskurs 4-6 fast som konsult?

 

Att jobba som lärare i grundskolan för årskurs 4-6 som konsult kan innebära en del skillnader jämfört med att vara anställd direkt av en skola. Som konsult är man oftast anställd av ett bemanningsföretag eller driver eget företag och hyrs ut till olika skolor för att täcka upp för tillfälliga behov, exempelvis vid sjukdom eller föräldraledighet hos ordinarie personal. Det kan innebära att man får möjlighet att arbeta på flera olika skolor och med olika arbetsmiljöer och arbetsmetoder, vilket kan vara både utvecklande och utmanande.

 

En fördel med att vara konsult är att man ofta har större flexibilitet i arbetstiderna och att man kan få möjlighet att välja uppdrag som passar ens egna intressen och kompetens. Det kan också vara en bra väg in i yrket för nyutexaminerade lärare som ännu inte fått en fast anställning. Dock kan det finnas en viss osäkerhet när det gäller uppdragen, och man kan ibland behöva vara beredd på att arbeta på kortare kontrakt eller att snabbt byta arbetsplats. Som konsult har man också mindre inflytande över skolans övergripande beslut och kan behöva anpassa sig till olika rutiner och regler på de olika skolorna man arbetar på.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en lärare grundskola årskurs 4-6:s lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på en lärares lön, även om det också finns andra faktorer som påverkar lönenivån, såsom utbildning, arbetsgivarens storlek och geografiskt läge. Enligt SCB:s lönestatistik ligger medianlönen för en lärare i grundskolan årskurs 4-6 på 37 100 kr, men för de som befinner sig i de lägre löneskiktet (10:e percentilen) ligger lönen på 27 200 kr, medan de som befinner sig i de högre löneskiktet (90:e percentilen) har en lön på 44 500 kr.

 

En lärare med lång erfarenhet och en gedigen meritlista har oftast en högre lön än en nyutexaminerad lärare, eftersom erfarenheten och kompetensen värderas högt av arbetsgivarna. Det är dock viktigt att komma ihåg att löneutvecklingen varierar beroende på faktorer som arbetsgivarens ekonomiska förutsättningar, individuella prestationer och förhandlingar kring lönen. En lärare som är aktiv i sitt yrkesutvecklande och engagerar sig i att förbättra sin undervisning kan också ha bättre möjligheter att påverka sin löneutveckling.

 

Vad har en lärare grundskola årskurs 4-6 för livslön?

 

Livslönen för en lärare i grundskolan årskurs 4-6 är svår att beräkna exakt, eftersom den beror på flera faktorer såsom individens löneutveckling över tid, antal yrkesverksamma år och eventuella karriärbyten. En grov uppskattning kan dock göras genom att använda medianlönen och anta att en lärare arbetar i 40 år. Enligt SCB:s lönestatistik ligger medianlönen för en lärare i grundskolan årskurs 4-6 på 37 100 kr. Om man multiplicerar detta med 12 månader och 40 år får man en livslön på cirka 17 784 000 kr.

 

Det är dock viktigt att betona att denna siffra är en förenklad beräkning som inte tar hänsyn till faktorer som löneökningar över tid, inflation och eventuella perioder av arbetslöshet eller tjänstledighet. Livslönen kan också påverkas av individuella val och omständigheter, såsom att vidareutbilda sig, byta arbetsgivare eller yrkesroll, eller att ta tjänstledighet för att studera eller vara föräldraledig. Därför bör denna siffra endast ses som en grov uppskattning och inte som en garanti för en individs faktiska livslön.

 

Hur kan man löneförhandla som lärare grundskola årskurs 4-6?

 

För att löneförhandla som lärare i grundskolan årskurs 4-6 är det viktigt att vara väl förberedd och ha en god förståelse för lönenivåer och arbetsmarknaden. Här är några steg att följa för att förbereda och genomföra en löneförhandling:

 

 1. Samla information om lönenivåer för lärare i grundskolan årskurs 4-6. Använd exempelvis statistik från SCB för att få en bild av medellöner, medianlöner och lönespridning inom yrket. I denna text används värdena 36600 kr som månadslön, 37100 kr som medianlön, 44500 kr för 90:e percentilen, 40800 kr för 75:e percentilen, 33000 kr för 25:e percentilen och 27200 kr för 10:e percentilen.
 2. Reflektera över din egen arbetsprestation, erfarenhet och kompetens. Hur bidrar du till skolans verksamhet och elevernas utveckling? Har du genomfört någon vidareutbildning eller tagit på dig extra ansvar? Kan du påvisa att du har haft goda resultat i ditt arbete? Gör en lista över dina styrkor och prestationer som du kan använda som argument i löneförhandlingen.
 3. Prata med kollegor och fackliga representanter för att få en uppfattning om hur löneförhandlingar går till på din arbetsplats och hur lönenivåerna ser ut där. Fackförbundet kan även ge råd och stöd i löneförhandlingssituationer.
 4. Bestäm vilken lönenivå du vill förhandla om. Utgå från din egen kompetens och prestation samt lönestatistiken för lärare i grundskolan årskurs 4-6. Var realistisk men inte rädd för att förhandla om en högre lön än vad du har idag.
 5. Boka ett möte med din chef för att diskutera din lön. Förbered dig väl inför mötet genom att öva på dina argument och ha en tydlig bild av vilken lönenivå du vill förhandla om.
 6. Under löneförhandlingssamtalet, var tydlig och konkret i dina argument. Visa hur din kompetens och prestation påverkar skolans verksamhet och elevernas utveckling. Lyssna också på din chefs synpunkter och var beredd att kompromissa om det behövs.

Hur skiljer sig en lärare grundskola årskurs 4-6 lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor kan förekomma även inom yrket som lärare i grundskolan årskurs 4-6. Dessa löneskillnader kan bero på flera faktorer, såsom arbetslivserfarenhet, utbildningsbakgrund, arbetsuppgifter och arbetsprestation. Det är viktigt att vara medveten om att löneskillnader mellan män och kvinnor inte nödvändigtvis är ett resultat av diskriminering, men det kan finnas strukturella orsaker som påverkar löneutvecklingen för både män och kvinnor inom yrket. För att få en mer detaljerad bild av löneskillnader mellan män och kvinnor som lärare i grundskolan årskurs 4-6 rekommenderas det att kontakta fackförbundet eller arbetsgivaren för att få tillgång till aktuell lönestatistik.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som lärare grundskola årskurs 4-6?

 

Lönen för en lärare i grundskolan årskurs 4-6 kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man säga att lönenivåerna kan vara något högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn. Detta beror ofta på att privata skolor har större möjligheter att erbjuda mer konkurrenskraftiga löner och förmåner för att attrahera och behålla kvalificerade lärare. Dock kan det finnas variationer mellan olika privata skolor och det är viktigt att ta hänsyn till andra faktorer, såsom arbetsmiljö, karriärmöjligheter och stöd från arbetsgivaren, när man utvärderar vilken sektor som är mest fördelaktig att arbeta inom som lärare i grundskolan årskurs 4-6. Det är även viktigt att notera att lönenivåerna kan variera beroende på geografisk placering och arbetsmarknadssituationen i regionen där man arbetar.

 

I vilken region tjänar man bäst som lärare grundskola årskurs 4-6?

 

Lönen för en lärare i grundskolan årskurs 4-6 varierar beroende på var i landet man arbetar samt vilken erfarenhet och utbildning man har. Generellt sett kan lönen vara högre i storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö, där levnadskostnaderna är högre och konkurrensen om kvalificerade lärare kan vara tuffare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en lärare i grundskolan årskurs 4-6 på 37 100 kr per månad. Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen kan variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsgivare, erfarenhet och utbildning.

 

Vad jobbar en lärare grundskola årskurs 4-6 med?

 

En lärare i grundskolan för årskurs 4-6 har en viktig roll i att utbilda och stödja elever i deras akademiska och sociala utveckling. Arbetsuppgifterna för en sådan lärare kan innefatta följande:

 

 • Planering och genomförande av lektioner inom ett eller flera ämnen för årskurs 4-6
 • Utvärdering och bedömning av elevernas kunskaper och färdigheter
 • Sammanställning och dokumentation av elevernas utveckling och framsteg
 • Samverkan med andra lärare, skolledning och föräldrar för att stödja elevernas lärande och välbefinnande
 • Handledning och stöttning av elever i deras individuella behov och utmaningar
 • Organisation och genomförande av studiebesök, utflykter och andra aktiviteter som främjar elevernas lärande och engagemang
 • Kontinuerlig egen fortbildning och utveckling inom pedagogik och ämnesområden

Hur blir man lärare grundskola årskurs 4-6?

 

För att bli lärare i grundskolan årskurs 4-6 behöver man genomgå en lärarutbildning på högskolenivå. Utbildningen omfattar vanligtvis följande steg:

 

 1. Grundläggande högskoleutbildning inom de ämnen man önskar undervisa i, samt pedagogik och didaktik.
 2. En lärarlegitimation som utfärdas av Skolverket efter avslutad utbildning och uppfyllda krav på ämneskunskaper och pedagogisk kompetens.
 3. Erfarenhet av att arbeta som lärare, oftast genom praktik eller vikariat inom skolan. Detta ger värdefull insikt i yrkesrollen och möjlighet att tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken.
 4. Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling inom pedagogik och ämnesområden för att hålla sig uppdaterad och utvecklas som lärare.

Genom att följa dessa steg kan man bli en framgångsrik lärare i grundskolan årskurs 4-6 och bidra till att forma och stödja elevernas utveckling och lärande.