Geriatriksjuksköterska lön

Lön Geriatriksjuksköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket geriatriksjuksköterska i hela Sverige ligger på 41 100 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
41 100 kr41 900 kr41 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år34 400 kr..34 200 kr
25-34 år37 000 kr37 800 kr36 900 kr
35-44 år40 200 kr40 900 kr40 100 kr
45-54 år42 400 kr42 800 kr42 400 kr
55-64 år44 200 kr44 800 kr44 100 kr
65-66 år47 000 kr..46 700 kr
Alla åldrar41 100 kr41 900 kr41 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista geriatriksjuksköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket geriatriksjuksköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som geriatriksjuksköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en geriatriksjuksköterska i månadslön?

 

En geriatriksjuksköterskas månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en geriatriksjuksköterska på 39 800 kronor. Det är viktigt att notera att denna siffra är ett genomsnitt och att det kan finnas stora variationer både uppåt och nedåt beroende på individuella faktorer.

 

Vad har en geriatriksjuksköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en geriatriksjuksköterska ligger på 39 300 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det belopp där hälften av geriatriksjuksköterskorna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det kan vara ett mer rättvisande mått på den "typiska" lönen för yrket jämfört med genomsnittslönen, eftersom medianlönen inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en geriatriksjuksköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en geriatriksjuksköterska, det vill säga lönen för en person som precis börjar arbeta inom yrket, ligger enligt SCB:s lönestatistik på cirka 33 500 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att ingångslönen kan variera beroende på faktorer som arbetsplats, geografiskt område och tidigare erfarenheter. När en geriatriksjuksköterska får mer erfarenhet och avancerar inom yrket kan lönen förväntas öka.

 

Vad är genomsnittslönen för en geriatriksjuksköterska?

 

Genomsnittslönen för en geriatriksjuksköterska ligger på 39 800 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Denna siffra är ett genomsnitt av alla geriatriksjuksköterskors löner, vilket innebär att det kan finnas stora variationer både uppåt och nedåt. Faktorer som påverkar lönen inkluderar erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område. Genom att utvecklas inom yrket och skaffa mer erfarenhet kan en geriatriksjuksköterska förvänta sig att lönen ökar över tid.

 

Hur mycket tjänar en geriatriksjuksköterska efter skatt (nettolön)?

 

En geriatriksjuksköterskas nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som ålder, erfarenhet, arbetsplats och bostadsort. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en geriatriksjuksköterska på 39 300 kr i månaden. För att få en uppskattning av nettolönen behöver man också ta hänsyn till skattesatsen, som varierar mellan olika kommuner och landsting. Generellt kan man säga att nettolönen för en geriatriksjuksköterska med medianlön ligger någonstans mellan 27 000 och 29 000 kr efter skatt.

 

Vad är timlönen för en geriatriksjuksköterska?

 

Timlönen för en geriatriksjuksköterska varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och eventuella tillägg för obekväm arbetstid. Om vi utgår från medianlönen för yrkesgruppen, som enligt SCB:s senaste lönestatistik är 39 300 kr i månaden, kan vi göra en uppskattning av timlönen. Om man arbetar heltid, det vill säga 40 timmar i veckan, blir månadslönen fördelad på cirka 173 timmar (40 timmar/vecka x 52 veckor/år / 12 månader). Det ger en uppskattad timlön på omkring 227 kr/timme. Det är viktigt att komma ihåg att denna siffra är en uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera.

 

Hur är det att jobba som geriatriksjuksköterska inom bemanning?

 

Att jobba som geriatriksjuksköterska inom bemanning kan innebära både fördelar och nackdelar. Här är några aspekter att tänka på:

 

 • Variation: Att jobba inom bemanning innebär att man ofta får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och inom olika verksamheter. Detta kan vara både utvecklande och spännande, då man får möjlighet att lära sig nya saker och arbeta med olika patientgrupper.
 • Flexibilitet: Bemanningsanställda kan ofta ha större möjlighet att påverka sina arbetstider och scheman jämfört med fast anställda. Det kan innebära en större frihet att planera sitt privatliv och sin fritid.
 • Lön: Bemanningsanställda kan ibland ha en högre timlön än fast anställda, eftersom bemanningsföretag ofta betalar ut högre löner för att locka till sig kompetent personal. Dock kan förmåner som tjänstepension och semesterersättning vara sämre än för fast anställda.
 • Trygghet: Bemanningsanställda kan sakna samma trygghet som fast anställda, eftersom man inte har en fast arbetsplats och kan behöva byta arbetsplats med kort varsel. Det kan också vara svårare att bygga långvariga relationer med både kollegor och patienter.
 • Kompetensutveckling: Bemanningsanställda kan ha svårare att få tillgång till fortbildning och kompetensutveckling, eftersom man inte är knuten till en fast arbetsplats. Däremot kan man argumentera för att erfarenheten av att arbeta på olika arbetsplatser i sig bidrar till kompetensutveckling.

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som geriatriksjuksköterska inom bemanning, men det kräver också en viss flexibilitet och anpassningsförmåga. Det är viktigt att väga fördelarna och nackdelarna mot varandra och fundera över vilken typ av arbetsmiljö som passar en bäst.

 

Hur är det att jobba som geriatriksjuksköterska fast som konsult?

 

Att arbeta som geriatriksjuksköterska på konsultbasis innebär att man inte är anställd direkt av en vårdgivare, utan istället arbetar för ett bemannings- eller konsultföretag som hyr ut ens tjänster till olika vårdinrättningar. Det kan finnas både för- och nackdelar med att arbeta som konsult inom geriatriken.

 

Fördelar med att vara konsult kan inkludera större frihet och flexibilitet i arbetet, då man ofta kan välja vilka uppdrag man vill ta och när man vill arbeta. Det kan också ge möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och med olika arbetsuppgifter, vilket kan vara både lärorikt och utvecklande för ens kompetens som geriatriksjuksköterska. Dessutom kan konsultlöner vara högre än fasta anställningar, då man som konsult ofta tar högre risk och har mindre anställningstrygghet.

 

Nackdelar med att vara konsult kan inkludera mindre trygghet i anställningen, då man inte har samma anställningsskydd som vid en fast anställning. Det kan också vara svårt att planera sitt arbetsliv och fritid, då arbetsbelastningen kan variera mycket mellan olika uppdrag och tidsperioder. Som konsult kan det också vara svårare att bygga långvariga relationer med kollegor och patienter, då man oftare byter arbetsplats och arbetsuppgifter.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en geriatriksjuksköterskas lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på en geriatriksjuksköterskas lön. Ju mer erfarenhet en geriatriksjuksköterska har, desto större kompetens och kunskap har de att erbjuda, vilket kan göra dem mer efterfrågade på arbetsmarknaden och därigenom påverka lönen positivt. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en geriatriksjuksköterska på 39300 kronor per månad. För de med mindre erfarenhet, i 10:e percentilen, ligger lönen på 33500 kronor, medan de med mer erfarenhet, i 90:e percentilen, kan förvänta sig en lön på 46400 kronor per månad.

 

Det är viktigt att notera att lönen även påverkas av andra faktorer såsom utbildning, arbetsplats, geografiskt område och anställningsform. Det innebär att två geriatriksjuksköterskor med liknande erfarenhet kan ha olika löner beroende på dessa faktorer. Men generellt sett har erfarenhet en betydande inverkan på lönen för en geriatriksjuksköterska.

 

Vad har en geriatriksjuksköterska för livslön?

 

En livslön är den totala summan pengar en person tjänar under sin yrkesverksamma tid. För att beräkna en geriatriksjuksköterskas livslön måste man ta hänsyn till flera faktorer, såsom lönens utveckling över tid, erfarenhet, anställningsform och arbetsmarknadens förändringar. Det är därför svårt att ge en exakt siffra för en geriatriksjuksköterskas livslön, eftersom det kan variera mycket mellan individer och över tid.

 

Om vi gör en förenklad beräkning baserad på medianlönen för en geriatriksjuksköterska, 39300 kronor per månad, och antar att en person arbetar i yrket i 40 år, skulle livslönen bli ungefär 18 844 800 kronor (39300 * 12 månader * 40 år). Detta är dock en mycket förenklad beräkning som inte tar hänsyn till faktorer som löneökningar, arbetslöshet, föräldraledighet, pension och andra faktorer som kan påverka den faktiska livslönen för en geriatriksjuksköterska.

 

Hur kan man löneförhandla som geriatriksjuksköterska?

 

För att löneförhandla som geriatriksjuksköterska är det viktigt att förbereda sig väl och ha en tydlig bild av vad man vill uppnå. Här är några steg att följa för att underlätta processen:

 

 • Forska om lönenivåer: Innan du börjar löneförhandlingen är det viktigt att du vet vad den genomsnittliga lönen för en geriatriksjuksköterska är. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen på 39300 kr, medan 25% tjänar under 36100 kr och 10% över 46400 kr. Detta ger dig en bra grund att utgå från.
 • Samla bevis för ditt värde: För att kunna argumentera för en högre lön behöver du visa att du är värd det. Det kan innebära att du visar upp hur du har utvecklats i din yrkesroll, vilka utbildningar och certifikat du har skaffat, och hur du har bidragit till arbetsplatsen.
 • Be om ett möte: Begär ett möte med din chef för att diskutera din lön. Var tydlig med att mötet handlar om löneförhandling så att båda parter är förberedda.
 • Förhandla: Under mötet, presentera dina argument och be om den lön du anser att du är värd. Var öppen för att kompromissa och lyssna på din chefs synpunkter. Kom ihåg att förhandling är en process och att det kan ta tid att nå en överenskommelse.
 • Var beredd på att följa upp: Om ni inte når en överenskommelse direkt, var beredd på att följa upp och fortsätta förhandlingen vid ett senare tillfälle.

Hur skiljer sig en geriatriksjuksköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor är ett problem som finns i många yrken, och det är viktigt att vara medveten om detta när man diskuterar löner inom geriatriksjuksköterskeyrket. Det finns dock inga exakta siffror specifikt för geriatriksjuksköterskor och deras löneskillnader mellan könen. Generellt sett kan man dock säga att sjuksköterskeyrket som helhet har en relativt liten löneskillnad mellan män och kvinnor jämfört med många andra yrken. Detta beror bland annat på att sjuksköterskor omfattas av kollektivavtal och att löneförhandlingar ofta sker på en mer strukturerad och transparent sätt. Det är dock viktigt att fortsätta arbeta för en jämnare lönefördelning mellan könen inom alla yrken, inklusive geriatriksjuksköterskor.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som geriatriksjuksköterska?

 

Lönen för en geriatriksjuksköterska kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man säga att lönenivåerna är något högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor. Detta beror på att privata arbetsgivare ofta har större möjligheter att erbjuda högre löner för att attrahera och behålla kvalificerad personal. Dock kan det finnas variationer inom både offentlig och privat sektor beroende på arbetsplatsens storlek, geografiska läge och andra faktorer. Det är också viktigt att ta hänsyn till andra förmåner och arbetsvillkor när man jämför löner mellan olika sektorer, då dessa kan påverka den totala kompensationen och arbetsmiljön för en geriatriksjuksköterska.

 

I vilken region tjänar man bäst som geriatriksjuksköterska?

 

Lönen för en geriatriksjuksköterska kan variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsplats, erfarenhet och geografisk placering. Generellt sett kan lönen vara högre i storstadsområden och regioner där efterfrågan på kvalificerade geriatriksjuksköterskor är större. Det är dock viktigt att notera att lönen inte är den enda faktorn att ta hänsyn till när man överväger var man ska arbeta som geriatriksjuksköterska. Andra faktorer, såsom arbetsmiljö, arbetsbelastning och möjligheter till professionell utveckling, kan också påverka hur attraktiv en viss region är för en geriatriksjuksköterska.

 

Vad jobbar en geriatriksjuksköterska med?

 

En geriatriksjuksköterska är en sjuksköterska som specialiserat sig inom geriatrik, dvs. vård av äldre personer. Deras arbetsuppgifter är att bedöma, planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsinsatser för äldre patienter. Dessa patienter har ofta flera samtidiga sjukdomar och funktionsnedsättningar, vilket kräver en helhetssyn och ett individanpassat förhållningssätt. En geriatriksjuksköterskas arbetsuppgifter kan innefatta:

 

 • Värdering av patientens hälsotillstånd och vårdbehov
 • Utförande av medicinska behandlingar och omvårdnadsåtgärder
 • Samordning av vårdinsatser inom det multiprofessionella teamet
 • Utbildning och stöd till patienter, anhöriga och vårdpersonal
 • Arbete med kvalitets- och utvecklingsfrågor inom geriatrisk vård

 

Hur blir man geriatriksjuksköterska?

 

För att bli geriatriksjuksköterska krävs det att man först utbildar sig till sjuksköterska. Detta innebär att man genomgår en treårig sjuksköterskeutbildning på högskolenivå och därefter tar en kandidatexamen i omvårdnad. Efter att ha erhållit legitimation som sjuksköterska kan man sedan söka sig till en specialistutbildning inom geriatrik. Denna utbildning omfattar vanligtvis 60-75 högskolepoäng och varar i cirka ett år. Utbildningen innefattar både teoretiska och praktiska moment och fokuserar på ämnen som geriatrisk omvårdnad, farmakologi, rehabilitering och hälsofrämjande arbete för äldre. Efter avslutad specialistutbildning erhåller man en magisterexamen och kan ansöka om att bli legitimerad som geriatriksjuksköterska.