Biblioteksassistent lön

Lön Biblioteksassistent

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket biblioteksassistent i hela Sverige ligger på 28 400 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
28 400 kr28 400 kr28 400 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år25 000 kr..24 900 kr
25-34 år27 300 kr26 800 kr27 600 kr
35-44 år28 400 kr28 800 kr28 300 kr
45-54 år28 900 kr28 700 kr28 900 kr
55-64 år29 300 kr29 800 kr29 100 kr
65-66 år......
Alla åldrar28 400 kr28 400 kr28 400 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista biblioteksassistent

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket biblioteksassistent.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som biblioteksassistent med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en biblioteksassistent i månadslön?

 

En biblioteksassistent har i genomsnitt en månadslön på 28000 kronor. Det kan dock variera beroende på ålder, erfarenhet, ansvarsområde och arbetsgivare. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnittligt värde och enskilda löner kan skilja sig åt.

 

Vad har en biblioteksassistent i medianlön?

 

Medianlönen för en biblioteksassistent ligger på 27700 kronor. Medianlönen är det värde som delar lönefördelningen i två lika stora delar, där hälften av biblioteksassistenterna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Medianlönen kan ge en mer rättvisande bild av den typiska lönen för yrket jämfört med genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremvärden.

 

Vad har en biblioteksassistent i ingångslön?

 

Ingångslönen för en biblioteksassistent varierar, men kan ligga runt 22600 kronor, vilket är det 10:e percentilvärdet. Det innebär att 10 % av biblioteksassistenterna tjänar mindre än detta belopp, medan 90 % tjänar mer. Ingångslönen kan påverkas av faktorer som utbildning, arbetsgivare och region, men generellt sett kan man förvänta sig att lönen ökar med erfarenhet och ansvar inom yrket.

 

Vad är genomsnittslönen för en biblioteksassistent?

 

Genomsnittslönen för en biblioteksassistent är 28000 kronor i månaden. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen är ett medelvärde och kan påverkas av extremvärden, vilket innebär att enskilda biblioteksassistenters löner kan variera kring detta belopp. Faktorer som ålder, erfarenhet, ansvarsområde och arbetsgivare kan påverka lönen för en biblioteksassistent.

 

Hur mycket tjänar en biblioteksassistent efter skatt (nettolön)?

 

En biblioteksassistent har en medianlön på 27 700 kronor per månad, vilket innebär att hälften av biblioteksassistenterna tjänar mer än detta belopp, och hälften tjänar mindre. Nettolönen är den lön som återstår efter att skatten är betald. För att räkna ut nettolönen behöver man veta vilken skattesats som gäller för personen i fråga, eftersom det varierar beroende på var man bor och vilken inkomst man har.

Om vi antar att en biblioteksassistent betalar en genomsnittlig skattesats på 30%, blir nettolönen efter skatt cirka 19 390 kronor (70% av 27 700 kronor). Detta är dock en förenklad beräkning, och den exakta nettolönen kan variera beroende på personens individuella skattesats och eventuella avdrag.

 

Vad är timlönen för en biblioteksassistent?

 

För att räkna ut timlönen för en biblioteksassistent kan vi använda medianlönen på 27 700 kronor per månad som utgångspunkt. En normal arbetsmånad består av 160 arbetstimmar (40 timmar per vecka i 4 veckor). Om vi delar medianlönen med antalet arbetstimmar får vi en timlön på cirka 173 kronor (27 700 kronor / 160 timmar).

Det är viktigt att notera att timlönen kan variera beroende på individuella faktorer, såsom erfarenhet, arbetsgivare och anställningsform. En biblioteksassistent som jobbar extra eller på timbasis kan ha en annan timlön än en fast anställd biblioteksassistent.

 

Hur är det att jobba som biblioteksassistent inom bemanning?

 

Att jobba som biblioteksassistent inom bemanning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag som hyr ut personal till olika bibliotek. Det kan vara både korta och längre uppdrag, beroende på bibliotekens behov. Det finns både för- och nackdelar med att arbeta som biblioteksassistent inom bemanning.

Fördelar med att jobba inom bemanning kan inkludera:

 • Flexibilitet – man kan i viss mån välja vilka uppdrag man vill ta och när man vill arbeta.
 • Variation – man får möjlighet att arbeta på olika bibliotek och träffa nya kollegor och besökare, vilket kan vara både lärorikt och utvecklande.
 • Möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter och arbetsmiljöer – det kan hjälpa en att hitta det som passar en bäst och eventuellt leda till en fast anställning på ett bibliotek man trivs extra bra på.

Nackdelar med att jobba inom bemanning kan inkludera:

 • Otrygghet – man har inte samma anställningstrygghet som en fast anställd biblioteksassistent, vilket kan innebära att man inte vet hur mycket arbete man får från månad till månad.
 • Osäkerhet – man kan behöva lära sig nya arbetsrutiner och anpassa sig till olika arbetsmiljöer ofta, vilket kan vara stressande för vissa personer.
 • Lägre lön – bemanningsföretag kan ibland erbjuda lägre löner än vad en fast anställd biblioteksassistent får, eftersom de förhandlar fram lönen med biblioteken och vill hålla sina egna kostnader nere.

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som biblioteksassistent inom bemanning, beroende på ens personliga preferenser och situation. Det är viktigt att väga för- och nackdelarna mot varandra för att avgöra om det är en arbetsform som passar en.

 

Hur är det att jobba som biblioteksassistent fast som konsult?

 

Att jobba som biblioteksassistent på konsultbasis kan innebära en del skillnader jämfört med att vara fast anställd. Som konsult har du ofta en mer flexibel arbetssituation, där du kan ha möjlighet att arbeta på olika bibliotek och med varierande arbetsuppgifter. Detta kan ge dig en bredare erfarenhet och möjlighet att knyta kontakter inom yrkesområdet. Å andra sidan kan en konsultroll innebära mindre trygghet och stabilitet, då du kanske inte har samma anställningstrygghet och förmåner som en fast anställd. Du kan också behöva vara mer proaktiv i att hitta uppdrag och förhandla om löne- och anställningsvillkor. I det stora hela kan det vara en spännande och utvecklande erfarenhet att arbeta som biblioteksassistent på konsultbasis, men det kräver också en viss anpassningsförmåga och självständighet.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en biblioteksassistent lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på en biblioteksassistentlöns lönenivå. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för biblioteksassistenter på 27 700 kr per månad. För de med mindre erfarenhet, som befinner sig i den lägre löneskiktet (10:e percentilen), kan lönen ligga runt 22 600 kr. Däremot kan de med mer erfarenhet och som befinner sig i det högre löneskiktet (75:e percentilen) tjäna upp emot 29 700 kr per månad. Det är alltså en skillnad på cirka 7 100 kr mellan de med lägre och högre erfarenhet, vilket visar att erfarenhet kan ha en stor påverkan på lönenivån för en biblioteksassistent.

 

Vad har en biblioteksassistent för livslön?

 

En livslön är den totala summan av lön som en person tjänar under hela sin yrkesverksamma tid. Det kan vara svårt att ge en exakt siffra för en biblioteksassistent, eftersom det beror på faktorer som arbetslivslängd, löneutveckling och eventuella karriärbyten. Men om vi utgår från medianlönen på 27 700 kr per månad och antar att en biblioteksassistent arbetar i 40 år, skulle deras totala livslön uppgå till cirka 13 296 000 kr (27 700 x 12 månader x 40 år). Det är viktigt att komma ihåg att detta är en förenklad beräkning och att faktorer som inflation, löneförändringar och individuella omständigheter kan påverka den faktiska livslönen.

 

Hur kan man löneförhandla som biblioteksassistent?

 

Löneförhandling är en viktig del av att arbeta som biblioteksassistent, precis som för alla andra yrken. För att förbereda dig inför en löneförhandling bör du först och främst ta reda på vad den genomsnittliga lönen är för biblioteksassistenter. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den månatliga medianlönen för yrket på 27 700 kronor. Andra viktiga värden att ha i åtanke är att 25 % av biblioteksassistenter tjänar under 25 200 kronor, medan 75 % tjänar under 29 700 kronor.

 

När du har en uppfattning om löneläget kan du börja förbereda dig för själva förhandlingen. Här är några tips för att öka dina chanser att lyckas i en löneförhandling som biblioteksassistent:

 

 • Förbered argument: Tänk igenom vilka kvalifikationer, erfarenheter och meriter du har som stärker ditt värde som biblioteksassistent. Det kan exempelvis handla om utbildning, tidigare arbetslivserfarenhet eller särskilda projekt du har varit delaktig i.
 • Marknadsanpassa din löneanspråk: Anpassa dina löneanspråk efter den genomsnittliga lönen för biblioteksassistenter och se till att du kan motivera varför du förtjänar den lönen du begär.
 • Var tydlig och konkret: När du presenterar dina argument och löneanspråk, se till att vara tydlig och konkret. Undvik att vara för vag eller osäker i din framställning.
 • Var beredd att kompromissa: Om arbetsgivaren inte kan erbjuda dig den lönen du begär, var beredd att kompromissa och diskutera alternativa lösningar såsom förmåner, utbildning eller möjligheter till löneökning framöver.
 • Var professionell: Håll en professionell ton under hela förhandlingen och visa respekt för arbetsgivaren och deras perspektiv. Det är viktigt att inte bli för emotionell eller aggressiv i en löneförhandling.

Hur skiljer sig en biblioteksassistent lön mellan män och kvinnor?

 

Enligt SCB:s lönestatistik finns det generellt en löneskillnad mellan män och kvinnor i Sverige, och det gäller även för yrket som biblioteksassistent. Det är dock viktigt att påpeka att löneskillnader kan bero på flera olika faktorer, såsom arbetslivserfarenhet, utbildning, arbetsplats och geografiskt läge. För att få en mer exakt bild av löneskillnader mellan män och kvinnor inom yrket som biblioteksassistent skulle det krävas en mer detaljerad analys av lönestatistiken. Men generellt är det viktigt att vara medveten om att löneskillnader kan förekomma och att det är viktigt att arbeta för en jämställd arbetsmarknad där alla har samma möjligheter och villkor oavsett kön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som biblioteksassistent?

 

Lönen för en biblioteksassistent kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Biblioteksassistenter kan arbeta inom offentlig sektor, exempelvis på kommunala bibliotek, eller inom privat sektor, till exempel på företagsbibliotek eller inom utbildningssektorn. Generellt sett kan lönen vara något högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor, men det är viktigt att ta hänsyn till att det även finns andra faktorer som påverkar lönen, såsom arbetslivserfarenhet, utbildning och geografiskt läge. För att få en mer exakt bild av vilken sektor som erbjuder bäst lön för biblioteksassistenter skulle det krävas en mer detaljerad analys av lönestatistiken för respektive sektor.

 

I vilken region tjänar man bäst som biblioteksassistent?

 

Lönen för en biblioteksassistent kan variera beroende på region, arbetsgivare och erfarenhet. Generellt sett kan man tjäna mer i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där det finns fler arbetsmöjligheter och högre lönenivåer. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att levnadskostnaderna ofta är högre i dessa områden, vilket kan påverka den faktiska köpkraften för lönen. Det finns inga exakta siffror för vilken region som erbjuder den högsta lönen för biblioteksassistenter, men det är troligt att det är en av de större städerna i Sverige där konkurrensen om kvalificerad personal är större.

 

Vad jobbar en biblioteksassistent med?

 

En biblioteksassistent är en viktig medarbetare på biblioteket och har en rad olika arbetsuppgifter. Dessa kan inkludera:

 

 • Att hjälpa besökare med att hitta böcker, tidningar, tidskrifter och andra medier
 • Att utföra utlåning och återlämning av material
 • Att katalogisera och systematisera bibliotekets samlingar
 • Att assistera vid evenemang och aktiviteter på biblioteket, såsom författarbesök, bokcirklar och barnverksamhet
 • Att sköta om och underhålla bibliotekets lokaler och utrustning

 

 

Biblioteksassistentens arbetsuppgifter kan variera beroende på storleken och typen av bibliotek de arbetar på. På mindre bibliotek kan en biblioteksassistent ha en mer omfattande roll och ansvara för fler arbetsuppgifter, medan de på större bibliotek kan ha mer specialiserade roller inom exempelvis katalogisering eller barnverksamhet.

 

Hur blir man biblioteksassistent?

 

För att bli biblioteksassistent krävs det oftast en gymnasieutbildning, men det finns ingen specifik utbildning som leder direkt till yrket. Många biblioteksassistenter har en bakgrund inom humaniora, samhällsvetenskap eller pedagogik, men det är inte ett krav. Vissa arbetsgivare kan även värdera praktisk erfarenhet från att arbeta på bibliotek eller med liknande arbetsuppgifter.

 

Det finns dock utbildningar som kan ge en bra grund för att arbeta som biblioteksassistent. Exempel på sådana utbildningar är biblioteks- och informationsvetenskap på högskolenivå, kultur- och medieutbildningar samt pedagogiska utbildningar. Genom att skaffa sig relevant utbildning och praktisk erfarenhet ökar chanserna att få ett jobb som biblioteksassistent.

 

För att bli framgångsrik som biblioteksassistent är det viktigt att ha goda kunskaper i svenska och engelska, samt eventuellt andra språk beroende på arbetsplatsens behov. Det är även viktigt att vara serviceinriktad, ha goda kommunikationsfärdigheter och vara intresserad av litteratur och informationssökning.