Tandläkare lön

Lön Tandläkare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket tandläkare i hela Sverige ligger på 52 700 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
52 700 kr55 700 kr51 300 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år43 100 kr45 900 kr41 700 kr
35-44 år52 200 kr55 400 kr50 600 kr
45-54 år57 800 kr63 900 kr56 100 kr
55-64 år64 900 kr68 000 kr63 400 kr
65-66 år71 500 kr....
Alla åldrar52 700 kr55 700 kr51 300 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista tandläkare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket tandläkare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som tandläkare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en tandläkare i månadslön?

Månadslönen för en tandläkare varierar beroende på erfarenhet, arbetsgivare, geografiskt läge och andra faktorer. En genomsnittlig månadslön för en tandläkare ligger på 50 300 kr. Det är viktigt att notera att detta är en genomsnittssiffra och att enskilda löner kan variera.

 

Vad har en tandläkare i medianlön?

Medianlönen för en tandläkare ligger på 47 600 kr i månaden. Medianlönen innebär att hälften av tandläkarna tjänar mer än 47 600 kr, och hälften tjänar mindre än detta belopp. Medianlönen ger en bättre indikation på den "typiska" lönen för en tandläkare, eftersom den inte påverkas av extremt höga eller låga löner i samma utsträckning som genomsnittslönen.

 

Vad har en tandläkare i ingångslön?

Ingångslönen för en tandläkare, det vill säga lönen när man börjar sin karriär direkt efter examen, ligger oftast på en lägre nivå än genomsnitts- och medianlönen. En tandläkare i början av sin karriär kan förvänta sig en ingångslön på cirka 36 000 kr per månad, vilket motsvarar 10:e percentilen. Det är dock viktigt att komma ihåg att ingångslönen kan variera beroende på arbetsgivare, geografiskt läge och andra faktorer.

 

Vad är genomsnittslönen för en tandläkare?

Genomsnittslönen för en tandläkare är 50 300 kr per månad. Detta värde tar hänsyn till alla löner förtandläkare, oavsett erfarenhet, arbetsgivare, geografiskt läge och andra faktorer. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner, och därför kan medianlönen, som ligger på 47 600 kr per månad, ge en mer realistisk bild av den "typiska" lönen för en tandläkare.

 

Hur mycket tjänar en tandläkare efter skatt (nettolön)?

Nettolönen, eller lönen efter skatt, för en tandläkare varierar beroende på skattesats och kommunal skatt. Om vi antar en genomsnittlig skattesats på 30 % och en genomsnittslön på 50 300 kr per månad, skulle en tandläkares nettolön ligga omkring 35 210 kr per månad. Det är viktigt att komma ihåg att den faktiska nettolönen kan variera beroende på den individuella skattesituationen och skattesatserna i den kommun där tandläkaren arbetar.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en tandläkares lön?

Erfarenhet har en betydande inverkan på en tandläkares lön. I början av karriären kan en tandläkare förvänta sig en ingångslön på cirka 36 000 kr per månad (10:e percentilen). Lönen ökar generellt sett med ökad erfarenhet, och en tandläkare som befinner sig i 75:e percentilen tjänar 57 000 kr per månad. En tandläkare i 90:e percentilen, vilket ofta innebär betydande erfarenhet och/eller specialistkompetens, kan tjäna upp till 70 500 kr per månad. Löneutvecklingen varierar dock mellan arbetsgivare och sektorer.

 

Vad har en tandläkare för livslön?

En tandläkares livslön, det vill säga den totala inkomsten under hela yrkeslivet, är svår att uppskatta exakt eftersom den beror på flera faktorer såsom löneutveckling, antal år i yrket, eventuella specialistutbildningar och arbetsgivare. Men om vi antar en genomsnittlig månadslön på 50 300 kr och en arbetsperiod på 40 år, skulle en tandläkares livslön uppgå till cirka 24 144 000 kr före skatt. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en grov uppskattning och att den faktiska livslönen kan variera avsevärt beroende på individens karriär och löneutveckling.

 

Hur kan man löneförhandla som tandläkare?

För att löneförhandla som tandläkare bör du förbereda dig väl och ha en god förståelse för lönenivåerna inom yrket. Här är några tips för en framgångsrik löneförhandling:

 1. Forska om lönenivåerna för tandläkare i din region och inom din erfarenhetsnivå. Använd informationen om medellön, medianlön och lönespridning som en grund.
 2. Fundera över dina prestationer och erfarenheter som kan motivera en högre lön. Det kan vara meriter som specialistutbildning, arbetsledande roller eller framgångsrika projekt.
 3. Var professionell och självsäker under förhandlingen. Presentera dina argument på ett tydligt och välstrukturerat sätt.
 4. Ha en önskad lönenivå i åtanke, men var även öppen för att förhandla och kompromissa.
 5. Tänk på att lönen inte är den enda faktorn att förhandla om. Du kan även diskutera förmåner som fortbildning, flextid eller andra arbetsvillkor.

 

Hur skiljer sig en tandläkares lön mellan män och kvinnor?

Löneskillnader mellan mänoch kvinnor kan förekomma även inom tandläkaryrket. Dessa skillnader kan bero på flera faktorer, såsom erfarenhet, arbetsgivare, geografiskt läge och eventuella specialiseringar. Det är viktigt att sträva efter jämställdhet och att alla tandläkare, oavsett kön, erhåller rättvis ersättning för sitt arbete. Löneskillnader bör utvärderas och åtgärdas på arbetsplatsen genom transparenta lönesystem och rättvis löneförhandling.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som tandläkare?

Lönen för en tandläkare kan variera mellan olika sektorer. Generellt sett kan tandläkare som arbetar inom privat sektor och för större klinikkedjor ha högre löner än de som arbetar inom offentlig sektor, såsom landsting och regioner. Detta beror på att privata arbetsgivare kan ha större flexibilitet när det gäller lönesättning och att lönenivåerna kan vara mer konkurrenskraftiga. Dock kan förmåner och arbetsvillkor inom offentlig sektor ibland kompensera för eventuella löneskillnader.

 

I vilken region tjänar man bäst som tandläkare?

Lönen för en tandläkare kan variera beroende på geografiskt läge och region. Generellt sett kan tandläkare som arbetar i storstadsområden, såsom Stockholm, Göteborg och Malmö, ha högre löner än de som arbetar i mindre orter och landsbygd. Detta beror delvis på högre kostnader för levnadsstandard i storstäderna och en större efterfrågan på tandvård. Dock kan arbetsgivare på mindre orter erbjuda andra förmåner och incitament för att locka tandläkare, såsom bostad, fortbildning eller förmånliga arbetsvillkor.

 

Hur är det att jobba som tandläkare inom bemanning?

Att arbeta som tandläkare inom bemanning innebär att du är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika kliniker och arbetsgivare för kortare eller längre uppdrag. Detta kan erbjuda fördelar såsom flexibilitet i arbetstid och möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser, vilket kan leda till nya erfarenheter och nätverksbyggande. Lönen för tandläkare inom bemanning kan variera, men i vissa fall kan den vara något högre än för fast anställda, eftersom bemanningsföretag ibland erbjuder extra ersättning för flexibilitet och korttidskontrakt. Dock kan anställningstrygghet och förmåner vara mer begränsade för bemanningstandläkare jämfört med fast anställda tandläkare.

 

Hur är det att jobba som tandläkare fast som konsult?

Att jobba som tandläkare som konsult innebär att du är egen företagare och erbjuder dina tjänster till olika kliniker och arbetsgivare. Detta kan innebära större frihet och flexibilitet, eftersom du själv bestämmer över ditt arbetsschema och vilka uppdrag du tar. Som konsult har du också möjlighet att förhandla om dina egna löne- och ersättningsnivåer, vilket kan leda till högre inkomst än för fast anställda tandläkare. Dock innebär konsultrollen också mer ansvar för att sköta ditt eget företag, såsom administration, skatter och försäkringar, samt att du själv måste arbeta för att hitta nya uppdrag och klienter. Det är viktigt att väga för- och nackdelar innan du bestämmer dig för att arbeta som konsultande tandläkare.

 

Löneutveckling för tandläkare baserat på erfarenhet och arbetsgivare?

Löneutvecklingen för tandläkare är generellt positiv och ökar med ökad erfarenhet och eventuella specialistutbildningar. Som tidigare nämnts börjar en tandläkare med en ingångslön på cirka 36 000 kr per månad (10:e percentilen). Lönen ökar sedan med erfarenhet, och en tandläkare som befinner sig i 75:e percentilen tjänar 57 000 kr per månad. En tandläkare i 90:e percentilen, vilket ofta innebär många års erfarenhet och eventuell specialistkompetens, kan tjäna så mycket som 70 500 kr per månad. Arbetsgivaren spelar också en viktig roll för löneutvecklingen. Generellt sett kan tandläkare som arbetar inom privat sektor och större klinikkedjor ha högre löner än de som arbetar inom offentlig sektor. Konsulterande tandläkare och de som arbetar inom bemanning kan också ha en annorlunda löneutveckling, eftersom deras inkomst och arbetsvillkor i större utsträckning bestäms av deras egna förhandlingar och marknadsförutsättningar. För att främja din löneutveckling som tandläkare är det viktigt att fortsätta utvecklas inom yrket genom fortbildning, nätverkande och att hålla dig uppdaterad om branschens trender och lönenivåer. Att vara öppen för nya möjligheter och arbetsgivare kan också bidra till en positiv löneutveckling över tid.

 

Vilka faktorer påverkar en tandläkares löneutveckling?

Flera faktorer kan påverka en tandläkares löneutveckling, bland annat:

 1. Erfarenhet: Ju längre erfarenhet du har som tandläkare, desto högre lön kan du förvänta dig. Erfarenhet kan innebära en bredare kunskapsbas och högre kompetens, vilket gör dig mer värdefull för arbetsgivare.
 2. Specialisering: Om du har en specialistutbildning inom ett visst område av tandvården, såsom ortodonti eller parodontologi, kan det leda till högre löner jämfört med en allmäntandläkare.
 3. Arbetsgivare: Tandläkare som arbetar för större klinikkedjor, privata arbetsgivare eller som konsulter kan ha högre löner än de som arbetar inom offentlig sektor, eftersom det ofta finns större möjligheter att förhandla om lönenivåer och förmåner.
 4. Geografiskt läge: Tandläkare i storstadsområden, såsom Stockholm, Göteborg och Malmö, kan ha högre löner än de som arbetar i mindre orter och landsbygd, på grund av högre levnadskostnader och större efterfrågan på tandvård i storstäder.
 5. Förhandlingsskicklighet: Din förmåga att framgångsrikt förhandla om din lön och förmåner med din arbetsgivare kan ha en betydande inverkan på din löneutveckling över tid.