Lantbruksarbetare lön

Lön Lantbruksarbetare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket lantbruksarbetare i hela Sverige ligger på 26 900 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
26 900 kr26 100 kr30 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år......
35-44 år......
45-54 år......
55-64 år......
65-66 år......
Alla åldrar26 900 kr26 100 kr30 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista lantbruksarbetare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket lantbruksarbetare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som lantbruksarbetare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en lantbruksarbetare i månadslön?

 

En lantbruksarbetare har i genomsnitt en månadslön på 25 700 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att det kan finnas variationer beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och geografisk plats.

 

Vad har en lantbruksarbetare i medianlön?

 

Medianlönen för en lantbruksarbetare är 24 700 kronor. Medianlönen är det belopp där hälften av lantbruksarbetarna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det kan vara ett mer rättvisande mått på den typiska lönen än genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas av extremt höga eller låga löner i samma utsträckning.

 

Vad har en lantbruksarbetare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en lantbruksarbetare ligger på omkring 20 100 kronor, enligt SCB:s lönestatistik. Detta är den lön som de 10% lägst betalda lantbruksarbetarna tjänar. Ingångslönen kan variera beroende på arbetsgivare, utbildning och tidigare erfarenhet, men detta är en indikation på vad en nybörjare inom yrket kan förvänta sig att tjäna.

 

Vad är genomsnittslönen för en lantbruksarbetare?

 

Genomsnittslönen för en lantbruksarbetare är 25 700 kronor per månad. Detta värde är baserat på SCB:s senaste lönestatistik och ger en bild av den vanliga lönenivån för yrket. Det är dock viktigt att komma ihåg att det kan finnas variationer i lönen beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och geografisk plats.

 

Hur mycket tjänar en lantbruksarbetare efter skatt (nettolön)?

 

En lantbruksarbetare har en medianlön på 24 700 kronor i månaden. Nettolönen, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som ålder, familjesituation och kommunal skattesats. För att ge en uppskattning kan vi anta att en lantbruksarbetare betalar cirka 30% i skatt. Då blir nettolönen ungefär 17 290 kronor i månaden. Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att den faktiska nettolönen kan variera individuellt.

 

Vad är timlönen för en lantbruksarbetare?

 

För att beräkna timlönen för en lantbruksarbetare kan vi utgå från medianlönen, som är 24 700 kronor i månaden. Om vi antar att en lantbruksarbetare arbetar 40 timmar i veckan och att det finns 4,33 veckor i en månad, blir det totalt 173,2 arbetstimmar per månad. Då blir timlönen cirka 142 kronor. Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera beroende på arbetsgivare och individuella avtal.

 

Hur är det att jobba som lantbruksarbetare inom bemmaning?

 

Att jobba som lantbruksarbetare inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och blir uthyrd till olika lantbruk som behöver extra personal. Det kan vara både positivt och negativt att jobba inom bemmaning som lantbruksarbetare. Här är några aspekter att ta i beaktande:

 

 • Variation i arbetsuppgifter: Inom bemmaning får man oftast möjlighet att arbeta på flera olika lantbruk och med varierande arbetsuppgifter. Det kan vara både lärorikt och utvecklande, samt ge en bredare erfarenhet inom lantbrukssektorn.
 • Flexibilitet: Som lantbruksarbetare inom bemmaning kan man i vissa fall ha mer flexibilitet i sitt schema och möjlighet att styra över sina arbetstider. Det kan dock även innebära att man ibland behöver vara beredd på att arbeta på kort varsel.
 • Arbetsgivare och anställningsvillkor: Som anställd av ett bemanningsföretag är det företaget som är ens arbetsgivare, och inte det lantbruk man arbetar på för tillfället. Det innebär att man har sina anställningsvillkor och avtal med bemanningsföretaget, vilket kan skilja sig från att vara direktanställd av ett lantbruk.
 • Osäkerhet och oregelbundna arbetstider: Nackdelen med att jobba inom bemmaning kan vara att man inte alltid har en fast anställning eller garanterade arbetstimmar. Det kan innebära en viss osäkerhet kring inkomst och arbetstider, vilket kan vara stressande för vissa.

Sammanfattningsvis kan det vara både fördelar och nackdelar med att jobba som lantbruksarbetare inom bemmaning. Det beror mycket på ens personliga preferenser och situation om det passar ens behov och önskemål.

 

Hur är det att jobba som lantbruksarbetare fast som konsult?

 

Att jobba som lantbruksarbetare som konsult kan innebära en del skillnader jämfört med att vara anställd direkt hos en arbetsgivare. Konsulter är ofta anlitade för att utföra specifika arbetsuppgifter eller projekt, och kan ha möjlighet att välja vilka uppdrag de vill ta sig an. Det kan ge en större frihet och flexibilitet i arbetet, samt möjlighet att arbeta med olika typer av lantbruk och arbetsuppgifter.

 

Å andra sidan kan det innebära en mindre stabil anställning, eftersom konsulter ofta anlitas på kortare kontrakt och inte har samma trygghet som fast anställda. Det kan också innebära en större administrativ börda, eftersom konsulter behöver sköta fakturering och bokföring för sitt eget företag. Dessutom kan det vara svårare att planera sin fritid, eftersom arbetsbelastningen kan variera mycket beroende på säsong och uppdrag. I det stora hela kan det vara både utmanande och givande att jobba som lantbruksarbetare som konsult, men det kräver också en större grad av självdisciplin och förmåga att anpassa sig till olika arbetsförhållanden.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en lantbruksarbetares lön?

 

Erfarenhet spelar en viktig roll för en lantbruksarbetares lön. En person med flera års erfarenhet och bred kompetens inom lantbruksarbete kan förvänta sig en högre lön än någon som är ny i yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en lantbruksarbetare på 24 700 kronor per månad. För de som har längre erfarenhet och befinner sig i det högre löneskiktet, kan lönen ligga på cirka 28 000 kronor per månad. För de som är nya i yrket och befinner sig i det lägre löneskiktet kan lönen vara runt 20 100 kronor per månad. Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen kan variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsgivare, arbetsuppgifter och geografiskt område.

 

Vad har en lantbruksarbetare för livslön?

 

En lantbruksarbetares livslön är svår att beräkna exakt, eftersom den påverkas av flera faktorer såsom erfarenhet, arbetsgivare, arbetsuppgifter och geografiskt område. Men om vi utgår från SCB:s lönestatistik och antar att en lantbruksarbetare arbetar i yrket från 25 års ålder till 65 års ålder, kan vi göra en grov uppskattning.

 

Om vi antar att en lantbruksarbetare börjar på en lön av 20 100 kronor per månad och att lönen ökar successivt med erfarenhet och ålder till 28 000 kronor per månad, kan vi beräkna en genomsnittslön över arbetslivet. Om vi sätter genomsnittslönen till 24 700 kronor per månad (medianlönen enligt SCB:s statistik) och multiplicerar detta med 12 månader och 40 års yrkesverksamhet, får vi en uppskattad livslön på cirka 11 856 000 kronor. Det är dock viktigt att betona att detta är en uppskattning och att den faktiska livslönen kan variera beroende på individuella omständigheter och arbetsmarknadsförändringar.

 

Hur kan man löneförhandla som lantbruksarbetare?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet, även för lantbruksarbetare. Här är några tips för att förbereda sig inför en löneförhandling som lantbruksarbetare:

 

 • Research: Innan förhandlingen börjar är det viktigt att veta vad som är en rimlig lön inom yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för lantbruksarbetare på 24 700 kr, medan 25:e percentilen ligger på 22 300 kr och 75:e percentilen på 28 000 kr. Det är bra att ha dessa siffror i åtanke när man går in i förhandlingen.
 • Presterat resultat: Ett starkt argument för en högre lön är att visa upp konkreta resultat och prestationer från arbetet. Det kan handla om att man har ökat produktiviteten, minskat kostnaderna eller bidragit till bättre arbetsmiljö. Dokumentera gärna dina prestationer och ha dem tillgängliga under förhandlingen.
 • Utbildning och erfarenhet: Om man har relevant utbildning och erfarenhet inom branschen kan det vara en fördel att lyfta fram detta under förhandlingen. Det kan stärka ens position och öka chansen att få en högre lön.
 • Förbered argument: Innan förhandlingen är det bra att förbereda sina argument och öva på att framföra dem på ett tydligt och övertygande sätt. Det kan vara bra att ha en lista över sina styrkor och prestationer inom yrket, samt hur dessa har bidragit till företaget eller gården.
 • Var flexibel: Om arbetsgivaren inte kan erbjuda en högre lön direkt kan man förhandla om andra förmåner, som t.ex. ökad semester, flexibla arbetstider eller utbildningsmöjligheter. Det är viktigt att vara öppen för kompromisser och hitta en lösning som båda parter är nöjda med.

Hur skiljer sig en lantbruksarbetare lön mellan män och kvinnor?

 

Det är viktigt att sträva efter jämställda löner mellan män och kvinnor inom alla yrken, även inom lantbruket. Enligt SCB:s lönestatistik kan det finnas vissa skillnader i lön mellan män och kvinnor som arbetar som lantbruksarbetare. Det är dock viktigt att komma ihåg att löneskillnader kan bero på många olika faktorer, som exempelvis utbildning, erfarenhet, arbetsuppgifter och prestationer. Därför är det svårt att dra några generella slutsatser om löneskillnader enbart baserat på kön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som lantbruksarbetare?

 

Lantbruksarbetare kan arbeta inom flera olika sektorer, såsom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring och anläggningsbranschen. Lönenivåerna kan variera mellan dessa sektorer beroende på arbetsuppgifter, ansvar och arbetsförhållanden. Generellt sett kan det finnas högre löner inom sektorer som kräver mer specialiserad kunskap eller som innebär större ansvar, t.ex. arbetsledande befattningar eller arbete med mer avancerad teknik och utrustning. För att få en bättre uppfattning om vilken sektor som erbjuder bäst lön för lantbruksarbetare, rekommenderas det att göra en jämförelse mellan olika arbetsgivare och branscher inom lantbruket.

 

I vilken region tjänar man bäst som lantbruksarbetare?

 

Lönen för en lantbruksarbetare kan variera beroende på region, arbetsgivare och erfarenhet. Generellt sett kan lönerna vara högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med mer landsbygdsbaserade områden. Detta beror ofta på att levnadskostnaderna är högre i storstäder och att efterfrågan på arbetskraft kan vara större. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta inte alltid är fallet och att det finns många faktorer som påverkar lönen för en lantbruksarbetare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en lantbruksarbetare på 24 700 kronor per månad.

 

Vad jobbar en lantbruksarbetare med?

 

En lantbruksarbetare arbetar med olika uppgifter inom jord- och skogsbruk. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken typ av gård eller verksamhet lantbruksarbetaren är anställd på. Några exempel på arbetsuppgifter för en lantbruksarbetare kan vara:

 

 • Skötsel av djur, såsom utfodring, mjölkning och städning av djurstallar
 • Plantering, skörd och bearbetning av grödor
 • Underhåll och reparation av maskiner och utrustning
 • Skogsarbete, såsom plantering, röjning och avverkning
 • Markarbete, såsom gödsling, beskärning och ogräsbekämpning

Lantbruksarbetare kan även vara involverade i administrativa uppgifter, såsom planering och budgetering, samt samarbete med myndigheter och andra aktörer inom lantbruket. Det kan även innebära arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor, såsom att minska klimatpåverkan och bevara biologisk mångfald.

 

Hur blir man lantbruksarbetare?

 

För att bli lantbruksarbetare finns det flera olika utbildningsvägar att välja mellan. En vanlig väg är att gå en gymnasieutbildning inom det naturbruksgymnasium, där man kan välja inriktningar som lantbruk, trädgård, skogsbruk eller häst. Dessa utbildningar ger en grundläggande kunskap om lantbruksarbete och ofta möjlighet till praktik på en gård eller inom en verksamhet relaterad till lantbruk.

 

Det finns även yrkeshögskoleutbildningar och högskoleutbildningar inom lantbruk och relaterade områden, såsom agronomutbildningar. Dessa utbildningar ger ofta en mer specialiserad och fördjupad kunskap inom lantbruk och kan leda till mer kvalificerade arbetsuppgifter inom branschen.

 

För den som inte har en formell utbildning inom lantbruk men är intresserad av att arbeta som lantbruksarbetare kan det vara möjligt att få anställning genom att visa upp praktisk erfarenhet och kunskap inom området. Det kan exempelvis handla om att ha arbetat på en gård tidigare eller att ha skaffat sig kunskap genom att delta i kurser och studiecirklar inom lantbruk.