Brandmästare lön

Lön Brandmästare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket brandmästare i hela Sverige ligger på 34 900 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
34 900 kr35 100 kr32 800 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år31 000 kr....
25-34 år32 500 kr32 600 kr31 900 kr
35-44 år34 700 kr34 800 kr33 800 kr
45-54 år36 300 kr36 400 kr..
55-64 år37 800 kr37 800 kr..
65-66 år......
Alla åldrar34 900 kr35 100 kr32 800 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista brandmästare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket brandmästare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som brandmästare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en brandmästare i månadslön?

 

En brandmästares månadslön kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplats och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en brandmästare på 34 200 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en genomsnittssiffra, och enskilda löner kan vara både högre och lägre än detta belopp.

 

Vad har en brandmästare i medianlön?

 

Medianlönen är det belopp där hälften av alla löner ligger över och hälften ligger under. För brandmästare ligger medianlönen på 33 500 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det innebär att 50% av brandmästarna tjänar mer än 33 500 kronor i månaden, medan de resterande 50% tjänar mindre än detta belopp.

 

Vad har en brandmästare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en brandmästare kan variera beroende på flera faktorer, såsom utbildning, tidigare erfarenheter och arbetsplatsens storlek och region. Enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta lönen för en brandmästare (10:e percentilen) på 29 900 kronor. Det innebär att 10% av brandmästarna tjänar detta belopp eller mindre. Det är dock viktigt att notera att ingångslönen inte nödvändigtvis är densamma för alla nyanställda brandmästare och kan variera beroende på individuella förutsättningar.

 

Vad är genomsnittslönen för en brandmästare?

 

Genomsnittslönen för en brandmästare är det belopp som erhålls när man summerar alla brandmästares löner och delar summan med antalet brandmästare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är genomsnittslönen för en brandmästare 34 200 kronor i månaden. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen inte alltid ger en helt rättvisande bild av löneläget, eftersom den kan påverkas av extremt höga eller låga löner. Därför kan medianlönen, som beskrevs tidigare, vara ett mer rättvisande mått på den "typiska" lönen för en brandmästare.

 

Hur mycket tjänar en brandmästare efter skatt (nettolön)?

 

En brandmästares nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som exempelvis ålder, erfarenhet och var i landet personen arbetar. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en brandmästare på 33 500 kronor. För att räkna ut nettolönen behöver man även ta hänsyn till skatten, som varierar beroende på kommun och församling. Generellt sett kan man räkna med att cirka 30% av bruttolönen går till skatt. Om vi utgår från medianlönen på 33 500 kronor blir nettolönen då ungefär 23 450 kronor per månad efter skatt.

 

Vad är timlönen för en brandmästare?

 

Timlönen för en brandmästare kan variera beroende på faktorer såsom erfarenhet, arbetsplats och region. Om vi utgår från SCB:s lönestatistik, där medianlönen för en brandmästare ligger på 33 500 kronor per månad, kan vi räkna ut en ungefärlig timlön. För att göra detta behöver vi anta ett genomsnittligt antal arbetstimmar per månad, vilket brukar ligga på cirka 160 timmar.

 

Om vi delar medianlönen på 33 500 kronor med 160 arbetstimmar får vi en timlön på ungefär 209 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en ungefärlig siffra och att det kan finnas variationer beroende på de faktorer som nämnts tidigare. Det är också värt att notera att brandmästare ofta jobbar skift och kan ha obekväma arbetstider, vilket kan påverka lönen ytterligare genom till exempel ob-tillägg.

 

Hur är det att jobba som brandmästare inom bemanning?

 

Att jobba som brandmästare inom bemanning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag och blir uthyrd till olika uppdrag hos olika kunder. Detta kan innebära att man får möjlighet att arbeta på olika typer av arbetsplatser, med olika arbetsuppgifter och arbetskamrater. Det kan vara både utmanande och utvecklande att få möjlighet att arbeta inom olika organisationer och med olika arbetsuppgifter. Det kan även ge möjlighet att utveckla sitt nätverk och skaffa sig bredare erfarenhet inom yrket.

 

En nackdel med att jobba som brandmästare inom bemanning kan vara att man kan uppleva en viss osäkerhet i anställningen, då man kanske inte alltid vet när nästa uppdrag kommer eller hur länge det varar. Det kan också vara svårare att känna samhörighet med arbetskollegorna om man byter arbetsplats ofta. Det är dock viktigt att komma ihåg att upplevelsen av att jobba inom bemanning varierar beroende på individ och situation.

 

Hur är det att jobba som brandmästare fast som konsult?

 

Att jobba som brandmästare som konsult innebär att man inte är anställd av en specifik organisation eller kommun, utan istället arbetar för olika uppdragsgivare som behöver brandmästarens expertis och erfarenhet. Det kan innebära att man jobbar med allt från att utbilda och informera om brandsäkerhet till att genomföra riskanalyser och utveckla beredskapsplaner. Konsultrollen kan vara både utmanande och givande, då man får möjlighet att arbeta med olika typer av organisationer och problemområden. Det kan dock vara viktigt att vara flexibel och anpassningsbar, eftersom uppdragen kan variera och kräva att man snabbt sätter sig in i nya situationer och arbetsmiljöer. Som konsult kan man också ha möjlighet att själv bestämma över sin arbetstid och arbetsbelastning, vilket kan ge en större frihet och balans mellan arbete och fritid. Dock kan det också innebära en viss osäkerhet, eftersom man inte har samma trygghet som en fast anställning och kan behöva vara beredd på perioder med mindre arbete och inkomst.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en brandmästares lön?

 

Erfarenhet spelar en viktig roll när det kommer till en brandmästares lön. En brandmästare med lång erfarenhet och goda meriter kan förvänta sig en högre lön än en som är ny i yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en brandmästare på 33 500 kr per månad. För de med mindre erfarenhet, i det lägsta 10:e percentilet, ligger lönen på 29 900 kr per månad. Å andra sidan kan de med mer erfarenhet och som befinner sig i det 90:e percentilet förvänta sig en lön på 39 900 kr per månad. Detta visar att erfarenhet kan ha en betydande inverkan på lönenivån för en brandmästare.

 

Vad har en brandmästare för livslön?

 

Livslönen för en brandmästare är svår att fastställa exakt, eftersom den beror på flera faktorer såsom utbildning, erfarenhet, geografisk placering och arbetsmarknadens efterfrågan. Om vi dock utgår från SCB:s lönestatistik och antar att en brandmästare arbetar i 40 år med en genomsnittlig månadslön på 34 200 kr, så skulle den totala livslönen uppgå till cirka 16 416 000 kr (34200 kr x 12 månader x 40 år). Det är viktigt att notera att denna beräkning är en förenklad uppskattning och inte tar hänsyn till faktorer som löneökningar, inflation och eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet. Dessutom kan livslönen variera beroende på om man arbetar som anställd eller konsult, eftersom konsulter kan ha en mer varierande inkomst över tid.

 

Hur kan man löneförhandla som brandmästare?

 

Att löneförhandla som brandmästare innebär att du behöver förbereda dig väl och ha goda argument för varför du förtjänar en högre lön än vad du har idag. Här följer några steg som kan hjälpa dig i processen:

 

 • Förbered dig noggrant: Ta reda på vad genomsnittslönen är för brandmästare i din region och jämför med din nuvarande lön. I Sverige ligger medianlönen för brandmästare på 33 500 kronor i månaden, men det kan variera beroende på var du bor och hur lång erfarenhet du har.
 • Samla argument: Fundera över vilka prestationer och meriter du har som stärker ditt fall för en högre lön. Det kan vara att du har genomfört viktiga projekt, bidragit till att förbättra arbetsmiljön eller utbildat juniora kollegor.
 • Planera mötet: Boka in en tid med din chef för att diskutera din lön. Se till att vara tydlig med att du vill prata om just löneförhandling, så att din chef är förberedd på ämnet.
 • Var professionell: Under mötet är det viktigt att vara lugn, saklig och professionell. Förklara varför du anser att du förtjänar en högre lön och presentera dina argument på ett övertygande sätt.
 • Förhandla: Om din chef inte går med på dina krav direkt, var beredd på att förhandla och mötas på mitten. Det kan vara bra att ha en lägsta nivå på lön som du är villig att acceptera i åtanke.

Hur skiljer sig en brandmästares lön mellan män och kvinnor?

 

Statistik från SCB visar inte någon specifik löneskillnad mellan manliga och kvinnliga brandmästare. Det kan bero på att yrket är relativt jämställt när det gäller löner. Dock kan det fortfarande finnas individuella skillnader mellan män och kvinnor inom yrket, beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografisk plats. Det är viktigt att vara medveten om att löneskillnader kan förekomma och att alla, oavsett kön, bör vara förberedda på att löneförhandla för att säkerställa en rättvis lön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som brandmästare?

 

Lönenivån för en brandmästare kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man säga att offentlig sektor, såsom kommunala räddningstjänster, ofta har en lägre lönenivå än privat sektor. Inom privat sektor kan brandmästare arbeta för exempelvis försäkringsbolag, konsultfirmor inom brandskydd eller industrier med höga krav på säkerhet och brandskydd. Lönen på dessa arbetsplatser kan vara högre än inom offentlig sektor, men det är viktigt att ta hänsyn till andra faktorer såsom arbetsvillkor, arbetstider och möjligheter till kompetensutveckling när man jämför olika sektorer. Enligt SCB:s statistik ligger den högsta lönen för en brandmästare på cirka 39 900 kronor per månad, vilket troligtvis återfinns inom privat sektor.

 

I vilken region tjänar man bäst som brandmästare?

 

Lönen för en brandmästare kan variera beroende på flera faktorer, som arbetsplats, erfarenhet och geografisk region. Generellt sett kan lönen vara högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där levnadskostnaderna och efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ofta är högre än i mindre städer och glesbygd. Det är dock viktigt att ha i åtanke att lönenivåerna kan variera mellan olika arbetsgivare och att det alltid är en bra idé att undersöka löneläget inom den specifika branschen och regionen där man är intresserad av att arbeta.

 

Vad jobbar en brandmästare med?

 

En brandmästare är en ledande befattning inom räddningstjänsten och har ett övergripande ansvar för att leda och samordna insatser vid olyckor, bränder och andra nödsituationer. Arbetsuppgifterna för en brandmästare kan innefatta:

 

 • Planering och ledning av räddningsinsatser
 • Utbildning och handledning av brandmän och andra medarbetare inom räddningstjänsten
 • Ansvar för att upprätthålla och utveckla räddningstjänstens beredskap och förmåga att hantera olika typer av händelser
 • Samverkan med andra myndigheter och organisationer, såsom polis, ambulans och kommuner
 • Arbete med förebyggande åtgärder, såsom brandskyddskontroller och information till allmänheten om hur man kan minska risken för bränder och olyckor

 

 

Hur blir man brandmästare?

 

För att bli brandmästare krävs det i regel att man har en bakgrund inom räddningstjänsten, samt att man genomgår en särskild utbildning för att kunna ta på sig det övergripande ansvaret som befattningen innebär. En vanlig väg till yrket innebär följande steg:

 

 1. Arbeta som brandman eller inom räddningstjänsten i någon annan befattning, för att skaffa sig erfarenhet och kunskap om verksamheten.
 2. Genomgå en högskoleutbildning inom räddningstjänst, brandteknik eller liknande, som ger en teoretisk grund och förståelse för räddningsarbete och riskhantering. Det finns flera högskolor och universitet i Sverige som erbjuder sådana utbildningar.
 3. Delta i en särskild utbildning för blivande brandmästare, som ofta anordnas av arbetsgivaren eller inom ramen för Räddningstjänstens skolor. Denna utbildning fokuserar på ledarskap, samordning och strategiskt arbete inom räddningstjänsten.
 4. Söka och erhålla en tjänst som brandmästare hos en räddningstjänst eller annan relevant arbetsgivare.