Vilken lön har en kontorsvaktmästare?

27 600 krMedellön kontorsvaktmästare
24 800 kr25:e %
30 100 kr75:e %
33 000 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Uppsala
30 000 kr
Västerås
27 800 kr
Östersund
27 140 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket kontorsvaktmästare
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Kontorsvaktmästare! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket kontorsvaktmästare. Statistiken är hämtad från SCB.

Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket kontorsvaktmästare. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en kontorsvaktmästare i månadslön?

 

En kontorsvaktmästares månadslön varierar beroende på erfarenhet och arbetsgivare, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en kontorsvaktmästare på 27 600 kronor. Det är viktigt att ha i åtanke att detta är ett genomsnitt och att enskilda löner kan variera både uppåt och nedåt beroende på olika faktorer såsom arbetsplats, region och erfarenhet.

 

Vad har en kontorsvaktmästare i medianlön?

 

Medianlönen för en kontorsvaktmästare ligger på 27 500 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen innebär att hälften av de anställda kontorsvaktmästarna tjänar mer än 27 500 kronor, medan den andra hälften tjänar mindre. Detta ger en mer rättvis bild av lönenivån än genomsnittslönen, då medianlönen inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en kontorsvaktmästare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en kontorsvaktmästare kan variera beroende på arbetsgivare och individuella förhandlingar. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger 10:e percentilen för kontorsvaktmästare på 22 700 kronor. Det innebär att 10% av kontorsvaktmästarna tjänar 22 700 kronor eller mindre i månaden. Det är rimligt att anta att ingångslönen för en nyutexaminerad eller oerfaren kontorsvaktmästare ligger i det lägre lönespannet, möjligtvis något över 22 700 kronor.

 

Vad är genomsnittslönen för en kontorsvaktmästare?

 

Genomsnittslönen för en kontorsvaktmästare ligger på 27 600 kronor i månaden enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen inte nödvändigtvis ger en helt rättvisande bild av den verkliga lönenivån, då den kan påverkas av extremt höga eller låga löner. För en mer rättvis bild av lönenivån kan man istället titta på medianlönen, som för en kontorsvaktmästare ligger på 27 500 kronor i månaden.

 

Hur mycket tjänar en kontorsvaktmästare efter skatt (nettolön)?

 

En kontorsvaktmästares nettolön varierar beroende på faktorer såsom erfarenhet, arbetsplats och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en kontorsvaktmästare på 27 500 kr per månad. Efter skatt blir nettolönen lägre, och exakt hur mycket beror på skattesatsen i den kommun där personen är skriven samt eventuella avdrag. Generellt sett kan man räkna med att en kontorsvaktmästare med medianlön får ut ungefär 20 000 - 21 000 kr i nettolön per månad efter skatt.

 

Vad är timlönen för en kontorsvaktmästare?

 

För att räkna ut timlönen för en kontorsvaktmästare kan man ta månadslönen och dela den med antalet arbetstimmar per månad. Enligt SCB:s lönestatistik är medianlönen för en kontorsvaktmästare 27 500 kr per månad. Om man antar att en heltidsanställd kontorsvaktmästare arbetar 40 timmar i veckan och det finns i snitt 4,3 veckor per månad, blir det totalt 172 arbetstimmar per månad. Då blir timlönen för en kontorsvaktmästare med medianlön cirka 160 kr per timme. Det är viktigt att notera att timlönen kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplats och region.

 

Hur är det att jobba som kontorsvaktmästare inom bemmaning?

 

Att jobba som kontorsvaktmästare inom bemmaning kan innebära en mer flexibel och varierande arbetsmiljö jämfört med att vara fast anställd hos en arbetsgivare. Bemanningsföretag hyr ut personal till olika företag och organisationer som behöver temporär eller extra hjälp. Som kontorsvaktmästare inom bemmaning kan du få möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser och få erfarenhet från olika branscher och arbetsmiljöer.

 

En annan fördel med att jobba inom bemmaning är att arbetstiderna ofta kan anpassas efter dina önskemål och behov. Du kan till exempel välja att arbeta deltid, heltid eller enbart vid vissa perioder under året. Nackdelen är att anställningen kan vara mer osäker och du kanske inte alltid vet när och var ditt nästa uppdrag kommer att vara. Lönenivån för en kontorsvaktmästare inom bemmaning kan variera beroende på uppdrag, men generellt sett ligger den inom samma spann som för fast anställda kontorsvaktmästare, det vill säga mellan 22 700 kr och 33 000 kr per månad enligt SCB:s lönestatistik.

 

Hur är det att jobba som kontorsvaktmästare fast som konsult?

 

Att jobba som kontorsvaktmästare som konsult kan innebära en del skillnader jämfört med att vara anställd direkt hos ett företag. En konsult är oftast anställd hos ett bemannings- eller konsultföretag och hyrs ut till olika kunder för att utföra arbetsuppgifter inom sitt yrkesområde. Detta innebär att man som kontorsvaktmästare-konsult kan få möjlighet att jobba på flera olika arbetsplatser, med olika arbetsuppgifter och arbetskulturer.

 

En fördel med att vara konsult är att man får möjlighet att utveckla sin kompetens och erfarenhet inom sitt yrkesområde genom att jobba på olika arbetsplatser och med olika arbetsuppgifter. Det kan också innebära att man får möjlighet att bygga upp ett större kontaktnät inom branschen, vilket kan vara värdefullt för framtida jobbmöjligheter.

 

En nackdel med att vara konsult kan vara att man inte får samma trygghet och stabilitet som en fast anställning kan erbjuda. Som konsult kan man ibland ha kortare uppdrag och behöva vara beredd på att byta arbetsplats med kort varsel. Det kan också vara svårare att känna sig som en del av arbetsgruppen och företagskulturen på de arbetsplatser man hyrs in på, eftersom man inte är en fast anställd kollega.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en kontorsvaktmästares lön?

 

Erfarenhet kan ha en viss påverkan på en kontorsvaktmästares lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger lönen för en kontorsvaktmästare med liten erfarenhet (10:e lönepercentilen) på cirka 22 700 kronor i månaden, medan en mer erfaren kontorsvaktmästare (90:e lönepercentilen) kan tjäna upp till 33 000 kronor i månaden. Detta visar att erfarenhet kan påverka lönen, men det är också viktigt att komma ihåg att andra faktorer, såsom arbetsgivarens storlek, bransch och geografiska läge, också kan spela in.

 

Vad har en kontorsvaktmästare för livslön?

 

En livslön är den totala summan av inkomst som en person tjänar under sin yrkesverksamma tid. Att exakt räkna ut en livslön för en kontorsvaktmästare kan vara svårt, eftersom det beror på flera faktorer, såsom individens karriärutveckling, löneökningar över tid, eventuella perioder av arbetslöshet och pensionsålder.

 

Om vi utgår från SCB:s senaste lönestatistik och antar att en kontorsvaktmästare arbetar från 25 års ålder till 65 års ålder (40 år) och tjänar en genomsnittlig månadslön på 27 500 kronor under hela sin karriär, skulle livslönen bli cirka 13 200 000 kronor (27 500 x 12 månader x 40 år). Detta är dock en förenklad beräkning och det är viktigt att komma ihåg att faktiska livslöner kan variera beroende på individens unika karriär och löneutveckling.

 

Hur kan man löneförhandla som kontorsvaktmästare?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet, och det gäller även för kontorsvaktmästare. Här är några tips för att förbereda sig inför en löneförhandling som kontorsvaktmästare:

 

 • Samla information om lönenivåer: Undersök vad som är en rimlig lön för en kontorsvaktmästare, både inom din bransch och i din region. Du kan använda dig av lönestatistik från SCB, fackliga organisationer eller branschspecifika löneundersökningar.
 • Utvärdera din prestation: Reflektera över dina arbetsuppgifter, ansvarsområden och prestationer. Har du tagit på dig mer ansvar eller genomfört projekt som har bidragit till verksamhetens framgång? Dessa argument kan användas för att motivera en högre lön.
 • Be om feedback från kollegor och chefer: Att ha konkreta exempel på hur du har bidragit till arbetsplatsen och hur andra uppskattar ditt arbete kan stärka din position inför en löneförhandling.
 • Förbered en tydlig motivering: Var beredd att förklara varför du anser att du förtjänar en högre lön, och använd de argument och exempel som du har samlat under din förberedelse.
 • Var professionell och realistisk: Gå in i löneförhandlingen med en professionell attityd och realistiska förväntningar. Det är viktigt att vara öppen för kompromisser och att lyssna på arbetsgivarens synpunkter.

Hur skiljer sig en kontorsvaktmästares lön mellan män och kvinnor?

 

Det är viktigt att betona att löneskillnader mellan män och kvinnor inte nödvändigtvis beror på diskriminering, utan kan bero på en rad olika faktorer såsom erfarenhet, utbildning, ansvarsområden och arbetsprestation. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en kontorsvaktmästare på 27 500 kronor. Det är dock inte möjligt att utifrån dessa värden dra några säkra slutsatser om eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor inom yrket kontorsvaktmästare. För att få en mer detaljerad bild av löneskillnader mellan könen inom detta yrke rekommenderas att konsultera fackliga organisationer eller branschspecifika löneundersökningar.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som kontorsvaktmästare?

 

Lönen för en kontorsvaktmästare kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man säga att lönenivåerna är högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn. Detta beror bland annat på att den privata sektorn ofta är mer resultatinriktad och konkurrensutsatt, vilket kan leda till högre löner för att locka och behålla kompetent personal. Enligt SCB:s lönestatistik ligger lönenivåerna för en kontorsvaktmästare mellan 22 700 och 33 000 kronor, beroende på erfarenhet och arbetsgivare. För att få en mer detaljerad bild av löneskillnader mellan olika sektorer rekommenderas att konsultera fackliga organisationer eller branschspecifika löneundersökningar.

 

I vilken region tjänar man bäst som kontorsvaktmästare?

 

Lönen för en kontorsvaktmästare kan variera beroende på var i Sverige man arbetar. Generellt sett kan lönen vara högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där kostnaden för att leva också är högre. För att få en mer exakt uppfattning om lönenivåerna i olika regioner är det bra att undersöka aktuell lönestatistik från SCB. Det är dock viktigt att komma ihåg att faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och arbetsuppgifter också påverkar lönen.

 

Vad jobbar en kontorsvaktmästare med?

 

En kontorsvaktmästare arbetar med att underhålla och sköta om kontorslokaler och deras närmiljö. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats och arbetsgivare, men några vanliga arbetsuppgifter för en kontorsvaktmästare inkluderar:

 

 • Städning och underhåll av kontorslokaler
 • Skötsel av växter och grönområden
 • Utföra mindre reparationer och underhåll av teknisk utrustning
 • Ansvara för säkerhet och brandskydd på kontoret
 • Hjälpa till med möblering och omlokalisering av arbetsplatser
 • Ansvara för posthantering och leveranser
 • Assistera med diverse serviceuppgifter för kontorets personal, som att byta glödlampor eller fixa kaffeautomaten

En kontorsvaktmästare har ofta en viktig roll på arbetsplatsen och bidrar till att skapa en trivsam och funktionell arbetsmiljö för de anställda.

 

Hur blir man kontorsvaktmästare?

 

Det finns ingen specifik utbildning som krävs för att bli kontorsvaktmästare, men vissa arbetsgivare kan efterfråga utbildning inom exempelvis fastighetsskötsel eller liknande. Det är dock vanligt att man lär sig yrket genom att börja arbeta som kontorsvaktmästare och få praktisk erfarenhet på arbetsplatsen. Det kan vara fördelaktigt att ha tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, som exempelvis lokalvård, fastighetsskötsel eller hantverksyrken.

 

För att bli kontorsvaktmästare är det viktigt att ha goda kunskaper inom service och kundbemötande, då man ofta är i kontakt med kontorets anställda och besökare. Vidare är det bra att ha praktiska färdigheter och vara händig, eftersom arbetsuppgifterna kan inkludera mindre reparationer och underhåll av kontorslokaler och utrustning. Slutligen är det viktigt att vara ansvarstagande och noggrann, då man ofta ansvarar för säkerhet och arbetsmiljö på kontoret.