Socialpedagog lön

Lön Socialpedagog

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket socialpedagog i hela Sverige ligger på 33 200 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
33 200 kr33 100 kr33 300 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år30 200 kr..30 300 kr
25-34 år32 000 kr32 200 kr31 900 kr
35-44 år33 300 kr32 900 kr33 700 kr
45-54 år34 300 kr34 100 kr34 500 kr
55-64 år34 000 kr33 700 kr34 100 kr
65-66 år33 300 kr..33 500 kr
Alla åldrar33 200 kr33 100 kr33 300 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista socialpedagog

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket socialpedagog.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som socialpedagog med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en socialpedagog i månadslön?

 

En socialpedagogs månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsgivare och arbetsort. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en socialpedagog på 32 500 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att det kan finnas individer som tjänar både mer och mindre än detta belopp.

 

Vad har en socialpedagog i medianlön?

 

Medianlönen för en socialpedagog är 32 100 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det belopp där hälften av de anställda tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det kan vara ett mer rättvisande mått på den "typiska" lönen för yrket än genomsnittslönen, eftersom det inte påverkas lika mycket av extremvärden i lönefördelningen.

 

Vad har en socialpedagog i ingångslön?

 

Ingångslönen för en socialpedagog kan variera beroende på faktorer som utbildning, arbetsgivare och arbetsort. Enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta lönen för en socialpedagog (10:e percentilen) på 27 400 kronor. Det innebär att 10 procent av de anställda inom yrket tjänar mindre än detta belopp, medan 90 procent tjänar mer. Ingångslönen för nyutexaminerade socialpedagoger kan ligga något lägre än detta värde, men det är viktigt att förhandla om sin lön vid anställningstillfället för att säkerställa en rättvis ersättning.

 

Vad är genomsnittslönen för en socialpedagog?

 

Genomsnittslönen för en socialpedagog är 32 500 kronor i månaden enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att det kan finnas individer som tjänar både mer och mindre än detta belopp. Lönen kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och arbetsort.

 

Hur mycket tjänar en socialpedagog efter skatt (nettolön)?

 

En socialpedagogs nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som arbetsplats, erfarenhet och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en socialpedagog på 32 100 kr per månad. Det innebär att hälften av de som arbetar inom yrket tjänar mer än detta belopp, och hälften tjänar mindre. Nettolönen beräknas utifrån bruttolönen och skatten som dras från lönen. Skatten varierar beroende på var man bor och hur mycket man tjänar, men generellt sett kan man räkna med att betala cirka 30% i skatt. Så om vi utgår från medianlönen på 32 100 kr per månad och drar av cirka 30% i skatt, får vi en nettolön på ungefär 22 500 kr per månad för en socialpedagog. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en uppskattning och att enskilda löner kan variera.

 

Vad är timlönen för en socialpedagog?

 

För att räkna ut timlönen för en socialpedagog kan vi använda oss av SCB:s lönestatistik. Medianlönen för yrket ligger på 32 100 kr per månad. Om vi antar att en heltidsanställd socialpedagog arbetar 40 timmar per vecka och att det i genomsnitt är 4,33 veckor per månad, kan vi beräkna timlönen enligt följande: 32 100 kr / (40 timmar * 4,33 veckor) ≈ 186 kr per timme. Det är viktigt att påpeka att detta är en uppskattning och att timlönen kan variera beroende på anställningsvillkor, erfarenhet och arbetsplats.

 

Hur är det att jobba som socialpedagog inom bemmaning?

 

Att jobba som socialpedagog inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika arbetsplatser, oftast på kortare uppdrag. Det kan vara både en utmanande och givande arbetsform som erbjuder en rad fördelar och nackdelar.

 

Fördelar med att jobba inom bemmaning som socialpedagog kan innefatta:

 

 • Flextid: Många bemanningsföretag erbjuder flexibla arbetstider, vilket kan vara fördelaktigt för den som vill ha mer kontroll över sin arbetstid.
 • Variation: Att arbeta på olika arbetsplatser kan ge möjlighet att träffa nya människor, lära sig nya sätt att arbeta och få erfarenhet från olika verksamheter inom socialt arbete.
 • Nätverksbyggande: Genom att arbeta på olika arbetsplatser får man chansen att bygga upp ett brett nätverk av kontakter inom yrket, vilket kan vara värdefullt för framtida jobbmöjligheter.
 • Möjlighet till fast anställning: I vissa fall kan bemanningsuppdrag leda till erbjudande om fast anställning hos kunden.

 

Nackdelar med att jobba inom bemmaning som socialpedagog kan innefatta:

 

 • Otrygghet: Att arbeta på korta uppdrag kan innebära en viss otrygghet, eftersom man inte alltid vet när eller var nästa uppdrag kommer att vara.
 • Brister i kontinuitet: Det kan vara svårt att bygga långsiktiga relationer med klienter och kollegor när man ständigt byter arbetsplats.
 • Arbetsbelastning: I vissa fall kan bemanningspersonal få ta på sig extra arbetsuppgifter eller ansvar, eftersom de ses som tillfällig arbetskraft.
 • Upplevelse av att vara "gäst": Som bemanningsanställd kan man ibland uppleva att man inte blir lika delaktig i arbetsplatsens gemenskap och beslut som de ordinarie anställda.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som socialpedagog inom bemmaning. Det är viktigt att vara medveten om både fördelarna och nackdelarna för att kunna avgöra om det är en arbetsform som passar ens individuella behov och önskemål.

 

Hur är det att jobba som socialpedagog fast som konsult?

 

Att jobba som socialpedagog på konsultbasis innebär att man inte är anställd av en specifik arbetsgivare, utan istället arbetar för olika klienter eller organisationer under en begränsad tidsperiod. Detta kan innebära att man får möjlighet att arbeta med en större variation av arbetsuppgifter och arbetsmiljöer jämfört med att vara fast anställd på en arbetsplats.

 

Som konsult kan man också ha större frihet i att välja vilka uppdrag man vill ta, vilket kan göra att man kan anpassa sitt arbete efter sina egna intressen och kompetensområden. Dock kan detta även innebära att man ibland kan uppleva en större osäkerhet i arbetslivet, då man kanske inte alltid har en fast inkomst eller långsiktiga anställningsvillkor. Det är också viktigt att vara duktig på att nätverka och marknadsföra sig själv för att hitta nya uppdrag och klienter.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en socialpedagogs lön?

 

Erfarenhet påverkar generellt lönen för en socialpedagog, precis som för de flesta yrken. En socialpedagog med fler års erfarenhet och mer avancerade kompetenser kan förvänta sig en högre lön än en nyutexaminerad eller mindre erfaren kollega. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en socialpedagog på 32 100 kr per månad, medan de som befinner sig i det lägre lönespannet (10:e percentilen) tjänar omkring 27 400 kr per månad och de i det högre lönespannet (90:e percentilen) tjänar omkring 38 200 kr per månad. Dessa siffror visar att erfarenhet och kompetens kan ha en betydande inverkan på lönen för en socialpedagog.

 

Vad har en socialpedagog för livslön?

 

Livslönen för en socialpedagog beror på flera faktorer, såsom antal år i yrkeslivet, löneutveckling och eventuella karriärbyten. Eftersom det är svårt att ge en exakt siffra för en specifik individ, kan man istället göra en grov uppskattning baserad på genomsnittliga löner och antalet år i arbetslivet. Om vi antar att en socialpedagog börjar arbeta vid 25 års ålder och går i pension vid 65 års ålder, har personen arbetat i 40 år. Om vi vidare antar att den genomsnittliga lönen för en socialpedagog är 32 500 kr per månad, skulle livslönen bli ungefär 15 600 000 kr (32 500 * 12 månader * 40 år). Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en grov uppskattning och att den faktiska livslönen för en socialpedagog kan variera beroende på individuella omständigheter, löneutveckling och eventuella karriärbyten.

 

Hur kan man löneförhandla som socialpedagog?

 

För att löneförhandla som socialpedagog är det viktigt att först och främst ha koll på löneläget för yrket och vad som är rimligt att begära. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en socialpedagog på 32 100 kr per månad. Det är också viktigt att ha koll på löneskillnader mellan olika sektorer och arbetsgivare för att veta vad som är realistiskt att förvänta sig i just din situation.

 

När du ska löneförhandla är det bra att förbereda dig genom att samla på dig argument för varför du förtjänar en högre lön. Det kan vara att du har skaffat dig ytterligare kompetens genom vidareutbildning, att du har bidragit till verksamhetens utveckling eller att du har tagit på dig extra ansvar. Se också till att ha koll på din arbetsgivares lönebildningsprinciper och eventuella lönekriterier som används vid lönesättning.

 

Under löneförhandlingssamtalet är det viktigt att vara tydlig med vad du vill uppnå och att du kan argumentera för varför du förtjänar en högre lön. Var också öppen för att lyssna på arbetsgivarens synpunkter och försök att hitta en gemensam grund att stå på. Om du är medlem i ett fackförbund kan du också få stöd och hjälp med att förbereda och genomföra löneförhandlingen.

 

Hur skiljer sig en socialpedagogs lön mellan män och kvinnor?

 

Enligt SCB:s lönestatistik finns det löneskillnader mellan män och kvinnor även inom yrket som socialpedagog. Det är viktigt att poängtera att detta är en generell bild och att det kan finnas individuella variationer. Löneskillnaderna kan bero på flera faktorer, till exempel arbetslivserfarenhet, utbildning, arbetsgivare och sektor.

 

För att motverka löneskillnader mellan könen är det viktigt att arbetsgivare arbetar aktivt med jämställdhet och att lönesättningen sker på ett transparent sätt. Som anställd kan du också bidra genom att vara medveten om löneläget för ditt yrke och att aktivt delta i löneförhandlingar.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som socialpedagog?

 

Lönen för en socialpedagog kan variera beroende på vilken sektor man är anställd inom. Generellt sett kan lönen vara högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn, men det är viktigt att notera att det finns undantag och individuella variationer.

 

För att få en mer detaljerad bild av löneläget inom olika sektorer kan det vara bra att undersöka lönestatistik från till exempel SCB eller fackförbund, samt att prata med kollegor och bekanta inom yrket. Det är också viktigt att ta hänsyn till andra förmåner och arbetsvillkor som kan påverka den totala ersättningen och trivseln på arbetsplatsen.

 

I vilken region tjänar man bäst som socialpedagog?

 

Lönen för en socialpedagog kan variera beroende på geografisk region samt arbetsgivare och erfarenhet. Generellt sett kan man säga att lönen är högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där kostnadsnivån och efterfrågan på arbetskraft också är högre. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en socialpedagog på 32 100 kr, medan en person i topp 10% av inkomstfördelningen tjänar 38 200 kr och en person i botten 10% tjänar 27 400 kr. För att få en mer detaljerad bild av lönen i olika regioner kan man undersöka regionala lönestatistik och jämföra med genomsnittslönen på nationell nivå.

 

Vad jobbar en socialpedagog med?

 

En socialpedagog arbetar med att stödja, vägleda och motivera individer och grupper som befinner sig i utsatta livssituationer. Målet är att främja deras personliga utveckling, sociala delaktighet och självständighet. Arbetsuppgifterna för en socialpedagog kan variera beroende på arbetsplats och målgrupp, men några exempel på arbetsuppgifter kan vara:

 

 • Att planera och genomföra pedagogiska och sociala aktiviteter för att främja deltagarnas utveckling och inkludering i samhället.
 • Att samarbeta med andra yrkesgrupper, såsom socialarbetare, psykologer och specialpedagoger, för att skapa en helhetssyn kring den enskildes behov och resurser.
 • Att dokumentera och följa upp deltagarnas framsteg och anpassa verksamheten efter deras individuella behov och förutsättningar.
 • Att arbeta förebyggande och främjande genom att erbjuda stöd, rådgivning och utbildning till individer, familjer och grupper.

Socialpedagoger kan arbeta inom en rad olika verksamheter, såsom skolor, förskolor, fritidsgårdar, socialtjänsten, stödboenden, behandlingshem och arbetsmarknadsprojekt.

 

Hur blir man socialpedagog?

 

För att bli socialpedagog krävs det en relevant utbildning på högskolenivå. Det finns flera olika utbildningsvägar att välja mellan, beroende på vilken inriktning och arbetsplats man är intresserad av. Några exempel på utbildningar som kan leda till en yrkesroll som socialpedagog är:

 

 • Socialpedagogiskt arbete (180 hp) – en kandidatutbildning som ger en bred grund inom socialpedagogik och förbereder för arbete inom socialtjänsten, skolan eller andra verksamheter som riktar sig till utsatta grupper.
 • Specialpedagogprogrammet (180 hp) – en kandidatutbildning som fokuserar på pedagogik och stöd för personer med funktionsnedsättningar eller särskilda behov.
 • Socionomprogrammet (210 hp) – en kandidatutbildning som ger en bred grund inom socialt arbete, psykologi och samhällsvetenskap, och kan leda till arbetsuppgifter inom socialpedagogik.

Efter att ha genomfört en relevant utbildning kan man söka arbete som socialpedagog inom de verksamheter som matchar ens kompetens och intresseområde. Det kan också vara en fördel att ha praktisk erfarenhet av arbete med målgruppen och arbetsområdet, till exempel genom praktik, ideellt engagemang eller tidigare anställningar.