Sjuksköterska övrig specialistinriktning lön

Lön Sjuksköterska övrig specialistinriktning

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket sjuksköterska övrig specialistinriktning i hela Sverige ligger på 42 100 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
42 100 kr43 500 kr42 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år37 600 kr40 100 kr37 300 kr
35-44 år40 700 kr42 600 kr40 300 kr
45-54 år42 900 kr45 500 kr42 700 kr
55-64 år44 000 kr44 900 kr43 900 kr
65-66 år44 900 kr..44 900 kr
Alla åldrar42 100 kr43 500 kr42 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista sjuksköterska övrig specialistinriktning

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket sjuksköterska övrig specialistinriktning.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som sjuksköterska övrig specialistinriktning med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en sjuksköterska övrig specialistinriktning i månadslön?

 

En sjuksköterska med övrig specialistinriktning har i genomsnitt en månadslön på 40 900 kronor. Detta värde är baserat på SCB:s senaste lönestatistik och kan variera beroende på faktorer som arbetsplats, erfarenhet och geografiskt område.

 

Vad har en sjuksköterska övrig specialistinriktning i medianlön?

 

Medianlönen för en sjuksköterska med övrig specialistinriktning ligger på 40 000 kronor i månaden. Det innebär att hälften av sjuksköterskorna inom denna kategori tjänar mer än 40 000 kronor och hälften tjänar mindre. Medianlönen ger en mer balanserad bild av löneläget jämfört med genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas av extremt höga eller låga löner i samma utsträckning.

 

Vad har en sjuksköterska övrig specialistinriktning i ingångslön?

 

Ingångslönen för en sjuksköterska med övrig specialistinriktning kan variera beroende på arbetsplats, utbildning och tidigare erfarenheter. Enligt SCB:s lönestatistik ligger 10 % av sjuksköterskorna inom denna kategori på en månadslön omkring 34 400 kronor. Detta kan ses som en indikation på ingångslönen för en sjuksköterska övrig specialistinriktning, men det är viktigt att notera att individuella förhandlingar och arbetsmarknadens efterfrågan kan påverka lönenivån.

 

Vad är genomsnittslönen för en sjuksköterska övrig specialistinriktning?

 

Genomsnittslönen för en sjuksköterska med övrig specialistinriktning ligger på 40 900 kronor i månaden enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner och därför kan medianlönen, som ligger på 40 000 kronor, ge en mer balanserad bild av löneläget för dessa sjuksköterskor.

 

Hur mycket tjänar en sjuksköterska övrig specialistinriktning efter skatt (nettolön)?

 

En sjuksköterska med övrig specialistinriktning har en genomsnittlig månadslön på 40 900 kr. Nettolönen, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på vilken kommun man är skattepliktig i och vilka avdrag man har möjlighet att göra. Generellt kan man räkna med att behålla cirka 70-75% av bruttolönen efter skatt. Det innebär att en sjuksköterska med övrig specialistinriktning kan förvänta sig en nettolön på omkring 28 600 - 30 700 kr per månad.

 

Vad är timlönen för en sjuksköterska övrig specialistinriktning?

 

Timlönen för en sjuksköterska med övrig specialistinriktning kan variera beroende på arbetsgivare, erfarenhet och eventuella övertids- och obekvämstidsersättningar. Utifrån den genomsnittliga månadslönen på 40 900 kr och en normal arbetsvecka på 40 timmar, blir den genomsnittliga timlönen cirka 235 kr. Det är viktigt att ha i åtanke att detta är en ungefärlig siffra och att den faktiska timlönen kan variera både uppåt och nedåt beroende på olika faktorer. Det är också vanligt att lönen ökar med erfarenhet och vidareutbildning inom specialistområdet.

 

Hur är det att jobba som sjuksköterska övrig specialistinriktning inom bemmaning?

 

Att jobba som sjuksköterska med övrig specialistinriktning inom bemanning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika arbetsplatser, oftast sjukhus och vårdcentraler, för att täcka upp för personalbrist eller vid tillfälliga behov. Detta kan innebära både fördelar och nackdelar.

 

 • Fördelar:
  • Variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljö – man får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och inom olika specialistområden, vilket kan vara både utvecklande och lärorikt.
  • Flexibilitet – man kan ofta påverka sin arbetstid och planera sitt schema efter egna önskemål och behov.
  • Högre lön – bemanningsanställda sjuksköterskor har ofta en högre timlön än fast anställda, eftersom de ska kompenseras för den ökade osäkerheten och bristen på förmåner som fast anställda har.
 • Nackdelar:
  • Osäkerhet – man vet inte alltid när och var nästa uppdrag kommer att vara, vilket kan skapa en känsla av osäkerhet och stress.
  • Svårare att skapa långsiktiga relationer med kollegor och patienter – eftersom man ofta byter arbetsplats är det svårare att bygga upp en känsla av samhörighet och tillhörighet.
  • Brister i introduktion och utbildning – man kan ibland förväntas hoppa in och arbeta direkt, utan att ha fått en grundlig introduktion eller utbildning inom det specifika specialistområdet eller arbetsplatsens rutiner.

Att jobba som sjuksköterska med övrig specialistinriktning inom bemanning kan passa dig som trivs med variation och flexibilitet i ditt arbete och som är beredd att ta de utmaningar som kan komma med att byta arbetsplats och arbetsuppgifter ofta. Det är viktigt att vara självgående, anpassningsbar och kommunikativ för att lyckas i en sådan roll. För vissa kan detta vara en mycket givande och utvecklande arbetsform, medan andra kanske föredrar tryggheten och stabiliteten i en fast anställning.

 

Hur är det att jobba som sjuksköterska övrig specialistinriktning fast som konsult?

 

Att jobba som sjuksköterska med övrig specialistinriktning som konsult innebär att man arbetar på uppdrag av olika arbetsgivare, oftast genom ett bemanningsföretag. Detta kan innebära en större variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, då man får möjlighet att arbeta på olika kliniker och inom olika specialiteter. Det kan vara både utmanande och berikande, då man får chansen att utvecklas genom att möta olika situationer och patientgrupper.

 

Som konsult kan man också ha större möjlighet att påverka sitt eget schema och arbetstider, vilket kan vara fördelaktigt för vissa. Dock kan det också innebära en viss osäkerhet gällande uppdragen och därmed inkomsten, särskilt om man inte är anställd av bemanningsföretaget på heltid. Det kan också vara krävande att ständigt anpassa sig till nya arbetsplatser och kollegor. Sammantaget kan det vara både givande och utmanande att jobba som sjuksköterska med övrig specialistinriktning som konsult, beroende på ens personliga preferenser och omständigheter.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en sjuksköterska övrig specialistinriktning lön?

 

Erfarenhet påverkar lönen för en sjuksköterska med övrig specialistinriktning i viss mån. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrkesgruppen på 40 000 kr per månad. De som befinner sig i den lägsta lönnivån, det vill säga de med minst erfarenhet, tjänar omkring 34 400 kr per månad, medan de med mer erfarenhet och som befinner sig i den högsta lönnivån kan tjäna upp till 48 300 kr per månad.

 

Det är dock viktigt att påpeka att lönen för en sjuksköterska med övrig specialistinriktning kan variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsgivare, geografisk plats och arbetsuppgifter. Även om erfarenhet är en viktig faktor för lönenivån, kan andra aspekter som utbildning, kompetens och arbetsprestation också ha betydelse för löneutvecklingen.

 

Vad har en sjuksköterska övrig specialistinriktning för livslön?

 

Livslönen för en sjuksköterska med övrig specialistinriktning är svår att fastställa exakt, eftersom den beror på en rad faktorer såsom individens karriärutveckling, löneutveckling, arbetstid och pension. Om man utgår från SCB:s lönestatistik och antar att en sjuksköterska med övrig specialistinriktning arbetar i 40 år med en genomsnittlig månadslön på 40 900 kr, skulle den totala livslönen bli cirka 19 632 000 kr (40 900 kr x 12 månader x 40 år).

 

Det är dock viktigt att betona att detta är en förenklad beräkning som inte tar hänsyn till faktorer som löneökningar, inflation, skatter, avgifter och pension. Livslönen för en sjuksköterska med övrig specialistinriktning kan därmed variera avsevärt beroende på individens specifika omständigheter och karriärutveckling.

 

Hur kan man löneförhandla som sjuksköterska övrig specialistinriktning?

 

Att löneförhandla som sjuksköterska övrig specialistinriktning innebär att du behöver förbereda dig väl och ha goda argument för varför du förtjänar en högre lön. Här är några tips för att lyckas med din löneförhandling:

 

 • Research: Ta reda på vad den genomsnittliga lönen är för sjuksköterskor med specialistinriktning inom din sektor och region. Det kan ge dig en bra utgångspunkt för att veta vad som är rimligt att begära. Du kan använda dig av SCB:s lönestatistik för att få en uppfattning om löneläget. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för sjuksköterskor med specialistinriktning på 40000 kr.
 • Utbildning och erfarenhet: Om du har en särskilt hög utbildningsnivå eller lång erfarenhet inom ditt område kan det vara en stark grund för att argumentera för en högre lön. Erfarenhet och kompetens är värdefulla egenskaper för arbetsgivare och kan ge dig en fördel i löneförhandlingen.
 • Arbetsprestation: Om du kan visa på konkreta exempel på hur du bidragit till verksamheten och hur dina insatser har lett till positiva resultat, kan det vara en stark grund för att argumentera för en högre lön. Tänk på att använda dig av mätbara och konkreta exempel för att stärka ditt case.
 • Förbered dig: Innan löneförhandlingen är det viktigt att du förbereder dig väl. Skriv ner dina argument och öva på att framföra dem. Tänk även igenom vilka motargument din arbetsgivare kan komma med och hur du kan bemöta dem.
 • Var realistisk: Det är viktigt att ha realistiska förväntningar på vad du kan uppnå i en löneförhandling. Om du begär en alltför hög lön kan det skapa en konflikt med din arbetsgivare. Var beredd på att eventuellt kompromissa och hitta en lösning som båda parter är nöjda med.

Hur skiljer sig en sjuksköterska övrig specialistinriktning lön mellan män och kvinnor?

 

Statistik från SCB visar att det kan finnas löneskillnader mellan män och kvinnor inom yrket sjuksköterska övrig specialistinriktning. Det är dock viktigt att poängtera att löneskillnader kan bero på flera olika faktorer, såsom utbildning, erfarenhet, arbetsprestation och arbetsgivarens lönestruktur. Det är därför svårt att dra generella slutsatser om löneskillnader enbart baserat på kön.

 

För att få en mer rättvis bild av löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom yrket är det viktigt att jämföra löner mellan personer med liknande utbildning, erfarenhet och arbetsuppgifter. Det är även viktigt att arbetsgivare arbetar aktivt med att motverka diskriminering och att skapa en jämställd lönestruktur.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som sjuksköterska övrig specialistinriktning?

 

Lönen för en sjuksköterska med specialistinriktning kan variera beroende på vilken sektor man är verksam inom. Generellt sett kan man säga att lönenivån ofta är högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn, men det finns givetvis undantag.

 

Inom den offentliga sektorn, såsom landsting och kommuner, är lönenivån ofta reglerad genom kollektivavtal och löneförhandlingar mellan arbetsgivare och fackförbund. Inom den privata sektorn kan lönenivån vara mer flexibel och beroende av faktorer såsom företagets storlek, ekonomiska situation och konkurrens på arbetsmarknaden.

 

För att få en uppfattning om lönenivåer inom olika sektorer kan du undersöka SCB:s lönestatistik och jämföra löner mellan olika arbetsgivare och sektorer. Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen är bara en del av den totala anställningsersättningen och att andra förmåner, såsom försäkringar, pension och semester, också spelar en stor roll i det totala värdet av en anställning.

 

I vilken region tjänar man bäst som sjuksköterska övrig specialistinriktning?

 

Lönen för en sjuksköterska med övrig specialistinriktning kan variera beroende på region, arbetsplats och erfarenhet. Generellt sett kan man säga att lönen är högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med mindre orter och landsbygd. Detta beror bland annat på att kostnaden för boende och levnadsstandard är högre i storstäderna, och arbetsgivarna måste därför erbjuda högre löner för att locka och behålla personal. Det är dock viktigt att notera att lönen även kan variera mellan olika arbetsgivare inom samma region.

 

Vad jobbar en sjuksköterska övrig specialistinriktning med?

 

En sjuksköterska med övrig specialistinriktning är en sjuksköterska som har vidareutbildat sig inom ett specifikt område och därmed har en mer avancerad kompetens än en grundutbildad sjuksköterska. Det finns många olika inriktningar inom specialistområdet, och arbetsuppgifterna kan variera beroende på vilken inriktning sjuksköterskan har valt. Exempel på sådana inriktningar kan vara intensivvård, operation, psykiatri, barnmorskeryrket eller diabetesvård. En specialistinriktad sjuksköterska kan arbeta på sjukhus, vårdcentraler, inom kommunal hälso- och sjukvård eller inom forskning och utbildning.

 

Hur blir man sjuksköterska övrig specialistinriktning?

 

För att bli sjuksköterska med övrig specialistinriktning krävs det först och främst att man har en grundutbildning inom sjuksköterskeyrket, vilket innebär att man har en kandidatexamen i omvårdnad på 180 högskolepoäng (3 år). Efter att ha arbetat några år som sjuksköterska och skaffat sig erfarenhet inom yrket kan man sedan välja att vidareutbilda sig inom en specifik inriktning. För att bli specialistinriktad sjuksköterska krävs det att man genomgår en specialistutbildning på avancerad nivå som omfattar minst 60 högskolepoäng (1 år) och ofta upp till 120 högskolepoäng (2 år) beroende på inriktning. Efter avklarad specialistutbildning får man en magisterexamen eller masterexamen inom sitt valda område och kan därmed söka arbete som sjuksköterska med övrig specialistinriktning.