Receptionist lön

Vad tjänar en Receptionist?

Vilken lön har en receptionist?

27 300 krMedellön receptionist
24 200 kr25:e %
30 000 kr75:e %
32 900 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Åre
33 100 kr
Arboga
30 600 kr
Uppsala
30 050 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket receptionist
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Receptionist! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket receptionist. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som receptionist med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket receptionist. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en receptionist i månadslön?

 

En receptionists månadslön kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplats och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger månadslönen för en receptionist på ungefär 27 300 kronor. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt och att enskilda receptionisters löner kan skilja sig åt.

 

Vad har en receptionist i medianlön?

 

Medianlönen för en receptionist är 27 000 kronor, enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det belopp där hälften av receptionisterna tjänar mer än beloppet och hälften tjänar mindre. Detta värde ger en bättre bild av den typiska lönen för yrket jämfört med genomsnittslönen, eftersom det inte påverkas lika mycket av extremvärden.

 

Vad har en receptionist i ingångslön?

 

Ingångslönen för en receptionist, det vill säga lönen för en person som är ny inom yrket, ligger oftast lägre än genomsnittslönen för yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den lägsta lönen för de 10% som tjänar minst inom yrket på 21 100 kronor. Det kan ses som en indikation på vad en receptionist kan förvänta sig i ingångslön, men det är viktigt att komma ihåg att det kan variera beroende på arbetsplats och region.

 

Vad är genomsnittslönen för en receptionist?

 

Genomsnittslönen för en receptionist ligger på cirka 27 300 kronor i månaden enligt SCB:s senaste lönestatistik. Detta värde ger en uppfattning om den vanliga lönenivån för yrket, men det är viktigt att komma ihåg att enskilda receptionisters löner kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region. Genomsnittslönen kan påverkas av extremvärden, så medianlönen kan ge en bättre bild av den typiska lönen för yrket.

 

Hur mycket tjänar en receptionist efter skatt (nettolön)?

 

En receptionists nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som arbetsgivare, erfarenhet och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en receptionist på 27 000 kronor i månaden. Nettolönen beror på flera faktorer, inklusive skattesats och eventuella avdrag, men en generell uppskattning kan göras genom att använda Skatteverkets skattetabeller. För en person som tjänar 27 000 kronor i månaden och betalar en genomsnittlig skattesats på cirka 30 %, blir nettolönen ungefär 18 900 kronor.

 

Vad är timlönen för en receptionist?

 

Timlönen för en receptionist kan variera beroende på arbetsgivare, erfarenhet och geografiskt område. Om vi utgår från SCB:s lönestatistik där medianlönen för en receptionist är 27 000 kronor i månaden, kan vi göra en uppskattning av timlönen. Om en receptionist arbetar heltid, det vill säga 40 timmar i veckan, motsvarar det 160 timmar i månaden. Då blir timlönen för en receptionist med en medianlön på 27 000 kronor ungefär 169 kronor per timme (27 000 / 160). Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att faktiska timlöner kan variera.

 

Hur är det att jobba som receptionist inom bemmaning?

 

Att jobba som receptionist inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och sedan hyrs ut till olika arbetsgivare för att utföra receptionisttjänster. Detta kan innebära att man arbetar på flera olika arbetsplatser under en kortare eller längre period. Det finns både fördelar och nackdelar med att jobba som receptionist inom bemmaning.

 

Fördelar:

 

 • Variation: Att arbeta på olika arbetsplatser kan vara både spännande och utmanande. Man får möjligheten att träffa nya människor och lära sig om olika företagskulturer och branscher.
 • Flexibilitet: Att jobba inom bemmaning kan erbjuda en större flexibilitet i arbetstiderna. Det kan vara lättare att få ledigt vid behov eller att byta arbetspass med kollegor.
 • Erfarenhet: Genom att arbeta på olika arbetsplatser och inom olika branscher får man en bred erfarenhet som kan vara värdefull i framtiden.

 

Nackdelar:

 

 • Ovisshet: Att vara anställd inom bemmaning kan innebära en viss ovisshet gällande arbetstider och placeringar. Man kanske inte alltid vet exakt när och var man ska arbeta långt i förväg.
 • Trygghet: Att ständigt byta arbetsplats kan för vissa kännas otryggt och stressande. Det kan ta tid att lära känna nya kollegor och arbetsrutiner.
 • Arbetsvillkor: Ibland kan bemanningsanställda uppleva att de har sämre arbetsvillkor än de som är direktanställda av företaget, till exempel gällande lön och förmåner.

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som receptionist inom bemmaning, men det är viktigt att vara medveten om de potentiella nackdelarna och utmaningarna som kan följa med detta yrkesval.

 

Hur är det att jobba som receptionist fast som konsult?

 

Att arbeta som receptionist på konsultbasis kan ha både för- och nackdelar jämfört med att vara fast anställd. En av fördelarna är att du som konsult ofta får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och med olika arbetsuppgifter, vilket kan göra jobbet mer varierat och utvecklande. Dessutom kan du i vissa fall ha möjlighet att förhandla om din lön och dina arbetsvillkor, vilket kan ge dig bättre förutsättningar än om du är fast anställd.

 

Nackdelarna med att jobba som konsult kan vara att du kanske inte har samma trygghet som en fast anställd, eftersom du kan ha kortare kontrakt och inte alltid veta vad som händer efter att ett uppdrag är avslutat. Det kan också vara svårare att skapa långvariga relationer med kollegor och känna sig som en del av arbetsplatsen när du byter arbetsplats ofta. Det är viktigt att väga för- och nackdelarna mot varandra och fundera över vad som passar dig och dina behov bäst när du överväger att arbeta som konsult inom receptionistyrket.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en receptionists lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande påverkan på en receptionists lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en receptionist på 27000 kr, men det finns en stor variation beroende på erfarenhet och arbetsgivare. För de med minst erfarenhet, det vill säga de som befinner sig i det lägsta 10:e percentilet, kan lönen vara så låg som 21100 kr. Däremot kan de med mer erfarenhet och som befinner sig i det högsta 75:e percentilet tjäna upp till 30000 kr, medan de i det högsta 90:e percentilet kan tjäna så mycket som 32900 kr.

 

Det är viktigt att komma ihåg att lönen kan variera beroende på faktorer som arbetsgivarens storlek, bransch och geografiska läge. Generellt sett kan dock erfarenhet och kunskap inom yrket bidra till högre löner och bättre arbetsvillkor för receptionister.

 

Vad har en receptionist för livslön?

 

En livslön är en sammanräkning av den totala inkomsten en person tjänar under sin yrkesverksamma tid. Det är svårt att ge en exakt siffra för en receptionists livslön, eftersom det beror på flera faktorer såsom löneutveckling, antal yrkesverksamma år, eventuella karriärbyten och arbetsmarknadens utveckling. Men om vi utgår från SCB:s lönestatistik och antar att en receptionist arbetar i yrket i 40 år, kan vi göra en grov uppskattning.

 

Om en receptionist skulle ha en genomsnittlig månadslön på 27300 kr under hela sin karriär, skulle detta innebära en årlig inkomst på 327 600 kr (27300 kr x 12 månader). Om vi antar att lönen förblir oförändrad under 40 år, skulle detta ge en livslön på cirka 13 104 000 kr (327 600 kr x 40 år). Det är dock viktigt att betona att detta är en förenklad beräkning som inte tar hänsyn till faktorer som löneförändringar, inflation och eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet.

 

Hur kan man löneförhandla som receptionist?

 

Löneförhandling kan vara en viktig del av att säkerställa en rättvis och konkurrenskraftig lön som receptionist. Här är några steg att följa för att förbereda och genomföra en löneförhandling som receptionist:

 

 1. Förbered dig: Innan du börjar förhandlingen är det viktigt att göra din hemläxa. Undersök lönestatistik för receptionister, både generellt och i din region. SCB:s senaste lönestatistik visar att medianlönen för en receptionist ligger på 27000 kr i månaden. Använd dessa siffror som en grund för att bedöma var din lön bör ligga.
 2. Samla bevis för ditt värde: För att övertyga din arbetsgivare om att du förtjänar en högre lön, behöver du visa att du bidrar med mycket värde till företaget. Samla exempel på dina arbetsprestationer, särskilda projekt eller uppgifter du har tagit ansvar för, och eventuella positiva feedback från kunder eller kollegor.
 3. Bestäm din mållön: Baserat på din forskning och dina prestationer, bestäm en mållön som du anser vara rättvis och rimlig. Tänk på att vara realistisk och flexibel i dina förväntningar, men också självsäker i att du förtjänar en högre lön.
 4. Förhandla med din arbetsgivare: När du har förberett dig och har en tydlig bild av din mållön, är det dags att börja förhandlingen. Boka ett möte med din chef och förklara varför du anser att du förtjänar en högre lön. Presentera dina argument och bevis för ditt värde på ett tydligt och självsäkert sätt. Var beredd att diskutera och förhandla om din begäran för att komma fram till en överenskommelse som båda parter är nöjda med.

Hur skiljer sig en receptionists lön mellan män och kvinnor?

 

I Sverige har vi generellt sett en löneskillnad mellan män och kvinnor, även om denna skillnad varierar mellan olika yrken och sektorer. För receptionister är löneskillnaden inte lika stor som inom vissa andra yrken, men det kan fortfarande finnas en viss skillnad mellan män och kvinnors löner. Det är dock viktigt att notera att löneskillnader kan bero på olika faktorer, såsom arbetsmarknadens sammansättning, utbildningsnivå, arbetslivserfarenhet och arbetsgivarens policy kring lönesättning.

 

För att säkerställa en rättvis lön oavsett kön är det viktigt att både män och kvinnor är medvetna om lönestatistik och marknadslöner för sitt yrke, och att de förhandlar om sin lön på ett aktivt och självsäkert sätt. Som nämnt tidigare ligger medianlönen för en receptionist på 27000 kr i månaden, vilket kan användas som en grund för att bedöma om ens egen lön är konkurrenskraftig och rättvis.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som receptionist?

 

Lönen för en receptionist kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan lönen vara högre i sektorer som erbjuder mer konkurrenskraftiga löner och bättre anställningsvillkor, såsom större företag och organisationer, statliga myndigheter och internationella företag. Det är dock viktigt att notera att lönen även kan påverkas av andra faktorer, såsom arbetslivserfarenhet, geografisk placering och arbetsgivarens storlek och ekonomiska situation.

 

För att öka chansen att tjäna en högre lön som receptionist kan det vara värt att söka arbete inom sektorer där lönenivåerna generellt sett är högre. Det är också viktigt att förbättra sina färdigheter och arbetslivserfarenhet, samt att följa upp löneutvecklingen inom sitt yrke och förhandla om sin lön på ett aktivt och självsäkert sätt.

 

I vilken region tjänar man bäst som receptionist?

 

Lönen för en receptionist kan variera beroende på region, arbetsplats och erfarenhet. Generellt sett kan man tjäna mer i större städer eller regioner med hög efterfrågan på yrket. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att levnadskostnaderna ofta är högre i dessa områden, vilket kan påverka den faktiska köpkraften.

 

Vad jobbar en receptionist med?

 

En receptionist arbetar med att ta emot och hjälpa besökare, kunder eller patienter på en arbetsplats, exempelvis på hotell, företag, sjukhus eller myndigheter. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplatsen, men några vanliga arbetsuppgifter för en receptionist är:

 

 • Att välkomna besökare och informera dem om rutiner och regler på arbetsplatsen
 • Att besvara och koppla telefonsamtal
 • Att boka och administrera möten, konferenser och evenemang
 • Att utföra enklare administrativa uppgifter, såsom att sortera och distribuera post, skriva ut dokument och arkivera handlingar
 • Att hantera klagomål och förmedla information till rätt person eller avdelning

 

En receptionist är ofta den första personen som besökare möter på en arbetsplats och har därför en viktig roll i att skapa en positiv och välkomnande atmosfär.

Hur blir man receptionist?

 

För att bli receptionist krävs normalt sett ingen formell utbildning, men det är vanligt att arbetsgivare söker personer med tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter eller serviceyrken. Det finns dock utbildningar och kurser som kan vara till hjälp för den som vill arbeta som receptionist, exempelvis gymnasieprogram med inriktning mot service och administration, eller kortare yrkesutbildningar inom reception och kundservice.

 

För att bli framgångsrik som receptionist är det viktigt att ha goda kommunikationsförmågor, vara serviceinriktad och ha förmågan att hantera stressiga situationer. Det kan också vara en fördel att ha goda kunskaper i flera språk, då man ofta kommer i kontakt med internationella besökare och kunder.