Psykiatrisjuksköterska lön

Lön Psykiatrisjuksköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket psykiatrisjuksköterska i hela Sverige ligger på 41 400 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
41 400 kr43 900 kr40 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år38 600 kr..38 300 kr
35-44 år41 400 kr42 700 kr41 000 kr
45-54 år39 200 kr44 000 kr38 400 kr
55-64 år44 200 kr45 300 kr44 000 kr
65-66 år45 600 kr..45 500 kr
Alla åldrar41 400 kr43 900 kr40 900 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista psykiatrisjuksköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket psykiatrisjuksköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som psykiatrisjuksköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en psykiatrisjuksköterska i månadslön?

 

En psykiatrisjuksköterskas månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och individuella förhandlingar. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för en psykiatrisjuksköterska på 41 100 kronor per månad.

 

Vad har en psykiatrisjuksköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en psykiatrisjuksköterska är 40 600 kronor enligt SCB:s lönestatistik. Medianlönen visar den lön där hälften av psykiatrisjuksköterskorna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det kan vara ett mer rättvisande mått på den "typiska" lönen än genomsnittslönen, eftersom det inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en psykiatrisjuksköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en psykiatrisjuksköterska varierar beroende på arbetsplats och region, men enligt SCB:s lönestatistik ligger den generellt sett på cirka 35 400 kronor per månad för de 10% lägst avlönade inom yrket. Det är viktigt att notera att ingångslönen kan förändras över tid och att det finns möjlighet till löneförhandling vid anställning.

 

Vad är genomsnittslönen för en psykiatrisjuksköterska?

 

Genomsnittslönen för en psykiatrisjuksköterska är 41 100 kronor per månad enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det är viktigt att ha i åtanke att genomsnittslönen kan variera beroende på bland annat erfarenhet, arbetsplats och individuella förhandlingar, samt att den kan förändras över tid.

 

Hur mycket tjänar en psykiatrisjuksköterska efter skatt (nettolön)?

 

En psykiatrisjuksköterskas nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på bland annat arbetsplats, erfarenhet och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en psykiatrisjuksköterska på 40 600 kr per månad. För att få fram nettolönen behöver man räkna ut skatten som dras från bruttolönen. Skatten varierar också beroende på var man bor och vilken kommunalskatt som gäller i kommunen. Generellt kan man säga att nettolönen för en psykiatrisjuksköterska med medianlön ligger någonstans mellan 28 000 och 30 000 kr per månad efter skatt.

 

Vad är timlönen för en psykiatrisjuksköterska?

 

Timlönen för en psykiatrisjuksköterska varierar beroende på arbetsplats, erfarenhet och eventuella tillägg, såsom obekväm arbetstid. Om vi utgår från SCB:s senaste lönestatistik där medianlönen för en psykiatrisjuksköterska är 40 600 kr per månad, kan vi göra en förenklad beräkning för att få fram en ungefärlig timlön. Om man antar att en heltidsanställd psykiatrisjuksköterska arbetar 40 timmar per vecka och att det i genomsnitt är 4,33 veckor per månad, blir det totalt 173,2 arbetstimmar per månad (40 timmar * 4,33 veckor). Om man delar medianlönen med antalet arbetstimmar (40 600 kr / 173,2 timmar) får man en timlön på cirka 234 kr. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en förenklad beräkning och att den faktiska timlönen kan variera.

 

Hur är det att jobba som psykiatrisjuksköterska inom bemmaning?

 

Att jobba som psykiatrisjuksköterska inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika arbetsplatser inom psykiatrisk vård, istället för att vara fast anställd på en specifik arbetsplats. Detta kan innebära både fördelar och nackdelar beroende på ens personliga preferenser och situation. Här är några aspekter som kan vara viktiga att tänka på när man överväger att jobba inom bemmaning:

 

 • Variation: Eftersom man jobbar på olika arbetsplatser får man möjlighet att träffa många nya människor, både patienter och kollegor, samt att lära sig om olika verksamheter och arbetsmetoder inom psykiatrin. Detta kan vara både utvecklande och stimulerande.
 • Flexibilitet: Att jobba inom bemmaning kan innebära större flexibilitet när det gäller arbetstider och arbetsperioder. Man kan i viss mån styra över sitt schema och välja vilka uppdrag man vill tacka ja eller nej till, vilket kan göra det lättare att kombinera arbetet med andra åtaganden och intressen.
 • Lön: Bemanningsanställda psykiatrisjuksköterskor har ofta en högre grundlön än fast anställda, eftersom bemanningsföretagen konkurrerar om att attrahera och behålla kompetent personal. Dessutom kan man ibland få ersättning för resor och boende om man tar uppdrag på andra orter.
 • Trygghet och tillhörighet: En nackdel med att jobba inom bemmaning kan vara att man inte har samma trygghet och tillhörighet som en fast anställd. Man kanske inte får samma möjligheter att påverka sin arbetsmiljö, delta i utbildningar och utvecklingsprojekt, eller bygga långsiktiga relationer med kollegor och patienter. Det kan också vara stressande att kontinuerligt behöva anpassa sig till nya arbetsplatser och rutiner.
 • Trygghet vid sjukdom och föräldraledighet: Som anställd inom bemmaning kan man ha sämre villkor när det gäller sjuklön och föräldraledighet än vad man skulle ha som fast anställd. Det är viktigt att noggrant läsa igenom sitt anställningsavtal och jämföra villkoren med vad som gäller för fast anställda inom samma yrkeskategori.

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som psykiatrisjuksköterska inom bemmaning, men det är viktigt att väga fördelarna mot nackdelarna och att noggrant undersöka villkoren i sitt anställningsavtal innan man bestämmer sig för att ta steget.

 

Hur är det att jobba som psykiatrisjuksköterska fast som konsult?

 

Att jobba som psykiatrisjuksköterska på konsultbasis innebär att man arbetar för en bemanningsfirma eller driver eget företag och hyrs ut till olika arbetsgivare och uppdrag. Detta kan innebära att man får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och med olika patientgrupper, vilket kan vara både utvecklande och utmanande. Man får ofta mer flexibilitet i sitt arbete, då man kan välja vilka uppdrag man tar och när man vill arbeta. Det kan också innebära en högre lön än om man är fast anställd, då konsulter ofta får betalt per timme och ibland även tillägg för obekväma arbetstider.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en psykiatrisjuksköterskas lön?

 

Erfarenhet påverkar en psykiatrisjuksköterskas lön i betydande grad. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 40600 kronor per månad. För de 10% med lägst lön inom yrket ligger lönen på 35400 kronor, medan de 10% med högst lön tjänar 47300 kronor. Detta visar att erfarenhet och kompetens kan ha en stor inverkan på lönenivån. Förutom erfarenhet kan även arbetsplats, geografiskt område och ansvarsområden påverka lönen. Som konsult kan man dessutom ha möjlighet att förhandla om sin lön beroende på efterfrågan och uppdragets karaktär.

 

Vad har en psykiatrisjuksköterska för livslön?

 

En livslön är ett sätt att beräkna den totala inkomsten en person kan förväntas få under sitt yrkesverksamma liv. För att göra en uppskattning av en psykiatrisjuksköterskas livslön behöver man ta hänsyn till faktorer som lön, antal arbetade år, löneutveckling och eventuella avbrott i arbetslivet. Om man utgår från medianlönen på 40600 kronor per månad och antar att en psykiatrisjuksköterska arbetar i 40 år, blir den totala livslönen cirka 19 488 000 kronor (utan att justera för inflation eller löneökningar). Detta är dock en grov uppskattning och det är viktigt att betona att individuella förutsättningar och val kan påverka den faktiska livslönen för en psykiatrisjuksköterska.

 

Hur kan man löneförhandla som psykiatrisjuksköterska?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet och kan hjälpa dig att få en högre lön som psykiatrisjuksköterska. Här är några tips för att lyckas med din löneförhandling:

 

 • Förbered dig: Ta reda på vad den genomsnittliga lönen är för psykiatrisjuksköterskor i din region och inom din sektor. I det här fallet ligger medianlönen på 40600 kr. Använd denna information för att sätta upp ett rimligt lönekrav.
 • Presentera dina meriter: Förklara vad du har åstadkommit i din yrkesroll och hur det har bidragit till verksamheten. Det kan handla om förbättrad patientvård, effektivisering av arbetsprocesser eller att du har vidareutbildat dig inom ditt område.
 • Var tydlig med dina argument: Förklara varför du anser att du förtjänar en högre lön. Det kan vara på grund av din erfarenhet, utbildning, arbetsprestation eller att du har tagit på dig extra ansvar.
 • Var flexibel: Om arbetsgivaren inte kan erbjuda dig den lönenivå du önskar, diskutera möjligheter för andra förmåner eller kompensationer, såsom utbildning, flexibla arbetstider eller möjlighet till karriärutveckling.
 • Förhandla på rätt tidpunkt: Välj en tidpunkt då du vet att det finns utrymme för förhandling, exempelvis vid en årsutvärdering, när du får nya arbetsuppgifter eller vid en omorganisation.

Hur skiljer sig en psykiatrisjuksköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor är ett problem som finns i många yrken, även inom sjukvården. Statistik från SCB visar att kvinnor generellt sett tjänar mindre än män, även om skillnaderna kan variera beroende på yrke och sektor. För psykiatrisjuksköterskor är det viktigt att vara medveten om eventuella löneskillnader och att aktivt arbeta för att minska dem, både på individuell nivå och genom att stötta fackliga organisationer som verkar för jämställda löner. Dock är det svårt att ge exakta siffror för löneskillnader mellan män och kvinnor som psykiatrisjuksköterskor eftersom det kan variera beroende på olika faktorer såsom erfarenhet, arbetsplats och region. Det är därför viktigt att jämföra löner med kollegor inom samma område och med liknande erfarenhet och utbildning för att få en rättvis bild.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som psykiatrisjuksköterska?

 

Lönen för en psykiatrisjuksköterska kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man säga att det finns tre huvudsakliga sektorer där psykiatrisjuksköterskor kan vara anställda: offentlig sektor (t.ex. landsting och kommuner), privat sektor och ideell sektor (t.ex. inom ideella organisationer och stiftelser).

 

Lönenivåerna kan skilja sig åt mellan dessa sektorer, men det är viktigt att notera att det finns många faktorer som påverkar lönen utöver sektorn, såsom erfarenhet, utbildning, geografisk placering och arbetsgivarens storlek. Enligt SCB:s lönestatistik ligger medianlönen för psykiatrisjuksköterskor på 40600 kr, men detta värde kan variera mellan sektorer. Generellt sett tenderar löner inom privat sektor att vara något högre än inom offentlig sektor, men det är inte alltid fallet och det finns även exempel på höga löner inom offentlig sektor. Ideell sektor kan erbjuda lägre löner jämfört med de andra två sektorerna, men det kan finnas andra förmåner och värden som är viktiga för den anställde, såsom att arbeta för en organisation som verkar för en god sak eller att ha mer flexibla arbetstider.

 

För att få en bild av vilken sektor som erbjuder bäst lön för psykiatrisjuksköterskor är det viktigt att undersöka aktuella löner och arbetsvillkor inom de olika sektorerna och att ta hänsyn till faktorer som är viktiga för den enskilda individen, såsom arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid.

 

I vilken region tjänar man bäst som psykiatrisjuksköterska?

 

Lönen för en psykiatrisjuksköterska kan variera beroende på region och arbetsplats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 40 600 kr per månad. För att få en mer detaljerad bild av lönenivåerna i olika regioner rekommenderas det att konsultera lönestatistik från lokala källor, fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Generellt sett kan man förvänta sig högre löner i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där efterfrågan på kvalificerad personal och kostnadsnivån för boende är högre jämfört med mindre orter och glesbygd.

 

Vad jobbar en psykiatrisjuksköterska med?

 

En psykiatrisjuksköterska är en sjuksköterska som har specialiserat sig inom psykiatrisk vård och behandling. De arbetar med att bedöma, behandla och stödja personer som lider av psykisk ohälsa eller psykiatriska diagnoser såsom depression, ångest, bipolär sjukdom, schizofreni och andra psykiska sjukdomar. Arbetsuppgifterna för en psykiatrisjuksköterska kan innefatta följande:

 

 • Utredning och bedömning av patientens psykiska hälsa och behov av vård och stöd
 • Planering och genomförande av individuellt anpassade vård- och behandlingsinsatser
 • Samordning och uppföljning av patientens vård och stöd i samarbete med övriga vårdgivare
 • Handledning och stöd till patientens närstående
 • Psykoedukation, dvs. att informera och utbilda patienter och deras närstående om psykisk ohälsa och behandlingsmetoder
 • Förebyggande arbete och hälsofrämjande insatser inom psykisk hälsa

Psykiatrisjuksköterskor kan arbeta inom olika verksamheter, såsom psykiatriska kliniker och avdelningar, vårdcentraler, elevhälsan, företagshälsovården, beroendevården och inom socialtjänsten. De kan även arbeta som konsulter, forskare, lärare eller på andra sätt bidra till utvecklingen av psykiatrisk vård och behandling.

 

Hur blir man psykiatrisjuksköterska?

 

För att bli psykiatrisjuksköterska krävs det en sjuksköterskeexamen samt en specialistutbildning inom psykiatrisk vård. Här följer en steg-för-steg-guide för hur man blir psykiatrisjuksköterska:

 

 1. Skaffa en grundläggande sjuksköterskeexamen: För att bli sjuksköterska behöver man genomföra en treårig sjuksköterskeutbildning på högskolenivå som leder till en kandidatexamen i omvårdnad. Utbildningen innefattar både teoretiska kurser och praktiska moment, så kallade verksamhetsförlagda utbildningar (VFU).
 2. Arbeta som sjuksköterska: Efter att ha avslutat sjuksköterskeutbildningen och erhållit legitimation från Socialstyrelsen, börjar man arbeta som sjuksköterska. Det är vanligt att man arbetar några år inom yrket för att skaffa erfarenhet och för att få en större förståelse för olika specialområden inom sjukvården.
 3. Genomföra en specialistutbildning i psykiatrisk vård: För att bli psykiatrisjuksköterska behöver man genomföra en specialistutbildning inom psykiatrisk vård. Denna utbildning är på avancerad nivå och omfattar vanligtvis 60-75 högskolepoäng, vilket motsvarar ett till ett och ett halvt års heltidsstudier. Utbildningen innefattar både teoretiska och praktiska moment samt en självständig fördjupningsuppgift inom ämnesområdet.
 4. Ansöka om specialistlegitimation: Efter att ha avslutat specialistutbildningen ansöker man om specialistlegitimation hos Socialstyrelsen. När man fått sin specialistlegitimation kan man börja arbeta som psykiatrisjuksköterska.

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom yrket och delta i fortbildning och kompetensutveckling för att kunna erbjuda bästa möjliga vård och behandling till patienterna. Att vara medlem i ett fackförbund och yrkesorganisation kan också vara fördelaktigt för att få stöd och råd i yrkesfrågor samt för att påverka utvecklingen inom yrket och psykiatrisk vård.