Operationssjuksköterska lön

Lön Operationssjuksköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket operationssjuksköterska i hela Sverige ligger på 45 500 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
45 500 kr45 300 kr45 500 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år39 100 kr..39 000 kr
35-44 år42 600 kr..42 500 kr
45-54 år46 600 kr..46 500 kr
55-64 år48 600 kr..48 500 kr
65-66 år......
Alla åldrar45 500 kr45 300 kr45 500 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista operationssjuksköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket operationssjuksköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som operationssjuksköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en operationssjuksköterska i månadslön?

 

En operationssjuksköterskas månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en operationssjuksköterska på 43 000 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda löner kan skilja sig åt både uppåt och nedåt.

 

Vad har en operationssjuksköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en operationssjuksköterska ligger på 42 400 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det belopp där hälften av operationssjuksköterskorna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det innebär att medianlönen kan ge en mer rättvisande bild av den "typiska" lönen för en operationssjuksköterska än genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremvärden.

 

Vad har en operationssjuksköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en operationssjuksköterska kan variera beroende på arbetsplats och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger ingångslönen för de 10 % av operationssjuksköterskorna med lägst lön på 35 400 kronor. Det är dock viktigt att påpeka att ingångslönen kan förändras över tid och att det kan finnas individuella förhandlingar och avtal som påverkar lönenivån.

 

Vad är genomsnittslönen för en operationssjuksköterska?

 

Genomsnittslönen för en operationssjuksköterska är 43 000 kronor i månaden enligt SCB:s senaste lönestatistik. Detta värde är ett genomsnitt av alla operationssjuksköterskors löner och kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen inte nödvändigtvis representerar den "typiska" lönen för en operationssjuksköterska, eftersom den kan påverkas av extremvärden.

 

Hur mycket tjänar en operationssjuksköterska efter skatt (nettolön)?

 

En operationssjuksköterskas nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en operationssjuksköterska på 42 400 kronor i månaden. För att räkna ut nettolönen behöver man ta hänsyn till skattesatsen, som varierar beroende på var man bor och vilken församling man tillhör. Om vi antar en genomsnittlig skattesats på 30%, skulle en operationssjuksköterska med medianlönen ha en nettolön på omkring 29 680 kronor (70% av 42 400 kronor).

 

Vad är timlönen för en operationssjuksköterska?

 

För att räkna ut timlönen för en operationssjuksköterska behöver man veta den månatliga lönen och antalet arbetstimmar per månad. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en operationssjuksköterska på 42 400 kronor i månaden. Normalarbetstiden för en heltidsanställd är 40 timmar per vecka, vilket innebär 160 timmar per månad (40 timmar x 4 veckor). Om vi delar medianlönen med antalet arbetstimmar får vi en timlön på omkring 265 kronor (42 400 kronor / 160 timmar). Det är dock viktigt att notera att timlönen kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område.

 

Hur är det att jobba som operationssjuksköterska inom bemmaning?

 

Att jobba som operationssjuksköterska inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika sjukhus och kliniker för att täcka upp för personalbrist eller vid tillfälliga behov. Det kan vara både utmanande och givande på olika sätt. Här är några aspekter att tänka på när det gäller att jobba som operationssjuksköterska inom bemmaning:

 

 • Variation i arbetsmiljö och arbetsuppgifter: Att arbeta inom bemanning innebär att man får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och med olika arbetsuppgifter, vilket kan bidra till en större variation och erfarenhet. Det kan vara både spännande och lärorikt att få inblick i olika verksamheter och arbetssätt.
 • Flexibilitet: Som operationssjuksköterska inom bemanning har man ofta möjlighet att styra över sitt schema och välja vilka uppdrag man vill ta. Det kan innebära att man kan anpassa sitt arbetsliv efter sina övriga åtaganden och intressen.
 • Lön: Lönen för operationssjuksköterskor inom bemanning kan vara högre än för fast anställda, eftersom bemanningsföretag ofta erbjuder extra ersättning för att täcka upp för brist på förmåner som semester, sjuklön och pension.
 • Osäkerhet och stress: Att vara anställd inom bemanning kan innebära en viss osäkerhet, eftersom man inte alltid vet när och var nästa uppdrag kommer. Det kan också vara stressande att ständigt behöva anpassa sig till nya arbetsmiljöer och kollegor.
 • Kollegialt stöd och gemenskap: Som operationssjuksköterska inom bemanning kan det vara svårare att bygga långvariga relationer med kollegor och känna sig som en del av en arbetsgrupp, eftersom man ofta byter arbetsplats. Det kan göra att man i vissa fall kan känna sig mer ensam i sitt arbete och ha mindre tillgång till kollegialt stöd.

Sammanfattningsvis kan det vara både givande och utmanande att jobba som operationssjuksköterska inom bemanning. Det kan erbjuda variation, flexibilitet och högre lön, men det kan också innebära osäkerhet, stress och mindre kollegialt stöd. Det är viktigt att väga för- och nackdelar för att avgöra om det är en arbetsform som passar ens personlighet och livssituation.

 

Hur är det att jobba som operationssjuksköterska fast som konsult?

 

Att jobba som operationssjuksköterska på konsultbasis innebär att du arbetar för ett bemanningsföretag istället för att vara anställd direkt av en vårdgivare. Det ger dig ofta större flexibilitet i ditt arbete och du kan välja mellan olika uppdrag på olika arbetsplatser. Det kan vara en fördel för dig som vill prova på att arbeta inom olika specialiteter eller på olika geografiska platser.

 

Som konsult har du möjlighet att påverka ditt schema och vilka tider du arbetar. Du kan därför anpassa ditt arbete efter dina egna behov och önskemål. Dock kan det vara svårare att planera långsiktigt eftersom du kanske inte vet exakt var och när ditt nästa uppdrag kommer att vara. Det kan också vara en utmaning att snabbt anpassa sig till nya arbetsplatser och kollegor, men det ger samtidigt möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling.

 

Lönen som konsult kan vara högre än om du är fast anställd, men det är viktigt att ta hänsyn till att du som konsult inte har samma anställningstrygghet och förmåner som en fast anställd har. Det kan vara bra att väga dessa faktorer mot varandra när du överväger att arbeta som operationssjuksköterska på konsultbasis.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en operationssjuksköterskas lön?

 

Erfarenhet påverkar en operationssjuksköterskas lön i viss mån. En operationssjuksköterska med lång erfarenhet och mer avancerade kompetenser kan förvänta sig en högre lön än en nyexaminerad operationssjuksköterska. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en operationssjuksköterska på 42 400 kr per månad. För de som befinner sig i det lägsta 10:e percentilet, vilket ofta innebär mindre erfarenhet, ligger lönen på cirka 35 400 kr per månad. För de med längre erfarenhet och som befinner sig i det 90:e percentilet kan lönen ligga på cirka 51 500 kr per månad.

 

Det är dock viktigt att notera att lönen kan variera beroende på faktorer såsom geografisk placering, arbetsgivare och arbetsuppgifter. Det är också möjligt att löneförhandlingar kan påverka lönenivån för den enskilda operationssjuksköterskan. Erfarenhet är inte den enda faktorn som påverkar lönen, men det är en viktig aspekt att ta hänsyn till.

 

Vad har en operationssjuksköterska för livslön?

 

Att räkna ut en exakt livslön för en operationssjuksköterska är svårt eftersom det beror på flera faktorer såsom arbetslivslängd, löneutveckling, eventuella karriärbyten och pensionssystemet. En generell utgångspunkt kan vara att ta medianlönen för en operationssjuksköterska, som är 42 400 kr per månad enligt SCB:s senaste lönestatistik, och multiplicera den med antalet år i yrket och antalet månader per år.

 

Om vi antar att en operationssjuksköterska arbetar i yrket i 40 år och har en genomsnittlig årsinkomst på 508 800 kr (42 400 kr x 12 månader), skulle den totala livslönen bli cirka 20 352 000 kr (508 800 kr x 40 år). Det är dock viktigt att notera att detta är en mycket förenklad beräkning som inte tar hänsyn till faktorer såsom löneökningar, inflation, skatter och pensionsavgifter. Livslönen för en operationssjuksköterska kan därför variera kraftigt beroende på individens specifika omständigheter och karriärutveckling.

 

Hur kan man löneförhandla som operationssjuksköterska?

 

Att löneförhandla som operationssjuksköterska innebär att du aktivt tar ansvar för din egen lön och att du försöker påverka den så att den speglar din kompetens, erfarenhet och arbetsinsats. Här är några tips på hur du kan gå tillväga för att lyckas med din löneförhandling:

 

 • Förbered dig noga: Innan du går in i en löneförhandling är det viktigt att du har koll på fakta. Ta reda på vad genomsnittslönen för operationssjuksköterskor är och hur den varierar beroende på erfarenhet och arbetsplats. I denna text används värden från SCB:s senaste lönestatistik, där den genomsnittliga månadslönen för en operationssjuksköterska är 43000 kronor.
 • Argumentera för din kompetens: För att få en högre lön är det viktigt att du kan visa på vilket värde du tillför arbetsplatsen. Det kan handla om att du har lång erfarenhet, särskild kompetens inom ett visst område eller att du har tagit på dig extra ansvar.
 • Jämför dig med andra: Om du vet att andra operationssjuksköterskor med liknande erfarenhet och ansvar har högre lön än du kan du använda det som argument i din löneförhandling.
 • Var tydlig med dina förväntningar: Tänk igenom vad du anser vara en rimlig lön och var beredd att förhandla kring den summan. Var tydlig med vad du vill uppnå och varför du anser att du är värd den lönen.
 • Var professionell och konstruktiv: Löneförhandlingar kan vara känsliga och det är viktigt att du förhåller dig professionell och konstruktiv under hela processen. Fokusera på sakfrågan och undvik att låta känslor ta över.

Hur skiljer sig en operationssjuksköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

Enligt SCB:s senaste lönestatistik finns det inga exakta siffror som visar på en löneskillnad mellan manliga och kvinnliga operationssjuksköterskor. Dock är det känt att löneskillnader mellan män och kvinnor generellt sett finns inom många yrkesområden, även inom sjukvården. Därför är det viktigt att vara medveten om detta och att man som operationssjuksköterska, oavsett kön, är aktiv i sin löneförhandling för att säkerställa att man får en rättvis lön utifrån sin kompetens och erfarenhet.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som operationssjuksköterska?

 

Operationssjuksköterskor kan arbeta inom både offentlig och privat sektor. Lönenivåerna kan variera mellan de olika sektorerna, men generellt sett kan man säga att löner inom den privata sektorn ofta är något högre än inom den offentliga sektorn. Detta kan bero på att privata företag har större möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga löner för att attrahera och behålla kompetent personal.

 

Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen inte är den enda faktorn att ta hänsyn till när man väljer arbetsplats. Faktorer som arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling och förmåner kan också spela stor roll för ens trivsel och karriärutveckling som operationssjuksköterska.

 

I vilken region tjänar man bäst som operationssjuksköterska?

 

Lönen för en operationssjuksköterska kan variera beroende på flera faktorer, såsom erfarenhet, arbetsplats och geografisk region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för operationssjuksköterskor på 42 400 kronor per månad. För att veta exakt vilken region som erbjuder högst lön för operationssjuksköterskor krävs mer detaljerad information och jämförelse mellan olika regioner. Dock kan det generellt sägas att lönerna är högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med mindre städer och landsbygden. Det är dock viktigt att ta hänsyn till andra faktorer som levnadskostnader och arbetsvillkor när man jämför lön mellan olika regioner.

 

Vad jobbar en operationssjuksköterska med?

 

En operationssjuksköterska är en specialistutbildad sjuksköterska som arbetar inom operationssjukvården. De har en viktig roll i att säkerställa en trygg och säker vårdmiljö för patienter som genomgår kirurgiska ingrepp. Arbetsuppgifterna för en operationssjuksköterska kan variera beroende på arbetsplats och typ av operation, men några vanliga arbetsuppgifter inkluderar:

 

 • Planering och förberedelse inför operationer, inklusive att förbereda patienten och operationsutrustningen.
 • Assistera kirurgen under operationen genom att till exempel hålla instrument, suturera och sköta om såret.
 • Övervaka patientens tillstånd och vitala funktioner under operationen och vid behov ingripa för att stabilisera patienten.
 • Ansvara för att upprätthålla sterila rutiner och förebygga infektioner i samband med operationer.
 • Samordna och kommunicera med övriga teammedlemmar såsom anestesisjuksköterskor, undersköterskor och kirurger.
 • Eftervård av patienten efter operationen, inklusive att övervaka patientens tillstånd och smärtlindring.

 

Hur blir man operationssjuksköterska?

 

För att bli operationssjuksköterska krävs en grundutbildning inom sjuksköterskeprogrammet och därefter en specialistutbildning inom operationssjukvård. Här följer stegen för att bli operationssjuksköterska:

 

 1. Ansök och bli antagen till sjuksköterskeprogrammet vid ett universitet eller högskola. Programmet är 3 år långt och leder till en kandidatexamen i omvårdnad samt legitimation som sjuksköterska.
 2. Arbeta som sjuksköterska, helst inom operationssjukvård eller närliggande områden, för att skaffa dig erfarenhet och förståelse för arbetsmiljön och patientgruppen.
 3. Ansök och bli antagen till en specialistutbildning inom operationssjukvård vid ett universitet eller högskola. Utbildningen är oftast 1-1,5 år lång och leder till en magisterexamen i omvårdnad med inriktning operationssjukvård.
 4. Efter att ha avslutat specialistutbildningen kan du ansöka om tjänster som operationssjuksköterska på sjukhus och kliniker som utför kirurgiska ingrepp.

 

Det är viktigt att notera att arbetsmarknaden och behovet av operationssjuksköterskor kan variera över tid och mellan olika regioner. Att skaffa sig erfarenhet och nätverk inom yrket kan underlätta för att hitta en anställning som operationssjuksköterska.