Lärarassistent lön

Vad tjänar en Lärarassistent?

Vilken lön har en lärarassistent?

26 000 krMedellön lärarassistent
23 400 kr25:e %
28 100 kr75:e %
30 300 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Västerås
37 600 kr
Uppsala
37 200 kr
Ale
36 500 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket lärarassistent
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Lärarassistent! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket lärarassistent. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som lärarassistent med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket lärarassistent. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en lärarassistent i månadslön?

 

En lärarassistent har i genomsnitt en månadslön på 26 000 kronor. Det är viktigt att notera att lönen kan variera beroende på faktorer som arbetsplats, geografisk placering, erfarenhet och utbildningsnivå. Dessa siffror kommer från SCB:s senaste lönestatistik och ger en överblick över vad en lärarassistent kan förvänta sig i lön.

 

Vad har en lärarassistent i medianlön?

 

Medianlönen för en lärarassistent ligger på 25 900 kronor per månad. Medianlönen innebär att hälften av lärarassistenterna har en högre lön än detta belopp, och hälften har en lägre lön. Det ger en mer rättvis bild av lönenivån för yrkesgruppen än genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en lärarassistent i ingångslön?

 

Ingångslönen för en lärarassistent varierar beroende på arbetsplats och individens utbildning och erfarenhet. Enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta decilen av lönerna för lärarassistenter på 21 500 kronor per månad. Det innebär att 10 % av lärarassistenterna har en lön på 21 500 kronor eller lägre, vilket kan ses som en indikation på ingångslön för yrket.

 

Vad är genomsnittslönen för en lärarassistent?

 

Genomsnittslönen för en lärarassistent är 26 000 kronor per månad. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner och därför kanske inte alltid ger en rättvis bild av lönenivåerna för yrkesgruppen. För att få en mer balanserad bild av lönenivåerna kan man också titta på medianlönen, som för lärarassistenter ligger på 25 900 kronor per månad.

 

Hur mycket tjänar en lärarassistent efter skatt (nettolön)?

 

En lärarassistents nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och individuella skattesatser. Om vi utgår från en genomsnittlig bruttolön på 26 000 kr per månad, så kommer nettolönen att ligga någonstans mellan 20 000 och 22 000 kr efter skatt. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en ungefärlig siffra och att den faktiska nettolönen kan variera beroende på de faktorer som nämnts ovan.

 

Vad är timlönen för en lärarassistent?

 

Timlönen för en lärarassistent kan variera beroende på erfarenhet, arbetsuppgifter och arbetsplats. Om vi utgår från en genomsnittlig månadslön på 26 000 kr och antar att en lärarassistent arbetar heltid med 40 timmar per vecka, så blir timlönen cirka 150 kr per timme. Detta är en ungefärlig siffra och den faktiska timlönen kan variera för olika lärarassistenter. Det är också viktigt att ta hänsyn till att timlönen kan påverkas av övertid, obekväm arbetstid och andra tillägg som kan ingå i anställningsavtalet.

 

Hur är det att jobba som lärarassistent inom bemmaning?

 

Att jobba som lärarassistent inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och arbetar på olika skolor och förskolor på uppdrag av företaget. Detta kan innebära både fördelar och nackdelar. Här är några aspekter att tänka på:

 

 • Variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljö: Som lärarassistent inom bemmaning får man möjlighet att arbeta på olika skolor och med olika åldersgrupper, vilket kan vara både utmanande och utvecklande. Man får också möjlighet att träffa och samarbeta med många olika kollegor och lära sig av deras erfarenheter och metoder.
 • Flexibilitet: Att jobba inom bemmaning kan innebära större flexibilitet i arbetstiderna, eftersom man ofta kan välja vilka uppdrag man vill ta och när man vill arbeta. Detta kan vara fördelaktigt för personer som vill kombinera arbete med studier eller andra åtaganden.
 • Ovisshet och otrygghet: En nackdel med att jobba som lärarassistent inom bemmaning kan vara att man inte alltid vet när och var man kommer att arbeta nästa gång, vilket kan skapa en känsla av otrygghet. Det kan också vara svårt att planera sin ekonomi eftersom man inte alltid vet hur mycket man kommer att arbeta och tjäna under en viss period.
 • Svårare att skapa långvariga relationer: Eftersom man som lärarassistent inom bemmaning ofta byter arbetsplats och kollegor, kan det vara svårare att skapa långvariga relationer och känna sig som en del av en arbetsgrupp. Detta kan påverka ens trivsel och motivation i arbetet.

Att jobba som lärarassistent inom bemmaning kan alltså erbjuda både utmaningar och möjligheter, och det är viktigt att väga för- och nackdelar mot varandra för att avgöra om det är rätt arbetsform för en själv.

 

Hur är det att jobba som lärarassistent fast som konsult?

 

Att jobba som lärarassistent på konsultbasis innebär att man inte är fast anställd av en specifik skola eller organisation, utan istället arbetar för en konsultfirma som hyr ut sina tjänster till olika skolor och utbildningsinstitutioner. Detta kan innebära en större variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, då man kan komma att arbeta på olika skolor och med olika åldersgrupper. För vissa kan detta vara en spännande möjlighet att få en bred erfarenhet och utveckla sin kompetens inom yrket.

 

Som konsult kan arbetet vara mer flexibelt, då man ofta kan styra över sin egen tid och vilka uppdrag man tar emot. Dock kan det också innebära en viss osäkerhet i form av att man kanske inte alltid har en fast inkomst eller vet hur många uppdrag man kommer att få. Det kan också vara svårare att bygga långsiktiga relationer med kollegor och elever, eftersom man kanske byter arbetsplats ofta.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en lärarassistent lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på en lärarassistents lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en lärarassistent på 25900 kr per månad, medan de som befinner sig i det lägsta 10:e percentilen tjänar cirka 21500 kr per månad. De som befinner sig i det högsta 90:e percentilen tjänar omkring 30300 kr per månad. Detta visar att erfarenhet och kompetens kan göra en betydande skillnad i lönenivå för en lärarassistent. Det är viktigt att notera att dessa siffror kan variera beroende på region och arbetsplats.

 

Vad har en lärarassistent för livslön?

 

En livslön för en lärarassistent är svår att ge en exakt siffra på, eftersom det beror på flera faktorer såsom erfarenhet, arbetsgivare, region och eventuella löneökningar över tid. Om vi utgår från medianlönen på 25900 kr per månad och antar att en lärarassistent arbetar i 40 år, skulle livslönen uppgå till cirka 12 432 000 kr (25900 kr x 12 månader x 40 år). Detta är en grov uppskattning och det är viktigt att komma ihåg att livslönen kan variera avsevärt beroende på de faktorer som nämndes tidigare.

 

Hur kan man löneförhandla som lärarassistent?

 

För att löneförhandla som lärarassistent kan det vara bra att först och främst försäkra sig om att man har en realistisk bild av löneläget för yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för lärarassistenter på 25 900 kronor i månaden. Det kan vara en bra utgångspunkt när du ska försöka förhandla om din lön. För att förbereda dig inför löneförhandlingen kan du följa dessa steg:

 

 1. Förbered dig genom att undersöka lönestatistik för lärarassistenter, både på nationell och lokal nivå. Det är viktigt att ha en uppfattning om vad som är en rimlig lön för yrket.
 2. Lista dina meriter och prestationer som är relevanta för din roll som lärarassistent. Det kan innebära utbildning, arbetslivserfarenhet, projekt eller initiativ som du har bidragit till, samt eventuella utmärkelser eller certifikat.
 3. Fundera över vad som är viktigast för dig i löneförhandlingen, exempelvis en högre grundlön, bonusar eller andra förmåner.
 4. Planera din argumentation och öva på att presentera den på ett tydligt och självsäkert sätt. Det är viktigt att kunna förklara varför du anser att du förtjänar den löneökning som du efterfrågar.
 5. Var beredd att kompromissa och ha en plan B om arbetsgivaren inte kan möta dina lönekrav. Det kan exempelvis handla om att förhandla om andra förmåner, som ökad semester, flexibla arbetstider eller möjlighet till kompetensutveckling.

Genom att följa dessa steg kan du öka dina chanser att lyckas i löneförhandlingen som lärarassistent. Kom ihåg att vara tydlig, självsäker och väl förberedd när du presenterar dina argument. Lycka till!

 

Hur skiljer sig en lärarassistent lön mellan män och kvinnor?

 

Statistik från SCB visar generellt att det finns en löneskillnad mellan män och kvinnor i Sverige, och detta kan även gälla för lärarassistenter. Dock är det viktigt att notera att löneskillnader kan bero på flera faktorer, såsom utbildning, erfarenhet, arbetsuppgifter och geografisk plats. Att jämföra löner mellan män och kvinnor i samma yrke kan därför vara komplicerat och kräver en mer detaljerad analys. För att få en mer rättvis bild av löneskillnader mellan könen bör man även ta hänsyn till dessa faktorer. Det är viktigt att arbeta för en jämställd arbetsmarknad där alla har lika möjligheter och rättigheter, oavsett kön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som lärarassistent?

 

Lärarassistenter kan arbeta inom både offentlig och privat sektor, exempelvis på kommunala skolor, friskolor eller privata förskolor. Lönen för lärarassistenter kan variera beroende på sektor och arbetsgivare. Generellt sett kan det finnas en tendens att lönen är något högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor, men det är inte alltid fallet. Det är viktigt att undersöka löneläget för lärarassistenter inom olika sektorer och arbetsgivare för att få en mer detaljerad bild av löneskillnaderna.

 

För att få en uppfattning om löneläget för lärarassistenter kan du använda SCB:s lönestatistik som en utgångspunkt. Där framgår att medianlönen för lärarassistenter ligger på 25 900 kronor i månaden. För att jämföra löner mellan olika sektorer och arbetsgivare kan du använda dig av löneförhandlingsresurser, såsom fackförbund och lönejämförelsesidor på internet.

 

I vilken region tjänar man bäst som lärarassistent?

 

Lönen för en lärarassistent kan variera mellan olika regioner i Sverige. Generellt sett kan man säga att lönen är högre i storstadsområden som Stockholm, Göteborg och Malmö, jämfört med mindre orter och landsbygd. Det är dock viktigt att ta hänsyn till andra faktorer, såsom levnadskostnader och arbetsmarknad, när man jämför löner mellan olika regioner. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en lärarassistent på 25 900 kr, med en spann från 21 500 kr för de med lägst lön till 30 300 kr för de med högst lön.

 

Vad jobbar en lärarassistent med?

 

En lärarassistent arbetar med att stötta och hjälpa lärare i deras arbete, för att underlätta och förbättra undervisningen för eleverna. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på den specifika skolan, klassen och elevernas behov, men några vanliga arbetsuppgifter för en lärarassistent inkluderar:

 

 • Stötta elever i deras lärande, både individuellt och i grupp
 • Hjälpa till med att förbereda och genomföra lektioner och aktiviteter
 • Arbeta med elever som behöver extra stöd eller anpassningar i undervisningen
 • Skapa och upprätthålla en trygg och inkluderande miljö för alla elever
 • Assistera lärare i administrativa uppgifter såsom att förbereda material, rätta prov och dokumentera elevernas framsteg

 

En lärarassistent arbetar ofta nära lärare och annan skolpersonal, och kan vara involverad i planering och utvärdering av undervisningen, samt i samarbetet med elevernas vårdnadshavare.

Hur blir man lärarassistent?

 

För att bli lärarassistent krävs ofta ingen specifik utbildning, men det är meriterande med en bakgrund inom pedagogik, barn- och ungdomsvetenskap, eller liknande områden. Arbetsgivare kan även värdera tidigare erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar, exempelvis som fritidsledare, elevassistent eller inom barnomsorgen. Vissa arbetsgivare kan erbjuda internutbildning för att ge lärarassistenter de kunskaper och färdigheter som behövs för att utföra sitt arbete på bästa sätt.

 

För att bli framgångsrik som lärarassistent är det viktigt att ha goda kommunikationsfärdigheter, vara flexibel och anpassningsbar, samt ha förmåga att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Det är även viktigt att ha en förståelse för elevernas olika behov och förutsättningar, samt att kunna skapa en stödjande och inkluderande miljö för alla elever.