Jurist lön

Lön Jurist

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket jurist i hela Sverige ligger på 55 300 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
55 300 kr57 800 kr54 100 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år45 600 kr45 200 kr45 700 kr
35-44 år54 200 kr54 800 kr53 900 kr
45-54 år61 000 kr65 300 kr58 900 kr
55-64 år62 500 kr67 200 kr59 800 kr
65-66 år......
Alla åldrar55 300 kr57 800 kr54 100 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista jurist

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket jurist.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som jurist med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en jurist i månadslön?

 

En jurists månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och arbetsuppgifter. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är den genomsnittliga månadslönen för en jurist 54 400 kronor. Detta värde kan dock variera och det är viktigt att komma ihåg att vissa jurister kan tjäna både mer och mindre än detta belopp.

 

Vad har en jurist i medianlön?

 

Medianlönen är det belopp som delar lönefördelningen i två lika stora delar, det vill säga hälften av juristerna tjänar mer och hälften tjänar mindre än detta belopp. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för jurister på 50 700 kronor per månad. Detta innebär att om man rangordnar alla juristers löner från lägst till högst, så är 50 700 kronor den lön som ligger mitt i fördelningen.

 

Vad har en jurist i ingångslön?

 

Ingångslönen för en jurist är den lön som en person kan förvänta sig att få när de börjar arbeta inom yrket, oftast direkt efter avslutad utbildning. Enligt SCB:s lönestatistik ligger ingångslönen för en jurist på cirka 38 900 - 44 500 kronor per månad. Denna siffra kan variera beroende på arbetsplats, geografiskt område och eventuell tidigare erfarenhet inom yrket. Generellt sett är det dock vanligt att ingångslönen ökar med erfarenhet och att jurister kan förvänta sig högre löner efter några år i yrket.

 

Vad är genomsnittslönen för en jurist?

 

Genomsnittslönen för en jurist är ett mått på den totala lönesumman för alla jurister dividerat med antalet jurister. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för jurister på 54 400 kronor per månad. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremvärden, det vill säga mycket höga eller låga löner, och därför kan medianlönen vara ett mer rättvisande mått på den "typiska" lönen för en jurist.

 

Hur mycket tjänar en jurist efter skatt (nettolön)?

 

En jurists nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som arbetsgivare, erfarenhet, arbetsuppgifter och geografisk plats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för jurister på 50 700 kr per månad. För att få en uppfattning om nettolönen kan vi använda oss av ett schablonmässigt avdrag för skatt på cirka 30%, vilket ger en nettolön på cirka 35 490 kr per månad. Det är dock viktigt att notera att den exakta skattesatsen varierar beroende på individens skatteavdrag och kommunalskatt.

 

Vad är timlönen för en jurist?

 

Timlönen för en jurist varierar beroende på faktorer som arbetsgivare, erfarenhet, arbetsuppgifter och geografisk plats. Om vi utgår från medianlönen för jurister, som enligt SCB:s senaste lönestatistik är 50 700 kr per månad, och antar en genomsnittlig arbetstid på 40 timmar per vecka, så blir timlönen ungefär 294 kr per timme (50700 kr / 4 veckor / 40 timmar). Detta är dock bara en grov uppskattning och den faktiska timlönen kan variera för olika jurister.

 

Hur är det att jobba som jurist inom bemmaning?

 

Att jobba som jurist inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika kunder och uppdrag. Detta kan innebära en större variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer jämfört med att vara anställd direkt hos en arbetsgivare. Nedan följer några aspekter av att jobba som jurist inom bemmaning:

 

 • Variation: Som jurist inom bemmaning får man ofta möjlighet att arbeta med en mängd olika uppdrag och klienter, vilket kan vara både utmanande och lärorikt. Detta kan också bidra till att man utvecklar en bredare kompetens inom juridiken.
 • Flexibilitet: Bemanningsjurister kan ibland ha större möjlighet att påverka sin arbetstid och arbetsbelastning, eftersom bemanningsföretaget kan erbjuda olika uppdrag med varierande tidsramar och arbetsbelastning.
 • Nätverkande: Genom att arbeta med olika klienter och uppdrag får man möjlighet att knyta kontakter och bygga upp ett nätverk inom juristbranschen.
 • Trygghet och anställningsvillkor: En viktig aspekt att tänka på är att anställningsvillkoren kan variera mellan bemanningsföretag och direktanställningar hos arbetsgivare. Det är viktigt att undersöka vilka förmåner och rättigheter man har som anställd hos ett bemanningsföretag, såsom lön, semester, sjuklön och pension. Det kan också vara mindre trygghet i anställningen då man kan bli av med uppdrag snabbare och inte alltid ha en garanterad anställning efter avslutat uppdrag.

Sammanfattningsvis kan arbete som jurist inom bemmaning innebära både för- och nackdelar. Det kan vara en bra möjlighet för jurister som söker variation, flexibilitet och nätverkande, men det är viktigt att noggrant undersöka anställningsvillkoren och tryggheten i anställningen.

 

Hur är det att jobba som jurist fast som konsult?

 

Att jobba som juristkonsult innebär att man arbetar på uppdrag av olika kunder istället för att vara anställd på en specifik arbetsplats. Detta kan innebära en större variation i arbetsuppgifter och möjlighet att utvecklas inom olika juridiska områden. Som juristkonsult kan man arbeta på en konsultfirma, vara egen företagare eller vara anställd via en bemanningsfirma.

 

En fördel med att arbeta som juristkonsult är att man får möjlighet att bygga upp ett brett nätverk och skapa nya kontakter inom branschen. Detta kan vara värdefullt för den personliga och professionella utvecklingen. Nackdelen kan vara att man som konsult inte har samma trygghet och förmåner som en fast anställd, såsom anställningstrygghet och förutsägbar inkomst. Det kan också vara en utmaning att hitta och behålla uppdrag, särskilt som egen företagare.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en jurists lön?

 

Erfarenhet spelar en stor roll för en jurists lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en jurist på 50700 kronor per månad. För jurister med mindre erfarenhet, som befinner sig i det lägre 10:e percentilet, ligger lönen på 38900 kronor per månad. Å andra sidan kan jurister med mycket erfarenhet och som befinner sig i det högre 90:e percentilet tjäna så mycket som 73900 kronor per månad. Detta visar att erfarenhet har en betydande påverkan på lönenivån för jurister.

 

Förutom erfarenhet kan även faktorer som arbetsplatsens storlek, arbetsgivarens bransch och juristens specialisering inom juridiken påverka lönen. Generellt sett kan man säga att ju mer erfarenhet och expertis en jurist har inom sitt område, desto högre lön kan man förvänta sig.

 

Vad har en jurist för livslön?

 

En livslön för en jurist kan variera mycket beroende på faktorer såsom arbetsgivare, erfarenhet, specialisering och arbetsmarknadens utveckling. Utifrån SCB:s senaste lönestatistik kan vi göra en grov uppskattning av en jurists livslön. Om vi antar att en jurist arbetar i 40 år och har en genomsnittlig månadslön på 54400 kronor, skulle livslönen uppgå till cirka 26 miljoner kronor (54400 x 12 månader x 40 år).

 

Det är viktigt att betona att denna siffra är en mycket förenklad uppskattning och inte tar hänsyn till faktorer såsom löneökningar, inflation och eventuella perioder av arbetslöshet. Livslönen för en jurist kan variera betydligt beroende på individens karriärutveckling och arbetsmarknadens förändringar.

 

Hur kan man löneförhandla som jurist?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet och kan leda till en högre lön och bättre arbetsvillkor. För att löneförhandla som jurist är det viktigt att vara väl förberedd och ha en strategi. Här är några steg att följa när man ska löneförhandla som jurist:

 

 • Forska om marknadslönen: Innan du går in i en löneförhandling är det viktigt att veta vad jurister i liknande befattningar och med liknande erfarenhet tjänar. Det genomsnittliga månadslönen för jurister är 54 400 kr, men det kan variera beroende på arbetsgivare, sektor och erfarenhet.
 • Samla bevis på ditt värde: För att övertyga din arbetsgivare om att du förtjänar en högre lön är det viktigt att visa på dina prestationer och framgångar. Det kan vara att du har vunnit viktiga rättsfall, sparat företaget pengar eller bidragit till att förbättra arbetsprocesser.
 • Öva på din argumentation: Löneförhandling handlar om att övertyga din arbetsgivare om att du är värd en högre lön. Det är därför viktigt att du kan presentera dina argument på ett tydligt och övertygande sätt. Öva på att förklara varför du förtjänar en högre lön och hur det kommer att gynna arbetsgivaren.
 • Välj rätt tidpunkt: Timing är viktigt när det kommer till löneförhandling. Försök att förhandla när du har presterat väl eller när företaget har haft en framgångsrik period. Undvik att förhandla när arbetsgivaren är stressad eller när företaget går dåligt.
 • Var beredd på att kompromissa: Löneförhandling handlar om att hitta en balans mellan vad du vill ha och vad arbetsgivaren är villig att erbjuda. Var beredd på att kompromissa och att förhandla om andra förmåner, såsom flexibla arbetstider eller extra semesterdagar, om arbetsgivaren inte kan möta dina lönekrav.

Hur skiljer sig en jurists lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor är tyvärr fortfarande ett problem inom många yrken, inklusive juristyrket. Det finns en rad faktorer som kan bidra till löneskillnader, såsom arbetslivserfarenhet, utbildning och arbetsgivare. Enligt SCB:s lönestatistik ligger medianlönen för jurister på 50 700 kr, men det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att det kan finnas skillnader mellan män och kvinnor.

 

För att motverka löneskillnader mellan män och kvinnor är det viktigt att både arbetsgivare och anställda arbetar aktivt för att skapa en mer jämställd arbetsplats. Det kan innebära att arbetsgivare genomför lönekartläggningar för att identifiera och åtgärda löneskillnader, samt att anställda är medvetna om sina rättigheter och möjligheter att löneförhandla.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som jurist?

 

Jurister arbetar inom en rad olika sektorer, och lönen kan variera beroende på arbetsgivare och arbetsområde. Generellt sett kan man säga att jurister som arbetar inom den privata sektorn, exempelvis på advokatbyråer eller stora företag, tenderar att tjäna mer än jurister som arbetar inom den offentliga sektorn, såsom inom kommuner eller myndigheter.

 

Enligt SCB:s lönestatistik ligger lönen för jurister som befinner sig i det högsta löneintervallet (90:e percentilen) på 73 900 kr per månad. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att lönen kan variera beroende på sektor, arbetsgivare och erfarenhet. För att maximera sin inkomst som jurist kan det vara en god idé att specialisera sig inom ett efterfrågat rättsområde och att söka arbete hos arbetsgivare som är kända för att erbjuda konkurrenskraftiga löner och förmåner.

 

I vilken region tjänar man bäst som jurist?

 

Lönen för en jurist kan variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsplats, erfarenhet, arbetsuppgifter och region. Generellt sett tenderar lönen att vara högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med mindre städer och landsbygd. Det beror på högre kostnader för boende och levnad i storstäderna samt att det ofta finns fler och mer kvalificerade arbetsmöjligheter inom juridiken där. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en jurist på 50 700 kr per månad. Dock kan lönen vara betydligt högre för de som befinner sig i toppen av löneskalan, där 10% av juristerna tjänar över 73 900 kr per månad.

 

Vad jobbar en jurist med?

 

En jurist är en person med juridisk utbildning och expertis som arbetar med att tolka och tillämpa lagar och regler inom olika områden. Jurister kan ha en mängd olika arbetsuppgifter och specialiseringar beroende på var de är anställda och vilket område de fokuserar på. Några exempel på arbetsuppgifter för jurister innefattar:

 

 • Ge juridisk rådgivning och konsultation till privatpersoner, företag och organisationer
 • Upprätta och granska avtal och juridiska dokument
 • Representera klienter i domstol och förhandlingar
 • Arbeta med tvister, skadestånd och ersättningskrav
 • Utföra utredningar och analyser inom olika juridiska områden
 • Arbeta med myndighetsutövning, tillsyn och regelverk
 • Undervisa och forska inom juridik på universitet och högskolor

Jurister kan vara anställda inom en rad olika sektorer, såsom privatpraktiserande advokatbyråer, företag, offentlig förvaltning, domstolar, myndigheter, ideella organisationer och akademi. Deras arbetsuppgifter och ansvarsområden kan variera stort beroende på deras arbetsplats och specialisering.

 

Hur blir man jurist?

 

För att bli jurist i Sverige krävs en juridisk utbildning på högskolenivå. Den vanligaste utbildningen för att bli jurist är Juristprogrammet, som är en 4,5-årig utbildning (270 högskolepoäng) som leder till en Juris kandidatexamen (Jur. kand.). Juristprogrammet finns på flera universitet och högskolor runt om i landet och ger en bred och grundläggande juridisk utbildning inom de flesta rättsområden. För att bli antagen till programmet krävs grundläggande och särskild behörighet, vilket vanligtvis innebär att man måste ha avslutat gymnasiet med godkända betyg i svenska, engelska och matematik samt vissa andra ämnen beroende på universitetets krav.

 

Efter avslutad utbildning och erhållen examen kan man söka arbete som jurist inom olika sektorer och specialiseringar. Det kan vara bra att redan under studietiden skaffa sig praktisk erfarenhet genom att exempelvis praktisera på en advokatbyrå, myndighet eller annan arbetsplats med juridiskt arbete. Detta kan öka chanserna att få arbete efter examen och ge värdefulla kontakter och insikter i juristyrket.

 

För att arbeta som advokat krävs ytterligare kompetens och erfarenhet utöver juristexamen. Det innebär att man efter examen måste genomgå en särskild praktiskt juridisk utbildning (advokatpraktik) under minst tre år, varav minst två år på en advokatbyrå, samt klara Advokatsamfundets prov för att bli ledamot av samfundet och få advokatbehörighet. Det är dock viktigt att notera att många jurister arbetar inom andra områden än advokatyrket och att juristprogrammet ger en bred grund för att kunna arbeta med många olika juridiska frågor och uppgifter.