Fritidsledare lön

Vad tjänar en Fritidsledare?

Vilken lön har en fritidsledare?

28 900 krMedellön fritidsledare
25 900 kr25:e %
31 700 kr75:e %
35 200 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Västerås
35 320 kr
Ale
34 600 kr
Uppsala
34 300 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket fritidsledare
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Fritidsledare! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket fritidsledare. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som fritidsledare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket fritidsledare. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en fritidsledare i månadslön?

 

En fritidsledares månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en fritidsledare på 28 900 kronor. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda löner kan vara både högre och lägre än detta belopp.

 

Vad har en fritidsledare i medianlön?

 

Medianlönen för en fritidsledare är 28 600 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det belopp där hälften av fritidsledarna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det kan vara ett mer rättvisande mått än genomsnittslönen eftersom det inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner.

 

Vad har en fritidsledare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en fritidsledare kan variera beroende på arbetsplats, utbildning och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den lägsta lönen för en fritidsledare (10:e percentilen) på 22 600 kronor. Det innebär att 10 % av fritidsledarna tjänar 22 600 kronor eller mindre, medan 90 % tjänar mer än detta belopp. Ingångslönen kan ligga något över eller under detta värde beroende på de faktorer som nämnts ovan.

 

Vad är genomsnittslönen för en fritidsledare?

 

Den genomsnittliga lönen för en fritidsledare är 28 900 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Genomsnittslönen är ett mått som beräknas genom att addera alla löner och dela summan med antalet personer. Det är viktigt att tänka på att genomsnittslönen kan påverkas av extremt höga eller låga löner och kanske inte alltid ger en helt rättvisande bild av löneläget för fritidsledare. Medianlönen, som ligger på 28 600 kronor, kan vara ett mer rättvisande mått i sådana fall.

 

Hur mycket tjänar en fritidsledare efter skatt (nettolön)?

 

En fritidsledares nettolön varierar beroende på faktorer som arbetslivserfarenhet, geografisk plats och arbetsgivare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en fritidsledare på 28 600 kr per månad. Efter skatt blir detta cirka 20 500 kr per månad, men det kan variera något beroende på skattesats och eventuella avdrag. Nettolönen för en fritidsledare med högre lön, exempelvis 35 200 kr per månad (90:e percentilen), blir cirka 24 500 kr efter skatt. För en fritidsledare med lägre lön, exempelvis 22 600 kr per månad (10:e percentilen), blir nettolönen cirka 17 000 kr efter skatt.

 

Vad är timlönen för en fritidsledare?

 

Timlönen för en fritidsledare varierar beroende på arbetslivserfarenhet, geografisk plats och arbetsgivare. Om vi utgår från medianlönen för en fritidsledare, som är 28 600 kr per månad enligt SCB:s senaste lönestatistik, och antar att en fritidsledare arbetar heltid (cirka 160 timmar per månad), blir timlönen cirka 179 kr per timme. Detta är en grov uppskattning och timlönen kan variera beroende på faktorer som över- eller undertid samt eventuella tillägg för obekväm arbetstid eller liknande.

 

Hur är det att jobba som fritidsledare inom bemmaning?

 

Att jobba som fritidsledare inom bemmaning kan innebära en mer flexibel och varierande arbetsmiljö än att jobba hos en fast arbetsgivare. Beroende på bemanningsföretag och uppdrag kan du som fritidsledare få möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser, med olika målgrupper och inom olika verksamhetsområden. Det kan ge dig en bred erfarenhet och möjlighet att utveckla dina färdigheter som fritidsledare.

 

Samtidigt kan det finnas utmaningar med att jobba som fritidsledare inom bemmaning. Du kan behöva anpassa dig snabbt till nya arbetsmiljöer och kollegor, och det kan vara mindre trygghet och stabilitet än i en fast anställning. Lönen och anställningsvillkor kan variera beroende på bemanningsföretag och uppdrag, och det kan finnas perioder med mycket arbete och perioder med mindre arbete. Det är viktigt att väga för- och nackdelar mot varandra och fundera över vilken typ av arbetsmiljö och anställningsform som passar dig bäst som fritidsledare.

 

Hur är det att jobba som fritidsledare fast som konsult?

 

Att jobba som fritidsledare på konsultbasis kan vara både utmanande och givande. Det innebär ofta att man arbetar på olika arbetsplatser och med varierande arbetsuppgifter, vilket kan bidra till personlig och yrkesmässig utveckling. Som konsult får man oftast större frihet att styra över sin egen tid och arbetsbelastning, men det kan också innebära att man har mindre trygghet och förmåner än en fast anställd fritidsledare. Det är viktigt att vara flexibel och anpassningsbar för att kunna trivas i en konsultroll, och att vara noggrann med att sköta administration och ekonomi som egen företagare.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en fritidsledares lön?

 

Erfarenhet har en betydande påverkan på en fritidsledares lön. En fritidsledare som är i början av sin karriär och befinner sig i det lägsta löneläget, det vill säga i 10:e percentilen, kan förvänta sig en lön på cirka 22600 kr i månaden. Däremot kan en fritidsledare med mer erfarenhet och högre kompetens, som befinner sig i 75:e eller 90:e percentilen, förvänta sig en månadslön på 31700 kr respektive 35200 kr. Det är alltså en betydande löneskillnad mellan en oerfaren och en erfaren fritidsledare, och det är viktigt att kontinuerligt utveckla sina kompetenser för att öka sin löneutveckling.

 

Vad har en fritidsledare för livslön?

 

En fritidsledares livslön är svår att beräkna exakt, eftersom den beror på flera faktorer såsom individuell löneutveckling, antal år i yrket och eventuella karriärbyten. Om vi utgår från medianlönen för fritidsledare, som är 28600 kr i månaden, och antar att en fritidsledare arbetar i yrket från 25 års ålder till 65 års ålder (totalt 40 år), kan vi göra en grov uppskattning av livslönen. 28600 kr i månaden ger en årlig inkomst på 343200 kr. Om en fritidsledare arbetar i 40 år ger det en total inkomst på cirka 13 728 000 kr under hela yrkeslivet. Det är viktigt att poängtera att detta är en förenklad beräkning och att faktorer som löneökningar, inflation och eventuella karriärbyten inte är inkluderade i denna uppskattning.

 

Hur kan man löneförhandla som fritidsledare?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet, och som fritidsledare kan det vara bra att veta hur man bör gå tillväga för att förhandla fram en högre lön. Här är några steg att följa:

 

 • Förbered dig väl: Ta reda på vad den genomsnittliga lönen är för fritidsledare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den månatliga medianlönen på 28 600 kronor. Använd detta som en utgångspunkt för din förhandling.
 • Samla på dig argument: Tänk igenom vilka prestationer och meriter du har som gör att du förtjänar en högre lön. Det kan exempelvis handla om att du har genomfört framgångsrika projekt, bidragit till att öka verksamhetens kvalitet eller att du har extra utbildning som är relevant för ditt arbete som fritidsledare.
 • Välj rätt tillfälle: Försök att hitta en tid då både du och din chef har tid att sitta ner och diskutera lönen i lugn och ro. Det kan vara lämpligt att ta upp ämnet i samband med en lönesamtal, årsutvärdering eller när du har nått en viss prestation eller milstolpe i ditt arbete.
 • Förhandla: När du väl sitter i förhandlingssituationen är det viktigt att du framför dina argument på ett tydligt och sakligt sätt. Förklara varför du anser att du förtjänar en högre lön och var beredd på att din chef kanske kommer med motargument. Var även öppen för kompromisser och tänk igenom vilken lägsta lön du är villig att acceptera.

Hur skiljer sig en fritidsledares lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor är ett problem som finns inom många yrkesområden. Det är viktigt att arbeta för att minska dessa skillnader och skapa en mer jämställd arbetsmarknad. Enligt SCB:s lönestatistik finns det skillnader i lön mellan manliga och kvinnliga fritidsledare, men det är svårt att ge en exakt siffra för hur stor skillnaden är eftersom det kan variera mellan olika arbetsplatser och regioner. Det är dock viktigt att vara medveten om att löneskillnader kan förekomma och att det är viktigt att arbeta för att uppnå jämställda löner inom yrket.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som fritidsledare?

 

Som fritidsledare kan man arbeta inom olika sektorer, såsom offentlig sektor, privat sektor eller ideell sektor. Lönen kan variera mellan dessa sektorer, och det är svårt att ge en exakt siffra för vilken sektor som generellt sett erbjuder högst lön. Enligt SCB:s lönestatistik ligger medianlönen för fritidsledare på 28 600 kronor i månaden, men det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att lönen kan skilja sig åt beroende på arbetsplats och sektor. För att få en bättre uppfattning om vilken sektor som erbjuder bäst lön för fritidsledare kan det vara en bra idé att undersöka löneläget på olika arbetsplatser och inom olika sektorer, samt att prata med andra fritidsledare om deras erfarenheter.

 

I vilken region tjänar man bäst som fritidsledare?

 

Lönen för en fritidsledare kan variera beroende på region, arbetsgivare och erfarenhet. Generellt sett kan man tjäna mer i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där lönenivåerna ofta är högre än i mindre städer och på landsbygden. Detta beror bland annat på att levnadskostnaderna är högre i storstadsregioner och att det finns en större efterfrågan på fritidsledare. Det exakta löneläget för fritidsledare i olika regioner kan variera, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 28600 kronor per månad.

 

Vad jobbar en fritidsledare med?

 

En fritidsledare arbetar med att organisera, leda och genomföra olika fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och ibland även vuxna. Målet är att skapa en meningsfull och utvecklande fritid för deltagarna, samt att främja social sammanhållning och inkludering. Arbetsuppgifterna för en fritidsledare kan variera beroende på arbetsplats och målgrupp, men några exempel på vad en fritidsledare kan jobba med är:

 

 • Planering och genomförande av aktiviteter, såsom sport, lek, kultur och skapande
 • Organisering av läger, utflykter och evenemang
 • Handledning och stöd till deltagare i deras personliga utveckling
 • Samverkan med andra aktörer, såsom skola, socialtjänst och föreningsliv
 • Administration och dokumentation relaterat till verksamheten

Hur blir man fritidsledare?

 

För att bli fritidsledare krävs oftast en utbildning inom området. Det finns flera olika utbildningsvägar att välja mellan, beroende på dina intressen och tidigare erfarenheter. Några exempel på utbildningar som kan leda till jobb som fritidsledare är:

 

 • Gymnasieutbildning med inriktning mot fritidsledare, exempelvis Barn- och fritidsprogrammet
 • Yrkeshögskoleutbildning inom fritidsledning eller liknande
 • Högskole- eller universitetsutbildning inom områden som pedagogik, socialt arbete eller idrottsvetenskap, med fokus på fritidsledning eller liknande

Efter avslutad utbildning kan det vara en fördel att söka praktik, vikariat eller anställningar inom fritidssektorn för att skaffa sig erfarenhet och skapa kontakter inom branschen. Det är också viktigt att hålla sig uppdaterad om nya trender och metoder inom fritidsledning, samt att utveckla sina egna färdigheter och kompetenser genom fortbildning och nätverkande.