Förskollärare lön

Lön Förskollärare

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket förskollärare i hela Sverige ligger på 33 600 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.

Förtjänar du högre lön?

 • Få råd inför lönesamtalet
 • Hitta rätt karriärväg för dig
 • Experthjälp i alla jobbfrågor
 • 2 månader för bara 80kr!

Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
33 600 kr31 500 kr33 700 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år24 000 kr22 600 kr24 200 kr
25-34 år32 100 kr30 800 kr32 100 kr
35-44 år33 300 kr32 900 kr33 300 kr
45-54 år34 900 kr33 300 kr35 000 kr
55-64 år35 400 kr33 100 kr35 500 kr
65-66 år35 000 kr..35 200 kr
Alla åldrar33 600 kr31 500 kr33 700 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista förskollärare

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket förskollärare.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som förskollärare med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en Förskollärare i månadslön?

En förskollärares månadslön varierar beroende på erfarenhet och arbetsgivare. Medellönen eller genomsnittslönen för en förskollärare är 33 100 kr per månad. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda löner kan variera både över och under detta belopp.

 

Vad har en Förskollärare i medianlön?

Medianlönen för en förskollärare är 33 300 kr per månad. Medianlönen ger en mer rättvis bild av den typiska lönen än genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner. Medianlönen visar den lönenivå där hälften av förskollärarna tjänar mer och hälften tjänar mindre.

 

Vad har en Förskollärare i ingångslön?

Ingångslönen för en förskollärare som är nyutexaminerad och precis börjar i yrket ligger oftast i intervallet mellan 28 400 kr och 31 000 kr per månad, vilket motsvarar 10:e respektive 25:e percentilen. Det exakta beloppet kan variera beroende på arbetsgivare, region och eventuell tidigare erfarenhet inom yrket.

 

Vad är genomsnittslönen för en Förskollärare?

Genomsnittslönen för en förskollärare är 33 100 kr per månad. Detta värde representerar den genomsnittliga lönen för förskollärare, men det är viktigt att komma ihåg att enskilda löner kan variera både över och under detta belopp, beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare, region och utbildningsbakgrund.Hur mycket tjänar en Förskollärare efter skatt (nettolön)?

En förskollärares nettolön (lön efter skatt) beror på den individuella inkomstskatten, som varierar beroende på faktorer som inkomst, civilstånd och bostadsort. Om vi antar att en förskollärare tjänar genomsnittslönen på 33 100 kr per månad och betalar en genomsnittlig skattesats på cirka 30 %, skulle nettolönen vara omkring 23 170 kr per månad. Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att den faktiska nettolönen kan variera beroende på personliga omständigheter.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en Förskollärares lön?

Erfarenhet spelar en viktig roll i en förskollärares löneutveckling. I början av karriären ligger ingångslönen oftast i intervallet mellan 28 400 kr och 31 000 kr per månad. Med ökad erfarenhet och vidareutbildning kan lönen stiga, och i 75:e percentilen tjänar förskollärare 35 900 kr per månad, medan de som befinner sig i 90:e percentilen tjänar 38 200 kr per månad. Det är viktigt att komma ihåg att löneökningar kan variera mellan olika arbetsgivare och regioner samt bero på förhandlingar och prestation.

 

Vad har en Förskollärare för livslön?

En förskollärares livslön är den totala inkomsten som en person tjänar under hela sin yrkesverksamma tid inom yrket. Det är svårt att ge en exakt siffra för livslönen, eftersom den beror på många faktorer som arbetslivslängd, löneutveckling, arbetsgivare och region. Utifrån genomsnittslönen för en förskollärare och en antagen arbetslivslängd på 40 år, skulle en grov uppskattning av livslönen vara cirka 15 888 000 kr (33 100 kr per månad x 12 månader x 40 år). Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att den faktiska livslönen kan variera betydligt beroende på individuella omständigheter och förändringar på arbetsmarknaden under en persons yrkesliv.

 

Hur kan man löneförhandla som Förskollärare?

För att framgångsrikt löneförhandla som förskollärare kan du följa dessa steg:

 1. Förbered dig genom att undersöka marknadslönen för förskollärare i din region, med beaktande av din erfarenhet och utbildning. Använd lönestatistik och jämför med kollegor eller vänner i branschen.
 2. Dokumentera och presentera dina prestationer, erfarenheter och eventuella extra ansvarsområden som stärker ditt argument för en högre lön.
 3. Var tydlig med dina förväntningar och ange en lönenivå som du anser vara rimlig utifrån din forskning och prestation.
 4. Var öppen för diskussion och förhandla med din arbetsgivare. Lyssna på deras synpunkter och argument och var beredd att mötas på mitten om det behövs.
 5. Följ upp förhandlingarna och se till att eventuella överenskommelser dokumenteras och implementeras korrekt.

 

Hur skiljer sig en Förskollärares lön mellan män och kvinnor?

Löneskillnader mellan män och kvinnor kan förekomma inom alla yrken, inklusive förskollärare. Dock är det viktigt att komma ihåg att löneskillnader kan variera beroende på region, arbetsgivare och individuella omständigheter. Generellt bör arbetsgivare sträva efter att erbjuda lika lön för likvärdigt arbete, oavsett kön. Om du misstänker att det finns löneskillnader mellan män och kvinnor på din arbetsplats, kan du ta upp frågan med din arbetsgivare eller fackliga representant för att diskutera eventuella orsaker och möjliga lösningar.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som Förskollärare?

Lönen för en förskollärare kan variera beroende på vilken sektor man är anställd inom. Generellt kan lönen vara högre inom den privata sektorn, på exempelvis fristående förskolor eller hos större företag som erbjuder företagsförskolor för sina anställda. Dock är det viktigt att komma ihåg att faktorer som arbetsgivarens storlek, region och anställningsvillkor också spelar in när det gäller lönenivåer. Lönerna inom den offentliga sektorn, såsom kommunala förskolor, kan vara mer standardiserade och följa kollektivavtal, vilket kan innebära mindre variation i lönenivåerna.

 

I vilken region tjänar man bäst som Förskollärare?

Lönen för förskollärare kan variera mellan olika regioner, både inom och utanför Sverige. Generellt sett kan lönerna vara högre i större städer och mer ekonomiskt utvecklade regioner, där kostnaderna för att leva och konkurrensen om kvalificerad personal också är högre. Det är dock viktigt att väga lönen mot levnadskostnaderna i respektive region, eftersom en högre lön inte nödvändigtvis innebär en högre levnadsstandard om kostnaderna för boende, transporter och andra nödvändigheter också är högre.

 

Hur är det att jobba som Förskollärare inom bemanning?

Att arbeta som förskollärare inom bemanning innebär att du är anställd av ett bemanningsföretag och blir uthyrd till olika förskolor för kortare eller längre perioder. Detta kan innebära att du får möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser och med olika arbetsgrupper, vilket kan vara både utmanande och utvecklande. Fördelar med att arbeta inom bemanning kan innefatta större flexibilitet, möjlighet att nätverka och bredda sina erfarenheter, samt att man ofta snabbt kan få anställning. Nackdelar kan inkludera brist på långsiktig trygghet, eftersom anställningarna ofta är tidsbegränsade och du kan behöva söka nya uppdrag kontinuerligt. Lönenivån kan vara liknande den för fast anställda förskollärare, men det kan finnas variationer beroende på bemanningsföretaget och det specifika uppdraget. Det är också viktigt att kontrollera vilka förmåner och anställningsvillkor som erbjuds genom bemanningsföretaget, eftersom dessa kan skilja sig från dem som erbjuds vid en fast anställning.

 

Hur är det att jobba som Förskollärare fast som konsult?

Att jobba som förskollärare som konsult innebär att du är egen företagare och anlitas av olika förskolor för att utföra specifika uppdrag eller projekt. Detta kan innebära att du har större frihet och flexibilitet när det gäller dina arbetsuppgifter, tidsschema och arbetsmiljö. Det kan också ge dig möjlighet att specialisera dig inom ett visst område eller erbjuda tjänster som efterfrågas av olika förskolor. Nackdelar med att arbeta som konsult kan vara att du behöver hantera administration, fakturering, skatter och försäkringar själv. Du kanske också behöver lägga mer tid på att marknadsföra dig själv och hitta nya kunder. Lönen som konsult kan variera kraftigt beroende på efterfrågan, dina tjänster och din förmåga att förhandla om priser. Det är viktigt att noggrant överväga för- och nackdelarna med att vara konsult jämfört med att vara anställd innan du bestämmer dig för vilket som passar dig bäst.

 

Löneutveckling för Förskollärare baserat på erfarenhet och arbetsgivare?

Löneutvecklingen för en förskollärare beror på flera faktorer, inklusive erfarenhet, arbetsgivare och prestation. Generellt sett kan man förvänta sig att lönen ökar med ökad erfarenhet och kompetens inom yrket. En förskollärare med flera års erfarenhet och ytterligare utbildning eller specialisering kan ha en högre lön än någon som precis börjat i yrket. Arbetsgivaren spelar också en viktig roll i löneutvecklingen. Större arbetsgivare eller arbetsgivare i mer konkurrensutsatta regioner kan erbjuda högre löner för att attrahera och behålla kvalificerad personal. Att byta arbetsgivare eller sektor kan också leda till en högre lön om det innebär att man går till en arbetsplats med bättre löneförutsättningar. För att främja sin löneutveckling kan förskollärare fokusera på att utveckla sina färdigheter och kompetenser, ta på sig större ansvar, förbättra sin prestation och engagera sig i kontinuerlig professionell utveckling. Det är också viktigt att regelbundet löneförhandla och vara medveten om marknadslönen för förskollärare i din region och bransch.

 

Vilka karriärmöjligheter finns det för Förskollärare?

Förskollärare har flera karriärmöjligheter att utforska inom utbildningssektorn och förskoleområdet. Några av de möjligheter som finns inkluderar:

 1. Förskolechef: Att bli chef för en förskola innebär att ta på sig övergripande ansvar för förskolans verksamhet, inklusive personal, budget, pedagogisk utveckling och föräldrasamarbete.
 2. Specialpedagog: Förskollärare kan vidareutbilda sig till specialpedagoger för att arbeta med barn med särskilda behov och stödja kollegor i att anpassa undervisningen för dessa elever.
 3. Utbildningskonsult: Med gedigen erfarenhet och expertkunskap kan förskollärare arbeta som konsulter inom förskolesektorn, erbjuda rådgivning och stöd till olika förskolor och organisationer.
 4. Lärarutbildare: Förskollärare med erfarenhet kan bli lärarutbildare och utbilda nya generationer av förskollärare vid högskolor och universitet.
 5. Pedagogiskt ledarskap: Förskollärare kan även välja att fokusera på pedagogiskt ledarskap och utveckla och implementera pedagogiska program och strategier inom förskolan eller på organisationsnivå.

 

Hur kan Förskollärare förbättra sina löneutsikter?

För att förbättra sina löneutsikter som förskollärare kan man fokusera på följande områden:

 1. Kontinuerlig professionell utveckling: Genom att regelbundet delta ikurser, seminarier och konferenser inom ditt yrkesområde kan du hålla dig uppdaterad med de senaste pedagogiska trenderna och metoderna. Detta kan öka ditt värde som förskollärare och därmed förbättra dina löneutsikter.
 2. Specialisering: Att skaffa sig en specialisering inom ett visst område, såsom specialpedagogik, språkutveckling eller pedagogiskt ledarskap, kan göra dig mer eftertraktad på arbetsmarknaden och öka din lönepotential.
 3. Nätverkande: Att bygga och underhålla professionella nätverk kan hjälpa dig att få tillgång till nya möjligheter och potentiellt högre löner. Detta kan innebära att delta i branschorganisationer, konferenser och evenemang samt att interagera med kollegor och branschexperter på sociala medier.
 4. Förhandling: Att utveckla och förbättra dina förhandlingsfärdigheter kan hjälpa dig att säkerställa att du får den lön du förtjänar och att du får löneökningar i linje med din erfarenhet och prestation.
 5. Byta arbetsgivare eller sektor: Om du upptäcker att din nuvarande arbetsgivare eller sektor inte erbjuder konkurrenskraftiga löner, kan det vara värt att överväga att byta till en annan arbetsgivare eller sektor där lönerna är högre. Detta kan innebära att söka arbete inom den privata sektorn, vid fristående förskolor eller vid företagsförskolor.

 

Vilken påverkan har arbetsmiljö och arbetsbelastning på en Förskollärares lön?

Arbetsmiljö och arbetsbelastning kan påverka lönen för en förskollärare, men denna påverkan kan variera beroende på den specifika situationen och arbetsgivaren. Arbetsgivare som erbjuder en mer krävande eller stressig arbetsmiljö, eller där arbetsbelastningen är högre, kan erbjuda högre löner för att kompensera för dessa förhållanden och för att attrahera och behålla kvalificerade förskollärare.

Det är viktigt att komma ihåg att lönen inte är den enda faktorn att överväga när man utvärderar en arbetsplats. En arbetsmiljö med bra stöd, resurser och samarbete kan vara viktigare för att upprätthålla arbetsglädje och engagemang än en något högre lön. Dessutom kan en arbetsplats med hög arbetsbelastning och stress påverka den anställdes hälsa och välbefinnande negativt, vilket i sin tur kan påverka deras prestation och karriärutveckling.

Som förskollärare är det viktigt att överväga både lönen och arbetsmiljön när man fattar beslut om var man vill arbeta. Det kan vara värt att diskutera arbetsmiljön och arbetsbelastningen med potentiella arbetsgivare under anställningsintervjuer och att söka information om arbetsplatsen från nuvarande och tidigare anställda.

 

Vad är den bästa tiden på året att löneförhandla som Förskollärare?

Den bästa tiden att löneförhandla som förskollärare kan variera beroende på flera faktorer, inklusive arbetsgivarens budgetcykel och när det är vanligt att göra lönejusteringar inom organisationen. Här är några tips för att avgöra den bästa tiden att förhandla om din lön:

 1. Ta reda på när din arbetsgivare brukar genomföra årliga lönejusteringar och planera din löneförhandling några månader innan dess. Detta ger arbetsgivaren tid att överväga ditt förslag och förbereda eventuella justeringar inom budgeten.
 2. Om din arbetsgivare inte har en fast tidpunkt för lönejusteringar kan du överväga att förhandla efter att du har slutfört en betydande prestation eller projekt, eller när du har nått en viktig milstolpe i din karriär, såsom att slutföra en avancerad utbildning eller certifiering.
 3. Tänk på hur arbetsgivarens ekonomiska situation och branschtrender kan påverka din löneförhandling. Om organisationen går bra och det är en hög efterfrågan på förskollärare kan det vara en bra tid att förhandla om din lön.
 4. Undvik att förhandla om din lön under perioder med hög arbetsbelastning eller stress på arbetsplatsen, då arbetsgivaren kanske inte har tid eller resurser att fokusera på löneförhandlingar.

Kom ihåg att förberedelse är nyckeln till framgångsrika löneförhandlingar. Samla bevis på dina prestationer och bidrag till organisationen, forska om marknadslöner för förskollärare i din region och bransch, och öva på att presentera ditt fall på ett övertygande och professionellt sätt.

 

Hur påverkas en Förskollärares lön av arbetsmarknadsförhållanden och efterfrågan?

Arbetsmarknadsförhållanden och efterfrågan på förskollärare kan ha en betydande inverkan på lönenivåerna för yrket. När det råder en hög efterfrågan på förskollärare och en brist på kvalificerade kandidater kan arbetsgivare erbjuda högre löner för att locka och behålla talanger. Omvänt kan lönenivåerna vara lägre om det finns ett överskott av förskollärare på arbetsmarknaden och arbetsgivarna har flera kandidater att välja mellan.

Det är viktigt att hålla koll på arbetsmarknadsförhållanden och efterfrågan i din region och bransch för att bättre förstå hur dessa faktorer kan påverka din löneutveckling. Du kan använda dig av arbetsmarknadsstatistik, rapporter från branschorganisationer och nyhetsartiklar för att hålla dig uppdaterad om trender och förändringar inom förskolesektorn.

För att förbättra dina löneutsikter i en konkurrenskraftig arbetsmarknad kan du fokusera på att utveckla dina färdigheter, få ytterligare utbildning och certifieringar, och bygga upp ett starkt professionellt nätverk. Det kan också vara värt att överväga att flytta till en region eller sektor där efterfrågan på förskollärare är högre och lönenivåerna är mer konkurrenskraftiga.

 

Hur kan Förskollärare använda lönestatistik för att förbättra sin löneförhandling?

Förskollärare kan använda lönestatistik för att förbättra sina löneförhandlingar genom att samla information om lönenivåerna för yrket i sin region, bransch och erfarenhetsnivå. Denna information kan hjälpa dig att förstå vad som är en rättvis och konkurrenskraftig lön för din position och ge dig en starkare grund att stå på när du förhandlar om din lön med arbetsgivaren. Här är några steg att följa när du använder lönestatistik för att förbättra din löneförhandling:

 1. Samla information om medellön, medianlön, lönespridning och löneutveckling för förskollärare i din region och bransch. Detta kan inkludera att använda offentliga lönestatistik, löneundersökningar från branschorganisationer och arbetsgivare, samt lönejämförelsesidor på internet.
 2. Jämför din nuvarande lön med lönestatistiken för att avgöra om du är rättvist betald för din position, erfarenhet och kvalifikationer. Om din lön ligger under marknadsvärdet kan det vara dags att förhandla om en högre lön.
 3. Förbered dig för löneförhandlingen genom att samla bevis på dina prestationer, bidrag och erfarenheter som stöder ditt löneanspråk. Detta kan inkludera att dokumentera arbetsrelaterade framgångar, utbildningar och certifieringar samt rekommendationer från kollegor och chefer.
 4. Under löneförhandlingen kan du presentera lönestatistiken och ditt eget bevis som en grund för ditt löneanspråk. Var tydlig och konkret om varför du tror att du förtjänar en högre lön och hur det stöds av marknadsdata och dina prestationer.
 5. Var beredd att kompromissa och förhandla fram en lösning som är rättvis för både dig och arbetsgivaren. Det kan vara nödvändigt att överväga alternativa förmåner och ersättningar, såsom flexibel arbetstid, utbildningsstöd eller extra semesterdagar, om arbetsgivaren inte kan erbjuda den lön du begär.

Att använda lönestatistik på ett effektivt sätt kan ge dig en starkare position i löneförhandlingar och hjälpa dig att säkerställa att du får en rättvis och konkurrenskraftig lön som motsvarar dina kvalifikationer, erfarenhet och arbetsmarknadsvärdet för din position.