Företagssköterska lön

Lön Företagssköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket företagssköterska i hela Sverige ligger på 40 900 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
40 900 kr..41 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år......
35-44 år39 400 kr..39 200 kr
45-54 år41 000 kr..41 400 kr
55-64 år42 700 kr..42 800 kr
65-66 år......
Alla åldrar40 900 kr..41 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista företagssköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket företagssköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som företagssköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en företagssköterska i månadslön?

 

En företagssköterskas månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och geografiskt läge. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en företagssköterska på 40 100 kr. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda löner kan variera både uppåt och nedåt.

 

Vad har en företagssköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en företagssköterska är den lön som ligger i mitten av löneskalan, det vill säga att hälften av företagssköterskorna tjänar mer än medianlönen och hälften tjänar mindre. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är medianlönen för en företagssköterska 38 500 kr per månad.

 

Vad har en företagssköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en företagssköterska är den lön som en person som är ny i yrket kan förvänta sig att få. Ingångslönen för en företagssköterska ligger enligt SCB:s senaste lönestatistik på cirka 33 800 kr per månad. Detta värde ligger i det 10:e percentilet, vilket innebär att 10 % av företagssköterskorna har en lägre lön än detta. Ingångslönen kan variera beroende på faktorer som arbetsplats, utbildning och geografiskt läge.

 

Vad är genomsnittslönen för en företagssköterska?

 

Genomsnittslönen för en företagssköterska är den genomsnittliga lönen för alla som arbetar inom yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för en företagssköterska på 40 100 kr per månad. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremvärden och att enskilda löner kan variera både uppåt och nedåt.

 

Hur mycket tjänar en företagssköterska efter skatt (nettolön)?

 

En företagssköterskas nettolön beror på flera faktorer, såsom arbetsgivare, erfarenhet, geografisk plats och skattesats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en företagssköterska på 38 500 kr per månad. Om vi antar en genomsnittlig skattesats på cirka 30 %, skulle detta innebära en nettolön på cirka 26 950 kr per månad. Det är viktigt att notera att detta är ett ungefärligt värde och att enskilda löner kan variera stort beroende på de nämnda faktorerna.

 

Vad är timlönen för en företagssköterska?

 

För att räkna ut timlönen för en företagssköterska kan vi använda medianlönen på 38 500 kr per månad som grund. Om vi antar att en företagssköterska arbetar 40 timmar per vecka och att det i genomsnitt är 4,33 veckor per månad, så arbetar en företagssköterska i genomsnitt 173,2 timmar per månad. Om vi delar medianlönen med antalet arbetstimmar får vi en timlön på cirka 222 kr. Återigen är det viktigt att notera att detta är ett ungefärligt värde och att enskilda timlöner kan variera beroende på faktorer som arbetsgivare, erfarenhet och geografisk plats.

 

Hur är det att jobba som företagssköterska inom bemmaning?

 

Att jobba som företagssköterska inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och får olika uppdrag hos olika företag. Det kan innebära att man får möjlighet att arbeta med en stor variation av arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, vilket kan vara både utmanande och utvecklande. För vissa kan det vara en stor fördel att få möjlighet att prova på olika arbetsplatser och bredda sin erfarenhet inom yrket.

 

Det finns dock även nackdelar med att jobba inom bemmaning. Som företagssköterska på ett bemanningsföretag kan det vara svårt att få samma trygghet och stabilitet som en fast anställning kan erbjuda. Uppdrag kan vara kortvariga eller sporadiska, och man kan behöva vara beredd på att byta arbetsplats med kort varsel. För vissa kan detta leda till en känsla av osäkerhet och stress. Dessutom kan det vara svårare att bygga långvariga relationer med kollegor och arbetsgivare när man ständigt byter arbetsplats.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både fördelar och nackdelar med att jobba som företagssköterska inom bemmaning. För dem som trivs med variation och flexibilitet kan det vara en utmärkt möjlighet att utvecklas inom yrket, men för dem som söker trygghet och stabilitet kan det vara mindre passande. Det är viktigt att överväga sina egna preferenser och behov när man funderar på att jobba inom bemmaning som företagssköterska.

 

Hur är det att jobba som företagssköterska fast som konsult?

 

Att jobba som företagssköterska som konsult innebär att du inte är anställd av ett specifikt företag, utan istället hyrs ut till olika företag och organisationer för att utföra dina arbetsuppgifter. Detta kan innebära att arbetsmiljön och arbetsuppgifterna varierar mer än för en företagssköterska som är fast anställd på ett företag. Du kan få möjlighet att arbeta med olika arbetsmiljöer, branscher och arbetsgrupper, vilket kan bidra till både personlig och professionell utveckling.

 

Som konsult kan du också ha mer frihet att styra över din egen tid och arbetsbelastning, beroende på hur dina uppdrag ser ut. Du kan också ha möjlighet att förhandla om din lön och villkor på ett annat sätt än om du vore fast anställd. Dock kan konsultrollen också innebära en större osäkerhet gällande uppdrag och inkomst, då du kanske inte har en garanterad arbetsplats eller inkomst på samma sätt som en fast anställd företagssköterska. Det kan också vara viktigt att ha en god förmåga att anpassa sig till nya arbetsmiljöer och snabbt bygga relationer med nya arbetsgrupper och kollegor.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en företagssköterskas lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på en företagssköterskas lön. En företagssköterska med många års yrkeserfarenhet och eventuellt specialistkompetenser kan förvänta sig en högre lön än en som är nyutexaminerad eller har mindre erfarenhet inom yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en företagssköterska på 38 500 kr per månad. De som befinner sig bland de lägst avlönade 10 procenten tjänar omkring 33 800 kr per månad, medan de som befinner sig bland de högst avlönade 25 procenten tjänar omkring 41 900 kr per månad och de som befinner sig bland de högst avlönade 10 procenten tjänar omkring 52 200 kr per månad. Dessa siffror visar att lönegapet mellan olika erfarenhetsnivåer kan vara betydande. Dock kan även andra faktorer, såsom arbetsplatsens storlek, geografiskt läge och bransch, påverka lönenivån för en företagssköterska.

 

Vad har en företagssköterska för livslön?

 

Livslön är en term som används för att beskriva den totala inkomsten som en person tjänar under sin yrkesverksamma tid. Det kan vara svårt att ge en exakt siffra för en företagssköterskas livslön, eftersom det beror på flera faktorer såsom individens yrkeskarriär, arbetslivslängd, löneutveckling och eventuella karriärbyten. Dessutom påverkas livslönen av inflation och eventuella löneförändringar över tid.

 

Om vi gör en grov uppskattning och utgår från medianlönen för en företagssköterska, som enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger på 38 500 kr per månad, kan vi få en uppfattning om vad en företagssköterskas livslön kan ligga på. Om en företagssköterska arbetar i 40 år och har en genomsnittlig löneökning om 2 procent per år, skulle den totala inkomsten under yrkeslivet uppgå till cirka 21,5 miljoner kronor. Det är viktigt att betona att detta är en grov uppskattning och att den faktiska livslönen kan variera beroende på de faktorer som nämnts ovan.

 

Hur kan man löneförhandla som företagssköterska?

 

Löneförhandling är en viktig process för att säkerställa att du får den lön du förtjänar och känner dig nöjd med som företagssköterska. Här är några tips på hur du kan gå tillväga:

 

  • Förbered dig noga: Gör en ordentlig research om lönenivåer för företagssköterskor, både inom din sektor och på arbetsmarknaden i stort. Det kan vara bra att känna till värden som medianlönen (38500 kr), 25:e percentilen (36200 kr) och 75:e percentilen (41900 kr) för att ha en realistisk bild av löneläget.
  • Var tydlig med dina förväntningar: När du går in i en löneförhandling är det viktigt att vara tydlig med vad du vill uppnå. Tänk igenom vilken lön du anser är rimlig utifrån din erfarenhet, utbildning och arbetsuppgifter.
  • Argumentera för ditt värde: För att övertyga din arbetsgivare om att du förtjänar en högre lön är det viktigt att du kan argumentera för ditt värde och hur du bidrar till företaget. Ge exempel på hur du har utvecklats i din roll, tagit på dig mer ansvar eller uppnått viktiga mål.
  • Förhandla om andra förmåner: Om det inte är möjligt att få en högre lön kan det vara värt att förhandla om andra förmåner, såsom fler semesterdagar, möjlighet till vidareutbildning eller flexibla arbetstider.
  • Var beredd att kompromissa: Löneförhandling handlar om att hitta en balans mellan vad du vill ha och vad arbetsgivaren är villig att erbjuda. Var beredd att kompromissa och ha en plan B om din första önskan inte går igenom.

Hur skiljer sig en företagssköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

Statistik från SCB visar att det generellt sett finns en löneskillnad mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden. Det är dock viktigt att påpeka att löneskillnader kan bero på flera faktorer, såsom utbildning, erfarenhet och arbetsuppgifter. För att få en mer exakt bild av löneskillnader mellan manliga och kvinnliga företagssköterskor skulle det krävas mer specifik data som tar hänsyn till dessa faktorer. Oavsett kön är det viktigt att försöka löneförhandla för att säkerställa att man får den lön man förtjänar utifrån sina kvalifikationer och arbetsinsatser.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som företagssköterska?

 

Lönen för en företagssköterska kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan privat sektor erbjuda högre löner än offentlig sektor, men det är inte alltid fallet. Det är viktigt att ta hänsyn till flera faktorer när man jämför löner mellan olika sektorer, såsom arbetsuppgifter, ansvar, arbetsmiljö och förmåner. För att få en bättre bild av vilken sektor som erbjuder bäst lön för företagssköterskor kan man undersöka lönestatistik och jämföra medel-, median- och percentillöner mellan olika sektorer.

 

I vilken region tjänar man bäst som företagssköterska?

 

Lönen för en företagssköterska kan variera beroende på flera faktorer såsom erfarenhet, arbetsgivare och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är medianlönen för en företagssköterska 38 500 kr per månad. För att få en uppfattning om vilken region som erbjuder bäst lön för företagssköterskor kan man undersöka lönestatistik hos arbetsgivarorganisationer, fackförbund och jobbannonser. Det finns dock inga exakta siffror för vilken region som erbjuder högst lön för företagssköterskor, men generellt kan lönerna vara högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med mindre orter och landsbygd.

 

Vad jobbar en företagssköterska med?

 

En företagssköterska arbetar med att förebygga och främja hälsa och arbetsmiljö på arbetsplatser. Det innebär att företagssköterskan har en viktig roll i att stödja både arbetsgivare och anställda i att skapa en god arbetsmiljö och främja hälsa. Arbetsuppgifterna för en företagssköterska kan variera beroende på arbetsplats och bransch, men några exempel på arbetsuppgifter är:

 

  • Bedöma och analysera arbetsmiljö och arbetsrelaterade risker för anställda
  • Planera och genomföra hälsoundersökningar och vaccinationer
  • Arbeta med rehabilitering och återgång i arbete för sjukskrivna medarbetare
  • Utbilda och informera om hälsa och arbetsmiljö
  • Samverka med andra yrkesgrupper inom företagshälsovården, såsom företagsläkare, psykologer och ergonomer

 

Hur blir man företagssköterska?

 

För att bli företagssköterska krävs det en grundutbildning inom sjuksköterskeprogrammet, vilket är en högskoleutbildning som tar 3 år (180 högskolepoäng) att genomföra. Efter att ha avlagt sjuksköterskeexamen och erhållit legitimation som sjuksköterska kan man söka specialistutbildning inom företagshälsovård. Specialistutbildningen för företagssköterskor är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå och omfattar vanligtvis 1-1,5 år (60-90 högskolepoäng).

 

Under specialistutbildningen får företagssköterskestudenter fördjupade kunskaper om arbetsmiljö, hälsa och rehabilitering i arbetslivet, samt om lagar och regler som styr företagshälsovården. Efter avslutad specialistutbildning och godkända prov erhålls en specialistexamen och man kan arbeta som företagssköterska inom företagshälsovård, på arbetsplatser och i olika branscher.