Dialyssjuksköterska lön

Lön Dialyssjuksköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket dialyssjuksköterska i hela Sverige ligger på 42 100 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
42 100 kr43 500 kr42 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år37 600 kr40 100 kr37 300 kr
35-44 år40 700 kr42 600 kr40 300 kr
45-54 år42 900 kr45 500 kr42 700 kr
55-64 år44 000 kr44 900 kr43 900 kr
65-66 år44 900 kr..44 900 kr
Alla åldrar42 100 kr43 500 kr42 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista dialyssjuksköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket dialyssjuksköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som dialyssjuksköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en dialyssjuksköterska i månadslön?

 

Månadslönen för en dialyssjuksköterska varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen på 40 900 kronor. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt och att det kan finnas individuella variationer. Lönen kan även påverkas av faktorer som till exempel kollektivavtal och personliga förhandlingar med arbetsgivaren.

 

Vad har en dialyssjuksköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en dialyssjuksköterska är 40 000 kronor enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det belopp där hälften av dialyssjuksköterskorna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det ger en mer rättvisande bild av den "typiska" lönen för yrket, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremvärden som genomsnittslönen.

 

Vad har en dialyssjuksköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en dialyssjuksköterska, det vill säga lönen för en person som är nyutexaminerad och börjar arbeta inom yrket, ligger enligt SCB:s statistik på cirka 34 400 kronor. Ingångslönen kan variera beroende på faktorer som arbetsplats, region och eventuellt tidigare erfarenheter inom vården, men detta är en generell uppskattning.

 

Vad är genomsnittslönen för en dialyssjuksköterska?

 

Genomsnittslönen för en dialyssjuksköterska, enligt SCB:s senaste lönestatistik, ligger på 40 900 kronor i månaden. Genomsnittslönen är ett mått på den totala lönesumman för alla dialyssjuksköterskor dividerat med antalet personer inom yrket. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremvärden, och att den faktiska lönen för en enskild dialyssjuksköterska kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplats och region.

 

Hur mycket tjänar en dialyssjuksköterska efter skatt (nettolön)?

 

En dialyssjuksköterskas nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en dialyssjuksköterska på 40 000 kronor i månaden. Om vi utgår från detta värde kan vi göra en uppskattning av nettolönen.

 

För att räkna ut nettolönen behöver vi ta hänsyn till skattesatsen, som varierar beroende på var i Sverige man bor och vilken församling man tillhör. En generell uppskattning är att skattesatsen ligger mellan 29% och 35%. Om vi utgår från en genomsnittlig skattesats på 32% och en medianlön på 40 000 kronor blir nettolönen cirka 27 200 kronor per månad (40 000 * (1 - 0,32)).

 

Vad är timlönen för en dialyssjuksköterska?

 

Timlönen för en dialyssjuksköterska varierar beroende på erfarenhet, arbetsgivare och geografiskt område. Om vi utgår från SCB:s senaste lönestatistik där medianlönen för en dialyssjuksköterska är 40 000 kronor i månaden, kan vi göra en uppskattning av timlönen.

 

För att räkna ut timlönen behöver vi veta hur många timmar en dialyssjuksköterska arbetar per månad. Enligt kollektivavtalet för sjuksköterskor är en heltidsanställning 40 timmar per vecka. Om vi räknar med att det i genomsnitt är 4,33 veckor per månad blir det 173,2 arbetstimmar per månad (40 * 4,33).

 

Om vi delar medianlönen på 40 000 kronor med antalet arbetstimmar, 173,2, får vi en uppskattad timlön på cirka 231 kronor (40 000 / 173,2). Observera att detta är en uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera beroende på individuella förhållanden och avtal.

 

Hur är det att jobba som dialyssjuksköterska inom bemanning?

 

Att jobba som dialyssjuksköterska inom bemanning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag som hyr ut sjuksköterskor till olika vårdgivare. Detta kan innebära att man arbetar på flera olika arbetsplatser och inom olika verksamheter. Det finns både för- och nackdelar med att arbeta inom bemanning som dialyssjuksköterska:

 

 • Variation: En av fördelarna med att arbeta inom bemanning är att man får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och inom olika verksamheter, vilket kan ge en bredare erfarenhet och utveckling inom yrket.
 • Lön: Bemanningsföretag betalar ofta en högre lön än vad som är vanligt för fasta anställningar. Detta beror delvis på att bemanningsföretag konkurrerar om att attrahera och behålla sjuksköterskor.
 • Flexibilitet: Att arbeta inom bemanning kan innebära större möjligheter att själv påverka sitt schema och sina arbetstider, vilket kan vara en fördel för den som söker en mer flexibel arbetsmiljö.
 • Ovisshet: En nackdel med att arbeta inom bemanning är att man inte alltid har en fast anställning och kan uppleva en viss ovisshet kring framtida uppdrag och inkomst. Detta kan vara stressande för vissa individer.
 • Inträde i arbetsgruppen: Eftersom man arbetar på olika arbetsplatser kan det vara en utmaning att snabbt anpassa sig till nya arbetsgrupper och rutiner. Det kan också vara svårare att bygga långvariga relationer med kollegor och patienter.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att arbeta som dialyssjuksköterska inom bemanning. Det är viktigt att överväga både för- och nackdelar samt att fundera över vilka faktorer som är viktigast för en själv i sitt arbetsliv.

 

Hur är det att jobba som dialyssjuksköterska fast som konsult?

 

Att jobba som dialyssjuksköterska på konsultbasis innebär att man arbetar för en bemanningsfirma som hyr ut sina anställda till olika vårdgivare och kliniker som är i behov av dialyssjuksköterskor. Det kan vara både temporära och längre uppdrag, beroende på vårdgivarens behov och konsultens önskemål. Att jobba som konsult kan innebära en större variation i arbetsmiljö och arbetsuppgifter, då man får möjlighet att arbeta på olika kliniker och med olika patientgrupper. Det kan också innebära att man får mer erfarenhet och möjlighet att utvecklas inom yrket genom att arbeta med olika arbetsmetoder och tekniker.

 

Konsultrollen passar särskilt bra för den som är flexibel och anpassningsbar, då man kan behöva byta arbetsplats med kort varsel och snabbt sätta sig in i nya rutiner. Det kan också vara en fördel att ha goda kommunikationsförmågor, då man ofta kommer i kontakt med nya kollegor och patienter. Lönen som konsult kan vara högre än för en fast anställd dialyssjuksköterska, men det kan också innebära en viss osäkerhet kring uppdragens längd och kontinuitet.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en dialyssjuksköterskas lön?

 

Erfarenhet påverkar en dialyssjuksköterskas lön i viss utsträckning, då lönen ofta ökar i takt med att man får mer erfarenhet och kompetens inom yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en dialyssjuksköterska på omkring 40 000 kronor i månaden. För de med mindre erfarenhet, i det lägsta 10-percentilen, ligger lönen på omkring 34 400 kronor, medan de med mer erfarenhet, i det högsta 90-percentilen, kan tjäna upp till 48 300 kronor i månaden.

 

Det är dock viktigt att notera att lönen kan variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsgivare, geografisk placering och arbetsuppgifter. Även om erfarenhet är en viktig faktor för lönenivån, kan det finnas andra aspekter som påverkar lönen, såsom utbildning, vidareutbildning, ansvarsområden och arbetsledande befattningar.

 

Vad har en dialyssjuksköterska för livslön?

 

Livslön är ett begrepp som innebär den totala summan av inkomst som en person tjänar under hela sitt yrkesliv. För att räkna ut en dialyssjuksköterskas livslön behöver man ta hänsyn till flera faktorer, såsom startlön, löneutveckling över tid, eventuella karriärbyten och pensionsålder. Eftersom dessa faktorer kan variera kraftigt mellan individer är det svårt att ge en exakt siffra för en dialyssjuksköterskas livslön.

 

Om man utgår från medianlönen för en dialyssjuksköterska på 40 000 kronor i månaden och antar att personen arbetar i yrket i 40 år, skulle den totala livslönen uppgå till cirka 19 200 000 kronor (40 000 x 12 månader x 40 år). Det är dock viktigt att förstå att detta är en förenklad beräkning som inte tar hänsyn till faktorer som löneutveckling, eventuella perioder av arbetslöshet, föräldraledighet eller deltidsarbete. Dessutom kan inflation och förändringar i skattesystemet påverka den faktiska köpkraften för dessa pengar över tid.

 

Hur kan man löneförhandla som dialyssjuksköterska?

 

För att löneförhandla som dialyssjuksköterska finns det några steg och strategier man kan använda sig av. Genom att vara väl förberedd och ha koll på marknadslöner samt förstå vikten av sin egen kompetens och erfarenhet, ökar chansen för en framgångsrik löneförhandling. Här är några tips:

 

 • Undersök marknadslönen: Ta reda på vad en dialyssjuksköterska i genomsnitt tjänar i ditt område. Detta kan du göra genom att kolla på lönestatistik från SCB eller prata med kollegor och kontakter inom yrket. I Sverige ligger medellönen för en dialyssjuksköterska på cirka 40 900 kr per månad.
 • Utvärdera din egen kompetens och erfarenhet: Fundera över vad du bidrar med som dialyssjuksköterska och vilka särskilda kvalifikationer eller erfarenheter du har som kan motivera en högre lön.
 • Förbered argument: När du går in i löneförhandlingen är det viktigt att ha konkreta argument för varför du bör få en högre lön. Det kan vara tidigare prestationer, utbildningar, certifikat, eller att du har tagit på dig extra ansvar.
 • Var tydlig med dina förväntningar: För att undvika missförstånd är det viktigt att tydligt ange vad du förväntar dig i form av lön. Det är också bra att ha en lägsta gräns i åtanke, så att du vet när det är dags att tacka nej och eventuellt söka andra jobb.
 • Var professionell och lugn: Löneförhandling kan vara en känsloladdad situation, men det är viktigt att hålla sig professionell och lugn under hela processen. Kom ihåg att du förhandlar för din egen framtid och att det är viktigt att hitta en lön som båda parter är nöjda med.

Hur skiljer sig en dialyssjuksköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

Enligt SCB:s lönestatistik finns det inga exakta siffror som visar skillnaden i lön mellan manliga och kvinnliga dialyssjuksköterskor. Det är dock viktigt att vara medveten om att löneskillnader mellan män och kvinnor förekommer generellt på arbetsmarknaden. Det kan bero på olika faktorer som arbetslivserfarenhet, utbildning och eventuella förhandlingar vid anställningstillfället. För att säkerställa en rättvis lön oavsett kön är det viktigt att vara transparent och ha öppna lönesamtal med arbetsgivaren.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som dialyssjuksköterska?

 

Lönen för en dialyssjuksköterska kan variera beroende på vilken sektor man är anställd inom. Generellt sett är det vanligast att dialyssjuksköterskor arbetar inom offentlig sektor, det vill säga på sjukhus och vårdcentraler som drivs av landsting och regioner. Lönen inom offentlig sektor är oftast reglerad genom kollektivavtal och kan ligga mellan 34 400 kr och 48 300 kr per månad, beroende på erfarenhet och ansvar.

 

Det finns även möjlighet att arbeta inom privat sektor, exempelvis på privata sjukhus eller vårdcentraler. Lönenivåerna inom privat sektor kan variera, men det är inte ovanligt att de ligger något högre än inom offentlig sektor. Dock kan anställningsvillkor och förmåner skilja sig åt mellan offentlig och privat sektor, vilket också kan påverka den totala ersättningen och arbetsmiljön. Det är därför viktigt att ta hänsyn till alla aspekter av anställningen när man jämför löner mellan sektorerna.

 

I vilken region tjänar man bäst som dialyssjuksköterska?

 

Lönen för en dialyssjuksköterska kan variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsgivare, geografisk placering och erfarenhet. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är medianlönen för en dialyssjuksköterska 40 000 kr per månad. Dock finns det regionala skillnader, och det är svårt att peka ut en specifik region där man tjänar bäst som dialyssjuksköterska. Generellt kan man säga att lönenivån ofta är högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där kostnaden för att bo och leva också är högre. Det är viktigt att ta hänsyn till levnadskostnaderna i en region när man jämför löner mellan olika platser.

 

Vad jobbar en dialyssjuksköterska med?

 

En dialyssjuksköterska är en sjuksköterska som är specialiserad inom dialysbehandling för patienter med njursvikt. Dialys är en behandlingsmetod som hjälper till att rena blodet från avfallsämnen och överflödig vätska när njurarna inte längre fungerar tillfredsställande. En dialyssjuksköterskas arbetsuppgifter kan innefatta följande:

 

 • Utföra och övervaka dialysbehandlingar för patienter med njursvikt
 • Informera och utbilda patienter och deras anhöriga om dialysbehandling och njursjukdomar
 • Sammanställa och rapportera patientdata och behandlingsresultat
 • Arbeta i tvärprofessionella team med läkare, dietister, socialarbetare och andra vårdpersonal för att ge bästa möjliga vård för patienten
 • Arbeta med kvalitets- och säkerhetsfrågor inom dialysvården

 

Dialyssjuksköterskor arbetar oftast på sjukhus, dialyskliniker eller hemodialysenheter. De kan också göra hembesök för att ge stöd och utbildning till patienter som genomgår hemodialys.

 

Hur blir man dialyssjuksköterska?

 

För att bli dialyssjuksköterska krävs det att man först utbildar sig till sjuksköterska och sedan vidareutbildar sig inom dialysvård. Här är stegen för att bli dialyssjuksköterska:

 

 1. Genomgå en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå, vilket vanligtvis tar 3 år och leder till en kandidatexamen i omvårdnad. Under utbildningen kombineras teoretiska studier med praktiskt arbete genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
 2. Efter att ha fått sjuksköterskelegitimation, börja arbeta som sjuksköterska och skaffa erfarenhet inom vården. Det är bra att arbeta inom områden som berör njursjukdomar och dialys, till exempel på en njurmedicinsk avdelning eller på en dialysklinik.
 3. Ansök till en specialistutbildning inom dialysvård, vilket vanligtvis är en 1-2 års utbildning på avancerad nivå. Utbildningen innefattar både teoretiska och praktiska moment och fokuserar på dialysbehandling, njursjukdomar och relaterad vård.
 4. Efter att ha genomgått specialistutbildningen och erhållit specialistkompetens inom dialysvård, kan man söka anställning som dialyssjuksköterska på sjukhus, dialyskliniker och andra vårdinrättningar som erbjuder dialysbehandling.

 

Att bli dialyssjuksköterska innebär alltså att man först måste utbilda sig till sjuksköterska och därefter vidareutbilda sig inom dialysvård. Det är en yrkesroll som kräver både teoretisk kunskap och praktiska färdigheter, samt förmåga att arbeta i team och kommunicera med patienter och deras anhöriga.