Diabetessjuksköterska lön

Lön Diabetessjuksköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket diabetessjuksköterska i hela Sverige ligger på 42 100 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
42 100 kr43 500 kr42 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år37 600 kr40 100 kr37 300 kr
35-44 år40 700 kr42 600 kr40 300 kr
45-54 år42 900 kr45 500 kr42 700 kr
55-64 år44 000 kr44 900 kr43 900 kr
65-66 år44 900 kr..44 900 kr
Alla åldrar42 100 kr43 500 kr42 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista diabetessjuksköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket diabetessjuksköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som diabetessjuksköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en diabetessjuksköterska i månadslön?

 

En diabetessjuksköterskas månadslön kan variera beroende på erfarenhet, arbetsplats och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en diabetessjuksköterska på 40 900 kr. Det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda löner kan avvika både uppåt och nedåt.

 

Vad har en diabetessjuksköterska i medianlön?

 

Medianlönen är det värde där hälften av alla diabetessjuksköterskor tjänar mer och hälften tjänar mindre. För diabetessjuksköterskor ligger medianlönen på 40 000 kr enligt SCB:s senaste lönestatistik. Det innebär att 50% av diabetessjuksköterskorna har en lön som överstiger 40 000 kr, medan den andra hälften har en lön som ligger under detta belopp.

 

Vad har en diabetessjuksköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en diabetessjuksköterska kan variera beroende på faktorer som utbildning, arbetsplats och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den lägsta lönen (10:e percentilen) för diabetessjuksköterskor på 34 400 kr. Det innebär att 10% av diabetessjuksköterskorna tjänar 34 400 kr eller mindre per månad. Ingångslönen för en nyutexaminerad diabetessjuksköterska kan ligga någonstans runt detta värde, men det är viktigt att notera att lönen kan förbättras med erfarenhet och vidareutbildning.

 

Vad är genomsnittslönen för en diabetessjuksköterska?

 

Genomsnittslönen för en diabetessjuksköterska är det aritmetiska medelvärdet av alla diabetessjuksköterskors löner. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för en diabetessjuksköterska på 40 900 kr per månad. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen kan påverkas av extremvärden, såsom mycket höga eller låga löner, och att enskilda löner kan avvika från genomsnittet.

 

Hur mycket tjänar en diabetessjuksköterska efter skatt (nettolön)?

 

En diabetessjuksköterskas lön varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en diabetessjuksköterska på 40 000 kronor per månad. Efter skatt blir nettolönen cirka 28 500 kronor per månad, beroende på vilken kommun man bor i och vilken skattesats som gäller där. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en generell siffra och att enskilda diabetessjuksköterskors löner kan variera.

 

Vad är timlönen för en diabetessjuksköterska?

 

För att räkna ut timlönen för en diabetessjuksköterska kan man använda medianlönen på 40 000 kronor per månad som utgångspunkt. En heltidsanställd person arbetar vanligtvis 40 timmar per vecka, vilket motsvarar 160 timmar per månad. Om man delar medianlönen med antalet arbetstimmar får man en timlön på cirka 250 kronor. Det är viktigt att notera att detta är en ungefärlig siffra och att timlönen kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område.

 

Hur är det att jobba som diabetessjuksköterska inom bemmaning?

 

Att jobba som diabetessjuksköterska inom bemmaning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag som hyr ut sjuksköterskor till olika arbetsplatser, såsom vårdcentraler, sjukhus och specialistkliniker. Det kan innebära att man får möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser och inom olika verksamheter, vilket kan vara både utmanande och utvecklande.

 

Fördelar med att jobba inom bemmaning som diabetessjuksköterska kan vara att man ofta får bättre betalt än inom reguljär anställning, mer flexibilitet i arbetstider och möjlighet att styra över sin egen arbetssituation. Dessutom får man chansen att bygga upp ett stort professionellt nätverk och skaffa sig erfarenhet från olika arbetsplatser och verksamheter.

 

Nackdelar med att jobba inom bemmaning kan vara att man inte har samma trygghet och stabilitet som i en fast anställning. Man kan också uppleva en större osäkerhet kring framtida arbetsuppdrag och det kan vara svårare att planera sitt privatliv. Dessutom kan det vara krävande att ständigt anpassa sig till nya arbetsmiljöer och kollegor.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som diabetessjuksköterska inom bemmaning. Det ger möjlighet till personlig och professionell utveckling, men kan också innebära en viss osäkerhet och krav på anpassningsförmåga.

 

Hur är det att jobba som diabetessjuksköterska fast som konsult?

 

Att jobba som diabetessjuksköterska fast som konsult innebär att man inte är anställd direkt av en vårdgivare, utan istället arbetar på uppdrag av olika organisationer och företag. Detta kan innebära en större flexibilitet i arbetet, eftersom man själv kan styra över vilka uppdrag man tar emot och hur mycket man arbetar. Som konsult har man ofta möjlighet att arbeta med en större variation av arbetsuppgifter och patientgrupper, vilket kan vara både utvecklande och utmanande.

 

En nackdel med att vara konsult är att man inte har samma trygghet som en fast anställning, eftersom man kan bli utan uppdrag under vissa perioder. Det kan också vara tufft att ständigt behöva anpassa sig till nya arbetsmiljöer och kollegor. Det är viktigt att vara självgående och kunna ta eget ansvar för att hitta uppdrag och sköta administrationen kring sitt företag. Att vara konsult kan också innebära att man inte har samma möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och arbetsvillkor som en fast anställd diabetessjuksköterska.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en diabetessjuksköterskas lön?

 

Erfarenhet påverkar en diabetessjuksköterskas lön i viss utsträckning, men det är även andra faktorer som spelar in, såsom utbildning, arbetsgivare och geografiskt område. Generellt sett kan man säga att en diabetessjuksköterska med längre erfarenhet har en högre lön än en nyutexaminerad kollega. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en diabetessjuksköterska på 40 000 kr per månad. För de med kortare erfarenhet, i 10:e percentilen, ligger lönen på 34 400 kr, medan de med längre erfarenhet, i 90:e percentilen, kan tjäna upp till 48 300 kr per månad. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa siffror är generella och att individuella löner kan variera beroende på flera faktorer.

 

Vad har en diabetessjuksköterska för livslön?

 

En diabetessjuksköterskas livslön är svår att beräkna exakt, eftersom det beror på en rad faktorer såsom arbetslivslängd, löneutveckling och eventuella karriärbyten. Om vi utgår från SCB:s senaste lönestatistik och räknar med en genomsnittlig månadslön på 40 900 kr, kan man göra en grov uppskattning av en diabetessjuksköterskas livslön. Om man antar att en diabetessjuksköterska börjar arbeta vid 25 års ålder och går i pension vid 65 års ålder, det vill säga arbetar i 40 år, skulle livslönen uppgå till cirka 19 632 000 kr (40 900 kr x 12 månader x 40 år). Det är dock viktigt att påpeka att detta är en förenklad beräkning som inte tar hänsyn till löneökningar, inflation, eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet samt eventuella karriärbyten.

 

Hur kan man löneförhandla som diabetessjuksköterska?

 

För att löneförhandla som diabetessjuksköterska är det viktigt att först och främst vara väl förberedd. Här följer några steg som kan vara till hjälp i löneförhandlingsprocessen:

 

 1. Undersök lönestatistik: Innan du börjar löneförhandla är det bra att ha en uppfattning om vad som är en rimlig lön för en diabetessjuksköterska. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 40 000 kr per månad.
 2. Sammanställ dina meriter och prestationer: För att argumentera för en högre lön är det viktigt att du kan visa på vad du har åstadkommit i ditt arbete och vilka kvalifikationer och egenskaper du besitter. Det kan vara att du har genomfört någon särskild utbildning, tagit på dig extra ansvar eller bidragit till att förbättra verksamheten på något sätt.
 3. Var tydlig med dina förväntningar: När du väl börjar löneförhandla är det viktigt att vara tydlig med vad du förväntar dig i form av löneökning. Det kan vara bra att ha en lägsta nivå som du inte är villig att gå under, men också att vara öppen för att diskutera och kompromissa om det behövs.
 4. Förbered dig på motargument: Det är möjligt att din arbetsgivare kommer med motargument under löneförhandlingen, så det är bra att vara förberedd på detta och ha svar på eventuella invändningar.
 5. Var professionell och lugn: Löneförhandling kan vara en känslig fråga, men det är viktigt att hålla en professionell och lugn ton under hela processen. Argumentera för din sak och lyssna på vad din arbetsgivare har att säga, men undvik att bli för personlig eller aggressiv i ditt sätt.

 

Hur skiljer sig en diabetessjuksköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

Enligt SCB:s lönestatistik finns det skillnader mellan löner för män och kvinnor inom många yrken, inklusive inom vården. Dock finns det ingen specifik statistik för diabetessjuksköterskor som visar på löneskillnader mellan könen. Det är viktigt att vara medveten om att löneskillnader kan förekomma, men det är också viktigt att fokusera på att förhandla fram en lön som är rättvis och baserad på dina egna meriter och prestationer, oavsett om du är man eller kvinna. Om du misstänker att det finns en oskälig löneskillnad mellan dig och kollegor av motsatt kön, kan det vara värt att ta upp frågan med din arbetsgivare eller fackliga representant.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som diabetessjuksköterska?

 

Löner för diabetessjuksköterskor kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan löner vara högre inom privat sektor jämfört med offentlig sektor, då privata aktörer ibland kan erbjuda mer konkurrenskraftiga löner för att attrahera och behålla personal. Dock är det viktigt att ta hänsyn till att lönen inte är den enda faktorn att överväga när man väljer arbetsplats. Faktorer som arbetsmiljö, kollegor, möjligheter till kompetensutveckling och karriärmöjligheter kan också vara viktiga aspekter att ta hänsyn till när man väljer var man vill arbeta som diabetessjuksköterska. Det är också bra att komma ihåg att lönerna kan variera mellan olika arbetsplatser inom samma sektor, så det kan vara värt att undersöka och jämföra löner på olika arbetsplatser innan man fattar ett beslut.

 

I vilken region tjänar man bäst som diabetessjuksköterska?

 

Lönen för en diabetessjuksköterska kan variera beroende på flera faktorer, såsom erfarenhet, arbetsgivare och geografisk plats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en diabetessjuksköterska på 40 000 kr per månad. För att få en mer specifik bild av lönenivåerna i olika regioner behöver man undersöka regionala lönestatistik och arbetsmarknadsundersökningar. Generellt kan man säga att lönenivåerna brukar vara högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, men det kan också finnas skillnader mellan olika landsting och kommuner inom en region. Det är viktigt att ha i åtanke att lönen bara är en av många faktorer som kan påverka attraktiviteten och trivseln på en arbetsplats.

 

Vad jobbar en diabetessjuksköterska med?

 

En diabetessjuksköterska är en specialistsjuksköterska som arbetar med att förebygga, behandla och vårda patienter med diabetes. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats och patientgrupp, men några exempel på vad en diabetessjuksköterska kan göra är:

 

 • Utbilda och informera patienter och deras närstående om diabetes, dess orsaker, symtom och behandlingar.
 • Ge råd och stöd kring kost, motion och andra livsstilsfrågor som kan påverka sjukdomen.
 • Utföra och tolka blodsockerkontroller och andra medicinska tester.
 • Följa upp patienters behandling och anpassa den efter individuella behov.
 • Samverka med andra vårdprofessioner inom teamet, såsom läkare, dietister och kuratorer.
 • Arbeta med kvalitets- och förbättringsarbete inom diabetesvården.

 

Hur blir man diabetessjuksköterska?

 

För att bli diabetessjuksköterska behöver man först utbilda sig till sjuksköterska och sedan vidareutbilda sig inom diabetesvård. Här är stegen man behöver gå igenom för att bli diabetessjuksköterska:

 

 1. Skaffa grundläggande behörighet för högskolestudier genom att avsluta gymnasiet med godkända betyg i kärnämnena eller motsvarande.
 2. Ansök till och genomgå en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå, vilket tar 3 år och leder till en kandidatexamen i omvårdnad.
 3. Arbeta som legitimerad sjuksköterska, gärna med inriktning mot diabetesvård eller närliggande områden, för att skaffa erfarenhet och praktisk kompetens.
 4. Ansök till och genomgå en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot diabetesvård. Dessa utbildningar är oftast på avancerad nivå och omfattar 60 högskolepoäng, vilket motsvarar 1 års heltidsstudier. Efter avslutad utbildning erhålls en magisterexamen inom området.
 5. Sök arbete som diabetessjuksköterska inom primärvård, sjukhusvård eller andra vårdinrättningar som arbetar med diabetespatienter.

 

Satsa på att kontinuerligt utveckla din kompetens och hålla dig uppdaterad om nya forskningsrön och behandlingsmetoder inom diabetesvården för att bli en framstående diabetessjuksköterska.