Brandman lön

Vad tjänar en Brandman?

Vilken lön har en brandman?

34 200 krMedellön brandman
31 700 kr25:e %
35 900 kr75:e %
39 900 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Bäst betalande arbetsgivare
Lönestatistik
Uppsala kommun
32 300 kr
Platser med högst lön
Uppsala
32 300 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket brandman
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Brandman! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket brandman. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som brandman med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket brandman. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en brandman i månadslön?

 

En brandmans månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsuppgifter och var i landet de arbetar. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en brandman på ungefär 34 200 kronor. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt, vilket innebär att vissa brandmän tjänar mer och andra mindre än detta belopp.

 

Vad har en brandman i medianlön?

 

Medianlönen är den lön där hälften av brandmännen tjänar mer och hälften tjänar mindre. För brandmän i Sverige ligger medianlönen på cirka 33 500 kronor, enligt SCB:s lönestatistik. Medianlönen ger en mer rättvis bild av den typiska lönen för en brandman, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner som genomsnittslönen kan göra.

 

Vad har en brandman i ingångslön?

 

Ingångslönen för en brandman är den lön som en person kan förvänta sig att få när de börjar arbeta inom yrket, oftast efter att ha genomgått en grundutbildning. Ingångslönen kan variera beroende på arbetsgivare och var i landet man arbetar. Enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta lönen för de 10 procent med lägst lön på cirka 29 900 kronor. Det kan ses som en ungefärlig indikation på ingångslönen för en brandman, men det är viktigt att notera att detta värde kan variera beroende på olika faktorer.

 

Vad är genomsnittslönen för en brandman?

 

Genomsnittslönen för en brandman i Sverige ligger på cirka 34 200 kronor i månaden enligt SCB:s senaste lönestatistik. Detta värde är ett genomsnitt och kan variera beroende på faktorer såsom erfarenhet, arbetsuppgifter och var i landet man arbetar. Genomsnittslönen ger en bild av vad en "normal" lön kan vara för en brandman, men det är viktigt att komma ihåg att enskilda löner kan variera både uppåt och nedåt från detta belopp.

 

Hur mycket tjänar en brandman efter skatt (nettolön)?

 

En brandmans nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på bland annat erfarenhet, arbetsplats och skattesats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger en brandmans medianlön på 33 500 kr per månad. För att räkna ut nettolönen behöver man ta hänsyn till individens skattesats, som varierar beroende på var personen bor och eventuella avdrag. En generell uppskattning av nettolönen för en brandman med medianlönen kan vara omkring 25 000 - 27 000 kr per månad efter skatt. Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och den faktiska nettolönen kan variera för olika individer.

 

Vad är timlönen för en brandman?

 

Timlönen för en brandman varierar beroende på faktorer som erfarenhet och arbetsplats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en brandman på 33 500 kr per månad. Om vi antar att en brandman arbetar heltid, vilket normalt innebär 40 timmar per vecka, kan vi uppskatta timlönen genom att dela månadslönen med antalet arbetstimmar per månad. En månad har i genomsnitt 4,33 veckor, vilket innebär att en heltidsarbetande brandman arbetar cirka 173 timmar per månad (40 timmar/vecka * 4,33 veckor/månad). Timlönen blir då ungefär 193 kr/timme (33 500 kr/månad / 173 timmar/månad). Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att timlönen kan variera för olika individer och arbetsplatser.

 

Hur är det att jobba som brandman inom bemmaning?

 

Att jobba som brandman inom bemmaning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag som hyr ut ens tjänster till olika brandstationer och räddningstjänster vid behov. Detta kan innebära att man får möjlighet att arbeta på olika platser och med olika arbetsuppgifter, vilket kan vara både utmanande och lärorikt. Det kan också vara en bra möjlighet för brandmän som vill ha mer flexibilitet i sitt arbete, eftersom bemanningsföretag ofta erbjuder olika anställningsformer och arbetstider.

 

En nackdel med att jobba som brandman inom bemmaning kan vara att man inte har samma trygghet och stabilitet som en fast anställd brandman. Bemanningsanställda kan ibland uppleva att de inte får samma förmåner, möjligheter till kompetensutveckling eller inflytande över sin arbetssituation som fast anställda. Det kan också vara svårare att bygga långvariga relationer med kollegor och arbetsgivare eftersom man byter arbetsplats oftare.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både givande och utmanande att jobba som brandman inom bemmaning. Det kan erbjuda möjligheter till variation och flexibilitet, men kan också innebära en lägre grad av trygghet och stabilitet jämfört med en fast anställning inom räddningstjänsten.

 

Hur är det att jobba som brandman fast som konsult?

 

Att jobba som konsult inom brandmansyrket kan vara både utmanande och givande. Som konsult kan du få möjlighet att arbeta med olika uppdrag och projekt inom brandskydd och säkerhet, både för privatpersoner och företag. Det kan innebära att du får arbeta med att utvärdera och förbättra brandskyddet i byggnader, utbilda personal i brandsäkerhet eller planera och genomföra brandövningar. Som konsult kan du även få möjlighet att specialisera dig inom ett specifikt område, som till exempel räddningstjänstens arbetsmiljö eller kemiska risker.

 

En konsultroll inom brandmansyrket kan innebära att du har ett större ansvar för att skapa och underhålla ditt eget nätverk och att hitta nya uppdrag. Det kan också innebära att du har en mer varierande arbetsbelastning och arbetstider jämfört med att vara anställd som brandman på en räddningstjänst. Som konsult kan du även behöva vara mer flexibel och anpassningsbar eftersom arbetsuppgifter och arbetsplatser kan variera mellan uppdrag. Beroende på hur du skapar din konsultverksamhet kan du också ha en större frihet att bestämma över dina arbetstider och arbetsmiljö.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en brandmans lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på en brandmans lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik så ligger medianlönen för en brandman på 33500 kr per månad. För de med mindre erfarenhet, i det 10:e percentilen, ligger lönen på 29900 kr, medan de med mer erfarenhet, i det 90:e percentilen, kan tjäna upp till 39900 kr per månad. Det innebär att skillnaden mellan en mindre erfaren och en mer erfaren brandmans lön kan vara så mycket som 10000 kr per månad.

 

Det är dock viktigt att notera att lönen för en brandman även kan påverkas av andra faktorer, såsom utbildning, arbetsplatsens storlek och geografiskt läge samt eventuella specialiseringar inom yrket. Men generellt sett så kan man se att erfarenhet har en tydlig inverkan på lönenivån för brandmän.

 

Vad har en brandman för livslön?

 

En livslön för en brandman kan variera beroende på flera faktorer, såsom individens yrkeslivslängd, löneutveckling över tid, eventuella befordringar och arbetsmarknadens generella löneutveckling. Om vi utgår från SCB:s senaste lönestatistik och antar att en brandman börjar arbeta vid 25 års ålder och går i pension vid 65 års ålder (40 års yrkesliv), kan vi göra en grov uppskattning av en genomsnittlig livslön för en brandman.

 

Om vi utgår från medianlönen på 33500 kr per månad, blir den årliga lönen 402000 kr (33500 * 12). Om vi multiplicerar den årliga lönen med 40 års yrkesliv får vi en total livslön på 16 080 000 kr (402000 * 40). Det är viktigt att notera att detta är en grov uppskattning som inte tar hänsyn till löneökningar, inflation och andra faktorer som kan påverka en individs livslön. Men det ger en ungefärlig bild av vad en brandman kan tjäna under sitt yrkesliv.

 

Hur kan man löneförhandla som brandman?

 

Att löneförhandla som brandman kan vara en utmanande process, men det är viktigt att känna till sina rättigheter och vara väl förberedd inför förhandlingarna. Här är några steg att följa för att ge dig själv bästa möjliga chans att lyckas med din löneförhandling.

 

1. Skaffa dig information om lönenivåer för brandmän. Du kan använda den senaste lönestatistiken från SCB som en grund. Enligt dessa uppgifter ligger medellönen för brandmän på 33 500 kr, med 25:e percentilen på 31 700 kr och 75:e percentilen på 35 900 kr. Detta ger dig en uppfattning om vad som kan vara rimligt att begära utifrån din erfarenhet och kompetens.

 

2. Ta reda på vilket fackförbund du tillhör och vilka avtal som gäller för din arbetsplats. Fackförbunden har ofta information om löneförhandlingar och kan ge dig stöd och råd inför förhandlingarna.

 

3. Förbered dig genom att sammanställa en lista över dina meriter, prestationer och allt som kan stärka din position inför löneförhandlingen. Det kan vara saker som utbildningar, kurser, arbetslivserfarenhet och eventuella specialkompetenser som är relevanta för ditt yrke som brandman. Tänk också på att belysa ditt engagemang och eventuella extrainsatser du gjort på arbetet.

 

4. Öva på att presentera dina argument på ett självsäkert och tydligt sätt. Förhandlingar kan vara stressande, och det är viktigt att du känner dig bekväm med att framföra dina åsikter och krav.

 

5. Under själva förhandlingen är det viktigt att vara lyhörd och anpassa sig efter situationen. Var beredd på att kompromissa, men stå samtidigt fast vid dina krav och argument. Kom ihåg att löneförhandlingar är en del av arbetslivet och att det är helt normalt att försöka förbättra sina arbetsvillkor.

 

Hur skiljer sig en brandmans lön mellan män och kvinnor?

 

Statistik över löneskillnader mellan män och kvinnor som brandmän är inte alltid lätt att hitta, men generellt sett är löneskillnaderna inom yrket inte lika stora som inom andra yrken. Detta kan delvis bero på att brandmän ofta omfattas av kollektivavtal och att löner inom offentlig sektor, där många brandmän är anställda, tenderar att vara mer jämställda jämfört med privat sektor. Dock är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella löneskillnader och arbeta för att minska dem, både på individuell och kollektiv nivå.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som brandman?

 

Löner för brandmän kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Majoriteten av brandmän i Sverige är anställda inom offentlig sektor, till exempel kommuner och landsting, där lönenivåerna är relativt likartade. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medellönen för brandmän på 34 200 kr per månad. Det är dock möjligt att vissa brandmän som arbetar inom privat sektor, exempelvis på större industrier med egna räddningstjänster, kan ha högre löner. Dock är det viktigt att komma ihåg att lönen bara är en del av anställningsvillkoren, och att andra faktorer som arbetstider, förmåner och arbetsmiljö också spelar in när man väljer arbetsplats.

 

I vilken region tjänar man bäst som brandman?

 

Lönen för en brandman kan variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsuppgifter, erfarenhet och geografisk plats. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en brandman på 33 500 kr per månad. Det är dock svårt att säga exakt vilken region där brandmän tjänar bäst, eftersom lönen kan påverkas av både lokala avtal och individuella förhandlingar. Generellt sett kan det dock vara så att lönerna är något högre i storstadsområden, där arbetsbelastningen och ansvarsområdena kan vara större. Det är viktigt att komma ihåg att lönen inte är den enda faktorn att ta hänsyn till när man väljer var man vill arbeta som brandman, utan även arbetsmiljö, möjligheter till utbildning och utveckling samt balans mellan arbete och fritid är viktiga aspekter att överväga.

 

Vad jobbar en brandman med?

 

En brandmans arbetsuppgifter är varierande och innefattar både förebyggande och akuta insatser. Här är några exempel på vad en brandman kan arbeta med:

 

  • Släckning av bränder: Brandmän släcker bränder i byggnader, fordon, skog och mark. De arbetar med att begränsa och kontrollera spridningen av elden samt rädda och evakuera människor och djur som är i fara.
  • Räddningsinsatser: Brandmän deltar i räddningsinsatser vid trafikolyckor, järnvägsolyckor, sjö- och flygolyckor samt andra situationer där människor eller djur behöver räddas.
  • Arbete med farliga ämnen: Brandmän arbetar med att förhindra och hantera olyckor och utsläpp av farliga ämnen, till exempel kemikalier, gaser och radioaktiva material.
  • Förebyggande arbete: Brandmän arbetar även med att förebygga bränder och olyckor genom att utföra brandskyddskontroller, informera allmänheten om brandsäkerhet och delta i planeringen av samhällsskydd och beredskap.
  • Utbildning och övningar: Brandmän genomgår regelbunden utbildning och övningar för att hålla sina kunskaper och färdigheter uppdaterade och för att kunna arbeta effektivt och säkert i olika situationer.

 

Hur blir man brandman?

 

För att bli brandman i Sverige krävs att man genomgår en grundläggande utbildning, vilket vanligtvis sker genom att man anställs av en räddningstjänst som sedan svarar för utbildningen. Utbildningen kan se olika ut beroende på räddningstjänstens behov och resurser, men generellt sett innefattar den följande steg:

 

  1. Rekrytering: För att bli antagen till utbildningen måste man uppfylla vissa grundkrav, såsom att vara minst 18 år gammal, inneha körkort, ha god fysisk och psykisk hälsa samt klara av ett antagningsprov som kan innefatta teoretiska och praktiska moment samt fysiska tester.
  2. Grundutbildning: Den grundläggande utbildningen för brandmän varar vanligtvis mellan 6 och 12 månader och omfattar teori och praktik inom områden som brandkunskap, räddningsteknik, farliga ämnen, ledning och samverkan samt första hjälpen och livräddning.
  3. Anställning: Efter att ha genomgått grundutbildningen anställs man som brandman, antingen på heltid eller deltid beroende på räddningstjänstens behov. Därefter följer en introduktionsperiod på arbetsplatsen samt kontinuerlig fortbildning och övningar för att utvecklas i yrket.

Det finns även möjlighet att genomgå en brandingenjörsutbildning på högskolenivå, vilket leder till en mer specialiserad roll inom räddningstjänsten, till exempel som brandingenjör, brandinspektör eller brandförebyggare. Denna utbildning varar i regel 3-5 år och kombinerar teoretiska studier med praktiska inslag och arbetslivserfarenhet.