Bibliotekarie lön

Vad tjänar en Bibliotekarie?

Vilken lön har en bibliotekarie?

34 400 krMedellön bibliotekarie
31 700 kr25:e %
36 600 kr75:e %
39 700 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Platser med högst lön
Östersund
43 950 kr
Göteborg
40 000 kr
Västerås
38 500 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket bibliotekarie
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Bibliotekarie! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket bibliotekarie. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som bibliotekarie med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket bibliotekarie. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en bibliotekarie i månadslön?

 

En bibliotekaries månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och arbetsuppgifter. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en bibliotekarie på 34 400 kronor. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda individuella löner kan skilja sig åt.

 

Vad har en bibliotekarie i medianlön?

 

Medianlönen är det belopp där hälften av bibliotekarierna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Medianlönen för en bibliotekarie enligt SCB:s senaste lönestatistik är 34 000 kronor. Det innebär att 50% av bibliotekarierna tjänar mer än 34 000 kronor i månaden, medan den andra hälften tjänar mindre än detta belopp.

 

Vad har en bibliotekarie i ingångslön?

 

Ingångslönen för en bibliotekarie kan variera beroende på arbetsplats och vilken typ av bibliotek man arbetar på. Enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta lönen för en bibliotekarie, som motsvarar 10% av bibliotekarierna, på 29 700 kronor. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en indikation och att enskilda löner kan variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsplatsens storlek, geografiskt läge och individens utbildning och erfarenhet.

 

Vad är genomsnittslönen för en bibliotekarie?

 

Genomsnittslönen för en bibliotekarie, enligt SCB:s senaste lönestatistik, är 34 400 kronor i månaden. Detta värde representerar ett genomsnitt över samtliga bibliotekarier i Sverige, och enskilda löner kan variera beroende på arbetsplats, erfarenhet, utbildning och arbetsuppgifter. Det är viktigt att komma ihåg att genomsnittslönen inte nödvändigtvis motsvarar den vanligaste lönen, utan snarare ger en indikation på lönenivån för yrkesgruppen som helhet.

 

Hur mycket tjänar en bibliotekarie efter skatt (nettolön)?

 

En bibliotekaries nettolön varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga bruttolönen för en bibliotekarie på 34 400 kr per månad. Efter skatt blir nettolönen lägre, och exakt hur mycket beror på den individuella skattesatsen och eventuella avdrag. Som exempel kan vi räkna med en genomsnittlig skattesats på cirka 30%, vilket skulle innebära en nettolön på cirka 24 080 kr per månad för en bibliotekarie med en genomsnittlig lön. Det är dock viktigt att notera att detta är en ungefärlig siffra och kan variera för olika personer och situationer.

 

Vad är timlönen för en bibliotekarie?

 

Timlönen för en bibliotekarie varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och geografiskt område. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en bibliotekarie på 34 400 kr. Om vi antar att en bibliotekarie arbetar heltid, det vill säga 40 timmar per vecka, blir det 160 timmar per månad. Om vi delar månadslönen med antalet timmar får vi en genomsnittlig timlön på cirka 215 kr. Det är dock viktigt att notera att detta är en ungefärlig siffra och kan variera för olika personer och situationer.

 

Hur är det att jobba som bibliotekarie inom bemmaning?

 

Att jobba som bibliotekarie inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och blir uthyrd till olika bibliotek för kortare eller längre perioder. Detta kan innebära både fördelar och nackdelar jämfört med en fast anställning på ett bibliotek.

 

Fördelar med att jobba som bibliotekarie inom bemmaning kan inkludera:

 

 • Flexibilitet: Man kan i viss mån styra över sitt schema och välja uppdrag som passar ens önskemål och behov.
 • Variation: Man får möjlighet att arbeta på olika bibliotek och med olika arbetsuppgifter, vilket kan vara både utvecklande och stimulerande.
 • Nätverkande: Man får chansen att träffa och arbeta med många olika kollegor och bygga upp ett brett kontaktnät inom yrket.

 

Nackdelar med att jobba som bibliotekarie inom bemmaning kan inkludera:

 

 • Otrygghet: Man har inte en fast anställning och kan därför känna en större otrygghet i sin anställningssituation.
 • Ingångslön: Lönen kan vara lägre än för en fast anställd bibliotekarie, särskilt i början av ens karriär.
 • Arbetsmiljö: Man kan ha svårare att känna sig som en del av arbetsgruppen och arbetsmiljön, eftersom man ofta byter arbetsplats och kollegor.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som bibliotekarie inom bemmaning. Det är viktigt att väga fördelarna och nackdelarna mot varandra och fundera över vad som är viktigast för en själv i sin yrkesroll och anställningssituation.

 

Hur är det att jobba som bibliotekarie fast som konsult?

 

Att jobba som bibliotekarie på konsultbasis kan innebära en del skillnader jämfört med att vara anställd direkt hos en arbetsgivare. Som konsult är du oftast anställd av ett bemannings- eller konsultföretag som hyr ut dig till olika bibliotek och organisationer. Det kan innebära att du får möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser och med varierande arbetsuppgifter, vilket kan vara både utvecklande och utmanande. Du får chansen att bygga upp ett brett nätverk och skaffa dig erfarenhet från olika typer av bibliotek, vilket kan vara en fördel i din framtida karriär.

 

Som konsult kan du dock uppleva en större osäkerhet kring dina uppdrag, eftersom du kanske inte alltid vet var du kommer att jobba härnäst eller hur långt dina uppdrag kommer att vara. Det kan också vara svårare att påverka dina arbetsvillkor och din lön, eftersom dessa förhandlas av ditt bemannings- eller konsultföretag. Du kan också uppleva att det är svårare att bli en del av arbetsgruppen på de olika arbetsplatserna, eftersom du kanske inte är där lika länge som de fasta anställda. Sammantaget kan arbetet som konsultbibliotekarie vara både spännande och utmanande, men också innebära en del osäkerhet och mindre kontroll över dina arbetsförhållanden.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en bibliotekaries lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på en bibliotekaries lön. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en bibliotekarie på 34 000 kr per månad. För de som befinner sig i det lägre löneskiktet, det vill säga de med mindre erfarenhet och/eller mindre ansvarsfulla befattningar, ligger lönen på ungefär 29 700 kr per månad (10:e percentilen). För de med mer erfarenhet och/eller högre ansvarspositioner kan lönen ligga på uppemot 39 700 kr per månad (90:e percentilen).

 

Det är viktigt att notera att lönen för en bibliotekarie kan variera beroende på flera faktorer, såsom arbetsgivare, geografisk placering och utbildningsnivå. Men generellt sett kan man säga att erfarenhet och ansvar spelar en stor roll när det kommer till lönenivåer för bibliotekarier.

 

Vad har en bibliotekarie för livslön?

 

En livslön är den totala summan av alla inkomster som en person tjänar under sin yrkesverksamma tid. Att beräkna en exakt livslön för en bibliotekarie kan vara svårt, eftersom det beror på flera faktorer såsom arbetslivslängd, löneutveckling över tid och eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet. Men vi kan göra en förenklad beräkning baserad på några antaganden.

 

Om vi antar att en bibliotekarie börjar arbeta vid 25 års ålder och går i pension vid 65 års ålder, så har hen 40 år av yrkesverksamhet. Om vi vidare antar att medianlönen för en bibliotekarie ligger på 34 000 kr per månad och att denna lön är relativt konstant över tid (vilket är en förenkling, eftersom lönen förmodligen ökar med erfarenhet och inflation), så skulle en bibliotekaries livslön uppgå till: 34 000 kr * 12 månader * 40 år = 16 320 000 kr.

 

Detta är en förenklad beräkning, och en verklig livslön kan vara både högre eller lägre beroende på faktorer som löneutveckling, perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet, och eventuella extraknäck eller deltidsarbete. Men det ger en grundläggande uppfattning om hur mycket en bibliotekarie kan förväntas tjäna under sin yrkesverksamma tid.

 

Hur kan man löneförhandla som bibliotekarie?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet, och det gäller även för bibliotekarier. För att förbereda sig inför en löneförhandling bör man göra några grundläggande steg:

 

 • Undersök lönestatistiken: För att ha en realistisk bild av vad man kan förvänta sig i lön som bibliotekarie är det bra att känna till lönestatistiken för yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för bibliotekarier på 34 400 kronor, med en medianlön på 34 000 kronor.
 • Identifiera dina styrkor och prestationer: För att kunna argumentera för en högre lön är det viktigt att kunna visa upp konkreta exempel på vad du har åstadkommit och vilka egenskaper du besitter som gör dig värdefull för arbetsgivaren.
 • Förbered dig på att förhandla: Det är viktigt att gå in i löneförhandlingen med en öppen inställning och vara beredd på att ge och ta. Ha en tydlig bild av vad du anser vara en rimlig lön, men var även beredd på att kompromissa om det behövs.

Under själva löneförhandlingen är det viktigt att vara tydlig med dina argument och att vara lyhörd för arbetsgivarens synpunkter. Kommunicera på ett respektfullt sätt och visa att du är villig att diskutera och komma fram till en lösning som fungerar för båda parter.

 

Hur skiljer sig en bibliotekarie lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor är tyvärr fortfarande ett problem på arbetsmarknaden, även om det har minskat något de senaste åren. För bibliotekarier kan löneskillnaderna variera beroende på arbetsplats och sektor, men generellt sett bör skillnaderna vara relativt små eftersom lönesättningen för offentligt anställda ofta är mer reglerad och transparent än inom den privata sektorn. Enligt SCB:s lönestatistik ligger medianlönen för bibliotekarier på 34 000 kronor, men det är viktigt att komma ihåg att detta är ett genomsnitt och att enskilda löner kan variera beroende på faktorer som arbetslivserfarenhet, utbildning och arbetsuppgifter.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som bibliotekarie?

 

Bibliotekarier arbetar vanligtvis inom offentlig sektor, exempelvis på kommunala bibliotek, universitetsbibliotek och skolbibliotek. Lönerna inom offentlig sektor är ofta reglerade och följer kollektivavtal, vilket kan innebära att löneskillnaderna mellan olika arbetsplatser och sektorer är relativt små. Enligt SCB:s lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för bibliotekarier på 34 400 kronor, med en medianlön på 34 000 kronor.

 

Trots att löneskillnaderna generellt sett är små mellan olika sektorer kan det ändå finnas vissa skillnader. Exempelvis kan bibliotekarier som arbetar på universitetsbibliotek eller inom forskning och utveckling ha något högre löner än de som arbetar på kommunala bibliotek eller skolbibliotek. Detta kan bero på att arbetsuppgifterna kan vara mer specialiserade och kräva mer erfarenhet och utbildning. Det är dock viktigt att komma ihåg att andra faktorer, såsom arbetslivserfarenhet, utbildning och arbetsuppgifter, också spelar in när det gäller lönenivåer.

 

I vilken region tjänar man bäst som bibliotekarie?

 

Lönen för en bibliotekarie kan variera beroende på region, arbetsplats och erfarenhet. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är den medianlön för en bibliotekarie i Sverige 34 000 kr per månad. För att få en mer exakt bild av vilken region som erbjuder högst lön för bibliotekarier bör man undersöka regionala lönestatistik och jämföra dessa med varandra. Generellt sett kan man säga att lönen är något högre i storstadsregionerna som Stockholm, Göteborg och Malmö, men det är viktigt att även ta hänsyn till levnadskostnader och andra faktorer som kan påverka den faktiska köpkraften.

 

Vad jobbar en bibliotekarie med?

 

En bibliotekarie arbetar med att förvalta, organisera och tillgängliggöra information och kultur för allmänheten eller inom en specifik organisation. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på arbetsplats och inriktning, men några exempel på vanliga arbetsuppgifter för en bibliotekarie är:

 

 • Att hjälpa besökare att hitta och använda böcker, tidskrifter, databaser och andra informationskällor.
 • Att organisera och katalogisera samlingar av böcker, tidningar, filmer, musik och andra medier.
 • Att arrangera och genomföra program och evenemang, såsom författarbesök, bokcirklar, utställningar och workshops.
 • Att samarbeta med skolor, föreningar och andra organisationer för att främja läsning, lärande och kulturell förståelse.
 • Att hantera och utveckla bibliotekets digitala tjänster, såsom e-böcker, databaser och webbplatser.
 • Att bevaka och analysera trender inom litteratur, information och teknik för att kunna erbjuda en aktuell och relevant service.

 

Hur blir man bibliotekarie?

 

För att bli bibliotekarie krävs det en akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Det finns flera högskolor och universitet i Sverige som erbjuder utbildningar på både kandidat- och masternivå inom detta område. En vanlig väg att bli bibliotekarie är att läsa en treårig kandidatutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, som ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom yrkesområdet. Efter kandidatexamen kan man sedan välja att fördjupa sina kunskaper genom att läsa en masterutbildning inom samma ämnesområde eller inom ett relaterat område, såsom pedagogik, kulturvetenskap eller digital humaniora. För att öka chanserna att få jobb som bibliotekarie kan det även vara värdefullt att skaffa praktisk erfarenhet genom praktik, sommarjobb eller ideellt arbete inom bibliotekssektorn.