Barnsköterska lön

Lön Barnsköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket barnsköterska i hela Sverige ligger på 33 200 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
33 200 kr..33 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år29 500 kr....
35-44 år32 100 kr..32 100 kr
45-54 år33 100 kr..33 100 kr
55-64 år34 900 kr..34 900 kr
65-66 år......
Alla åldrar33 200 kr..33 200 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista barnsköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket barnsköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som barnsköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en barnsköterska i månadslön?

 

En barnsköterskas månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för en barnsköterska på 32 800 kr per månad. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt och att enskilda barnsköterskors löner kan vara både högre och lägre än detta belopp.

 

Vad har en barnsköterska i medianlön?

 

Medianlönen är det belopp där hälften av barnsköterskorna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en barnsköterska på 32 400 kr per månad. Det innebär att 50% av barnsköterskorna tjänar mer än detta belopp, medan de övriga 50% tjänar mindre.

 

Vad har en barnsköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen är den lön som en nyutexaminerad barnsköterska kan förvänta sig att få när de börjar arbeta. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger ingångslönen för en barnsköterska på ungefär 26 900 kr per månad. Detta är den lägsta lönen för de 10% lägst avlönade barnsköterskorna. Det är dock viktigt att notera att ingångslönen kan variera beroende på arbetsplats och region.

 

Vad är genomsnittslönen för en barnsköterska?

 

Genomsnittslönen är ett mått på den totala lönesumman för alla barnsköterskor dividerat med antalet individer inom yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittslönen för en barnsköterska på 32 800 kr per månad. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen kan påverkas av både höga och låga löner, och att enskilda barnsköterskors löner kan vara både högre och lägre än detta belopp.

 

Hur mycket tjänar en barnsköterska efter skatt (nettolön)?

 

En barnsköterskas nettolön varierar beroende på faktorer som arbetsgivare, erfarenhet och arbetsort. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en barnsköterska på 32 400 kr per månad. Nettolönen är den del av lönen som blir kvar efter att skatten är betald. För att få en uppfattning om hur mycket en barnsköterska får ut i nettolön kan man använda sig av en skattetabell eller en skattekalkylator online. Generellt sett kan man förvänta sig att nettolönen ligger mellan 24 000 kr och 28 000 kr per månad för en barnsköterska, men det är viktigt att komma ihåg att detta är en ungefärlig uppskattning och kan variera beroende på individens förhållanden.

 

Vad är timlönen för en barnsköterska?

 

Timlönen för en barnsköterska varierar beroende på arbetsgivare, erfarenhet, arbetsort och eventuella avtal om tillägg för obekväm arbetstid. För att räkna ut timlönen kan man använda sig av månadslönen och dela den med antalet arbetstimmar per månad. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en barnsköterska på 32 400 kr per månad. Om vi antar att en barnsköterska arbetar 40 timmar per vecka och att det i genomsnitt är 4,33 veckor per månad, ger det 173,2 arbetstimmar per månad. I detta exempel skulle timlönen för en barnsköterska med medianlönen vara cirka 187 kr per timme. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera beroende på individens förhållanden och avtal.

 

Hur är det att jobba som barnsköterska inom bemmaning?

 

Att jobba som barnsköterska inom bemmaning innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag och blir uthyrd till olika arbetsplatser, oftast förskolor och daghem. Det kan innebära att man får möjlighet att arbeta på flera olika arbetsplatser och därmed få en bred erfarenhet och kunskap om olika pedagogiska metoder och arbetsmiljöer. Det kan också ge en större flexibilitet i arbetet, då man oftast kan välja vilka uppdrag man vill ta och i vissa fall även bestämma sina arbetstider. Detta kan vara fördelaktigt för personer som önskar en mer flexibel arbetssituation eller vill prova på olika arbetsplatser innan de bestämmer sig för en fast anställning.

 

Samtidigt innebär det att arbeta som barnsköterska inom bemmaning att man kanske inte har samma trygghet och stabilitet som vid en fast anställning. Man kan behöva vara beredd på att snabbt anpassa sig till nya arbetsmiljöer och arbetsgrupper, vilket kan vara både utmanande och krävande. Dessutom kan man i vissa fall ha en lägre lön än kollegor med fast anställning, beroende på bemanningsföretagets avtal och ersättningar. Det är viktigt att noggrant överväga fördelar och nackdelar innan man bestämmer sig för att arbeta som barnsköterska inom bemmaning.

 

Hur är det att jobba som barnsköterska fast som konsult?

 

Att jobba som barnsköterska som konsult innebär att man arbetar för ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika förskolor, skolor eller andra verksamheter där det behövs barnsköterskor. Detta kan innebära att man får möjlighet att prova på att arbeta på olika arbetsplatser och med olika arbetsuppgifter inom yrket, vilket kan vara både spännande och utvecklande. Det kan också ge en större flexibilitet i arbetet, då man kan ha möjlighet att styra över sina arbetstider och arbetsdagar i större utsträckning än om man är fast anställd på en arbetsplats.

 

Ett konsultuppdrag som barnsköterska kan vara både kortare och längre, beroende på behovet hos kunden. Detta kan innebära att man får möjlighet att skapa nya kontakter och nätverk inom yrkesområdet, samt att man får erfarenhet från olika arbetsmiljöer och pedagogiska metoder. Dock kan det också innebära en viss osäkerhet i anställningen, då man inte alltid vet hur länge uppdraget kommer att vara eller när nästa uppdrag kommer. Det kan också vara svårare att påverka sin arbetsmiljö och det sociala samspelet på arbetsplatsen, då man som konsult oftast är där under en begränsad tid.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en barnsköterskas lön?

 

Erfarenhet kan ha en viss inverkan på en barnsköterskas lön, men det är inte den enda faktorn som spelar in. Lönen för en barnsköterska varierar beroende på arbetsgivare, geografiskt läge, utbildningsnivå och arbetsuppgifter. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en barnsköterska på 32 400 kr, med en lön på 26 900 kr för de som befinner sig i det lägsta löneintervallet (10:e percentilen) och en lön på 39 600 kr för de som befinner sig i det högsta löneintervallet (90:e percentilen).

 

Generellt sett kan man säga att en barnsköterska med längre erfarenhet och mer avancerade arbetsuppgifter har potential att tjäna mer än en nyutexaminerad barnsköterska. Men det är viktigt att komma ihåg att lönen förhandlas individuellt med arbetsgivaren och att det kan finnas andra faktorer än erfarenhet som påverkar lönenivån. Att vara medlem i en facklig organisation och att ha en tydlig bild av sin egen kompetens och arbetsuppgifter kan vara till hjälp vid löneförhandlingar.

 

Vad har en barnsköterska för livslön?

 

Livslön är ett begrepp som beskriver den totala inkomsten en person får under hela sitt yrkesliv. Det är svårt att ge ett exakt värde för en barnsköterskas livslön, eftersom det beror på flera olika faktorer såsom lönenivå, hur länge personen arbetar inom yrket, eventuella karriärbyten och framtida löneutveckling.

 

Om vi utgår från SCB:s lönestatistik och antar att en barnsköterska börjar arbeta vid 25 års ålder och går i pension vid 65 års ålder, kan vi göra en grov uppskattning av en barnsköterskas livslön. Om vi tar medianlönen på 32 400 kr som utgångspunkt och antar att lönen är konstant under hela yrkeslivet (vilket inte är realistiskt, men ger en uppfattning), skulle en barnsköterskas livslön bli cirka 15 552 000 kr (32 400 kr x 12 månader x 40 år).

 

Det är dock viktigt att betona att detta är en mycket förenklad beräkning som inte tar hänsyn till faktorer som löneökningar, inflation, eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet. En mer realistisk bild av en barnsköterskas livslön skulle kräva en mer detaljerad analys av dessa faktorer och deras inverkan över tid.

 

Hur kan man löneförhandla som barnsköterska?

 

För att löneförhandla som barnsköterska är det viktigt att förbereda sig väl och ha en tydlig bild av vad man vill uppnå. Här följer några steg som kan hjälpa dig i din löneförhandling:

 

 • Förbered dig genom att ta reda på lönestatistik för barnsköterskor, både på nationell nivå och lokalt där du arbetar. Det kan ge dig en bild av vad som är en rimlig lön att begära. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för barnsköterskor på 32 400 kr.
 • Reflektera över din arbetsprestation, ansvar och erfarenhet. Har du tagit på dig mer ansvar, genomgått utbildningar eller har du många års erfarenhet inom yrket? Detta kan vara argument för att du förtjänar en högre lön.
 • Samla konkreta exempel på din arbetsprestation och hur du bidrar till verksamheten. Det kan vara exempel på hur du har löst problem, förbättrat rutiner eller på annat sätt gjort en betydande insats.
 • Planera din argumentation och öva inför lönesamtalet. Genom att vara väl förberedd och ha konkreta exempel på varför du förtjänar en högre lön ökar chansen att din arbetsgivare går med på din begäran.
 • Var tydlig och konkret i dina lönekrav. Ange en summa som du anser är rimlig, gärna med utgångspunkt i lönestatistiken och dina prestationer. Det kan vara bra att ha en lägsta nivå och en önskad nivå i åtanke.

Genom att följa dessa steg och förbereda dig väl inför löneförhandlingen ökar chansen att du lyckas få en högre lön som barnsköterska.

 

Hur skiljer sig en barnsköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor är ett problem som finns inom många yrken, och det kan även finnas skillnader inom barnsköterskeyrket. Enligt SCB:s lönestatistik finns det en viss skillnad i lönenivåer mellan könen, dock är yrket övervägande kvinnodominerat vilket kan göra det svårare att jämföra statistiken.

 

För att motverka löneskillnader mellan män och kvinnor är det viktigt att arbetsgivare och fackförbund arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor och ser till att lönesättningen är rättvis och baserad på arbetsuppgifter, prestation och erfarenhet snarare än kön. Som barnsköterska kan du även själv bidra genom att löneförhandla och vara medveten om lönestatistik och dina rättigheter på arbetsmarknaden.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som barnsköterska?

 

Lönen för en barnsköterska kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan man säga att den privata sektorn ofta erbjuder högre löner än den offentliga sektorn, även om det inte alltid är fallet. Det är dock viktigt att inte enbart fokusera på lönenivån, utan även ta hänsyn till andra faktorer såsom arbetsmiljö, möjligheter till utbildning och karriärutveckling samt förmåner och anställningsvillkor.

 

För att få en uppfattning om vilken sektor som erbjuder bäst lön för barnsköterskor kan du undersöka lönestatistik och jämföra löner mellan olika arbetsgivare och verksamhetsområden. Det kan också vara en bra idé att prata med kollegor och yrkeskontakter för att få en bild av hur lönenivåerna skiljer sig åt mellan olika sektorer. Kom ihåg att lönen är en viktig faktor, men det är också viktigt att trivas på sin arbetsplats och känna att man har goda möjligheter att utvecklas inom sitt yrke.

 

I vilken region tjänar man bäst som barnsköterska?

 

Lönen för en barnsköterska varierar beroende på var i Sverige man arbetar, men generellt sett är lönerna högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är dock viktigt att komma ihåg att levnadskostnaderna ofta är högre i dessa områden, vilket kan påverka hur mycket pengar man faktiskt har kvar att leva på efter att man betalat för boende och andra nödvändiga utgifter. Det kan därför vara värt att överväga att arbeta i en mindre stad eller på landsbygden, där lönenivåerna kanske är något lägre, men där levnadskostnaderna också är lägre.

 

Vad jobbar en barnsköterska med?

 

En barnsköterska arbetar med att ta hand om och stödja barns utveckling, hälsa och välmående. Detta kan innebära att arbeta på förskolor, daghem, fritidshem, skolor eller inom barnhälsovården. Arbetsuppgifterna varierar beroende på arbetsplats och åldersgruppen på barnen, men några exempel på vad en barnsköterska kan göra är att:

 

 • Planera och genomföra pedagogiska aktiviteter som stimulerar barns utveckling och lärande
 • Skapa en trygg och trivsam miljö där barnen känner sig välkomna och sedda
 • Arbeta med barns sociala och emotionella utveckling, exempelvis genom att stödja dem i att uttrycka och hantera känslor samt att utveckla goda relationer till andra
 • Samverka med föräldrar och kollegor för att skapa en god omsorg och utbildning för barnen
 • Observera och dokumentera barns utveckling och lärande för att kunna anpassa verksamheten efter deras behov och intressen
 • Arbeta med att förebygga och hantera konflikter och utmanande beteenden
 • Utföra vissa medicinska uppgifter, såsom att ge medicin eller utföra enklare hälso- och sjukvårdsinsatser

 

Hur blir man barnsköterska?

 

För att bli barnsköterska behöver man utbilda sig inom barn- och ungdomsvården. Det finns flera olika vägar att gå, beroende på vilken typ av arbetsplats man är intresserad av att arbeta på. Här är några exempel på utbildningar som kan leda till jobb som barnsköterska:

 

 • Barnskötarutbildning: En yrkesutbildning som vanligtvis är cirka 1-2 år lång och kan leda till arbete på förskolor, daghem och fritidshem. Utbildningen innehåller både teoretiska studier och praktik, och ger kunskaper om barns utveckling, pedagogik, kommunikation och hälsa.
 • Barn- och fritidsprogrammet: En gymnasieutbildning som är tre år lång och kan leda till arbete inom både barnomsorg och fritidsverksamhet. Efter examen kan man välja att arbeta som barnskötare, fritidsledare, elevassistent eller liknande yrken.
 • Högskoleutbildning inom pedagogik, socialt arbete eller vård och omsorg: Det finns även högskoleutbildningar som kan leda till arbete som barnsköterska, exempelvis förskollärarprogrammet, lärarprogrammet med inriktning mot fritidshem, eller socionomprogrammet med inriktning mot barn- och ungdomsvården.

 

Efter att ha avslutat sin utbildning ansöker man om jobb som barnsköterska på de arbetsplatser som intresserar en, och efter att ha fått anställning är det vanligt att man får en introduktion och fortbildning på arbetsplatsen för att lära sig de specifika rutinerna och arbetsuppgifterna som gäller där.