Barnmorska lön

Lön Barnmorska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket barnmorska i hela Sverige ligger på 45 600 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
45 600 kr..45 600 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år40 700 kr..40 700 kr
35-44 år43 500 kr..43 500 kr
45-54 år46 700 kr..46 700 kr
55-64 år49 300 kr..49 300 kr
65-66 år51 400 kr..51 400 kr
Alla åldrar45 600 kr..45 600 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista barnmorska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket barnmorska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som barnmorska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en Barnmorska i månadslön?

 

En Barnmorskas månadslön varierar beroende på erfarenhet, sektor och region. Enligt SCB är genomsnittslönen för en Barnmorska 43 300 SEK per månad. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en genomsnittssiffra och att den faktiska lönen kan variera för individer beroende på olika faktorer.

 

Vad har en Barnmorska i medianlön?

 

Medianlönen för en Barnmorska är 42 000 SEK per månad. Det innebär att hälften av alla Barnmorskor tjänar mer än detta belopp, medan den andra hälften tjänar mindre. Medianlönen ger en mer balanserad bild av lönenivån eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner som genomsnittslönen.

 

Vad har en Barnmorska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en Barnmorska ligger vanligtvis närmare den lägre delen av löneskalan. Enligt SCB är lönen vid 10:e percentilen 36 700 SEK per månad. Det innebär att 10 % av alla Barnmorskor tjänar mindre än detta belopp, medan 90 % tjänar mer. Ingångslönen kan variera beroende på arbetsgivare, region och individuella förhandlingar.

 

Vad är genomsnittslönen för en Barnmorska?

 

Genomsnittslönen för en Barnmorska är 43 300 SEK per månad. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en genomsnittssiffra och att den faktiska lönen kan variera för individer beroende på olika faktorer såsom erfarenhet, sektor och region.

 

Hur mycket tjänar en Barnmorska efter skatt (nettolön)?

 

Nettolönen för en Barnmorska, alltså lönen efter att skatt och avgifter dragits, beror på individens skattesats. Skattesatsen varierar beroende på inkomst och kommun. Om vi antar en genomsnittlig skattesats på cirka 30 % skulle en Barnmorska med en genomsnittslön på 43 300 SEK per månad ha en nettolön på cirka 30 310 SEK. Detta är endast en uppskattning och den faktiska nettolönen kan variera.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en Barnmorskas lön?

 

Erfarenhet har en betydande inverkan på en Barnmorskas lön. Generellt sett ökar lönen i takt med ökad erfarenhet och ansvar. I detta exempel är lönen vid 75:e percentilen 46 600 SEK per månad, vilket innebär att 75 % av alla Barnmorskor tjänar mindre än detta belopp, medan 25 % tjänar mer. Det visar att erfarna Barnmorskor kan tjäna betydligt mer än de som är nya i yrket.

 

Vad har en Barnmorska för livslön?

 

En Barnmorskas livslön är den totala summan pengar som personen tjänar under sin yrkesverksamma tid. Livslönen varierar beroende på faktorer som löneutveckling, antal år i yrket, och eventuella löneförändringar. Det är svårt att ge en exakt siffra för livslönen, men om vi antar att en Barnmorska arbetar i 40 år och har en genomsnittlig löneökning över tid kan livslönen uppgå till flera miljoner kronor.

 

Hur skiljer sig en Barnmorskas lön mellan män och kvinnor?

 

Löneskillnader mellan män och kvinnor kan fortfarande förekomma inom olika yrken, inklusive barnmorskeyrket. Generellt sett bör lönen för en Barnmorska vara baserad på erfarenhet, kompetens och arbetsprestation snarare än kön. I Sverige arbetar man aktivt för att minska löneskillnader mellan könen, men det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella skillnader och att fortsätta arbeta för jämställda löner inom yrket.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som Barnmorska?

 

Lönen för en Barnmorska kan variera mellan olika sektorer, såsom offentlig, privat och ideell sektor. Generellt sett kan privat sektor erbjuda högre löner jämfört med offentlig sektor, men detta är inte alltid fallet och det finns många faktorer som påverkar lönenivån. Det är viktigt att överväga andra aspekter än lön när man väljer sektor, såsom arbetsmiljö, möjligheter till karriärutveckling och personliga intressen.

 

I vilken region tjänar man bäst som Barnmorska?

 

Lönen för en Barnmorska kan variera mellan olika regioner i Sverige. Generellt sett kan storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuda högre löner jämfört med mindre städer och landsbygden. Det beror ofta på högre kostnader för att leva och arbeta i storstadsområden. Det är dock viktigt att överväga andra faktorer än lön när man väljer var man vill arbeta, såsom bostadspriser, levnadskostnader och arbetsmöjligheter.

 

Vad jobbar en Barnmorska med?

 

En Barnmorska är en specialist inom mödra- och förlossningsvård. De arbetar med att erbjuda stöd, rådgivning och vård till kvinnor under graviditet, förlossning och den tidiga föräldraskapsperioden. Barnmorskor utför även regelbundna hälsokontroller, ultraljud och provtagningar under graviditeten samt övervakar och assisterar under förlossningen. De ger även råd och stöd kring amning och nyföddas hälsa samt erbjuder preventivmedelsrådgivning och sexualundervisning. Barnmorskor kan arbeta på mödravårdscentraler, förlossningskliniker, BB-avdelningar och inom hemsjukvård. En del Barnmorskor väljer att specialisera sig inom specifika områden, såsom högriskgraviditeter, ultraljudsdiagnostik eller internationellt utvecklingsarbete.

 

Hur blir man Barnmorska?

 

För att bli Barnmorska i Sverige krävs det att du först utbildar dig till sjuksköterska, vilket innebär att du genomgår en 3-årig sjuksköterskeutbildning på högskolenivå som leder till en kandidatexamen i omvårdnad. Efter att ha erhållit din sjuksköterskeexamen och legitimation som sjuksköterska kan du ansöka till en 1,5-årig (90 högskolepoäng) påbyggnadsutbildning för att bli Barnmorska. Denna specialistutbildning leder till en magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. När du har fullföljt denna utbildning och erhållit din examen kan du ansöka om legitimation som Barnmorska hos Socialstyrelsen.

 

Vilka egenskaper är viktiga för en Barnmorska?

 

För att bli en framgångsrik Barnmorska är det viktigt att ha ett antal egenskaper och färdigheter som bidrar till en god omvårdnad och stöd för kvinnor och deras familjer under graviditet, förlossning och den tidiga föräldraskapsperioden. Några viktiga egenskaper för en Barnmorska är:

 • Empati och medkänsla: Förmågan att förstå och känna med patienternas känslor och behov.
 • Kommunikationsförmåga: Att kunna kommunicera tydligt och effektivt med patienter, anhöriga och kollegor.
 • Stresstålighet: Att kunna hantera stressiga situationer och fatta välgrundade beslut under press.
 • Samarbetsförmåga: Att kunna arbeta väl tillsammans med andra yrkesgrupper inom vården.
 • Flexibilitet: Att kunna anpassa sig till förändrade situationer och varierande arbetsuppgifter.
 • Organisationsförmåga: Att kunna planera och prioritera arbetsuppgifter på ett effektivt sätt.
 • Omvårdnadskompetens: Att ha en djup kunskap om mödra- och förlossningsvård samt en bred medicinsk och omvårdnadsbakgrund.
 • Kritiskt tänkande och problemlösning: Att kunna identifiera problem, analysera situationer och fatta välgrundade beslut.

 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns det för en Barnmorska?

 

Det finns flera utvecklingsmöjligheter för en Barnmorska som vill avancera inom sitt yrke eller bredda sin kompetens. Några exempel på utvecklingsmöjligheter är:

 • Forskning och utbildning: Att arbeta med forskning inom mödra- och förlossningsvård eller att bli lärare på en högskola eller universitet.
 • Specialisering: Att vidareutbilda sig inom ett specifikt område, såsom högriskgraviditeter, ultraljudsdiagnostik, smärtlindring eller sexuell hälsa.
 • Ledarskap och administration: Att ta på sig en ledande roll inom vårdorganisationen, såsom avdelningschef, verksamhetschef eller vårdutvecklare.
 • Internationellt arbete: Att arbeta inom global hälsa och bistånd, exempelvis med organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO) eller Läkare Utan Gränser.

 

Vilka arbetsmarknadsutsikter finns det för en Barnmorska?

 

Arbetsmarknadsutsikterna för Barnmorskor i Sverige är generellt goda. Det finns en stabil efterfrågan på Barnmorskor inom såväl offentlig som privat sektor, och detta yrke förväntas ha en fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden. Faktorer som bidrar till den goda arbetsmarknadssituationen inkluderar en ökande befolkning, en större medvetenhet om vikten av mödra- och förlossningsvård samt en åldrande arbetskraft inom yrket som skapar plats för nya yrkesverksamma. Dock kan arbetsmarknadssituationen variera mellan olika regioner och arbetsplatser, så det är viktigt att vara flexibel och öppen för olika möjligheter.

 

Vilka förmåner och försäkringar kan en Barnmorska ha på arbetet?

 

Förmåner och försäkringar för en Barnmorska kan variera beroende på arbetsgivare och anställningsvillkor. Några vanliga förmåner och försäkringar som erbjuds för Barnmorskor inkluderar:

 • Tjänstepension: En pension som betalas ut av arbetsgivaren utöver den allmänna pensionen.
 • Sjukförsäkring: En försäkring som ger ekonomiskt stöd vid sjukdom och rehabilitering.
 • Arbetslöshetsförsäkring: En försäkring som ger ekonomiskt stöd vid arbetslöshet.
 • Olycksfallsförsäkring: En försäkring som ger ekonomiskt stöd vid olycksfall på arbetet eller på väg till och från arbetet.
 • Friskvårdsbidrag: Ett ekonomiskt bidrag från arbetsgivaren för att stödja anställdas hälsa och välbefinnande genom att bekosta tränings- och friskvårdsaktiviteter.
 • Flexibel arbetstid: Möjligheten att anpassa arbetstiden efter individuella behov och önskemål, vilket kan underlätta balansen mellan arbetsliv och privatliv.
 • Fortbildning och kompetensutveckling: Stöd och möjligheter att vidareutbilda sig inom yrket och delta i kurser och konferenser för att hålla sig uppdaterad och utveckla sin kompetens.

 

Vilka fackförbund finns det för Barnmorskor?

 

Det finns flera fackförbund som organiserar Barnmorskor i Sverige. Bland dessa finns Vårdförbundet, som är det största fackförbundet för Barnmorskor och även organiserar sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Vårdförbundet arbetar för att förbättra löner, arbetsvillkor, arbetsmiljö och kompetensutveckling för sina medlemmar. Ett annat fackförbund som organiserar Barnmorskor är Svenska Barnmorskeförbundet, som är en yrkesförening inom Vårdförbundet och fokuserar särskilt på Barnmorskors yrkesfrågor och utveckling.