Audionom lön

Vad tjänar en Audionom?

Vilken lön har en audionom?

34 300 krMedellön audionom
31 000 kr25:e %
37 000 kr75:e %
40 000 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Bäst betalande arbetsgivare
Lönestatistik
Västra Götalandsregionen
38 400 kr
Platser med högst lön
Göteborg
38 400 kr
Räkna ut lön efter skatt för yrket audionom
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Audionom! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket audionom. Statistiken är hämtad från SCB.

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som audionom med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.
Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket audionom. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en audionom i månadslön?

 

En audionoms månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region i Sverige. I genomsnitt kan en audionom förvänta sig en månadslön på cirka 34 300 kronor. Det är viktigt att notera att detta är ett genomsnitt och att lönen kan variera för olika individer och arbetsgivare. Det är också viktigt att ha i åtanke att lönen kan förändras över tid, beroende på faktorer som arbetsmarknadsläge och löneutveckling inom yrket.

 

Vad har en audionom i medianlön?

 

Medianlönen för en audionom ligger på cirka 33 700 kronor. Medianlönen är det belopp där hälften av audionomerna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Det innebär att om man sorterar alla audionomers löner i stigande ordning, så ligger medianlönen precis i mitten. Medianlönen ger en mer rättvis bild av den typiska lönen för en audionom än genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremt höga eller låga löner för enskilda individer.

 

Vad har en audionom i ingångslön?

 

Ingångslönen för en audionom, det vill säga den lön som en nyutexaminerad audionom kan förvänta sig att få vid anställning, ligger på cirka 29 300 kronor. Det är viktigt att ha i åtanke att ingångslönen kan variera beroende på arbetsplats, region och eventuell tidigare erfarenhet inom yrket. Ingångslönen är oftast lägre än genomsnittslönen, eftersom den inte inkluderar löner för mer erfarna audionomer som har haft möjlighet att avancera och förhandla om högre löner under sin karriär.

 

Vad är genomsnittslönen för en audionom?

 

Genomsnittslönen för en audionom ligger på cirka 34 300 kronor i månaden. Detta värde är ett genomsnitt av alla audionomers löner, oavsett erfarenhet och arbetsplats. Genomsnittslönen kan vara ett bra mått för att få en överblick över lönenivån inom yrket, men det är viktigt att komma ihåg att den kan påverkas av extremt höga eller låga löner för enskilda individer. För en mer rättvis bild av den typiska lönen för en audionom kan det vara bättre att titta på medianlönen, som ligger på cirka 33 700 kronor.

 

Hur mycket tjänar en audionom efter skatt (nettolön)?

 

En audionoms nettolön, det vill säga lönen efter skatt, beror på flera faktorer såsom individens skattesats och eventuella avdrag. Enligt de värden som angetts ovan ligger den genomsnittliga bruttolönen för en audionom på cirka 33 700 kr per månad. För att göra en uppskattning av nettolönen kan man använda sig av Skatteverkets skattetabeller. Om vi antar att en audionom betalar cirka 30 % i skatt blir nettolönen ungefär 23 590 kr per månad. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en uppskattning och att den faktiska nettolönen kan variera beroende på individens skattesats och eventuella avdrag.

 

Vad är timlönen för en audionom?

 

För att räkna ut den ungefärliga timlönen för en audionom kan man dela den genomsnittliga bruttolönen med antalet arbetstimmar per månad. Om vi utgår från de angivna värdena ovan, där den genomsnittliga bruttolönen för en audionom ligger på cirka 33 700 kr per månad och antar att en heltidsanställd audionom arbetar 40 timmar i veckan, blir det totalt 160 timmar per månad. Då blir den ungefärliga timlönen för en audionom cirka 210 kr per timme. Det är viktigt att påpeka att detta är en uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera beroende på arbetsgivare, erfarenhet och geografiskt läge.

 

Hur är det att jobba som audionom inom bemmaning?

 

Att jobba som audionom inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och blir uthyrd till olika verksamheter för att täcka upp personalbehov. Det kan innebära att man arbetar på olika arbetsplatser och med olika arbetsuppgifter inom sitt yrkesområde. För en audionom kan det handla om att arbeta på hörselvårdsmottagningar, sjukhus eller inom industrin där man arbetar med hörselskydd och ljudmiljöer.

 

Att jobba inom bemmaning kan ha både för- och nackdelar. Fördelarna är att man får möjlighet att prova på olika arbetsplatser och arbetsuppgifter, vilket kan ge en bredare erfarenhet och öka ens kompetens inom yrket. Det kan också ge en större flexibilitet i arbetstider och möjlighet att arbeta på olika orter. Nackdelarna kan vara att man inte har samma trygghet och långsiktighet i anställningen som en fast anställd audionom. Det kan också vara krävande att ständigt anpassa sig till nya arbetsplatser och arbetsrutiner. Slutligen kan lönen vara lägre än för en fast anställd audionom, men detta varierar mellan olika bemanningsföretag och uppdrag.

 

Hur är det att jobba som audionom fast som konsult?

 

Att jobba som audionomkonsult innebär att man arbetar på uppdrag av olika företag och organisationer, istället för att vara fast anställd på en arbetsplats. Detta kan innebära en större variation i arbetsuppgifter och patientgrupper man möter, vilket kan vara både utvecklande och utmanande. Som konsult kan man ofta själv styra över sin arbetstid och arbetsbelastning, vilket kan ge en större frihet och flexibilitet i vardagen jämfört med att vara fast anställd. Dock kan det också innebära en viss osäkerhet gällande uppdragslängd och inkomst, samt att man som egen företagare behöver ta ansvar för administration och skatter.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en audionoms lön?

 

Erfarenhet kan ha en betydande inverkan på en audionoms lön, då lönerna ofta ökar med ökad erfarenhet och kompetens. Enligt de värden som presenteras i frågan varierar lönen för audionomer mellan 29 300 kronor per månad för de med minst erfarenhet (10:e percentilen) och 40 000 kronor per månad för de med mest erfarenhet (90:e percentilen). Det innebär att en audionom med mycket erfarenhet kan tjäna upp till cirka 36% mer än en audionom i början av sin karriär. Självklart varierar löneutvecklingen beroende på arbetsgivare, geografiskt område och individuella prestationer, men generellt sett är det tydligt att erfarenhet har en påverkan på en audionoms lön.

 

Vad har en audionom för livslön?

 

Livslön är en sammanräkning av den totala inkomsten en person tjänar under hela sitt yrkesliv. Livslönen för en audionom är svår att exakt beräkna, eftersom den påverkas av flera faktorer såsom löneutveckling, arbetstidsförkortningar, föräldraledighet, arbetslöshet och pensionering. Men om vi utgår från medianlönen för en audionom på 33 700 kronor per månad och antar att personen arbetar i 40 år, skulle den totala livslönen uppgå till cirka 16 176 000 kronor (33 700 x 12 månader x 40 år). Detta är en grov uppskattning och den faktiska livslönen kan variera beroende på de faktorer som nämndes tidigare. Dessutom kan inflation och eventuella löneökningar över tid påverka livslönen för en audionom.

 

Hur kan man löneförhandla som audionom?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet, även för audionomer. För att förbereda sig inför en löneförhandling som audionom kan man följa dessa steg:

 

1. Skaffa information om löneläget för audionomer: Ta reda på vad genomsnittslönen, medianlönen och lönespannet är för audionomer både generellt och i din region. Du kan använda de värden som anges ovan som en utgångspunkt.

2. Jämför din nuvarande lön med branschens lönenivåer: Analysera hur din lön förhåller sig till genomsnittet, medianen och lönespannet. Om din lön ligger under genomsnittet eller medianen kan du ha starka argument för en löneökning.

3. Förbered argument för varför du förtjänar en högre lön: Tänk på vad du har åstadkommit i ditt arbete som audionom och hur du har bidragit till verksamhetens framgång. Det kan handla om att du har utvecklat nya arbetsmetoder, förbättrat kundnöjdheten eller ökat effektiviteten.

4. Öva på att presentera dina argument: Innan löneförhandlingen är det bra att öva på att presentera dina argument på ett tydligt och självsäkert sätt. Det kan vara bra att öva med en vän eller kollega som kan ge feedback.

5. Var beredd att förhandla: I en löneförhandling är det viktigt att vara beredd att förhandla. Ha en summa i åtanke som du vill nå upp till, men var också beredd att kompromissa för att nå en överenskommelse.

 

Hur skiljer sig en audionoms lön mellan män och kvinnor?

 

I Sverige har vi generellt sett en löneskillnad mellan män och kvinnor. Dock finns det inga specifika uppgifter om löneskillnader mellan manliga och kvinnliga audionomer. Det är viktigt att vara medveten om att löneskillnader kan förekomma och att man som anställd bör jämföra sin lön med kollegor av både samma och motsatt kön för att säkerställa att man får en rättvis lön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som audionom?

 

Audionomer kan arbeta inom både offentlig och privat sektor. Lönenivåerna kan skilja sig mellan sektorerna, men generellt sett kan det finnas en tendens att löner inom privat sektor är något högre än inom offentlig sektor. Detta kan bero på att privat sektor ofta har större möjlighet att erbjuda bonusar och andra förmåner utöver grundlönen. Dock kan det vara viktigt att ta hänsyn till andra faktorer, såsom arbetsmiljö, arbetstider och möjligheter till kompetensutveckling, när man väljer sektor att arbeta inom som audionom.

 

I vilken region tjänar man bäst som audionom?

 

Lönen för en audionom kan variera beroende på flera faktorer, såsom erfarenhet, arbetsplats och geografisk region. Generellt sett kan man säga att lönenivån är högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö jämfört med mindre städer och landsbygd. Detta beror dels på att det är större efterfrågan på audionomers tjänster i större städer, men också på att levnadskostnaderna ofta är högre i dessa områden. Det är dock viktigt att komma ihåg att lönen även kan påverkas av individuella faktorer och att det inte alltid är en garanti att man tjänar mer i en viss region.

 

Vad jobbar en audionom med?

 

En audionom är en expert på hörsel och hörselvård. Audionomens huvudsakliga arbetsuppgifter är att undersöka, diagnosticera och behandla hörselproblem hos både barn och vuxna. Detta kan innebära att identifiera och bedöma hörselskador, förskrivning av hörapparater, genomföra hörselrehabilitering samt ge råd och stöd kring hörselrelaterade frågor. Audionomer arbetar ofta nära andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården, såsom läkare, logopeder och psykologer, för att erbjuda en helhetslösning för patienter med hörselproblem. Audionomer kan arbeta på olika typer av arbetsplatser, såsom sjukhus, hörselkliniker, privata audionommottagningar eller inom industrin.

 

Hur blir man audionom?

 

För att bli audionom i Sverige krävs det att man genomgår en högskoleutbildning i audionomprogrammet. Utbildningen är 3 år lång och leder till en kandidatexamen i audiologi. Under utbildningen får studenterna teoretiska kunskaper om hörselns anatomi, fysiologi och patologi, samt praktiska färdigheter i att undersöka och behandla hörselproblem. Efter avslutad utbildning kan man ansöka om legitimation som audionom hos Socialstyrelsen. Det är även möjligt att vidareutbilda sig inom audiologi och forskning, till exempel genom att ta en masterexamen eller doktorsexamen i ämnet. För att bli antagen till audionomprogrammet krävs det grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i form av vissa gymnasieämnen eller motsvarande kunskaper.