Ambulanssjuksköterska lön

Lön Ambulanssjuksköterska

Lönestatistik baserad på lönerapporter verifierade av SCB

Medellönen för yrket ambulanssjuksköterska i hela Sverige ligger på 43 600 kr. Det är baserat på SCB:s senaste lönestatistik. Nedan kan du fördjupa dig i lönestatistik per region, arbetsgivare, och ålder. Du kan också filtrera fram lönelistor.


Medellön per region

Sektor:AllaOffentligPrivat
TotaltMänKvinnor
43 600 kr44 200 kr43 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Medellön per ålder

Sektor:AllaOffentligPrivat
ÅlderTotaltMänKvinnor
18-24 år......
25-34 år40 200 kr40 500 kr39 900 kr
35-44 år43 400 kr43 800 kr43 000 kr
45-54 år45 400 kr45 400 kr45 400 kr
55-64 år46 600 kr46 700 kr46 300 kr
65-66 år......
Alla åldrar43 600 kr44 200 kr43 000 kr
Visa information om datainsamlingen

Lönelista ambulanssjuksköterska

Vi har begärt ut lönelistor från många av Sveriges arbetsgivare i offentlig sektor. Dessa lönelistor har kombinerats med inrapporterad löner från personer i privat sektor. I tabellen nedan kan du söka och filtrera fram relevanta löner för dig. Var gärna med och bidra till vår lönestatistik för yrket ambulanssjuksköterska.

Yrke
Datum
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar

Tips!
Nu kan du diskutera din lön som ambulanssjuksköterska med andra eller fråga våra löneexperter i vårt forum.

Vad har en ambulanssjuksköterska i månadslön?

 

En ambulanssjuksköterskas månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en ambulanssjuksköterska på 41 300 kr. Det är viktigt att notera att detta är en genomsnittssiffra och det kan finnas individuella variationer.

 

Vad har en ambulanssjuksköterska i medianlön?

 

Medianlönen för en ambulanssjuksköterska ligger på 41 400 kr enligt SCB:s senaste lönestatistik. Medianlönen är det belopp där hälften av ambulanssjuksköterskorna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Detta värde ger en mer rättvisande bild av den "typiska" lönen för yrkesgruppen, eftersom det inte påverkas lika mycket av extremvärden som genomsnittslönen.

 

Vad har en ambulanssjuksköterska i ingångslön?

 

Ingångslönen för en ambulanssjuksköterska varierar beroende på arbetsgivare och region, men enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta decilen av löner, det vill säga de 10 % som tjänar minst, på 35 100 kr. Det kan ses som en ungefärlig siffra för ingångslönen, men det är viktigt att notera att det kan finnas individuella variationer och att ingångslönen kan påverkas av faktorer som utbildning och tidigare erfarenheter.

 

Vad är genomsnittslönen för en ambulanssjuksköterska?

 

Genomsnittslönen för en ambulanssjuksköterska, enligt SCB:s senaste lönestatistik, är 41 300 kr. Denna siffra är ett genomsnitt av alla ambulanssjuksköterskors löner och kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region. Det är viktigt att notera att genomsnittslönen kan påverkas av extremvärden och därför kan medianlönen, som ligger på 41 400 kr, ge en mer rättvisande bild av den "typiska" lönen för yrkesgruppen.

 

Hur mycket tjänar en ambulanssjuksköterska efter skatt (nettolön)?

 

En ambulanssjuksköterskas nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och var i landet man arbetar. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en ambulanssjuksköterska på 41 300 kr. För att räkna ut nettolönen behöver man ta hänsyn till skattesatsen i den kommun där man är bosatt. Skattesatsen varierar mellan olika kommuner, men en generell uppskattning är att nettolönen ligger runt 70-75% av bruttolönen. Det innebär att en ambulanssjuksköterska med en genomsnittlig månadslön kan förvänta sig en nettolön på cirka 28 900 - 31 000 kr per månad.

 

Vad är timlönen för en ambulanssjuksköterska?

 

Timlönen för en ambulanssjuksköterska varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och var i landet man arbetar. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en ambulanssjuksköterska på 41 300 kr. För att räkna ut timlönen kan man använda följande formel: månadslön / (antal arbetstimmar per vecka x antal veckor per månad). En normal arbetsvecka är 40 timmar och en månad räknas ofta som 4,33 veckor. Med detta i åtanke blir timlönen för en ambulanssjuksköterska med genomsnittlig månadslön cirka 238 kr per timme. Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att den faktiska timlönen kan variera beroende på individuella förhållanden och avtal.

 

Hur är det att jobba som ambulanssjuksköterska inom bemmaning?

 

Att jobba som ambulanssjuksköterska inom bemmaning innebär att man är anställd av ett bemanningsföretag och hyrs ut till olika ambulansstationer och vårdinrättningar. Det kan innebära att man får möjlighet att arbeta på flera olika platser och i olika miljöer, vilket kan vara både utvecklande och utmanande.

 

En av fördelarna med att arbeta inom bemmaning är att man ofta har större möjlighet att styra över sitt eget schema och välja vilka tider och arbetspass man vill arbeta. Det kan innebära större flexibilitet och frihet i arbetslivet. Dessutom kan lön och anställningsförmåner vara bättre hos bemanningsföretag jämfört med att vara fast anställd på en ambulansstation, då efterfrågan på ambulanssjuksköterskor ofta är hög och bemanningsföretag konkurrerar om att attrahera kvalificerad personal.

 

En nackdel med att arbeta inom bemmaning kan vara att man i vissa fall kan uppleva en brist på samhörighet och gemenskap, eftersom man inte är en del av en fast arbetsgrupp på samma sätt som om man vore fast anställd på en ambulansstation. Det kan också vara krävande att ständigt anpassa sig till nya arbetsplatser och rutiner. Sammantaget kan det vara både positivt och negativt att jobba som ambulanssjuksköterska inom bemmaning, och det är individuellt vilka aspekter man värderar högst i sitt arbete.

 

Hur är det att jobba som ambulanssjuksköterska fast som konsult?

 

Att jobba som ambulanssjuksköterska som konsult innebär att man inte är anställd av en specifik arbetsgivare utan istället arbetar för ett konsultföretag eller som egen företagare. Detta kan innebära vissa skillnader jämfört med att vara fast anställd inom sjukvården.

 

En av fördelarna med att vara konsult är att man ofta har större frihet att välja sina uppdrag och kan därmed styra sin arbetstid och arbetsbelastning i större utsträckning. Det kan även innebära att man får möjlighet att arbeta på olika platser och i olika regioner, vilket kan vara både lärorikt och utvecklande ur ett yrkesmässigt perspektiv.

 

Nackdelar med att vara konsult som ambulanssjuksköterska kan vara att man inte har samma trygghet och förmåner som en fast anställd, såsom tjänstepension och kollektivavtal. Man kan även känna sig mer osäker i sin anställning eftersom uppdragen kan vara tidsbegränsade och man kanske inte alltid vet när och var nästa uppdrag kommer att finnas. Dessutom kan det vara svårare att bygga långsiktiga relationer med kollegor och arbetsgivare när man arbetar som konsult.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en ambulanssjuksköterskas lön?

 

Erfarenhet är en viktig faktor som påverkar lönen för ambulanssjuksköterskor. Precis som inom många andra yrken tenderar lönen att öka i takt med att man samlar på sig erfarenhet och kompetens inom yrket. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för ambulanssjuksköterskor på 41400 kr, medan de som ligger i den lägre kvartilen (25%) tjänar omkring 38200 kr och de som ligger i den högre kvartilen (75%) tjänar omkring 44200 kr.

 

Det är viktigt att komma ihåg att lönen för ambulanssjuksköterskor kan variera beroende på andra faktorer såsom geografisk placering, arbetsgivare och eventuella specialistkompetenser. Men generellt sett kan man förvänta sig att lönen ökar i takt med ökad erfarenhet och ansvar inom yrket.

 

Vad har en ambulanssjuksköterska för livslön?

 

Livslönen för en ambulanssjuksköterska är svår att beräkna exakt eftersom den beror på flera faktorer såsom antal år i yrket, löneutveckling, eventuella specialistkompetenser och arbetsgivare. Men om man utgår från SCB:s lönestatistik och antar en genomsnittlig löneutveckling kan man göra en uppskattning av livslönen för en ambulanssjuksköterska.

 

Om vi exempelvis antar att en ambulanssjuksköterska börjar sin karriär med en lön på 35100 kr (10%-kvantilen) och arbetar i 40 år fram till pension, med en löneutveckling som följer medianlönen (41400 kr) och den högre kvartilen (44200 kr), skulle livslönen uppgå till någonstans mellan 16,8 och 19,2 miljoner kronor före skatt. Detta är en grov uppskattning och det är viktigt att komma ihåg att faktorer som inflation, arbetsmarknadens utveckling och individuell löneutveckling kan påverka den faktiska livslönen.

 

Hur kan man löneförhandla som ambulanssjuksköterska?

 

Löneförhandling är en viktig del av arbetslivet, även för ambulanssjuksköterskor. Här är några steg att följa för att öka chansen att lyckas i en löneförhandling som ambulanssjuksköterska:

 

 1. Förbered dig: Ta reda på lönestatistik för ambulanssjuksköterskor, till exempel från SCB. Det kan vara bra att veta att medianlönen ligger på 41 400 kr, medan 25:e percentilen ligger på 38 200 kr och 75:e percentilen på 44 200 kr.
 2. Lista dina meriter: Skriv ner alla dina erfarenheter, utbildningar och kompetenser som gör dig till en värdefull ambulanssjuksköterska. Det kan vara allt från tidigare arbetslivserfarenhet till kurser och certifikat som är relevanta för yrket.
 3. Presentera ditt löneanspråk: Baserat på lönestatistiken och dina meriter, bestäm ett rimligt löneanspråk att presentera för din arbetsgivare. Var beredd att förklara varför du tycker att du är värd den lönen.
 4. Förhandla: Var beredd på att din arbetsgivare kanske inte accepterar ditt löneanspråk direkt. Förhandla på ett respektfullt och professionellt sätt och var öppen för kompromisser.
 5. Överväg andra förmåner: Om din arbetsgivare inte kan erbjuda den lönen du vill ha, kanske det finns andra förmåner eller ersättningar du kan förhandla om, som utbildning, semesterdagar eller flextid.

Hur skiljer sig en ambulanssjuksköterskas lön mellan män och kvinnor?

 

I Sverige är det lagligt att betala lika lön för lika arbete, oavsett kön. Det innebär att det inte bör finnas någon skillnad i lön mellan manliga och kvinnliga ambulanssjuksköterskor som utför samma arbetsuppgifter och har samma kvalifikationer. Dock kan det fortfarande finnas löneskillnader mellan könen på grund av faktorer som arbetslivserfarenhet, utbildningsnivå och förhandlingsskicklighet. Det är viktigt att vara medveten om lönestatistiken för ambulanssjuksköterskor och att förbereda sig inför löneförhandlingar för att säkerställa att man får den lön man förtjänar, oavsett kön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som ambulanssjuksköterska?

 

Lönen för en ambulanssjuksköterska kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. I Sverige är ambulanssjukvården oftast organiserad inom den offentliga sektorn, genom landsting och regioner. Lönenivåerna inom den offentliga sektorn är ofta reglerade genom kollektivavtal och kan vara relativt stabila. Arbetar man inom den privata sektorn, till exempel på ett privat ambulansföretag, kan det finnas större möjligheter att förhandla om lönen och därmed tjäna mer. Dock bör man vara medveten om att den privata sektorn kan erbjuda andra förmåner och villkor än den offentliga sektorn, och det är viktigt att väga dessa faktorer mot varandra när man överväger var man vill arbeta som ambulanssjuksköterska.

 

I vilken region tjänar man bäst som ambulanssjuksköterska?

 

Lönen för en ambulanssjuksköterska kan variera beroende på region, erfarenhet och arbetsgivare. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för yrket på 41 400 kr per månad. För att få en mer specifik bild av vilken region som erbjuder bäst lön för ambulanssjuksköterskor, bör man undersöka regionala lönestatistik och jämföra lönenivåerna mellan olika regioner. Det kan även vara värt att ta hänsyn till andra faktorer, såsom arbetsmiljö, karriärmöjligheter och livskvalitet i regionen.

 

Vad jobbar en ambulanssjuksköterska med?

 

En ambulanssjuksköterska arbetar inom ambulanssjukvården och har ansvar för att ge akut omhändertagande, behandling och transport av patienter som behöver akut sjukvård. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:

 

 • Bedöma patientens tillstånd och prioritera behandling och transport
 • Utföra akuta medicinska insatser, såsom att ge syrgas, lägga intravenösa infarter och utföra hjärt-lungräddning
 • Samverka med andra yrkesgrupper inom sjukvården, såsom läkare, räddningstjänst och polis
 • Dokumentera och rapportera patientens vård och behandling
 • Ansvara för ambulansens utrustning och läkemedel

Ambulanssjuksköterskor arbetar ofta i team med ambulanspersonal och andra sjukvårdspersonal, och deras arbete är både fysiskt och psykiskt krävande. De måste kunna fatta snabba beslut och agera under pressade situationer, och de är ofta de första på plats vid akuta sjukdomsfall, olyckor och katastrofer.

 

Hur blir man ambulanssjuksköterska?

 

För att bli ambulanssjuksköterska krävs det att man först utbildar sig till sjuksköterska och sedan specialiserar sig inom ambulanssjukvård. Här är stegen för att bli ambulanssjuksköterska:

 

 1. Genomgå en sjuksköterskeutbildning på högskolenivå, vilket tar 3 år och leder till en kandidatexamen i omvårdnad.
 2. Arbeta som sjuksköterska i minst ett år, för att få praktisk erfarenhet och möjlighet att ansöka om legitimation som sjuksköterska hos Socialstyrelsen.
 3. Genomgå en specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, vilket tar 1 år och leder till en magisterexamen. Utbildningen innefattar både teoretiska och praktiska moment, och fokuserar på akutsjukvård, traumatologi, farmakologi och medicinsk teknik.
 4. Ansöka om specialistlegitimation som ambulanssjuksköterska hos Socialstyrelsen.

Efter att man har erhållit sin specialistlegitimation kan man söka tjänster som ambulanssjuksköterska hos olika arbetsgivare, såsom landsting, regioner och privata företag inom ambulanssjukvården. Det kan även finnas möjligheter att arbeta internationellt, till exempel inom humanitära organisationer eller som konsult inom akutsjukvård.