Vilken lön har en företagsläkare?

83 200 krMedellön företagsläkare
75 500 kr25:e %
91 200 kr75:e %
100 900 kr90:e %
*Källa till statistiken är SCB

Utforska löner

Arbetsgivare
Yrke
Ålder
Lön
* Ett streck innebär att data saknas * All data på allalöner.se är baserad på statistik från SCB och almänna handlingar
Bäst betalande arbetsgivare
Platser med högst lön
Räkna ut lön efter skatt för yrket företagsläkare
Ange månadslön

Var med och förbättra lönestatistiken för yrket Företagsläkare! Lämna en lönereferens här

Lönestatistik per åldersgrupp och kön

Nedan ser du lönestatistik per åldersgrupp och kön för alla som arbetar inom yrket företagsläkare. Statistiken är hämtad från SCB.

Löneutveckling per år och kön

I linjediagrammet kan du följa löneutvecklingen mellan 2017 till 2021 för yrket företagsläkare. Statistiken är hämtad från SCB.

Vad har en företagsläkare i månadslön?

 

En företagsläkares månadslön varierar beroende på erfarenhet, arbetsplats och region, men enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger genomsnittsmånadslönen för en företagsläkare på 83 200 kronor. Det är viktigt att notera att detta är en genomsnittssiffra och att enskilda löner kan variera både uppåt och nedåt beroende på individuella omständigheter.

 

Vad har en företagsläkare i medianlön?

 

Medianlönen är det belopp där hälften av företagsläkarna tjänar mer och hälften tjänar mindre. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en företagsläkare på 83 300 kronor. Det innebär att om man skulle rangordna alla företagsläkares löner från lägst till högst, så skulle medianlönen vara den lön som ligger mitt i denna lista. Medianlönen ger en mer rättvisande bild av den "typiska" lönen än genomsnittslönen, eftersom den inte påverkas lika mycket av extremvärden.

 

Vad har en företagsläkare i ingångslön?

 

Ingångslönen för en företagsläkare varierar beroende på arbetsplats, region och individuella faktorer som utbildning och erfarenhet. Enligt SCB:s lönestatistik ligger den lägsta lönen för de 10 % som tjänar minst på 65 900 kronor. Det kan användas som en indikation på vad en företagsläkare utan tidigare erfarenhet kan förvänta sig i ingångslön. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta är en statistisk siffra och att det kan finnas variationer beroende på olika faktorer.

 

Vad är genomsnittslönen för en företagsläkare?

 

Genomsnittslönen för en företagsläkare är enligt SCB:s senaste lönestatistik 83 200 kronor i månaden. Detta värde är en genomsnittsbild av alla företagsläkares löner och kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region. Genomsnittslönen kan påverkas av extremvärden, vilket innebär att den faktiska lönen för en enskild företagsläkare kan vara både högre och lägre än genomsnittet.

 

Hur mycket tjänar en företagsläkare efter skatt (nettolön)?

 

En företagsläkares nettolön, det vill säga lönen efter skatt, varierar beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger medianlönen för en företagsläkare på 83 300 kr per månad. Efter skatt blir det ungefär 52 000 - 55 000 kr per månad, beroende på skattesats och eventuella avdrag. Det är viktigt att notera att detta är en generell uppskattning och att enskilda löner kan variera.

 

Vad är timlönen för en företagsläkare?

 

För att räkna ut timlönen för en företagsläkare kan man använda medianlönen som bas. Enligt SCB:s senaste lönestatistik är medianlönen för företagsläkare 83 300 kr per månad. Om man antar att en företagsläkare arbetar heltid, cirka 40 timmar per vecka, blir timlönen ungefär 480 - 500 kr per timme. Detta är en generell uppskattning, och enskilda företagsläkares timlöner kan variera beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsplats och region.

 

Hur är det att jobba som företagsläkare inom bemmaning?

 

Att jobba som företagsläkare inom bemmaning innebär att man inte är fast anställd på en specifik arbetsplats, utan istället arbetar på uppdrag hos olika företag och organisationer. Detta kan ha både fördelar och nackdelar, beroende på ens personliga preferenser och arbetsstil.

 

Fördelar med att jobba som företagsläkare inom bemmaning kan inkludera:

 

 • Större variation i arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, eftersom man får möjlighet att arbeta med olika typer av företag och branscher.
 • Mer flexibilitet i arbetstider och möjlighet att styra över sin egen tid.
 • Möjlighet att bygga upp ett stort nätverk inom yrket och knyta kontakter med olika arbetsgivare.
 • Eventuellt högre lön, eftersom bemanningsföretag ofta betalar ut högre timlöner för att kompensera för avsaknad av fasta anställningsförmåner.

 

Nackdelar med att jobba som företagsläkare inom bemmaning kan inkludera:

 

 • Osäkerhet kring uppdrag och inkomst, eftersom man kanske inte alltid har fasta uppdrag eller garanterad arbetstid.
 • Att man inte får samma förmåner som en fast anställd, såsom tjänstepension, semesterersättning och sjuklön.
 • Att man kanske inte får samma möjligheter att bygga långsiktiga relationer med kollegor och patienter.
 • Att man får ta ett större ansvar för sin egen kompetensutveckling, eftersom man kanske inte har samma tillgång till interna utbildningar och fortbildning som en fast anställd.

 

Sammanfattningsvis kan det vara både utmanande och givande att jobba som företagsläkare inom bemmaning, beroende på ens individuella preferenser och situation. Det kan vara en bra möjlighet för den som uppskattar variation och flexibilitet, men det kan också innebära en del osäkerhet och ansvarstagande.

 

Hur är det att jobba som företagsläkare fast som konsult?

 

Att jobba som företagsläkare på konsultbasis innebär att man arbetar för flera olika företag och organisationer istället för att vara anställd hos en specifik arbetsgivare. Detta kan medföra både fördelar och nackdelar, beroende på ens personliga preferenser och arbetsstil.

 

Några av fördelarna med att vara konsult är att man får möjlighet att arbeta med en större variation av arbetsuppgifter och arbetsmiljöer, vilket kan bidra till att man ständigt utvecklas och lär sig nya saker. Som konsult kan man också ha större frihet att själv styra över sitt arbete och arbetstider, vilket kan innebära en ökad flexibilitet och balans mellan arbete och fritid. Dessutom kan konsultarbetet ofta innebära en högre lön jämfört med att vara fast anställd.

 

Nackdelar med att vara konsult kan inkludera en ökad osäkerhet och mindre trygghet i anställningen, då man inte har samma anställningsskydd som en fast anställd. Som konsult kan man också behöva lägga mer tid på administration och att hitta nya uppdrag, vilket kan vara tidskrävande och stressande. Dessutom kan det vara svårare att bygga långsiktiga relationer och att känna samhörighet med kollegor när man arbetar som konsult, eftersom man ofta byter arbetsplats och arbetsgrupper.

 

Hur mycket påverkar erfarenhet en företagsläkares lön?

 

Erfarenhet har en betydande inverkan på en företagsläkares lön. En företagsläkare med flera års erfarenhet och specialistkompetens inom sitt område kan förvänta sig en högre lön än en nyutexaminerad företagsläkare utan tidigare erfarenhet.

 

Om vi ser på lönestatistiken från SCB kan vi se att en företagsläkare som befinner sig i det lägsta löneskiktet, det vill säga bland de 10 % med lägst lön, tjänar omkring 65900 kr i månaden. Däremot tjänar en företagsläkare i det högsta löneskiktet, det vill säga bland de 10 % med högst lön, omkring 100900 kr i månaden. Denna skillnad i lön kan till stor del förklaras av erfarenhet och specialistkompetens.

 

Vad har en företagsläkare för livslön?

 

En livslön för en företagsläkare är svår att fastställa exakt, eftersom den beror på en rad olika faktorer såsom utbildning, erfarenhet, arbetsgivare, geografiskt område och arbetsmarknadens utveckling. Livslönen är summan av alla inkomster under en individs yrkesverksamma liv.

 

Om vi utgår från medianlönen för en företagsläkare, som enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger på 83300 kr i månaden, kan vi göra en grov uppskattning av en företagsläkares livslön. Om en företagsläkare arbetar i 40 år och har en genomsnittlig månadslön om 83300 kr under hela sin yrkesverksamma tid, blir den totala livslönen cirka 40 000 000 kr. Det är viktigt att poängtera att detta är en förenklad beräkning som inte tar hänsyn till faktorer som löneutveckling, inflation, eventuella perioder av arbetslöshet eller föräldraledighet, och så vidare.

 

Hur kan man löneförhandla som företagsläkare?

 

För att löneförhandla som företagsläkare är det viktigt att vara väl förberedd och ha en god förståelse för löneläget inom yrket. Här följer några steg som kan hjälpa dig i löneförhandlingen:

 

 1. Undersök lönestatistik: Använd SCB:s lönestatistik eller andra källor för att få en bild av vad företagsläkare generellt tjänar. Enligt SCB:s senaste statistik ligger medianlönen för företagsläkare på 83 300 kr per månad.
 2. Utvärdera din erfarenhet och kompetens: Fundera på vad du har för erfarenheter och kunskaper som kan motivera en högre lön. Har du exempelvis lång arbetslivserfarenhet, specialistkompetens eller andra meriter som gör dig extra värdefull för arbetsgivaren?
 3. Be om ett lönesamtal: Begär ett lönesamtal med din chef där du presenterar dina argument för varför du anser att du förtjänar en högre lön. Förbered dig genom att öva på att framföra dina argument på ett tydligt och självsäkert sätt.
 4. Förhandla: Under lönesamtalet är det viktigt att vara öppen för diskussion och att lyssna på arbetsgivarens synpunkter. Kom ihåg att det kan vara en förhandlingsprocess där båda parter behöver kompromissa för att nå en överenskommelse.
 5. Var beredd på att förhandla om andra förmåner: Om arbetsgivaren inte kan erbjuda den löneökning du önskar kan det vara värt att förhandla om andra förmåner, såsom utbildning, friskvårdsbidrag eller flexibla arbetstider.

Hur skiljer sig en företagsläkares lön mellan män och kvinnor?

 

Det är svårt att ge en generell bild av löneskillnader mellan män och kvinnor bland företagsläkare, då detta kan variera beroende på faktorer som arbetsplats, erfarenhet, kompetens och geografiskt läge. Enligt SCB:s lönestatistik är medianlönen för företagsläkare 83 300 kr per månad. Det är viktigt att komma ihåg att detta är en generell siffra och att det kan finnas skillnader mellan olika individer och arbetsplatser.

 

För att motverka eventuella löneskillnader mellan män och kvinnor inom yrket är det viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare är medvetna om löneläget och verkar för en rättvis lönesättning. Det innebär att lönesättningen ska baseras på objektiva kriterier som erfarenhet, kompetens och arbetsprestation snarare än kön.

 

I vilken sektor tjänar man bäst som företagsläkare?

 

Lönen för företagsläkare kan variera beroende på vilken sektor man arbetar inom. Generellt sett kan lönen vara högre inom den privata sektorn jämfört med den offentliga sektorn. Detta beror på att privat sektor ofta har större möjligheter att erbjuda högre löner och bonusar som en del av anställningspaketet. Dock kan det finnas undantag, och lönen för en företagsläkare kan påverkas av flera faktorer såsom arbetsgivarens storlek, geografiskt läge och vilka specialistområden man arbetar inom.

 

För att maximera din inkomst som företagsläkare kan det vara värt att överväga att arbeta inom en sektor där lönen är högre, men det är även viktigt att väga in faktorer som arbetsmiljö, möjlighet till kompetensutveckling och balans mellan arbete och fritid när du väljer arbetsplats. Lönen är en viktig faktor, men det är även viktigt att trivas och känna sig engagerad i sitt arbete för att uppnå en långsiktig och hållbar karriär som företagsläkare.

 

I vilken region tjänar man bäst som företagsläkare?

 

Lönen för en företagsläkare kan variera beroende på faktorer som region, arbetsplats och erfarenhet. Enligt SCB:s senaste lönestatistik ligger den genomsnittliga månadslönen för en företagsläkare på 83 200 kr. Det är dock svårt att ange en specifik region där företagsläkare tjänar bäst, eftersom löneskillnaderna kan variera mellan olika arbetsgivare och inom olika delar av landet. Generellt sett kan lönen för en företagsläkare vara högre i storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö, där det ofta finns fler större arbetsgivare och en högre efterfrågan på företagsläkares tjänster.

 

Vad jobbar en företagsläkare med?

 

En företagsläkare är en specialistläkare som arbetar med att förebygga och behandla arbetsrelaterade hälsoproblem, samt att främja en god arbetsmiljö och hälsa hos anställda. Företagsläkaren jobbar ofta i samarbete med andra yrkesgrupper, som exempelvis företagssköterskor, arbetsmiljöingenjörer och arbetsledare. Arbetsuppgifterna för en företagsläkare kan variera, men några exempel på vad de kan arbeta med är:

 

 • Bedöma och behandla arbetsrelaterade sjukdomar och skador.
 • Utföra hälsokontroller och medicinska undersökningar av anställda, exempelvis vid anställning eller vid arbete med särskilda risker.
 • Ge råd och stöd till anställda och arbetsgivare om hur man kan förebygga arbetsrelaterade hälsoproblem och främja en god arbetsmiljö.
 • Delta i arbetsmiljöarbete och riskbedömningar på arbetsplatsen.
 • Arbeta med rehabilitering och återgång i arbete för anställda som har varit sjukskrivna.
 • Utbilda och informera om arbetsmiljö och hälsa, både internt och externt.

 

Hur blir man företagsläkare?

 

För att bli företagsläkare krävs en medicinsk grundutbildning samt specialistutbildning inom företagshälsovård. Här följer en steg-för-steg guide för att bli företagsläkare:

 

 1. Studera till läkare: För att bli företagsläkare måste du först utbilda dig till läkare. Detta innebär en 5,5-årig grundutbildning i medicin vid ett universitet eller en högskola. Efter avslutad utbildning erhålls en läkarexamen och en legitimation som underläkare kan sökas hos Socialstyrelsen.
 2. Allmäntjänstgöring (AT): Efter avslutad läkarutbildning krävs det att man genomför en allmäntjänstgöring (AT) som varar i cirka 18-24 månader. Under AT-tjänstgöringen får du praktisk erfarenhet av olika medicinska specialiteter och förbereder dig för att arbeta självständigt som läkare.
 3. Specialisttjänstgöring (ST): Efter godkänd AT-tjänstgöring kan du söka en specialisttjänstgöring (ST) inom företagshälsovård. ST-utbildningen varar i cirka fem år och innebär både teoretiska och praktiska moment, där du fördjupar dig inom företagshälsovård och arbetsmedicin. Efter avslutad ST-utbildning och godkända prov erhålls en specialistlegitimation som företagsläkare.

 

Sammantaget innebär det att det tar cirka 11-12 år att bli företagsläkare, från att du påbörjar din läkarutbildning till att du erhåller din specialistlegitimation inom företagshälsovård.